All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 25 April 2009

Big Brother Albania 2: Nata e Dymbedhjete (12), Spektakli!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA E DYMBEDHJETE (12), SPEKTAKLI

#1 (mungojne disa minuta te fillimit)
- Debat Aida me opinionistet ne studio
- Arbana pershendet banoret dhe i bene atyre ca pyetje ne lidhje me javen qe shkoi
- Klip, Permbledhja javore
- Arjoni eshte zgjedhur per pjesen e pare te proves, sporti "Sumos"


#2
- Arjoni, pjesa e pare e proves, sporti "Sumos" (vazhdim). Arjoni fiton proven!
- Bisede me te nominuarit e javes Juna, Ari, Arjoni dhe Qetsori. Arjoni: "Nese nuk fitoj une, deshiroj qe Qetsori te fitoj!"
- Surpriza per Junen! Juna merre telefonate nga babai i saj.


#3
- Surpriza per Junen (vazhdim)
- Surpriza per Arin! Nje ekspozite fotografish dhe nje klip per babain e Arit, balerinin e njohur.
- Vjen zarfi me emrin e te eliminuarit. Arbana komunikon se Qetsori dhe Juna vazhdojne lojen!


#4
- Arbana lexon vendimin e publikut dhe komunikon se Arjoni eshte i eliminuari i radhes qe do te le shtepine! Emocione te Anjeza dhe te Zhuljeta!
- Opinionistet flasin per daljen e Arjonit, mbase edhe vete te habitur!
- Fillon eliminimi i dyfishte. Vajzat zgjedhin, secila, njerin nga djemte si pjese e lojes se eliminimit, pa ditur se cka do te ndodhe me te zgjedhurit e tyre.


#5
- Arbana komunikon se te zgjedhurit ishin pikerisht ata qe dalin ne televotimin e dyte. Vajzat zgjodhen Arin, Adin, Tonin dhe Qetsorin. Vetem Bjordi i shpeton nominimit. Por nuk mbaron me kaq.
- Bjordi, si i vetmi i shpetuar, i eshte kerkuar nga BB te nominoi njeren nga vajzat qe duhet te shkoj ne televotimin e dyte. Bjordi zgjedh Anjezen!
- Arjoni ne studio


#6
- Arjoni ne studio (vazhdim)
- Surprize per Mimozen! Mimo merre nje arush dhe nje leter nga Poli


#7
- Klip, Java aziatike!
- Pjesa e dyte e proves. Karaoke ne gjuhen kineze. Per kete pjese te proves, BB zgjedh Adin dhe Anjezen.
- BB komunikon se prova e javes ka kaluar ndersa me e mira ka qene Mimoza e cila behet edhe kryefamiljare e radhes.
- Vjen zarfi me emrin e te eliminuarit te dyte. Arbana komunikon se Eltoni eshte i eliminuari i radhes.


#8
- Fillojne kandidimet
- Eltoni ne Studio. Debat me opinionistet!


#9
- Vazhdojne kandidaturat
- Mesazhet e banoreve "Fjalet qe nuk te thashe kurre" hidhen ne pishine te mbyllura ne shishe.
- Arbana komunikon emrat e te nominuarve. Ne nominimin e javes shkojne Adela, Adi, Anjeza, Juna dhe Mimoza


#10
- Policet e Portokallise mysafire ne shtepine e Big Brother
- Hapet zarfi i Arjonit qe permban nje surprize per te. Nje shkolle mode nga Kosova (nuk u permend emri i kesaj shkolle) i jep Arjonit nje burse studimi trevjecare.


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

# 1 (missing a few minutes to start)
- Debate with Aida opinionistet in studio
- Arbana welcomes residents and ayre did some questions in connection with last week went
- Clips, weekly summary
- Arjoni is selected for the first part of test, sport "Sumos"

# 2
- Arjoni, the first test, sport "Sumos" (ongoing). Arjoni wins test!
- Talks with nominees of the week Juna, Ari, Arjoni and Qetsori. Arjoni: "If I did not win, I would like to Qetsori to win!"
- Surprise to June! Juna gets a call from her father.

# 3
- Surprise to June (continued)
- Surprise to gold! An exhibition of photographs and a father for the gold klip, balerinin known.
- Comes with the name of the envelope eliminuarit. Arbana Qetsori communicates that Juna and continue playing!


# 4
- Arbana read the decision of the public and communicates that Arjoni is eliminuari regular that would let home! Anjeza emotions and Zhuljeta!
- Opinionistet speak for the emergence of Arjonit, even surprised themselves!
- Start eliminating double. Girls choose, each, one of the boys as part of the elimination game, without knowing what will happen to their election.

# 5
- Arbana communicates that were elected precisely those who appear in the second televotimin. Girls selected gold, Adin, and Tony Qetsorin. Only Bjordi escapes nomination. But not so ends.
- Bjordi, as the only survivor, was asked by BB to nominoi one of the girls must go to the second televotimin. Bjordi choose Anjezen!
- Arjoni in studio


# 6
- Arjoni in the studio (ongoing)
- Surprise to Mimozen! Mimo gets a she-bear and a letter from Poli


# 7
- Clips, Asian Week!
- The second part of the test. Karaoke in Chinese language. For this part of the test, choose the BB Anjezen and Adin.
- Proof that the BB communicates week has passed while the good has been done Mimoza which also headed the next.
- Comes with the name of the envelope eliminuarit second. Arbana communicates that Eltoni is eliminuari regular.


# 8
- Begin kandidimet
- Eltoni in Studio. Debate with opinionistet!


# 9
- Continue nominations
- Messages inhabitants "words do not ever tell" jump in the pool closed in the bottle.
- Arbana communicate the names of nominee. We go week nomination of Adel, Aad, Anjeza, Juna and Mimoza


# 10
- Police Portokallise the guest in the house of Big Brother
- Opens the envelope containing Arjonit for a surprise. A school mode Kosovo (did not mention the name of this school) gives Arjonit a three-year scholarships.
]]

Big Brother Albania 2: Adela, Adi, Anjeza, Juna dhe Mimoza te Nominuar!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 78, NATA E DYMBEDHJETE (12), SPEKTAKLI, TE NOMINUARITTe nominuarit
ADELAJDA XHAMANI
ARDIAN POJANA
ANJEZA
JUNIDA KULE
MIMOZA KRASNIQI

Nga te gjithe rrjetet e telefonise celulare ne Shqiperi e Kosove

Per te VOTUAR Anjezen, dergoni: BB ANJEZA ne 15191
Per te VOTUAR Adelajden, dergoni: BB ADELAJDA ne 15191
Per te VOTUAR Ardianin, dergoni: BB ARDIAN ne 15191
Per te VOTUAR Juniden, dergoni: BB JUNIDA ne 15191
Per te VOTUAR Mimozen, dergoni: BB MIMOZA ne 15191

Nga Shqiperia, mesazhi kushton 100 leke + TVSH. Nga Kosova, 80 cent + TVSH.

- - - - - - - - - - - - - - - -
KUSH KE NOMINOI?

JUNA: ADELA, MIMOZA
ADELA: ANJEZA, JUNA
ARI: JUNA, ANJEZA
MIMOZA: JUNA, ANJEZA
ANJEZA: ADELA, ADI
BJORDI: JUNA, ANJEZA
QETSORI: ADI, ANJEZA
ADI: QETSORI, MIMOZA

RENDITJA FINALE

ANJEZA (5)
JUNA (4)
ADELA (2)
ADI (2)
MIMOZA (2)
QETSORI (1)
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 2: ELTONI ELIMINOHET!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA E DYMBEDHJETE (12), SPEKTAKLI, ELIMINIM I DYFISHTE

ELTONI ELIMINOHET!

Elton Tozaj

Ky eshte eliminimin i dyte i nates ne baze te nje televotimi te vecante te organizuar nga Big Brother.

Big Brother ka kominikuar se publiku ka vendosur qe (me 55% te votave nga televotimi i dyte) banori qe duhet te le menjehere shtepine, duke humbur perfundimisht mundesine per te fituar 70,000 euro eshte ELTONI!
- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Si erdhi deri te nominimi i dyte? Vajzat (Adela, Anjeza, Mimoza dhe Juna) kane zgjedhur me rradhe nje nga djemte e Big Brother duke mos ditur se a do te nominohet apo do i shpetoj nominimit personi qe ata zgjedhin. Ishte Adela e fundit e cila duhej te bej nje zgjedhje nga dy qe kishin mbetur pa u zgjedhur, Adi apo Bjordi. Adela zgjodhi Adin, duke shpresuar se me kete do shpetoje Bjordin. Dhe kishte te drejte, pasi Big Brother komunikoi se personat e zgjedhur ishin pikerisht ata qe dilnin ne televotimin e dyte. Mirepo, nuk mbaroi me kaq. Bjordi, si i vetmi i shpetuari, u ftua ne dhomen e rrefimit dhe nga ai u kerkua qe te zgjedh njeren nga vajzat qe duhet te shkoj ne televotim. Bjordi zgjodhi Anjezen. Keshtu, ne televotimin e dyte shkuan ADI, ANJEZA, ARI, ELTONI dhe QETSORI. Dhe publiku votoi Eltonin si personin e radhes i cili duhet ta leshoje shtepine!
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

ELTONI ELIMINATED!

This is the second elimination of the night on a special televotimi organized by Big Brother.

Big Brother has announced that the public has decided that (with 55% of the votes from the second televoting) resident to be let immediately home, finally losing the possibility to win 70,000 euros is ELTONI!
- - - - - - - - - - - - - - - --
p.s. How came second to the nomination? Girls (Adel, Anjeza, Mimoza and Juna) have chosen a time by men of Big Brother, not knowing whether to get rid nominohet or nomination of a person that they choose. Adel was the last of which must make a choice of two who had left or were elected Aad Bjordi. Adel chose Adin, hoping that this will rid Bjordin. And right after Big Brother communicated that those elected were exactly those that appear in the second televotimin. However, it did not end so. Bjordi, as the only winners, was invited to the room of confessions and he was asked to choose one of the girls must go to televotim. Bjordi selected Anjezen. Thus, the second went in televotimin ADI, ANJEZA, ARI, ELTONI and QETSORI. And the public voted Eltonin as the next person who should leave home!
]]

Big Brother Albania 2: Prova e Fituar, Mimoza Kryefamiljare!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA 12, SPEKTAKLI

Prova e fituar
25/04/09 22:53

Prova e javes ka konsistuar ne nje pjese tjeter e cila ka qene dhe karaokja ne gjuhen kineze. Per permbushjen e kesaj prove u caktuan Anjeza dhe Adi te cilet interpretuan kengen e Celin Dion. “Big Brother” duke pare impenjimin e banoreve e ka vleresuar proven te fituar duke disponuar nje buxhet prej 3150 leke per banore ne jave. Mimoza eshte vleresuar si me e mira e proves duke u bere dhe kryefamiljarja per javen ne vazhdim.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Test won
25/04/09 22:53

Proof of the week has consisted in another part which has been and karaokja in Chinese language. To meet this test and were assigned Anjeza Aad who interpreted Celia Dion song. "Big Brother" by the first inhabitants impenjimin has evaluated the evidence obtained by disponuar a budget of 3150 inhabitants in leke per week. Mimoza is estimated as good evidence of being done and becoming a head of family for the following week.
]]

Big Brother Albania 2: Surprize Per Mimozen!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA 12, SPEKTAKLI, SURPRIZA

Leter nga Poli
25/04/09 22:30

Mimoza eshte nje tjeter banore e cila ka marre nje surprize nga “Big Brother”. Ajo ka marre dhurate nje arush nga Poli, i cili i kishte shkruar nje leter per te. Ai i ka shprehur dashurine, dhe mbeshtetjen e tij per vazhdimin e enderres se saj ne “Big Brother”. Ajo u shpreh shume e lumtur nga kjo leter. Poli bashke me letren dhe arushin i kishte derguar dhe nje foto te cilen ajo e shikonte me shume dashuri. Banori i pare te cilit ka dashur t`ia tregoje kete leter, ka qene Adelajda e cila eshte gezuar shume per Mimozen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: mimoza krasniqi poli pol babi
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Letter from Poli
25/04/09 22:30

Mimoza is another resident who has received a surprise from "Big Brother". She has received a teddy bear as a gift from Poli, who had written a letter to. He has expressed love, and his support for the continuation of her dream in "Big Brother". She spoke very happy about this letter. Poli together with the bear and the letter, had sent a picture which she looked at with much love. Resident who first she wanted to show this letter has been Adelajda who was much happy for Mimozen.
]]

Big Brother Albania 2: ARJON MUCA ELIMINOHET!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA E DYMBEDHJETE (12), SPEKTAKLI

ARJON MUCA ELIMINOHET!
E pabesueshme! 100% Manipulim por mund te kete kuptim pasi Anjeza eshte ne televotimin e dyte per eliminimin e dyfishte.

Me eliminimin e Arjonit, ne pyetjen se A KA MANIPULIM ME VOTA NE BIG BROTHER, mund te themi definitivisht se PO! As opinionistet nuk dinin cka te thonin per kete eliminim. Por, mos u zhgenjeni se kjo nuk do te thote qe spektakli do jete me i zbehte. Mund te thuhet qe Vellai i Madh bene manipulime (BEN LOJE!) kur mendon se nje zgjidhje tjeter do jap me shume spektakel!

p.s. as mos harxho mund te me bindesh se ky eliminim nuk eshte i manipuluar!
p.p.s. Anjeza nuk u eliminua, keshtu do te kete rast te testohet lidhja e saj me Arjonin se a ishte e vertete. A do ta pres Arjoni Anjezen?

Arjon Muca
/photo top channel/

Big Brother ka kominikuar se publiku ka vendosur qe (me 38% te votave) banori qe duhet te le menjehere shtepine, duke humbur perfundimisht mundesine per te fituar 70,000 euro eshte ARJON MUCA!
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: arion muqa muqaj mucaj
- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Si u votua ne AlbaVipNews.blogspot.com

JUNA 1225 (54%)
ARI 561 (24%)
QETSORI 249 (11%)
ARJONI 228 (10%)

TOTAL VOTA: 2263
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 2: "Babai, Idhulli Im!"

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 78, NATA 12, SPEKTAKLI, SUPRIZA

“Babai eshte idhulli im”
25/04/09 21:37

“Big Brother” duke pare rendesine qe ka figura prinderore,e babait per dy nga banoret e shtepise, i pergatiti nga nje surprize. Junida eshte nje nga banoret qe ka marre nje telefonate nga babai i saj. Ai i shprehu mbeshtetjen e tij, dhe i tha qe permes “Big Brother” ai pa Junen e vertete. Nje tjeter banor te cilit i`u be nje surprize ishte dhe Arjani, i cili, pa foto nga karriera artistike e babait te tij. “Big Brother” u mundesoi qe edhe banoret e tjere te ndiqnin nje klip te shkurter per babain e Arjanit. Ai ka shprehur qe babai i tij eshte idhulli i tij, dhe ai ne cdo moment e shoqeron ne jeten e tij. Te dy banoret u emocionuan shume nga surpriza.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: supriza ari juna junida kule arian bakalli
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

"Father is my idol"
25/04/09 21:37

"Big Brother" the importance of the first parental figure, the father of two of the household, is prepared by a surprise. Junida is one of the residents who received a call from her father. He expressed his support, and said that through the "Big Brother" it's true without June. Another resident who `became a surprise and was Arjani, who saw pictures from the artistic careers of his father. "Big Brother" was also possible that other residents to attend a short klip for the father of Arjanit. He has expressed that his father is idol his, and he accompanies us in every moment of his life. The two residents were emocionuan many surprises from.
]]

Flash News 25 Prill 2009 (2)

Alba Vip Flash News
Alba Vip Flash News 25 Prill 2009 (2)

- Edmond Kapllani behet baba me te dashuren gjermane. Futbollisti durrsak 26 vjecar qe luan ne skuadren e Karlsruher SC ne Gjermani, eshte bere baba i nje vajze te cilen e ka quajtur Liviana. Femija ka ardhur ne jete me pak se 1 muaj me pare, pas nje historie dashurie me nje vajze gjermane. /panorama/

- Samanta Karavella duet me djalin me emrin Roy. Keto dite ajo perfundon kengen e saj me te re, ndersa shume shpejt do filloje punen per xhirimin e klipit poashtu. Behet fjale per nje duet ne stilin RnB. Djali qe dota shoqeroje ne duet quhet Roy, i cili eshte autori i kenges, per te cilen po punon ne studion e tij "Roy Records". /panorama/

- Mamaja e Bjordit: "Nuk po arrij te bind prinderit e Adeles". I ka premtuar te birit te shtunen e kaluar, gjate spektaklit, se do ta ndihmonte qe t'ia bente me te lehte marredhenien e tij me Adelen duke tentuar qe te bisedoj me prinderit e saj. "Deri tani nuk kam arritur te flas, pasi mamase se Adeles i duhet akoma kohe. Me vjen keq qe i ati eshte larguar dhe e ka pritur keq vendimin e Adeles per te marre pjese ne Big Brother..." ka thene Antoneta, mamaja e Bjordit. /panorama/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

- Edmond Kapllani becomes father to German girlfriend. Soccer player durrsak 26-year-old who plays in the team Karlsruher SC in Germany, has become the father of a girl which has called Liviana. Child has come to be less than 1 month ago, after a romance with a German girl. / Panorama /

- Samanta Karavella duet with son named Roy. These days, she ends her song with the new, and very soon will begin work for shooting klipit also. Be a duet in the style RnB. Dota boy that accompany the duet called Roy, who is the author of the song, which is working in his study "Roy Records. / Panorama /

- Mother of Bjordit: "I can not get to convince parents of Adeles. I had promised to his son last Saturday, during spektaklit, that would help you to make it easier relationship with his Adelen trying to talk to her parents. "So far I have not managed to speak after mamase that Adeles still needs time. I regret that his father is away and waited Adeles bad decision to participate in Big Brother ..." Antoneta said, mother of Bjordit. / Panorama /
]]

Aida Flet Per Big Brother Albania 2

Aida Troka
/photo top channel/

Aida komenton “Big Brother 2”

“Sori, nje luftarak i denje”
“Tema e familjes sime eshte perfolur shume, s’do ta lejoj me kete”


Aida, cfare note do t’i vendosje vetes ne kete eksperience?
10 per vertetesine dhe 8 per lojen.

Po njerezit e tu me te afert si e komentuan qendrimin tend, a te bene kritika?
Si per habine time jo. Si asnjehere tjeter me thane me ze te larte: Jemi krenare per ty. Per mua kjo eshte fitore, s’dua trofe tjeter.

Po vellain e vogel e takove, a te kishte pare dhe si i ishe dukur atij?
Tema e familjes sime eshte perfolur shume dhe une s’do ta lejoj me kete, qofte edhe me nje “po”, ose te kunderten e saj.

Pse dole pikerisht ti Aida?
Kur ta di, do ju pergjigjem.

A ke pasur gabime dhe cilat kane qene ato gjate qendrimit ne shtepi?
Mesa duket, ky eshte realiteti...duhet te dish te aktrosh.

A ka miqesi brenda ne “Big Brother”, po dashuri?
Po ka, por eshte e veshtire t’i gjesh dhe t’u japesh jetegjatesi atyre, perderisa ka konflikt interesi.

Kush te duket cift i vertete, Adela-Bjordi, apo Arjoni dhe Anjeza?
Adela dhe Bjordi jane partnere te domosdoshem loje per njeri-tjetrin dhe ne vertetesine e lojes, po ata jane cift. Arjoni eshte respektues fanatik i ndjenjave dhe perjetues me shpirt i dashurise. Anjezen nuk e njoh edhe aq shume.

Kush eshte Adela per ty?
Dikush i rastesishem dhe qe s’ka lene gjurme ne rruget e jetes time.

Po Sori?
Nje luftarak i denje.

Cilin nga banoret do ta nxirrje menjehere nga shtepia?
Anjezen per mosmirenjohjen e saj.

Ke pasur ndonje frike gjate qendrimit ne ate shtepi?
E vetmja frike, nese mund te cilesohet e tille, ishte keqinterpretimi i opinioneve te mia.

Po tani, cfare do te ndodhe me ty, planet e tua?
Si perhere...do te vazhdoj te eci per te krijuar boten time dhe te mundohem per gjerat qe ia vlejne te me rrethojne.

Aida, a je e lumtur?
Mundohem dhe investoj shume per te qene e tille.

Ke shume fansa, a ke ndonje mesazh per ta?
Ju falenderoj qe ishit aty per mua, per perkrahjen tuaj pa u lodhur ne cdo moment dhe ne cdo hap qe une kam bere. Ju jam mirenjohese dhe ju perqafoj fort.Aida per banoret e Big Brother 2

BIKA
Gjerat pozitive – Idealiste.
Gjerat negative - S’mundohet te njohe njerezit.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Si thua per pendet? Kujt i rane?

ADELAJDA
Gjerat pozitive - ??? Kompromisi me ambientin.
Gjerat negative – Manipuluese.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Kur do te vish ta pime nje kafe ne Tirane.

ZHULJETA
Gjerat pozitive – Feminiliteti.
Gjerat negative – Posesive.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Je nje femer e zonja.

ERJOLA
Gjerat pozitive - Zemer e paster.
Gjerat negative - Beson shume te njerezit.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Lufto per veten.

LIRITA
Gjerat pozitive - Karakter pa komplekse.
Gjerat negative - Kycet e dobeta te kembeve.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Mos u rrezo me, se me vdiqe.

MOZA
Gjerat pozitive - E qeshur.
Gjerat negative - Paaftesi te njohe karakteret.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Te kam xhan akoma.

MESIDA
Gjerat pozitive – Sinqeriteti.
Gjerat negative - Naiviteti i tepert.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Merr mundimin t’i njohesh njerezit… e jo t’i fantazosh ata.

ANJEZA
Gjerat pozitive – Aktrimi.
Gjerat negative – Aktrimi.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? – Bravo, je e vetmja qe ke mundur te me hedhesh hi syve.

JUNA
Gjerat pozitive – Inteligjente.
Gjerat negative - S’pata mundesi ta njihja aq shume.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Luaj ne piano edhe nje here per mua “Disperatamente Giulia”.

ADI
Gjerat pozitive – Humori.
Gjerat negative - Mungese vullneti.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Terbohuuuuuuuuuu…

PAVLINI
Gjerat pozitive – Punetor.
Gjerat negative – Egoist.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Shpresoj te kesh gjetur rrugen e ndermjetme midis teje dhe femijeve te tu.

DRITANI
Gjerat pozitive – Perpikmeria.
Gjerat negative – Luhatshmeria.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Une di ta mbaj fjalen, po ti?

AGONI
Gjerat pozitive - I zgjuar.
Gjerat negative – Fiksimet.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - O ti zotriiii…

BJORDI
Gjerat pozitive – Perkedheljet.
Gjerat negative – Shperqendrimi.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Rritu…

ARJONI
Gjerat pozitive - I dashur.
Gjerat negative – Impulsiviteti.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Xhan, xhan une ty.

QETSOR
Gjerat pozitive - Baba i mire.
Gjerat negative – Hileqar.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? – Bravo.

ANI
Gjerat pozitive - Shpirt i paster.
Gjerat negative – Se mban pijen.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Jam e lumtur qe u pajtove me lepurushen.

ARI
Gjerat pozitive - I padjallezuar.
Gjerat negative – Implusiviteti.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Je nje shok i mire.

TONI
Gjerat pozitive - I shoqerueshem.
Gjerat negative – Llupes.
Po ta kishe sot perballe cfare do t’i thoshe? - Hasonooo… me ka marre malli.
/gazeta shqip/25.04.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: aida troka
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Comments Aida "Big Brother 2"

"Soria, worthy of a fighter"
"The topic of my family is very perfolur, nilly to allow this"

Aida, what note would putting yourself in this experience?
10 for authenticity and 8 to play.

But the people closest to comment as your stay, a criticism of the bene?
As for my non-surprise. As with the other never replied loudly: We are proud for you. For me this is victory, s'dua another trophy.

But small brother met him, to have a first and it seemed as wast?
The topic of my family is very perfolur and I nilly to allow this, even with a "yes", or its opposite.

Why exactly you Aida Dole?
When we know, will you ANSWER.

Do you have errors and that they have been during the stay at home?
Apparent, this is reality ... must know the aktrosh.

Does Friendship within the "Big Brother", is love?
Yes there is, but it is difficult to find and to those providing durability, while there is conflict of interest.

Who looks the real couple, Adel-Bjordi or Arjoni and Anjeza?
Adel Bjordi and are indispensable partners for each other playing and authenticity of the game, they are couple. Arjoni is pious observer of feelings and the spirit of love perjetues. Anjezen not know so much.

Who is Adel for you?
Some random and that no trace left on the streets of my life.

Yes Sorin?
A battle worthy.

From which people would immediately nxirrje from home?
Anjezen for mosmirenjohjen her.

You have any fear during the stay in that house?
The only fear, if he can be such, was keqinterpretimi of my opinions.

But now, what will happen to you, your plans?
As always ... will continue to proceed to create my world and the things we try to apply to the surrounding.

Aida, are you happy?
Try and invest more to be such.

You have many fans, are you any message for them?
Thank you who were there for me to support you without being tired at any moment and in every step that I've done. I'm grateful and you squeeze harder.

Aida for the residents of Big Brother 2

BIKA
Positive things - idealistic.
Negative things - S'mundohet to recognize people.
Church today is to front what will say? - How to fin it? Who's dropping?

ADELAJDA
Positive things -?? Compromise the environment.
Negative things - Manipuluese.
Church today is to front what will say? - When will it come pime a cafe in Tirana.

ZHULJETA
Positive things - Feminiliteti.
Negative things - Posesive.
Church today is to front what will say? - You are a woman and lady.

ERJOLA
Positive things - clean heart.
Negative things - many people believe.
Church today is to front what will say? - Fighting for themselves.

Freedoms
Positive things - without a complex character.
Negative things - weak key exchange.
Church today is to front what will say? - Do not rrezo with, that died.

MOZA
Positive things - laughter.
Negative things - disabilities recognize characters.
Church today is to front what will say? - To my soul yet.

MESIDA
Positive things - Openness.
Negative things - Naiviteti redundant.
Church today is to front what will say? - Mundimin Get to know people ... not to fantazosh them.

ANJEZA
Positive things - Aktrimi.
Negative things - Aktrimi.
Church today is to front what will say? - Bravo, the only art that you can be thrown with hi eyes.

JUNA
Positive things - Intelligent.
Negative things - S'pata opportunity to recognize so many.
Church today is to front what will say? - Play the piano once for me Disperatamente Giulia.

ADI
Positive things - humor.
Negative things - limpness.
Church today is to front what will say? - Terbohuuuuuuuuuu ...

PAVLINI
Things positive - workers.
Negative things - selfish.
Church today is to front what will say? - I hope to have found the intermediate path between you and your children.

DRITANI
Positive things - Perpikmeria.
Negative things - Luhatshmeria.
Church today is to front what will say? - I know I keep the word, are you?

Agony
Positive things - I awake.
Negative things - fixing.
Church today is to front what will say? - O zotriiii ...

BJORDI
Things positive - pat.
Negative things - Shperqendrimi.
Church today is to front what will say? - Rritu ...

ARJONI
Positive things - I loved.
Negative things - Impulsiviteti.
Church today is to front what will say? - Gian, I thee soul.

QETSOR
Positive things - Baba better.
Negative things - tricky.
Church today is to front what will say? - Bravo.

ANI
Positive things - pure genius.
Negative things - that holds the drink.
Church today is to front what will say? - I'm happy that was pajtove with lepurushen.

ARI
Positive things - naive.
Negative things - Implusiviteti.
Church today is to front what will say? - You're a good friend.

Tony
Positive things - sociability.
Negative things - greedy.
Church today is to front what will say? - ... With Hasonooo received the goods.
]]

Ani Flet Per Big Brother Albania 2

Ani Big Brother Albania 2Ani per Big Brother 2

Ani: Nuk jam ndare nga e dashura
Tonin do ta nxirrja qe neser nga shtepia


Je penduar ndonje moment per pranine tende ne “Big Brother”?
Jo, madje do t’i rikthehesha nje eksperience te tille me shume deshire.

A mendon se ke bere gabime dhe cfare do te ndryshoje ne sjelljen tende brenda shtepise se BB?
Gabimi im kane qene momentet kur bija ne deshperim dhe sikleti qe pata ne kohen qe duhej te zhvishesha per te dale ne pishine. Po te rikthehesha do te isha me i qeshur dhe me i cliret.

A i trembesh gjykimit te familjareve te t’u?
Jo, ata me kane perkrahur gjithmone.

Kush nga banoret te zhgenjeu?
Asnjeri.

Cilet ishin miqte e t’u me te mire brenda shtepise?
Adi, Dritani dhe Aida.

A te vjen keq qe mediat kane folur per lidhjen tende te dashurise?
Jo.

A je ndare nga e dashura per te cilen ke treguar?
Jo, nuk jam ndare.

Po te lidheshe me ndonje vajze atje brenda, a do te beje seks para kamerave?
Jo.

Cilin nga banoret qe jane aktualisht brenda shtepise se BB-se do ta nxirrje qe neser?
Tonin.

Cfare do te doje te beje ne keto momente?
Te dilja jashte Shqiperise per pushime.

Ani per banoret e Big Brother 2

AIDA
Gjerat pozitive - Me pelqente fakti se bente shume humor me mua.
Gjerat negative - Eshte pak nevrike.

MOZA
Gjerat pozitive - E bukur.
Gjerat negative - E bukur.

ADELAJDA
Gjerat pozitive – Oratore.
Gjerat negative - Nuk di t’i thote gjerat ne sy.

BIKA
Gjerat pozitive - E drejtperdrejte.
Gjerat negative - Nuk me pelqente kur terhiqej nga loja.

LIRITA
Gjerat pozitive - Me pelqenin batutat e saj.
Gjerat negative - Ndonjehere ishte e akullt.

ANJEZA
Gjerat pozitive - Vajze me kurajo.
Gjerat negative - Ishte pak e larget me mua.

JUNA
Gjerat pozitive - E sjellshme.
Gjerat negative - Nuk ka ndonje gje qe nuk shkon tek ajo.

ADI
Gjerat pozitive - Me ka pelqyer qe para se te hyja dhe brenda shtepise kishim nje komunikim perfekt.
Gjerat negative - Nuk me pelqeu vetem nje here qe e tejkaloi me pijen.

QETSORI
Gjerat pozitive - Me mua ishte ne rregull per gjithcka.
Gjerat negative - Me te tjeret me dukej se e kalonte masen.

ARJONI
Gjerat pozitive – Sportiviteti.
Gjerat negative – Vetizolimi.

BJORDI
Gjerat pozitive – Humori.
Gjerat negative - Rastet kur fl iste me fjale banale.

DRITANI
Gjerat pozitive – Saktesia.
Gjerat negative – Serioziteti.

TONI
Gjerat pozitive - Te qeshuren.
Gjerat negative - Nuk m’u duk shume i sinqerte.

ARJANI
Gjerat pozitive - Bagazhi jetesor.
Gjerat negative - Nuk i le te tjeret qe te flasin.
/gazeta shqip/25.04.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: antonin
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Ani for Big Brother 2

Do you regret any moment for the presence and effort in "Big Brother"?
Not even to return such an experience more like.

Do think you make mistakes, and what will change in behavior and effort within the BB house?
Error have been moments when my daughter was in despair and sikleti had the time needed to zhvishesha to appear in a swimming pool. Yes I will be rikthehesha with jovial and flippant.

A trial of family members afraid to be?
No, they have always supported.

Who is disappointed by the residents?
None.

Who were the best friends et'u within the Station?
Aad, Dritani and Aida.

Is sorry that the media have spoken for your love connection?
No.

Are you separated from the love for which you have shown?
No, I am not separated.

If the lidheshe with any girl in there, will make sex before camera?
No.

Which by residents who are currently within the home that WB will nxirrje that tomorrow?
Tone.

What will take to make these moments?
Dilja outside Albania for the holidays.

Ani for the residents of Big Brother 2

Aida
Positive things - like the fact that many do humor me.
Negative things - is a little nervous.

MOZA
Positive things - beautiful.
Negative things - beautiful.

ADELAJDA
Positive things - orator.
Negative things - I do not know to say things in their eyes.

BIKA
Positive things - directly.
Negative things - like when I do not withdraw from the game.

Freedoms
Positive things - like the mot her.
Negative things - sometimes it was freezing.

ANJEZA
Positive things - courage girl.
Negative things - It was a little distant with me.

JUNA
Positive things - polite.
Negative things - There is not anything that goes to it.

ADI
Positive things - With liked that before hyja and the Station had a perfect communication.
Negative things - not like the only one here who exceeded the drink.

QETSORI
Positive things - With me was in order for everything.
Negative things - with others seemed to pass the measure.

ARJONI
Positive things - Sportiviteti.
Negative things - Vetizolimi.

BJORDI
Positive things - humor.
Negative things - FL iste Cases where the word blue.

DRITANI
Positive things - Accuracy.
Negative things - seriousness.

Tony
Positive things - the qeshuren.
Negative things - I do not seemed very honest.

ARJANI
Positive things - living luggage.
Negative things - not to let others speak.
]]

Flash News 25 Prill 2009

Alba Vip Flash News
Alba Vip Flash News 25 Prill 2009

- Virusi gjuan Junen. Virusi po e “shfrytezon” me se miri Tiranen ne te gjitha aspektet, jo vetem spektaklin por edhe jeten e nates. Dhe si gjithmone ai gjendet prane femrave te bukura. Kesaj rradhe eshte kapur ne shoqeri me Junen, vajzen simpatike te “Big Brother 1”. /panorama/

- Babai i Adeles se Big Brother, le Shqiperine nga inati me te bijen /panorama/

- Elton Deda tregon per "Panorama Plus" jeten e tij ne Amerike si dhe planet per te sjelle nje album qe do ta promovoje ne Tirane. /panorama/

- Aferdita Dreshaj dhe Shpat Kasapi zyrtarizojne fejesen e tyre me 9 maj. "Fejesen e bejme vetem familjare, sepse jemi munduar ta mbajme sa me private qe t'i lejojme familjet tona te kenaqen dhe te shijojne gezimin deri ne maksimum!... Ne fejesen tone do te kendoje Greta Zani" ka thene Aferdita. /panorama/

- Drejtuesit e Televizionit Publik Shqiptar nuk kursejne para per nje prezantim sa me dinjitoz te Kejsi Toles ne Festivalin Evropian. Behet e ditur se vetem realizimi i videoklipit "Carry me in your dreams" ne nje studio gjermane ka kushtuar 139 milion leke (?!). /panorama/

- Nje nje interviste per "Panorama Plus", Eliza Hoxha ka njoftuar se eshte ne pergaditje te albumit te saj te trete. Eliza merre pjese ne festivalin "Top Fest 6" me nje kenge te komponuar nga Enis Presheva JR ndersa eshte e nominuar ne tri kategori: Best Female, Best Dance dhe Best Video. Finalja e top festit mbahet me 10 maj. /panorama/

- Adi Krasta mbetet i lidhur edhe per nje sezone me programin "E Diell" ne Top Channel. Ai ka ripertrire kontraten qe te drejtoje kete program edhe per nje sezone, qe ka mundesi te filloj serish ne shtator. /panorama/

- Anjeza Shahini i rikthehet kenges ne lokale nate. Te shtunden ajo kendon ne live ne piano bar "Just Moment". Kengetarja ka arritur te marre veten, pas 1 muaj e gjysme kohe, qe kaloi dite te veshtira, pas humbjes se parakohshme te babait. /panorama/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

- Virus hunts June. The virus is "exploiting" best Tirana in all aspects, not only lives but also spektaklin night. And as always he found the female beauty. This time is captured in the company of June, charming girl of "Big Brother 1." / Panorama /

- Father Adeles that Big Brother let the trial of Albania daughter / Panorama /

- Elton Deda shows for "Panorama Plus" of his life in America and plans to bring an album that will promote in Tirana. / Panorama /

- Aferdita DRESHAJ Shpat Kasapi make official their engagement on May 9. "Ceremony only for family, because we tried to keep as private to allow our families to enjoy the taste and enjoyment to a maximum! In the engagement party will sing Greta Zani" said Aferdita. / Panorama /

- Leaders of the Albanian Public Television does not save money for a more dignified presentation of the European Festival in Casey Toles. Becomes known that the only performance videoklipit "to carry in your Dreams" in a German studio has cost 139 million leke (?!).

- An interview for "Panorama Plus, Eliza Hoxha, has announced it is pergaditje of its third album. Eliza takes part in festival "Top Fest 6" with a song from the komponuar while Enis Preshevo Jr. is nominated in three categories: Best Female, Best Video and Best Dance. The final top festit held by May 10. / Panorama /

- Aad Krasta remains connected to the seasons with a program "The Sun" in the Top Channel. He has ripertrire contract to guide the program for one seasons, which is likely to start again in September. / Panorama /

- Anjeza Shahini the song returned to the local night. The shtunden it kendon we live in piano bar "Just now." The singer has managed to take himself, after 1 month and a half long, difficult days that passed after the early loss of father.
]]

Big Brother Albania 2: Dita 78, Permbledhje!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 78, PERMBLEDHJE!

Mengjesi i banoreve
25/04/09 11:10

Adi dhe Bjordi jane te paret qe ngrihen kete mengjes. Pasi bejne nje xhiro ne kopesht, ata vene re se banoret e tjere nuk jane ngritur ende. Edhe pse ka muzike ne sfond qe ata te zgjohen me shpejt, banoret duken te pergjumur dhe qendrojne ende shtrire. Adi sheh qe Arjoni ka fjetur vetem ne sallon. Me pas, ata shkojne qe te zgjojne banoret e tjere. Adi u shkon nje nga nje tek krevati dhe i zgjon, ndersa me Adelen fillon “lufte” me jasteke. Bjordi hidhet tek krevati i saj per t’i uruar “miremengjes”. Ai e puth dhe e perqafon.

Adela:“Une po jetoj jeten time!”
25/04/09 12:59

Adelajda diskuton me Mimozen per jeten e saj dhe per ish te fejuarin. Ajo i thote:-“Nuk ka ditur te me mbaj, le t`i vuaj pasojat!” Sipas saj ajo mund te rrinte me te mjafton qe ai te sillej mire. Ajo i tregon qe kishte ndenjur me te per shume vite me shpresen qe mund te ndryshonte. Mimoza e pyet se si e kishte njohur. Ajo i tregon historine e njohjes se saj me ish te fejuarin. Mimoza i thote qe nuk duhet te merzitet. Adelajda i thote:-“Une po jetoj jeten time!” Mimoza i thote qe ajo duhet te kenaqet brenda shtepise, pasi kur te dali e presin gjera shume te bukura. Adelajda i thote qe ajo gjithmone ka kembengulur per gjerat e saj, dhe kjo e ka bere me te forte.

Sori: “Bej loje te vertete!”
25/04/09 13:48

Ari, Bjordi dhe Qetsori qendrojne ne kopesht duke biseduar per nominimet. Qetsori i kerkon Bjordit nje mendim se si do luajne me nominimet, pasi e kane lene qe do bashke punojne me njeri-tjetrin nga fundi i lojes. Bjordi i thote:-“Une tani do filloj te luaj!” Ai thote qe Qetsorit luante qe ne fillim duke i ngacmuar banoret. Qetsori i thote qe ishte menyra e tij per t`u bere protagonist, pasi Bjordi ka disa avantazhe me shume ne shtepi me te cilat mund te luaj. Ai e pyet Bjordin se kush do qe te dale. Ari thote me shaka Qetsori. Bjordi thote qe Juna, pasi me te tjeret ka me shume afrimitet. Qetsori thote qe mendon te nominoje Adin dhe Mimozen. Bjordi i thote qe ben gabim nese nominon Adin. Qetsori thote qe ai ka nje motiv per ta nominuar ate. Ai mendon qe te nominoje Anjezen. Ari dhe Bjordi pelqejne me shume alternativen e dyte. Qetsori thote qe ajo nuk ka asnje mendim te saj ne diskutime, por eshte vetem plotesuese. Ari e mbeshtet duke thene qe nuk e ka pare asnjehere ne bisede qe ta filloje dhe ta mbaroje mendimin deri ne fund. Ato vazhdojne diskutojne per Adin. Bjordi i thote qe sipas mendimit te tij Qetsori po shfrytezon Pavlinin per te goditur Adin. Bjordi i thote Qetsorit:-“Ti ne shtepi ke moral, por ne loje ti nuk ke, je nga ato lojtare qe mund te godasin prapa shpine!” Qetsori i thote:-“Qellimi im eshte qe te bej loje te vertete, dhe ti te mendosh qe po te mashtroj!” Bjordi i thote qe sipas mendimit te tij Qetsori moralin e lojes e perdor si deshiron ai, por ai e kundershton duke i thene:-“Une moralin e lojes e perdor si kam moralin e jetes!”

“Ka filluar lufta per ekzistence!”
25/04/09 14:53

Anjeza , Junida dhe Eltoni diskutojne per aleancat brenda shtepise. Junida mendon qe duhet te nominohen banoret qe nuk jane nominuar, dhe shton:-“Nese dal i`ua le amanet, sepse po si ‘hengret’ do t`iu ‘hane’!”. Anjeza thote:-“Ka filluar lufta per ekzistence!” Menyra e nominimit sipas Junides duhet te alternohet mes banore te vegjel dhe banoreve te medhenj, pasi po te nominohen i gjithe grupi, njeri prej tyre do te dale. Ato vazhdojne diksutojne per nominimet pa permendur emra. Eltoni thote qe nese iken nje nga ato, grupi shperbehet. Junida vazhdon diskuton per menyren se si mund te percajne grupin Adelajda, Bjordi, Adi dhe Mimoza.

“Po te dal une, nuk shikoheni me!”
25/04/09 15:48

Bjordi , Adi dhe Arjani qendrojne ne kopesht duke diskuar per daljet. Bjordi mendon qe kete jave eshte shume e veshtire per te percaktuar se kush do dale. Ai thote qe nese nisesh me logjiken e bilancimit do dale Arjoni, ndersa nese nisesh me logjiken e luftes se te nominuarve do dale Juna. Adi thote me shaka qe pse mos te dale Arjani. Arjani ia kthen:-“Po te dal une kush iu shikon ju?!”

Prova e durimit
25/04/09 16:59

Banoret vazhdojne me proven e javes Aziatike. Faza e katert e proves konsistonte ne ngjitjen me vinovil te kokrrave te misrit te shkeputura nga kalliri. Mjetet qe ato kishin ne dispozicion ishin shkopinjte kinez, dhe vinovili. Banoret jane shprehur qe kjo sfide vinte ne prove durimin e tyre. Junida shprehet qe i ka pelqyer prova e javes sidomos ajo e mundjes se “Sumos”, dhe shton:-“Me kete prove me duket vetja si dentiste!” Adit i duket e veshtire si prove dhe thote:-“Pse nuk na dhane per te bere murin Kinez!” Ato nuk arriten t`i perfundonin mbushjen e kallinjve te misrit.

Toni: “Sori nuk del!”
25/04/09 18:42

Anjeza qendron ne dhome duke i bere masazh Arjonit . Eltoni duke e pare i kerkon qe te merret dhe me te, por ajo i pergjigjet qe ka marre persiper qe te merret vetem me Arjoni. Arjoni thote:-“Do qe te me nxjerre te bukur!” Ajo e kundershton duke i thene qe do e bej qe kur te dale mos ta shikoje asnje. Pas kesaj fjale Eltoni i thote Arjonit, qe Anjeza ia ndolli daljen nga shtepia. Ai thote:-“ Eshte e sigurt qe Qetsori nuk del!” Sipas tij kete parandjenje e kishte nga fakti qe e kishte parashikuar dy here qe do dilte, dhe i kishte ndodhur e kunderta.

“Sori nuk do qe te le vetem Arin!”
25/04/09 19:44

Adelajda dhe Qetsori merren me pastrimin. Qetsori shikon Arin qe eshte shtrire, dhe shkon qe ta ngreje. Prane Adelajdes shkon Bjordi. Ajo shikon Qetsorin dhe thote qe ai nuk do qe ta le vetem Arin ,duke qene se eshte nominimi i pare per te. Sipsa saj ai nuk do qe Ari te merzitet. Ne kuzhine shkon Qetsori i cili pasi i shikon duke folur, u thote qe mos te thone gjerat ne vesh. Ai shton:-“Une ndihem keq kur une jam vetem, dhe ju jeni cift!”

Eksperti i “Sumos”
25/04/09 21:07

Prova e javes bazohej mbi tiparet karakteristike, zakonet, dhe aktivitetet tipike Aziatike. Banoret duhej te permbushnin nje nga fazat e proves. Per kete “Big Brother” vendosi qe per perfundimin e proves te “Sumos” njeri nga banoret duhej te ndeshej me nje ekspert te ketij sporti. Gjate javes banoret jane perballur me njeri- tjetrin ne kete sport, ku fitues doli Arjoni. Per kete “Big Brother” vendosi qe te ishte ai qe te perballej me ekspertin ku dhe fitoi. Arbana gjate spetaklit zbuloi qe ekserti i “sumos” ne te vertete ishte Becka, djali i zarfit.

“Babai eshte idhulli im”
25/04/09 21:37

“Big Brother” duke pare rendesine qe ka figura prinderore,e babait per dy nga banoret e shtepise, i pergatiti nga nje surprize. Junida eshte nje nga banoret qe ka marre nje telefonate nga babai i saj. Ai i shprehu mbeshtetjen e tij, dhe i tha qe permes “Big Brother” ai pa Junen e vertete. Nje tjeter banor te cilit i`u be nje surprize ishte dhe Arjani, i cili, pa foto nga karriera artistike e babait te tij. “Big Brother” u mundesoi qe edhe banoret e tjere te ndiqnin nje klip te shkurter per babain e Arjanit. Ai ka shprehur qe babai i tij eshte idhulli i tij, dhe ai ne cdo moment e shoqeron ne jeten e tij. Te dy banoret u emocionuan shume nga surpriza.

Arjoni del nga “Big Brother”
25/04/09 21:49

Arjoni ishte banori i cili duhej te dilte nga shtepia me vendimin e publikut, duke hequr dore nga cmimi prej 70mije euro. Ai gjate spetaklit ka shprehur:-“Nese dal, dua qe ta fitoj Sori!” Dy ishin banoret qe u preken nga largimi i tij, Anjeza e cila kohet e fundit kishte krijuar nje lidhje me te, dhe Zhuljeta e cila u perlot ne momentin qe ai doli nga shtepia. Ai ne perballjen me opinionisteve ka deklaruar qe nese dalja e tij ka ardhur si rezultat i lidhjes se tij me Anjezen, atehere ishte i lumtur qe doli. “Big Brother” kishte rezervuar nje surprize per te. Ai mori nje burse studimi nga nje studio mode ne Kosove. Ai u shpreh qe ndihej i privilegjuar nga kjo surprize.

Leter nga Poli
25/04/09 22:30

Mimoza eshte nje tjeter banore e cila ka marre nje surprize nga “Big Brother”. Ajo ka marre dhurate nje arush nga Poli, i cili i kishte shkruar nje leter per te. Ai i ka shprehur dashurine, dhe mbeshtetjen e tij per vazhdimin e enderres se saj ne “Big Brother”. Ajo u shpreh shume e lumtur nga kjo leter. Poli bashke me letren dhe arushin i kishte derguar dhe nje foto te cilen ajo e shikonte me shume dashuri. Banori i pare te cilit ka dashur t`ia tregoje kete leter, ka qene Adelajda e cila eshte gezuar shume per Mimozen.

Prova e fituar
25/04/09 22:53

Prova e javes ka konsistuar ne nje pjese tjeter e cila ka qene dhe karaokja ne gjuhen kineze. Per permbushjen e kesaj prove u caktuan Anjeza dhe Adi te cilet interpretuan kengen e Celin Dion. “Big Brother” duke pare impenjimin e banoreve e ka vleresuar proven te fituar duke disponuar nje buxhet prej 3150 leke per banore ne jave. Mimoza eshte vleresuar si me e mira e proves duke u bere dhe kryefamiljarja per javen ne vazhdim.

Eltoni del nga “Big Brother”
25/04/09 23:11

“Big Brother” vendosi qe te kishte nje eleminim te dyfishte. Perzgjedhja e personave te cilet duhej te dilnin ne kandidim u be ne nje menyre te vecante. Vajzat perzgjodhen secila nga nje emer te djemve te shtepise. Ato nuk ishin ne dijeni te faktit qe personi i perzgjedhur nga ato do shkonte ne kandidim apo jo. Anjeza perzgjodhi Arjanin, Mimoza Eltonin, Junida Qetsorin, dhe Adelajda Adin. Personat e perzgjedhur shkuan ne kandidim. Bjordi i cili ishte i shpetuari nga kandidimit duhej te perzgjidhte njeren nga vajzat qe deshironte te shkonte ne televotim, dhe perzgjodhi Anjezen. Me vendimin e publikut banori i cili doli nga shtepia e “Big Brother” Ishte Eltoni.

Te nominuarit e javes
26/04/09 00:00

Secili prej banoreve te shtepise se Big Brother, ka dhene emrat dhe arsyet e banoreve qe ai donte te kandidonte. Si rezultat, te kandiduarit e kesaj jave jane Adelajda, Anjeza, Mimoza, Juna dhe Adi. Do te jete publiku nga shtepia, qe nepermjet votave te tij, do te zgjedhe se cili prej tyre do te lere perfundimisht, te shtunen e ardhshme, shtepine me te famshme ne Shqiperi.

Policet e “Portokallise” ne shtepi
26/04/09 00:00

Vellai i Madh ka dashur t’u beje banoreve te shtepise nje tjeter surprize. Kane qene kesaj rradhe policet e spektaklit te famshem te humorit, “Portokalli”, qe kane hyre ne shtepine e Big Brother. Ata i kane pritur banoret, ne zonen e kampingut, si police te vertete. Pjesa me e madhe e banoreve, qe i njihnin ata, kane qeshur, ndersa disa te tjere, si per shembull Bjordi, jane trembur disi. Ata kane qendruar gjate ne shtepine e Big Brother duke e mbushur ate me te qeshura dhe humor. Banoret dhe policet, ata kane kenduar sebashku, kengen qe keta te fundit, kishin shkruar per ta.

“S’e prisnim te mos nominoheshim!”
26/04/09 00:40

“Shpetove ti!” – i ka thene Adelajda Qetsorit, ndersa bisedonin jashte, ne oborrin e shtepise, sebashku me policet e “Portokallise”. “Ishte e paparashikueshme!” – ka thene Qetsori. Edhe Ari ka thene pak a shume te njejten gje. Duke ua shpjeguar sistusten edhe policeve ai dhe Qetsori u kane teguar atyre habine, ne momentet qe Arbana lexonte emrat e te nominuarve. “Nuk e prisnim te mos nominoheshim!” – kane thene ata, duke shtuar se kishin kujtuar mos nuk e kishin degjuar mire apo ishte fjala per ndonje ngaterrim.

“Me duket sikur jam une shkaku!”
26/04/09 02:00

Junida i ka qendruar gjate gjithe kohes prane Anjezes se trishtuar nga dalja e Arjonit. Ajo i ka thene te mos merzitej dhe te mundohej t’i merrte gjerat pozitivisht. Prania e policeve te Portokallise, brenda shtepise se Big Brother sikur ia largoi fillimisht mendjen, por me vone, pas largimit te tyre, kur shtepia ra ne qetesine dhe rutinen e perditshme, ajo shpertheu ne lot. “Je e merzitur apo te vjen inat?” – e ka pyetur Juna, ndersa bisedonin te dyja, vetem, te ulura jashte, ne oborrin e shtepise. “Te dyja!” – i ka thene Anjeza. “Me duket sikur e ndjeja qe do te dilte!- ka shtuar ajo me pas. Juna, duke u perpjekur ta ngushelloje i ka permendur faktin qe Arjoni ishte ne Tirane. Me Juna ka shtuar se prandaj ishte e kote te perpiqeshe te beje lojera apo llogaritje, pasi gjerat ishin te paparashikueshme. “Nuk me besohet qe ka ikur Arjoni!”- ka thene Anjeza, - Me duket sikur jam une shkaku!”.

“Nuk e kuptuam qe do te dilte!”
26/04/09 02:10

Duke treguar pershtypjet e momentit qe kishte kuptuar se ishte Arjoni ai qe do te linte shtepine e Big Brother, Anjeza ka thene: “U mpiva komplet!”. Kesaj here, Vellai i madh ka zgjedhur qe banori qe do te largohej, ne ndryshim nga heret e tjera, te ishte ai qe do te hynte i pari ne shtepi, tek pjesa e banoreve te panominuar. Anjeza dhe gjithe te tjeret, ne analogji me rastet e meparshme, kishin menduar se Arjoni ishte “i shpetuar”. Por kur e kishte pare te merrte zarfin dhe xhaketen e kishte kuptuar se kishte ndodhur komplet e kunderta. Ajo dhe banoret e tjere kishin ngelur disi te hutuar e te shtangur, nga loja e paparashikueshme e Vellait te Madh. “Nuk i thame dot asgje njeri-tjetrit!” – tha Anjeza.

“E ndjeja qe do te dilte Arjoni!”
26/04/09 02:20

Ne vijim te bisedes me Junen, Anjeza i ka treguar asaj se gjate gjithe javes, kishte perjetuar ndjesine se kesaj here Arjoni do te dilte. Ajo ka thene se nese te shtunen e kaluar nuk e kishte patur kete frike, kesaj here e kishte parandjere. “Nuk doja t’i thoja Arjonit, sepse nuk doja ta merzisja!” – ka thene ajo. Ajo i ka treguar gjithashtu se pavaresisht kesaj, ne monentin kur kater te nominuarit kishin shkuar ne zonen e kampingut, duke u ndare prej tyre, ajo kishte menduar se ai qe do te dilte do te kishte qene Ari dhe jo Arjoni.

Ari vajzave: “E treguat veten!”
26/04/09 02:15

Duke biseduar ne lidhje me nominimet, Arjani dhe Qetsori kane ngacmuar Adin, duke qene se ai ishte ne kandidim kunder kater vajzave te shtepise. Nderkohe, per veten, Qetsori eshte shprehur se ishte i lumtur qe nuk kishte dale. “Ti mire qe s’dole, por as nuk u nominove!” – i ka thene Arjani. “Kishte nevoje per pak pushim!” – ka thene Mimoza. “Si eshte puna me femrat!” – ka shtuar me pas Arjani, - e treguat veten se kush ishit, lufte me njera-tjetren dhe te katerta ne nominim!” .

“Une te perqafoj dhe te fal!”
26/04/09

“Si ma bere kete?” – i ka thene Adi Mimozes me shaka. “Cfare te bera?” – i tha ajo dhe Adi i ka shpjeguar se po bente shaka. “Mos mendo se te kam nominuar, sepse nuk e kam bere!” – i ka thene ajo Adit. Mimoza ka shtuar se ajo njehere kishte gabuar, por edhe ate here i kishte treguar. Adi i ka perseritur se po bente shaka qe ajo ta falte per ate qe kishte bere ai dhe ta perqafonte, duke nenkuptuar faktin qe ai e kishte nominuar. Mimoza e ka perqafuar dhe i ka thene: “Une te perqafoj dhe te fal!”. Me pas, ne prani te banoreve te tjere, ai i ka treguar Mimozes edhe arsyen qe kishte dhene per kandidimin e saj.

“Rrezikova Mozen, per Anjezen!”
26/04/09 02:25

“Nominova Mozen qe te ruaja Anjezen!” – ka thene Adi , ne prani te te gjithe banoreve te mbledhur ne zonen e ndjenjies. Ai ka shtuar se nuk donte ta nominonte Mimozen por e kishte rrezikuar ate per te mbrojtur Anjezen, por mesa dukej, Anjeza i mbante inatin e Arjonit dhe prandaj ajo, nga ana e saj, e kishte nominuar. Anjeza ka nderhyre duke thene se ajo nuk ecte me idete e te tjereve dhe nuk mbante inatin e askujt. “Ti Mozen e ke si gocen tende dhe per mua ke bere gabim qe e nominove!” – i ka thene Arjani. Sipas ketij te fundit, veprimi i Adit nuk kishte sens.

“Kjo eshte hipokrizi!”
26/04/09 02:25

“Une e kam inat hipokrizine!”- ka thene Adi, lidhur me faktin e nominimit te tij nga ana e Anjezes. “S’ka lidhje nominimi me hipokrizine!”- i eshte pergjigjur Anjeza. Por, sipas Adit, me te tjere te debatoje gjate gjithe javes dhe te tjere te nominoje te shtunen,nuk ishte asgje tjeter pervecse hipokrizi. “Megjithate meskiniteti do te shkoje shume me thelle ketu!” – ka thene Adi.

“Eltonin e mendoja ndryshe!”
26/04/09 02:45

“Me vjen keq qe doli Eltoni!”- ka thene Ari, duke biseduar me Qetsorin dhe banoret e tjere. Ne fakt, Eltoni la dje shtepine e Big Brother, si rezultat i nje eleminimi te dyfishte te zgjedhur nga vellai i Madh. “Ai ishte i papare!” – ka thene Qetsori, duke shtuar se ne fillim i ishte dukur tjeter tip Eltoni, por kur kishte vene re sesi ishte ne te vertete, qe nuk mbante meri apo nuk i ngelej hatri, kishte ndryshuar mendim per tedhe e kishte pelqyer.

“Nuk gatuaj per strategji!”

Ne bisede me banoret e tjere, Qetsori u ka thene se atij i pelqente dhe e quante per detyrim t’u sherbente te tjereve. “Nuk kam gatuar per strategji!” – ka thene ai. Adelajda i ka thene se te pakten ajo, asnjehere nuk e kishte vene ne dyshim. Qetsori ka thene se ai do te vazhdonte ta bente, sepse, vec te tjerash, e kishte edhe hobi, por as ai nuk donte te ishte jashte vemendjes, prandaj e mira do te ishte qe me te, ne kuzhine, te qendronin edhe disa banore te tjere.

“Kam qene fanse e Polit!”
26/04/09 04:10

“Kam qene fanse e Polit!”- i ka treguar Mimoza Adit. Ajo ka shtuar se e pelqente shume, gjate kohes qe e ndiqte ne Big Brother. “Kur doli jashte, gjeta nje menyre, nepermjet internetit, qe te komunikoja me te!”. Pas kesaj, sic tregon Mimoza, ishin bere shume shoke. Kur Polin, pak kohe me vone e kishin ftuar ne Kosove, ajo ishte takuar per here te pare me te dhe takimi kishte ndodhur ne nje diskoteke. “E pelqeva shume kur e pashe dhe gjithashtu dhe ai me peqeu mua!” – ka vijuar Mimoza tregimin e saj. Me pas ata ishin takuar edhe disa here te tjera. Ajo ka thene se ata nuk kishin nje lidhje shume te ngushte. “Vetem nje puthje kemi patur, asgje tjeter!” – ka thene Mimoza. Ajo ka shtuar se te dy e pelqenin njeri-tjetrin dhe se ajo i vleresonte shume fjalet qe ai i kishte shkruar. “Te njejtat gjera mendoj dhe une per te dhe e perqafoj shume!” – ka perfunduar ajo.

“Arjoni te ka dashur shume!”
26/04/09 04:10

Anjeza i ka thene Qetsorit, se Arjoni e “kishte patur shume xhan” kete te fundit dhe e shprehte gjithandej me te gjithe. “Aq sa mua me vinte shume inat qe e shprrehte dhe i thoja “Mos thuaj qe e do aq shume!”!”. Qetsori ka thene se ndoshta Arjoni e donte me shume nga c’e donte ai. , por sipas Anjezes ata te dy e donin njeri-tjetrit, pavaresisht se kush e shprehte me shume. Adela ka nderhyre duke thene se Qetsori kuptohej ke donte e ke jo, pavaresisht se mundohej ta fshihte. “Arjoni e ka kuptuar vet sa dhe kur”- ka thene Qetsori.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

The morning of residents
25/04/09 11:10

Aad and Bjordi are the first to rise this morning. After doing a lap in the garden, they noticed that other people are not yet established. Although there is music in the background that they wake up soon, people seem to stay asleep and lying still. Aad Arjoni sees that there is only sleeping porch. Later, they go to other people zgjojne. Aad was going to bed one by one and zgjon, while Adelen begins with "war" with the pillow. Bjordi put to bed for her to wish "good morning". He lip and perqafon.

Adel: "I will live my life!"
25/04/09 12:59

Adelajda with Mimozen discusses her life and for the former fiancé. She says: - "There is known to hold with, let us be pay!" According to her she can stay with it enough to sillej better. It indicates that there was stagnant for many years with the hope that can change. Mimoza and ask how he had known. It tells the story of the recognition of her former fiancé. Mimoza says that should not be bored. Adelajda says: - "I live my life!" Mimoza says it should satisfy the house, as if waiting to hit the very beautiful things. Adelajda says that she has always insisted on her things, and this has made us stronger.

Sorin: "Bay game really!
25/04/09 13:48

Ari, Bjordi and stay in Qetsori yard talking for nominations. Qetsori requires Bjordit an opinion of how it will play with the nominations, as the left that will work together with each other by the end of the game. Bjordi says: - "I will now start to play!" He says that playing at the beginning Qetsorit by excited residents. Qetsori of that was his way to be becoming protagonist, has several advantages as Bjordi more at home with which you can play. He asks that Bjordin who will be brought. Ari says playfully Qetsori. Bjordi that Juna, as with others is more afrimitet. Qetsori thinks that the nominoje Adin and Mimozen. Bjordi of that is wrong if nominate Adin. Qetsori says he has a motive to the nominee. He thinks that nominoje Anjezen. Bjordi gold and more like the second option. Qetsori says she has no opinion in its discussion, but is only complementary. Gold and base saying no we never see them start the conversation and concluded the opinion by the end. They continue to discuss Adin. Bjordi says that in his opinion Qetsori is used to Pavlinin hit Adin. Bjordi of Qetsorit says: - "You at home have a moral, but in game you have not, are those players who can hit behind the back!" Qetsori says: - "My goal is to do real game, and you to think that if befool! Bjordi says that in his opinion morale Qetsori game use as he wishes, but he rejects the saying: - "I use the morale of the game as I have the morale of life!"

"It started existence.Furthermore for war!"
25/04/09 14:53

Anjeza, Junida and Eltoni discuss alliances within the Station. Junida feels to be nominated people who are not nominated, and adds: - "If you let them emerge the` last, because as is' hengret 'would be to' eat '. " Anjeza says: - "It started fighting for existence.Furthermore!" The nomination must be under Junides inhabitants alternohet between smaller and larger residents, after being nominated to the entire group, each of them will appear. They continue to Discuss nominations without mention names. Eltoni says if one of them escaped, the group disbanded. Junida continues discusses about how you can percajne group Adelajda, Bjordi, Aad and Mimoza.

"If I emerge, shikoheni not me!"
25/04/09 15:48

Bjordi, Aad Arjani and stay in the garden for diskuar exits. Bjordi thinks that this week is very difficult to determine who will brought. He says if nisesh with logic will bilancimit brought Arjoni, while if nisesh with the logic of war that brought nominuarve will Juna. Aad says playfully that why not be brought Arjani. Arjani turn: - "If I emerge who you were looking?

Proof of patience
25/04/09 16:59

Residents continue to test the Asian week. The fourth phase of testing consisted in ngjitjen with grains of corn vinovil to breakaway from kalliri. Means that they had available were shkopinjte Chinese, and vinovili. Residents have been expressed that the challenge put to the test their patience. Junida indicates that evidence of liked it, especially the week that mundjes "Sumos" and adds: - "With this test appears to ourselves as dentists! Adit seems difficult as the test and says: -" Why did not gave us the made Chinese wall! "They failed be completed filling kallinjve of corn.

Tony: "Sorin indelible!"
25/04/09 18:42

Anjeza lies in making room massage Arjonit. Eltoni the first wants to deal with, but she replies that has taken to deal only with Arjoni. Arjoni says: - "wants to draw beautiful!" She rejects saying that I'll get that when you brought do not see any. After this word Eltoni says Arjonit that Anjeza it ndolli exit from the house. He says: - "It is sure Qetsori indelible!" He had this feeling from the fact that the two had envisioned here that will emerge, and the opposite had happened.

"Sorin will not only let that gold!"
25/04/09 19:44

Adelajda and Qetsori deal with cleaning. Qetsori sees gold that is lying, and was going to establish. At Adelajdes goes Bjordi. It looks Qetsorin and says that he will not only let them gold, being the first nomination is for. Sipsa its Ari that he will not be bored. In the kitchen goes Qetsori who looks after speaking, he says that was not to say things we learned. He adds: - "I feel bad when I am only, and you're a couple!"

Expert "Sumos"
25/04/09 21:07

Proof of the week based on characteristic features, habits, and activities typical Asian. Residents must meet one of the stages of testing. For this "Big Brother" decided that the outcome of the trial "Sumos" man of the people have faced an expert in this sport. During the week residents have faced each other in this sport, where winners emerged Arjoni. For this "Big Brother" decided that he was facing and where expert won. Arbana spetaklit revealed that during the ekserti "sumos" was in fact Becka, son of the envelope.

"My father is idhulli"
25/04/09 21:37

"Big Brother" the importance of the first parental figure, the father of two of the household, is prepared by a surprise. Junida is one of the residents who received a call from her father. He expressed his support, and said that through the "Big Brother" it's true without June. Another resident who `became a surprise and was Arjani, who saw pictures from the artistic careers of his father. "Big Brother" was also possible that other residents to attend a short klip for the father of Arjanit. He has expressed that his father is idhulli his, and he accompanies us in every moment of his life. The two residents were emocionuan many surprises from.

Arjoni comes from "Big Brother"
25/04/09 21:49

Arjoni was a resident who had to emerge from the house with the public, removing the hand from the price of 70mije euros. He has expressed during spetaklit: - "If you emerge, you want to get Sorin!" Two people who were affected by his departure, Anjeza which recently created a connection with, and Zhuljeta which perlot when it emerged from the house. He has to face opinionisteve stated that if his absence is the result of his connection with Anjezen, then was happy that emerged. "Big Brother" was reserved for a surprise. He received a scholarships from a studio mode in Kosovo. He spoke to feel privileged by this surprise.

Letter from Poli
25/04/09 22:30

Mimoza is another resident who has received a surprise from "Big Brother". She has received gifts from a she-bear Poli, who had written a letter to. He has expressed love, and his support for the continuation of enderres in its "Big Brother". She spoke very happy by this letter. Poli arushin together with the letter and had sent a picture which she saw more love. Resident who first wanted to be his show this letter has been Adelajda which is more about Gezuar Mimozen.

Evidence obtained
25/04/09 22:53

Proof of the week has consisted in another part which has been and karaokja in Chinese language. To meet this test and were assigned Anjeza Aad who interpreted Celia Dion song. "Big Brother" by the first inhabitants impenjimin has evaluated the evidence obtained by disponuar a budget of 3150 inhabitants in leke per week. Mimoza is estimated as good evidence of being done and headed for the following week.

Eltoni comes from "Big Brother"
25/04/09 23:11

"Big Brother" decided to have a dual eleminim. Selection of individuals who appear to be in kandidim was done in a special way. Girls selected each name of a boys home. They were not aware of the fact that the person selected by them will go in kandidim or not. Anjeza selected Arjanin, Mimoza Eltonin, Junida Qetsorin, and Adelajda Adin. Persons selecting kandidim we went. Bjordi which was successful by running perzgjidhte should be one of the girls wanted to go in televotim, and selected Anjezen. The decision of the public resident who came home from the "Big Brother" was Eltoni.

Nominees of the week
26/04/09 00:00

Each of the inhabitants of the Big Brother house, has given the names and reasons that he wanted residents to run. As a result, the kandiduarit this week are Adelajda, Anjeza, Mimoza, Juna and Aad. Will be home by the public, through its votes, will choose which of them will leave finally, on Saturday next, the famous home in Albania.

Officers of "Portokallise" at home
26/04/09 00:00

Big Brother has had to make the inhabitants of the house another surprise. Have been this time police spektaklit famous humor, "orange", which have entered the Big Brother house. They have people waiting, in the campsite, as policewoman real. Most residents, which they knew, they laugh, while others, such as for example Bjordi are somewhat shy. They have stayed in the Big Brother house by filling it with laughter and humor. Residents and the police, they sing together, that the latter song, had written for them.

"I do not expect not nominoheshim!
26/04/09 00:40

"Saved You!" - Has told Adelajda Qetsorit, chattered while outside, in the courtyard of the house, together with the police "Portokallise. "It's unpredictable!" - Has said Qetsori. And Ari has said more or less the same. Having them explain sistusten the police and he was Qetsori have teguar surprise them, moments that we read the names of Arbana nominuarve. "Do not expect not nominoheshim!" - They have said, adding that they did not remember not heard good or was the word for any embarrassment.

"The reason I seem to be!"
26/04/09 02:00

Junida has remained at all times at Anjezes that exit from the melancholic Arjonit. She said not merzitej and mundohej to take things positively. The presence of policemen Portokallise, within the Big Brother house as we originally removed the mind, but later, after leaving their home when the silence fell in the daily and rutinen, she exploded in tears. "You are bored of or comes crustily?" - Has asked Juna, while both chattered, alone, sitting outside in the courtyard of the house. "Both!" - Has told Anjeza. "With the felt seems to be appear! - She has added the following. Juna, trying to comfort has mentioned the fact that Arjoni was in Tirana. Juna has added to that was so vain to make Games perpiqeshe or calculation, because things were unpredictable. "There was believed to have fled Arjoni!" - Has said Anjeza - The reason I seem to be. "

"There's kuptuam that will appear!"
26/04/09 02:10

Showing the moment that revisions had understood that he was Arjoni that would leave Big Brother house, Anjeza said: "They mpiva complete." This time, brother of a resident who has chosen to be removed, unlike in the other early, he will be the first to enter the house, off the inhabitants of panominuar. Anjeza and all others, in analogy with previous cases, had thought that Arjoni was "saved." But when he first envelope received and xhaketen had understood that the complete opposite happened. She and other residents had remained somewhat confused and fascinated, by the unpredictable game of Big brother. "Not saying anything with each other!" - Anjeza said.

"I felt that would emerge Arjoni!
26/04/09 02:20

In addition to talking with June, Anjeza has shown that during the entire week, had experienced the feeling that this time Arjoni will appear. She has said that if last Saturday had not had this fear, this time had parandjere. "I want to say Arjonit, because I did not want merzisja!" - Has said it. It has also shown that despite this, we monentin when four nominees have gone in the campsite, being separated from them, it was thought that he would emerge would be Ari and not Arjoni.

Golden girls "of the market itself!
26/04/09 02:15

Talking about the nominations, Arjani and Qetsori have harassed Adin, being that he was kandidim against four girls in the house. Meanwhile, for themselves, Qetsori is expressed that he was happy that was not brought. "You better s'dole, but neither was nominove!" - Has told Arjani. "Needed a little rest!" - Has said Mimoza. "How is working with women" - has added the following Arjani - market themselves who were, fighting with each other and the fourth in nomination. "

"I embrace and forgive!"
26/04/09

"How you doing this?" - Has told Aad Mimozes facetiously. "What made" - and said she has explained that Aad was making jokes. "Do not think that I nominated, because I did not do!" - Has told it Adit. Mimoza added that it was wrong once, but it was shown here. Aad has reiterated that it was making jokes to forgive what he had done and perqafonte, implying the fact that he had nominated. Mimoza has embraced and said: "I embrace and forgive." Later, in the presence of other residents, he has shown Mimozes also had reason given for her candidacy.

"Rrezikova Moze, for Anjezen!
26/04/09 02:25

"Moze Nominova to preserve Anjezen! - Aad said, in the presence of all the residents gathered at the area ndjenjies. He added he did not want to nominonte Mimozen but it had to protect endangered Anjezen, but it seemed, Anjeza keep the trial of Arjonit and so she, in turn, had nominated. Anjeza has intervened, saying that she walked with no ideas of others and not hold anyone's trial. "You have a Goce Moze effort for me and you made a mistake that nominove!" - Has told Arjani. Under the latter, action Adit no sense.

"This is hypocrisy!
26/04/09 02:25

"I have spunk hipokrizine! - Aad said, regarding the fact of his nomination by Anjezes. "No connection with the nomination hipokrizine!" - Has responded Anjeza. But, according Adit, debate with others during the week and all other nominoje Saturday, there was nothing but hypocrisy. "However meskiniteti will go very deep here!" - Has said Aad.

"Eltonin of thought otherwise!
26/04/09 02:45

"I regret that came Eltoni!" - Ari said, by talking to other people and Qetsorin. In fact, Eltoni left the Big Brother house yesterday, as a result of a double elimination elected by the Great's brother. "It was unprecedented!" - Qetsori said, adding that was the beginning of another type Eltoni effect, but when he noticed how it was in fact, Mary was not carrying or not ngelej hatri, had changed their opinion for tedhe had favored.

"No strategy for the cook!"

In conversation with other people, Qetsori has said that he liked and calling for the obligation to serve others. "I have not cooked for strategy" - he said. Adelajda has said that at least she never had doubt. Qetsori has said he will continue to make, because, inter alia, had the hobby, but even he did not want to be out of focus, so the best would be that the in kitchen, some inhabitants to stay others.

"I have been fans of Poli!"
26/04/09 04:10

"I have been fans of Poli!" - Has shown Mimoza Adit. She added that like many, while in the following Big Brother. "When I went outside, found a way through the Internet, to communicate with." After this, as Mimoza, were made many friends. When Poli, short time later was invited to Kosovo, she met for the first time and the meeting had taken place in a discotheque. "And when I saw pelqeva very well and he peqeu me" - attended Mimoza her story. Then they meet some other time. She has said that they had a very close connection. "Only one kiss we had, nothing!" - Has said Mimoza. She added that the two like each other and that she valued many words that he had written. "The same things and I think and to hug more!" - She has completed.

"Arjoni to wanted more!"
26/04/09 04:10

Anjeza has told Qetsorit, Arjoni that the "very soul had been" the last and expressed everywhere with everybody. "As much as I put the rancor of shprrehte and say" Do not say that so many would !"!". Qetsori has said that perhaps the Arjoni like I wanted more from it. But according Anjezes both of them wanted each other, regardless of who expressed more. Adel has intervened, saying that you understood Qetsori not like you, despite that mundohej to fshihte. "Arjoni has its own understanding when and how" - has said Qetsori.
]]

Friday, 24 April 2009

Big Brother Albania 2: Ari vs Toni

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 77, ARI VS TONI

Debat i nxehte mes Arjanit dhe Eltonit ne temen e komunikimit inicuar nga Qetsori!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Luan Krasniqi Behet Baba!

Luan Krasniqi me bashkeshorte
/luani dhe sueda, photo public domain/

Luan Krasniqi behet baba

Per here te pare ne jeten e tij boksieri profesionist, Luan Krasniqi (37-vjeçar), eshte bere baba. E bija e tij, Melisa, ka ardhur ne jete me 15 prill, rreth ores 13.52.

Ne ato momente ishte i pranishem ne sallen e lindjeve edhe vete boksieri kosovar i peshave te renda, i cili garon per Gjermanine.

“Jam jashtezakonisht shume i gezuar, tashme ne jeten tone ka hyre nje engjell flokeverdhe dhe lindja e vajzes sime eshte me e rendesishme se çdo fitore”, do te thoshte dje Luan Krasniqi.

Vajza dhe bashkeshortja e tij, Sueda, jane mire me shendet dhe tani ata do te kthehen ne shtepine e tyre ne Rotvajl. “Une po shijoj çdo moment me familjen time te re”, shprehet Krasniqi.

Perveç te qenit baba i mire, ai eshte i perqendruar edhe te karriera e tij dhe shpreson per nje rikthim ne ring. “Stervitem çdo dite dhe dua te bej nje ndeshje kete vit kunder nje boksieri te mire”, perfundon ai. /a.manallari/top channel/24.04.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Luan Krasniqi becomes father

For the first time in his life professional boxer, Luan Krasniqi (37-year-old), has become father. And his daughter, Melissa, has come to be April 15, around 13:52.

In those moments was present at the birth room itself boxer Kosovo's heavy load, which competes for Germany.

"I am extremely very happy, now we have entered our lives a blond angel of birth and my daughter is more important than any victory," saying yesterday to Luan Krasniqi.

Daughter and his wife, Sweden, are in good health and now they will return to their home in Rotvajl. "I relish every moment with my family new", said Krasniqi.

Besides being a good father, he is also the focus of his career and hopes for a return to ring. "Exercise every day and I want to have a match this year against a good boxer," he concludes.
]]

Video Festi Muzikor 2009, Flasin Skillz

Skillz, Mysafire ne Express Live KTV, 23.04.09

Grupi Skillz (Ledri & Visari), fitues te Video Festit Muzikor 2008, kane folur mbreme ne "Express Live", per eksperiencen dhe emocionet e tyre gjate pjesemarrjes ne festin e kaluar ku ata fituan disa cmime. Kete vit, festi do te mbahet me 12 maj dhe do te transmetohet nga televizioni KTV.

Skillz, poashtu kane njoftuar se puna ne realizimin e albumit te tyre te dyte eshte duke rrjedhur mire dhe albumi pritet te dale ne treg ne fund te qershorit apo fillim te korrikut. Per me shume ndiqni videon me poshte:


+tag: ledri vula, visar shala video festi muzikor 2009 vfm

- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Skillz Group (Ledri & Visari), winner of the 2008 Video Music Festit have spoken evening in "Express Live" for the experience and emotions during their participation in last festin where they won several awards. This year, the festi will be held May 12 with and will be broadcast by television KTV.

Skillz also have announced that work on the realization of their second album is good, flowing album and is expected to appear in the market in late June or early July. For more follow the video below:
]]

Big Brother Albania 2: Dita 77, Permbledhje!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 77, PERMBLEDHJE!

Pjesa 1


Pjesa 2


Zgjimi i banoreve
24/04/09 11:25

Te paret qe jane ngritur kete mengjes jane si gjithmone Sori dhe Adi. Adi merr carcafin dhe e hedh siper trupit dhe del ne kopesht per t’u zgjuar. Sori fillon t’i qelloje banoret me jastek, si cdo mengjes per t’i zgjuar nga gjumi. Me pas ai shkon t’u nderroje baterite e mikrofonave atyre. Ndryshe nga heret e tjera, ai nuk ua nderron vete, por fillon t’u therrase nje nga nje ne emer me qellim qe ata te zgjohen. Disa prej tyre zgjohen, ndersa disa te tjere vazhdojne te flene. Sori fillon te beje shume zhurme me baterite duke pritur reagimet e tyre. Adi, nga ana tjeter, merr ne kopesht nje fishekzjarr, ndersa ne kuzhine nje tenxhere dhe shkon tek dera e dhomes ku ata flene dhe fillon t’i bjere duke bere nje zhurme si alarmi i proves. Sori u thote banoreve te ngrihen se duhet te zhvillojne proven, por askush nuk leviz. Adi vjen prane tij dhe Sori e pyet me shaka se cili po bente ate zhurme te temerrshme. Ai i thote Adit qe t’i kerkoje atij personi te mos beje me zhurme sepse ka njerez qe po flene. Te dy qeshin. Nga ana tjeter, Sori nuk pushon se beri zhurme me baterite, derisa Adela ngrihet dhe e qellon me jastek. Disa banore ngrihen, ndersa disa te tjere vazhdojne te flene.

“Duhet te largojme zyshen”
24/04/09 12:05

Eltoni dhe Juna, ne kopesht bisedojne per fundin e Big Brother. Ata bejne disa llogaritje dhe thone se per tre jave mbaron spektakli. Sipas llogaritjeve te Eltonit, ata kane hyre ne gjysme finale. Ne baze te kesaj, ai shprehet se ka ardhur koha qe te largojne zyshen nga loja, Adelen, dhe ndoshta gjate dites se sotme duhet te perveshin menget qe ta realizojne kete. Juna pyet Eltonin nese po kerkon nga ajo pohim per kete gje sepse nuk eshte e nevojshme, pasi ajo e ka pohuar publikisht pozicionimin e saj kunder Adeles. Ajo shprehet se nuk pelqejne ata njerez qe thone bej si them une por mos bej si bej une. Sipas saj, nga jashte gjerat duken ndryshe, ndersa tani qe jane vete brenda dhe qendrojne 24 ore ne 24, e kane kuptuar se si funksionon loja e banoreve. Eltoni mendon se nuk do te bejne asgje me shume apo me pak se sa te tregojne se cila eshte ajo ne te vertete, gje qe eshte e arritshme nga ata. Juna tregon se tashme e ka njohur Adelen, me aq pak biseda sa ka bere me te ka qene e mjaftueshme dhe mendimin qe ka krijuar per te se eshte false nuk e ka ndryshuar. Sipas saj, sjelljet e Adeles tregojne shume kontradikta me ato qe thote dhe se nuk eshte ajo Adela e imazhit qe ka krijuar ne shtepi. Juna sakteson se ka vene re sjeloljet e Adeles ne teresi e jo lidhjen e saj me Bjordin sepse ajo eshte dicka personale qe i takon atyre te dyve.

“Do t’i kundervihem Junes”
24/04/09 12:10

Ari dhe Sori, nga ana tjeter e kopshtit, mendojne qe te nxjerrin nga loja Junen. Eshte Sori ai qe i kerkon Arit aleance per ta ndihmuar me rastin e Junes. Sipas tij, ajo eshte nje pengese si per te edhe per Arin dhe ndaj duhet te bashkepunojne per ta nxjerre nga loja. Ari ia pret qe ne fillim se nuk mund te beje te tilla gjera. Ai tregon se ate qe kishte per t’ia thene asaj, ia tha dhe ndoshta ne nje menyre me te rende sec duhej. Ai thote se nuk mund te beje me asgje, nisur nga relata qe eshte krijuar mes tyre, por shton se edhe nese do kishte mundesi per te bere dicka, serish nuk do ta bente sepse do te dilte nga vetja. Sori tregon se per Junen ne fillim ka thene fjale shume te mira, por tani ka ndryshuar komplet mendimin per te dhe i duket nje vajze me shume komplekse. Edhe Ari mendon keshtu. Ai shprehet se nuk i pelqen me ajo sidos pas faktit qe ai ia ka shprehur cdo gje ne sy, para dhjete banoreve te tjere, ndersa ajo nga mbrapa kraheve. Ari thote se situata e krijuar qe ata te mos flasin nuk i duket aspak e kendshme dhe i vjen keq qe i ka nderprere marredheniet me nje prej banoreve, por nuk ka se cfare te beje. Edhe Sori shprehet se nuk i pelqen menyra se si ajo reagon dhe thote se ka menduar nje loje: nese Ari del te shtunen, ai do t’i kundervihet Junes por pa anashkaluar asgje, gjate gjithe kohes balle per balle me te. Ari i thote qe te prese deri te shtunen e me pas te mendoje se cfare te beje. Me pas, ata fillojne te analizojne tipin e Junes, se si hyri ajo ne fillim duke treguar se ishte nje vajze me karakter te forte, shume pozitive e ndersa tani, nje vajze me shume komplekse dhe qe po sjell vetem negativitet.

“Duhet t’i godasim te katert”
24/04/09 12:25

Bashke me Eltonin dhe Junen vjen edhe Arjoni i cili i bashkohet bisedes se tyre ne lidhje me ndryshimin e lojes qe duhet te sjellin ne shtepi. Biseda e tyre merr permasa me te gjera, duke perfshire tashme pervec Adeles edhe Bjordin, Mozen dhe Adin. Arjoni shprehet se mund te luajne me filmin “Big Boss” duke nenkuptuar qe te sulmojne Adin. Eltoni mendon se nese e bejne vertete kete gje, ata kane per ta corientuar grupin e siperpermendur, por mund ta kene te veshtire per ta realizuar sepse dhe ata vete jane jo te bashkuar. Arjoni mendon se edhe kaq sa jane, ata te tre dhe ndoshta edhe dikush tjeter, mund t’u kundervihen atyre duke permendur nga dy emra e duke i nxjerre ata te katert ne nominim. Juna thote se keshtu ka funksionuar edhe radhen e kaluar qe te gjithe bejne dicka sepse ua thote dikush tjeter, pa arsye reale. Arjoni mendon se nese i kundervihen Adit, mund te arrijne t’i percajne te gjithe sepse ai eshte berthama e tyre qe u jep force. Ai thote se nga kjo situate e krijuar ndjehet i cenuar sepse ata perbejne nje force; kater persona ne dhjete qe nuk jane pak, madje duke i krahasuar me pjesen tjeter qe nuk jane te bashkuar. Arjoni tregon se te gjithe banoret qe i kane ndenjur atij afer, i kane sulmuar dhe i kane nxjerre. Juna mendon se kete here i takoi asaj per t’u sulmuar vetem se tha dicka hapur qe asaj nuk i pelqeu. Sipas Eltonit, Adela nuk po del ende hapur sepse eshte dikush qe i del ne mbrojte gjithnje dhe ky mund te jete Bjordi ose Adi. Ai mendon se veprimet e tyre, qe te kene rezultat, duhet te jene me te koordinuara me njeri-tjetrin.

Grupim ose eleminim
24/04/09 12:35

Arjoni shprehet se nuk po i pelqen me loja, sidomos me krijimin e grupeve. Edhe Juna e mendon ne te njejten menyre. Ajo mendon se eshte jo e drejte qe formohen grupe dhe se asnjehere nuk i ka pelqyer qe te jete pjese e ndonje grupi te tille, por ne nje rast si ky ose do behet pjese e ndonje grupimi, ose do prese deri sa ta eleminojne. Juna thote se realisht, nje nga nje kane ikur banoret qe kane luajtur vetem. Sipas saj, nuk eshte e drejte qe disa persona nuk kane dale apo kane dale vetem nje here ne nominim, ndersa te tjeret rresht e qe heret apo vone do te largohen. Ajo ironizon shprehjen e Mozes kur thote se une jam ende ne shtepi se jam e mire, duke humbur keshtu konceptin e lojes. Juna shprehet se nuk i intereson shume ceshtja e krijimit te grupeve sesa ajo e marrjes ne patronazh nga dikush sepse keshtu loja humbet ekuilibrin.

“Vrap per ne Dukat”
24/04/09 13:07

Djemte bejne shaka me Sorin se ai e ka marre shume seriozisht stervitjen dhe te mesuarit te tenisit. Ata e ngacmojne lidhur me kete fakt dhe i thone se nominimi e ka kapur me sporitvitet. Edhe Sori nuk ngelet mbrapa per te shkembyer batuta me ta. Ata vazhdojne ta ngacmojne dhe i thone se pervec tenisit, Sori po perfeksionohet edhe ne vrap qe te ike drejt e ne Dukat neser. Ata qeshin me batutat e tyre.

“Nuk duhet te flene gjate”
24/04/09 13:50

Adela dhe Moza jane ende ne gjum. Ky fakt behet objekt bisede per disa nga banoret. Ari mendon se deri diku jane te justifikuara qe ato te flene sepse ato i kane ezauruar bisedat dhe veprimet per gjate qendrimit prej dy muajsh ne shtepi. Sipas tij, nje faktor tjeter qe ndikon eshte edhe ai qe ato nuk jane ne nominim, nje motivim ky qe ato te jene me aktive. Edhe Anjeza e pranon kete fakt, por ajo mendon se pavaresisht kesaj ato nuk mund te rrine kaq gjate ne shtrat. Arjani thote se menyra se si ato kane filluar te kalojne diten, nuk eshte e drejte dhe e duhura sepse keshtu ato humbasin respektin ndaj te tjereve.

“Kam frike per Arjonin”
24/04/09 14:10

Anjeza i tregon Eltonit se ka frike se ndoshta Arjoni del kete te shtune. Ajo shprehet se ka nje ndjesi te tille, por Arjonit nuk i ka thene asgje sepse merzitet. Sipas saj, kjo jave eshte me e rrezikshme per Arjonin se sa java e kaluar. “Pse kur une filloj te ndjehem mire, do ndodhe dicka qe do ma prishe”- shprehet Anjeza, duke treguar keshtu friken e saj te brendshme. Ajo lutet qe te mos kete e nesermja dita e fundit per ata te dy qe te jene bashke ne shtepi. Megjithate, Anjeza mendon se ne mos Arjoni, ajo mund te dale kete te shtune. Eltoni i jep zemer se asgje nga keto s’kane per te ndodhur.

“Neser ne nominim”
24/04/09 14:55

Adela dhe Moza sapo jane zgjuar nga gjumi dhe dalin ne kpesht per te ngrene mengjesin. Ato fillojne te bisedojne per te shtunen. Adela shprehet se neser do te dale ne nominim patjeter dhe se mjaft pushime beri. Edhe Moza mendon keshtu se kete jave ka per te dale dhe ajo ne nominim. Ato bisedojne edhe se cili banor mund te dale neser. Adela mendon se do te jete djale sepse jane me shume ne numer por do te deshironte te dilte Juna. Moza mendon se ka per te dale Ari, por Adela thote se me aq sa ka thene Ari, ai ka shume shoqeri qe do te donin e do te realizonin qendrimin e tij per nje kohe te gjate ne shtepi. Ajo shton se nje pretendent i mire per te dale mund te jete Arjoni.

“Arin shyqyr qe e kemi”
24/04/09 15:33

Bjordi dhe Adela bisedojne se cili mund te dale neser. Bjordi thote se e ka shume te veshtire te jape nje mendim sepse ka filluar te mendoje se te gjithe jane te rrezikuar e ne kete menyre mund te dale edhe Sori qe Adela me siguri mendon se nuk del. Sipas tij, edhe Ari mund te mos dale, madje thote per te se shyqyr qe e kane. Adela thote se Moza i kishte thene se kishte degjuar neper shtepi se te gjithe mendojne se mund te dalin dy banore neser. Bjordi ia kthen qe te mos merret me te tjeret.

“Mos harro veten”
24/04/09 16:04

Adi i jep disa keshilla Bjordit per menyren si po vepron ne shtepi. Ai i thote se historia e tij eshte shume e bukur dhe duhet ta vazhdoje me kete pasion qe ka, por pa harruar ne kete mes edhe veten. Sipas tij, njerezit kane nevoje te degjojne se cfare ai ka per te thene. “Ke kohe per t’i bere te gjitha”- perfundon keshillen Adi.

“Vetem kam hyre, dhe vetem do dal!”
24/04/09 17:23

Junida dhe Adi qendrojne ne dhome duke diskutuar. Junides i ka bere pershtypje fakti qe Adi mbron Mimozen dhe i thote qe te gjithe jane futur per nje qellim te caktuar. Adi i thote qe ajo shikon tek ai figuren prinderore, ndersa persa i perket gjerave te tjera ai nuk nderhyn. Juna i thote qe fakti qe te gjithe jane njesoj, te trajtohen si te tille. Adi i thote qe nuk ka ardhur per te ndryshuar njerezit, dhe shton:-“Eshte miqesie e vjeter e shtepise!” Junida e kundershton duke i thene qe nuk eshte miqesi , por aleance. Adi e aprovon dhe thote:-“Vetem kam hyre dhe vetem do dal!” Sipas tij ai dhe Junida kane fatin per te qene dicka me shume se aleat. Ai i thote qe i intereson mendimi i saj me shume se sa i Mozes, dhe shton:-“Moza nuk ka mendim!” Junida i thote qe Moza nuk ka mendim, por nominon. Adi thote qe vlereson me shume mendimin. Ai thote qe ka ardhur te di se kush eshte ai. Junida i thote qe ajo e di se kush eshte, dhe ka ardhur per t`ia treguar dhe te tjereve kete gje. Adi vazhdon duke thene qe ai ka ardhur per te gjetur veten, dhe per t`ia treguar dhe te tjereve. Ai i thote qe ai eshte per aleancat e heshtura dhe jo ato qe behen brenda ne shtepi. Biseda kalon duke diskutuar per Arin. Junida thote:-“Une kam karakterin tim dhe nuk le une njeri te me hedhe balte!”

Adela, bukuria qe “vret”!
24/04/09 17:30

Ari mendon qe Adelajda eshte mashtruese dhe ia thote kete gje asaj. Ajo e kundershton duke i thene qe ajo eshte tipi qe kur genjen i lexohet ne fytyre. Ari i thote qe ai ka tjeter pershtypje, por ajo i thote qe me kalimin e kohes do vertetoje qe pershtypjet e tij jane te gabuara . Ari i thote Mimozes qe te vene nje bast per kete gje. Ne kopesht vjen Eltoni i cili i bashkohet bisedes. Ai thote:-“Adelajda mund te jete nje manipulatore shume e mire , por jo mashtruese!” Adelajda e kundershton mendimin e Eltonit , por ky i fundit i thote qe ajo ka vetem dy zgjedhje qe te jete mashtruese , ose manipulatore.Adelajda i thote qe nuk ka pse te mendoj keshtu, pasi ai me kalimin e kohes mund te arrije te kuptoje qe gjithcka ka qene e vertete dhe nuk ka patur manipulim. Eltoni i thote qe nese ai gabon do i kerkoje falje , por gjithesesi ai nuk beson qe do ndodhe kjo gje. Adelajda i thote qe gjeja e mire eshte fakti qe loja eshte e fundme dhe gjerat do shikohen pas saj. Ai i thote qe i ka pare gjerat nga jashte, dhe nga brenda, dhe ka konstatuar qe ajo per disa gjera eshte manipulatore. Sipas tij te qenurit manipulatore eshte dicka e mire pasi eshte karakteristike e njerezve inteligjent, dhe ai e vlereson kete gje. Arjani thote me ironi:-“Zysha nuk eshte as manipulatore as mashtruese, e jeton realitetin sic i vjen!” Eltoni vazhdon duke i shpjeguar konceptin e tij per manipulimin, duke i thene qe ai mund te ndryshoje mendim per te pasi ai e njeh vetem per ate qe ajo jep brenda shtepise. Ai i thote:-“Mua me dukesh bukuri qe vret!” Ari e kalon me shaka duke thene qe ate nuk e ka “vrare”, por vetem e ka “plagosur”.

“Une nuk jam budalla!”
24/04/09 18:00

Ari ka perfituar nga fakti qe ka qene me Mimozen vetem per te diskutuar me te per lidhjen e saj me Polin. Mimoza i thote qe nuk ka puthur njeri tjeter pervec Polit. Ai i thote qe e vlereson kete gje. Ari i thote qe nese do kishte patur shoqeri me te nuk do e kishte lene pa e puthur. Ajo i thote qe ka patur dhe persona te tjere qe kane menduar si ai , por qe nuk kane arritur asgje, pasi ajo nuk afron nese nuk e pelqen nje njeri. Ajo i thote qe ka arritur te kuptoje disa gjera tek ai . Ai i thote qe ai e di se cfare mund te thote per te, dhe shton:-“Une nuk jam budalla!” Ato vazhdojne duke diskutuar se pse ajo nuk e pranonte qe ishte e lidhur me nje person. Ajo i thote qe nuk do te tregoje per veten e saj, por ai e kundershton duke i thene qe fakti qe ajo pyetjes per puthjen u pergjigj “jo”, do te thote qe ajo genjen, dhe jo qe nuk do te tregoje.

“Ne finale dua konkurente te forte!”
24/04/09 18:50

Bjordi dhe Arjani preferojne ta pine cigaren ne kopesht, vec nga banoret e tjere. Ato diskutojne per nominimin. Bjordi i thote:-“E qava nominimin kete jave!” Ari mendon qe nominimi eshte dicka pozitive, dhe thote qe do e kerkoje cdo jave. Bjordi i thote me shaka qe ai nuk ka nevoje ta kerkoje, pasi e nominojne vete banoret. Ai mendon qe nese nje person do qe te dale ne finale dhe te fitoje, duhet ta provoje nominimin. Ari i thote qe ne fillim eshte influencuar nga amosfera e pergjithshme duke iu shmangur nominimit. Me ta bashkohet dhe Qetsori. Ari dhe Bjordi e ngacmojne duke i thene qe ai pelqen te kapet me banoret. Qetsori i thote qe njerezit brenda duan te kapen me gjera te vogla, ndersa ai preferon te kapet me gjera te medha, por ato duan kohe per te dale. Ari i thote qe ne fazen qe jane, nuk duhet te behen pre e emocioneve. Qetsori thote:-“Nese jam ne finale dua qe te jem me konkurente te forte!”

Kampionati i “Sumos”
24/04/09 22:00

Banoret pasi kane mbaruar leksionin e gjuhes kineze duhej te kalonin fazen e trete te proves javore. Kjo faze titullohej kampionati i mundjes ‘Sumo’. Banoret jane ndare ne cifte dhe secili cift duhej te luante vetem nje ndeshje. Ciftet ishin Adi me Qetsorin, Ari me Eltonin , Bjjordi me Arjonin , Adelajda dhe Juna, dhe Mimoza me Anjezen. Dy ciftet finaliste ishin Ari me Arjonin dhe Mimoza me Junen. Fituesit e ketij kampionati u shpallen Arjoni dhe Juna.

Komunikimi
25/04/09 00:20

Sori ka menduar te hedhe ne diskutim temen mbi komunikimin. Ai u thote banoreve se kjo do te jete nje teme e lire dhe te gjithe te shprehin ate qe dine apo se cfare te duan, duke iu permbajtur temes. Banoret i kerkojne atij qe t’u jape nje drejtim per biseden dhe Sori fillon te diskutoje per komunikimin formal dhe informal. I pari qe merr fjalen eshte Ari, i cili mundohet te spjegoje keto dy lloje komunikimesh dhe perdorimin e tyre ne ambiente te ndryshme. Ai tregon se ne Shqiperi perdoret me shume forma e dyte e komunikimit duke dhene edhe shembuj te ndryshem per kete, qe nga administrata e deri ne nje bisede midis te njohurish. Sipas Junes, forma e komunikimit eshte e ndryshme ne varesi te ambientit dhe situates. Ajo mendon se ekzistojne disa kode ne komunikim qe duhen respektuar, te cilat ndertohen ne baze te marredhenieve qe krijon me grupe te ndryshme shoqerore. Eltoni jep nje spjegim me te detajuar te komunikimit duke e klasifikuar ne disa forma: ne ate te folurit me fjale dhe ne ate me xheste, ne ate formal dhe informal, ne formen e komunikimit familjar dhe informativ etj.

Fjalet magjike
25/04/09 00:45

Fjalen me pas e merr Adi. Ai mundohet ta perqendroje biseden ne nje tjeter argument qe eshte perdorimi i fjaleve “magjike” ne komunikimin e perditshem qe, sipas tij, jane shume te rendesishme dhe te falin nje kenaqesi si ne rastin kur i perdor ashtu edhe kur t’i thone. Biseda fillon te perqendrohet ne kete kontekst dhe te gjithe mendojne se eshte e nevojshme qe keto fjale te perdoren shpesh. Arjoni mendon se perdorimi i ketyre fjaleve vjen edhe nga edukata qe merr ne familje apo nga kerkesa qe ka grupi shoqeror ne te cilen bejne pjese. Ai merr si shembull fjalen “te lutem” e cila ia ndryshon kuptimin fjalise nga nje forme urdherore ne nje kerkese dhe personi tjeter e ben me me kenaqesi. Sipas kendveshtrimit te tij, nje fjale e tille eshte e domosdoshme kudo, qofte edeh ne familje. Ky percaktim i Arjonit, con ne nje tjeter diskutim. Ari dhe Adela e mendojne ndryshe nga ai. Sipas Arit, fjala duhet perdorur, por jo gjithmone sepse keshtu ia humbet vleren. Ai thote se ne nje bisede familjare, perdorimi i kesaj fjale ne disa raste eshte e nevojshme, dhe ne disa te tjera jo, ne varesi te situates. Ari mendon se edhe ne situata te tjera, kuptimi i fjales “te lutem” mund te perdoret pa i dhene vleren e duhur, kjo ne varesi te intonacionit te perdorur. Adela thote se ne familjen e saj, kjo fjale nuk perdoret sepse ata kane nje marredhenie te tille mirekuptimi qe nje fjlae e tille nenkuptohet edhe pse nuk thuhet. Juna mendon se perdorimi i ketyre fjaleve tregon pervec edukates edhe nje vleresim per bashkebiseduesin sepse askush nuk ka te drejte te urdheroje askend e ne kete menyre mund ta besh ate qe te te pergjigjet me kenaqesi, pa e detyruar.

“Ki kurajo, m’i thuaj!”
25/04/09 01:15

Duke folur per komunikimin, Sori e con biseden ne problemin gjate komunikimit qe ka Juna me Arin. Ai e pyet Junen lidhur me kete gje, por ajo i pergjigjet se ndermjet tyre nuk ka problem komunikimi, por nje mos perputhje ne menyren e komunikimit. Juna sakteson se ka bere nje zgjedhje qe te mos komunikohet me ne ate forme dhe i takon te tjereve ta respektojne apo jo kerkesen e saj. Ari i kunderpergjigjet se ai kete gje nuk e ka marre prej saj sepse ajo ka folur me te gjithe per kete ceshtje e me te asnjehere. Ai shprehet se pasi bene ate debat te dy, Juna largohet me koken ulur pa nenkuptuar ne lidhje me vendimin qe ajo do te merrte. Juna ia kthen se ajo iku duke qeshur e me koken lart, por Ari, duke vazhduar mendimin e tij, i thote se nese ajo ka ikur duke qeshur pas nje debati te tille, nuk mund te dalin me pas vendime te tilla sa te mos kete me komunikim me nje nga banoret e shtepise dhe kjo tregon se ajo e qeshur shprehte nje shtirje, ashtu sic mund te jete ajo ne te vertete. Ari thote se ajo duhet te kishte kurajon t’ia thoshte ne sy, sikurse ai, por Juna ia kthen se kjo gje s’ka te beje me kurajon, por me nivelin. Ajo thote se nuk ka nder mend te ulet ne nivelin e tij e te diskutoje kete gje me te, por Ari mendon se ajo nuk eshte e afte te mbroje veten. Sipas Junes, kjo qe po ben, eshte perballja e saj kundrejt tij, duke mos i folur me pasi nuk i pelqeu menyra e komunikimit te tij. Juna largohet nga debati me Arin, duke mos e lene ate te sqarohet per kete ceshtje.

“Do respektuar etika”
25/04/09 01:40

Debati mes Junes dhe Arit mbyllet, por ai nuk kalon pa u komentuar nga banoret e tjere. Ata i thone Arit se perdor nje fjalor ne shtepi qe le shume per te deshiruar dhe se shpesh fjalet qe ai perdor, nuk duhen perdorur ne nje ambient te tille. Ari justifikohet se asnjehere nuk ka perdorur fjale per te ofenduar ndonje person, madje thote se ai flet mire, por ne rastet kur ai duhet te spjegoje dicka, mund te perdore fjale ne pergjithesi, pa i renduar askujt personalisht. Sipas tij, kjo sjellje ben pjese ne karakterin e tij dhe deshiron qe ta tregoje ate deri ne fund, pa dale nga vetja. Nisur nga kjo, Sori pyet se ne cfare ambienti mund te klasifikohen ata dhe se cfare fjalori duhet te perdorin. Adi i pergjigjet se ne kete ambient ku ata jetojne, te pare nga shume shikues, normalisht nuk duhet te perdorin fjale te renda, madje duhet te sillen te gjithe mire. Ai mendon se kjo mund te beje qe te dalesh nga vetja duke e quajtur nje lloj hipokrizie, por ka nje lloj etike qe duhet respektuar. Adi nuk harron te thote se fjalori i perdorur ndryshon ne varesi te ambientit dhe relatave te krijuara ne nje grup shoqeror.

Ari dhe Eltoni ne debat
25/04/09 02:00

Ari merr fjalen per te folur mbi fjalorin qe perdor ai dhe per faktin se te tjeret e denojne. Ai sjell shembuj te ndryshem se ne vendin ku ai ka qendruar, ne France, ai ka degjuar qe nje fjalor i tille te perdoret edhe nga personalitete te ndryshme. Eltoni e kundershton se ai nuk duhet te flase per vendet e tjera, por per Shqiperine dhe nese duhen perdorur keto fjale kur ata i shohin shume njerez, madje edhe nena e tij. Ari ia kthen se nese ai nuk i degjon dot keto fjale qe ai perdor, atehere le te shkoje te qendroje ne shtepi me nenen e tij. Situata dhe debati mes dy konkurenteve nxehet. Eltoni i thote se ai nuk duhet te flase e te permende njerezit e tij, por Ari i thote se ishte ai i pari qe e permendi dhe ai vec e perseriti. Te dy fillojne te ngrene zerin se cili ka te drejte e cili jo, duke ia prishur ne kete menyre debatin Sorit, i cili nga ana e tij mundohej qe te vendoste qetesi apo qe edhe debati mes tyre mos te shkonte me tej.

“Eshte eksperiment”
25/04/09 03:35

Ndersa banoret e tjere shtrihen per te fjetur, Juna dhe Eltoni dalin ne kopesht per te pire cigare. Biseda e tyre zhvillohet rreth mendimeve se cili mund te dale te shtunen. Juna shprehet se per te ky eshte nje lloj eksperimenti, per te pare se si do ta pranoje publiku hyrjen e saj ne shtepi dhe nese nuk e ka pelqyer, mund ta nxjerrin. Eltoni i thote se nuk ia merr mendja qe ajo mund te dale, dhe shton se realisht ai nuk deshiron qe ajo te dale. Juna ia kthen se e shtuna e pret dhe se ka shume gjera per te bere gati. Me pas ata fillojne te kujtojne proven e kesaj mbremjeje dhe qeshin me te madhe kur kujtojne skenat e ndeshjes “Sumo”. Ata diskutojne edhe per ndarjet e grupeve qe beri Vellai i Madh per t’u ndeshur me njeri-tjetrin. Sipas tyre, ato ishin te menduara mire, duke i vendosur banoret perballe, sic jane ne te vertete.

“Ishte e sajuar”
25/04/09 03:37

Eltoni dhe Juna diskutojne edhe debatin qe zhvilloi Sori ne lidhje me komunikimin. Sipas Junes, cdo gje ishte e paramenduar qe biseda te vinte rreth marredhenies se saj me Arin dhe te bisedohej per kete ceshtje. Ajo shprehet se e kuptoi qe ne fillim kete gje dhe se u mat disa here t’i thoshte Sorit qe te dilte drejt e ne teme. Juna thote se ajo Arit ia kishte thene qarte me pare se perse nuk i fliste dhe kerkesa e tij ndaj saj iu duk e tepert, por meqe eshte e shtune, Sorit i interesonte qe ta sillte dhe njehere perpare debatin. Edhe Toni mendon se kjo ishte e sajuar dhe arsyet ishin qe Ari te dilte sa me mire, ndersa Sori te bente sa me shume shoe. Ai thote se ne fund te gjithe u shperblyen ku Ari doli duke “kercyer”, pasi u ngrit mbi divan gjate debatit me te, dhe Sorit iu prish debati dhe e gjuajten me jastek. Ata qeshin kur Eltoni imiton Arin mbi divan duke bertitur.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Awakening of the inhabitants
24/04/09 11:25

The first to have been raised this morning as always Sorin and Aad. Aad takes carcafin and above the body and push del to awake in the garden. Sorin begins to batter people with pillow every morning as you awake from the sleep. Then he goes to change batteries mikrofonave them. Unlike other early, it does not change them yourself, but begins to call a by a name in order to wake them. Some of them wake up, while some others continue to sleeping. Sorin begins to make more noise with the batteries awaiting their reactions. 'Ad, on the other hand, takes in a garden fireworks, while in a kitchen pot and goes to the door of the room where they were sleeping and begins to decline making a sound like the alarm test. Sorin says the inhabitants of that rise should develop the test, but nobody moved. Aad comes near him and Sorin's playfully asks what the noise was making it temerrshme. He says Adit was to ask that person not to make noise because there are people who are sleeping. The two laughed. On the other hand, Sorin noise did not cease with the batteries, while Adel rise and fall with the pillow. Some residents raised, while some others continue to sleeping.

"You have to remove zyshen"
24/04/09 12:05

Eltoni and Juna in the garden talking to the end of Big Brother. They do some calculations and say that for three weeks ending spektakli. According to calculations Eltonit, they have entered the final half. According to this, he says the time has come to remove the game from zyshen, Adelen, and maybe Today should perveshin sleeve to realize this. Juna asks Eltonin if she is looking for this proposition because it is not necessary, as it has publicly stated its position against Adeles. She says they do not like people who say do as I say but not do as I do. According to her, things appear differently from abroad, while now that are separate and remain within 24 hours in 24, and they understand how the game works inhabitants. Eltoni think that would do nothing more or less than that to show that it is in fact, which is reachable from them. Juna shows that already has recognized Adelen, with as little talking as has been done with enough thought and that has created for it is false has not changed. According to her, behavior Adeles show more contradictions and with those who say that it is not the image that Adel has created at home. Juna sakteson that has noticed sjeloljet of Adeles a whole and not its affiliation with Bjordin personal because it is something that belongs to them.

"I'll fly Junes"
24/04/09 12:10

Ari and Sorin, on the other side of the garden, to think out of the game June. Sorin is the gold he was seeking alliances to help with the Junes. According to him, as it is an obstacle to the need for gold and to cooperate on the issue from the game. Gold that awaits him in the beginning he could not make such things. It shows that what they had to do what thene, it said, and perhaps in a more serious had sec. He says he can not do nothing with, given relata that is created between them, but adds that even if the will had the opportunity to do something, will not make again because it will arise from the ego. Sorin shows that at the beginning of June, has said very good words, but now opinion has changed completely to a girl and seems more complex. Even Ari thinks so. He says not sidos am with it after the fact that he has expressed everything in their eyes, ten other residents, while it from behind arms. Ari says that created the situation that they do not speak does not seem at all pleasant, and regretted that the interrupted relations with one of the residents, but not what to do. Even Sorin says am not how it responds and says it has designed a game: if Ari del Saturday, he will oppose Junes without ignoring nothing, at all times face to face with. Ari says to wait until Saturday and then to think what to do. Later, they begin to analyze the type of Junes, how she entered at the top indicating that it was a girl with strong character, very positive and while now, a girl that is more complex and brings only negativity.

"You have to godasim fourth"
24/04/09 12:25

Along with June comes Eltonin and even Arjoni who joins their conversation regarding the change of the game that should bring home. Their conversation takes size to large, including the current Adeles except Bjordin, Moze and Adin. Arjoni says it can play with the movie "Big Boss" implying that the Adin attack. Eltoni thinks that if this really makes, they are disoriented to the above-mentioned group, but may have difficult to implement because they themselves are not united. Arjoni thinks so as well are those three and maybe even someone else, may be opposed by those two names mentioned by the issue of the four in the nomination. Juna says it worked well last turn all to do something because someone else tells them, without real reason. Arjoni thinks that if the opposing Adit, percajne can reach them all because it is the core that gives them force. He says that this situation created feels vulnerable because they are a force; four in ten people that are not less, even compared with the rest who are not united. Arjoni shows that all the residents who have sitting near him, have attacked and have issued. Juna thinks this time it belonged to only attack that said something that was not open like. According Eltonit, del Adel is not open yet because it is someone that we del protection ever, and this may be Bjordi or Aad. He thinks their actions, to have a result, should be more coordinated with each other.

Grouping or eleminim
24/04/09 12:35

Arjoni says it is not am with the game, especially with the creation of groups. Juna even think of in the same manner. She thinks that is not right to form groups and never of liked to be part of any such group, but in a case like this, or will become part of any group, or wait until you eliminate. Juna says realistically, one of a people who have fled have played only. According to her, it is not right that some people do not have or have appeared only once a nomination, while the rest of the lineup early or later will be removed. It ironizon expressing Mozes says when I'm still at home that I'm the best, thus losing the concept of the game. Juna says not interested in the issue of creating more groups than those receiving the patronage of someone because it loses the game balance.

"Lucky for us Dukat"
24/04/09 13:07

Sorin make jokes with the boys he has taken very seriously and learning to exercise tennis. They ngacmojne related to this fact and say that the nomination has captured the sporitvitet. Sorin also not remain behind to share with them mot. They continue to say ngacmojne and besides tennis, Sorin is perfeksionohet also go towards the running of the Dukat tomorrow. They laughed with their mot.

"There should be sleeping during"
24/04/09 13:50

Adel and Moza are still asleep. This fact becomes the subject of conversation for some people. Ari thinks that somehow they are justified in sleeping because they have ezauruar conversations and actions during the stay at home for two months. According to him, another factor that affects it is that they are not in nomination, a motivation that they be more active. Even Anjeza acknowledges this fact, but she thinks that despite this they can not stay so long in bed. Arjani says how they are starting to exceed the day, it is not right and proper way because they lose respect for others.

"I fear for Arjonin"
24/04/09 14:10

Anjeza shows that there Eltonit fear that maybe this Arjoni del Saturdays. She says there is such a sensation, but not Arjonit has said nothing because bored. According to her, this week is dangerous for Arjonin than last week. "Why when I start to feel better, something will occur that will make me breaks" - indicates Anjeza, thus showing its inner fear. Pray that she will not be the last day tomorrow for those two to be together at home. However, Anjeza thinks we do not Arjoni, it may be this Saturday. Eltoni gives from the heart that nothing happened to the no.

"Tomorrow in the nomination"
24/04/09 14:55

Adel and Moza are just waking from sleep and brought in kpesht to eat breakfast. They begin to talk for Saturday. Adel says tomorrow will be brought in the nomination and that definitely made enough breaks. Moza thinks that even so this week has to go out and we nomination. They also talk that a resident who may be tomorrow. Adel thinks will be the boy because there are more in number but would like to appear Juna. Moza thinks that Ari has to go out, but Adel says with enough Ari said, he has many companies that will want and will realize his position for a long time at home. She adds that a better contender for release may be Arjoni.

"Thank God that we have gold"
24/04/09 15:33

Adel Bjordi and discuss what may be tomorrow. Bjordi says is very difficult to give an opinion because there are starting to think that all are endangered and in this way can be brought to the Sorin Adel certainly thinks not del. According to him, and brought Ari can not even say thank God for that they have. Adel says Moza has said that their homes had heard that all think that may arise tomorrow two inhabitants. Bjordi turn to not deal with others.

"Remember yourself"
24/04/09 16:04

Aad gives some advice for how Bjordit acting at home. He says his story is very beautiful and should continue with this passion that has, but without forgetting in this well between themselves. According to him, people need to hear what he has to say. "You have time to make all" - ends Aad advice.

"Only I have access, and will only emerge!
24/04/09 17:23

Aad Junida and stay in rooms talking. Junides is impressed, the Aad Mimozen protects and says that all are entered for a certain purpose. Aad says it he looks at Figure parenting, while with regard to other things he does not interfere. Juna says that the fact that all are the same, be treated as such. Aad says that has not come to change people, and adds: - "It's old friendship Station! Junida rejects saying that is not friendship, but alliance. Aad approves and says: - "Only I will only access and egress" According to him, and he Junida fate have to be something more than an ally. He says that interested her opinion more than Mozes, and adds: - "Moza no opinion!" Junida of Moza says there is no opinion, but nominate. Aad estimates that more thought. He says that has come to know who he is. Junida says that she knows who is, and has come to be showing him and others this. Aad continues saying that he has come to find themselves, and to be made and shown to others. He says he is for the silent and alliances are not made within the home. Conversation discussing passes for gold. Junida says: - "I have my character and I do not let the man throw the clay!

Adel, beauty that "kills"!
24/04/09 17:30

Ari Adelajda thinks that is misleading, and what this says. She rejects saying it is that type of lying when we read facial. Ari says he has a different impression, but she says that over time will confirm that his revisions are wrong. Ari says Mimozes to put a bet on this. In the garden comes Eltoni who join discussions. He says: - "Adelajda may be a very good manipulator, but not fraudulent? Adelajda rejects the opinion of Eltonit, but the latter says it has only two choices to be fraudulent or manipulatore.Adelajda says that does not have to think so, because over time he can achieve to realize that everything was true and there has been no manipulation. Eltoni of gabon says if he will apologize, but gjithesesi he does not believe that this will occur. Adelajda find that the better is the fact that the game is the recent things and looked after her will. He says that has seen things from outside and from within, and has determined that it is for some things manipulator. According to him being the manipulator is something good because it is characteristic of intelligent people, and he appreciates this. Arjani says ironically: - "Zysha is neither misleading nor manipulator, as the living reality of the coming" Eltoni continues by explaining his concept for manipulation, saying that he can change the opinion to, as he knows only for what it gives the Police Station. He says: - "Me with duchess beauty that kills!" Ari spends playfully saying it has not "killed", but only has "wounded".

"I'm not goofy!
24/04/09 18:00

Gold has benefited from the fact that Mimozen was only to discuss the connection to its Poli. Mimoza says that no person other than kiss Poli. He says that appreciates this. Ari says if the will had been with the company would not have left without a kiss. She says there has been and other people who have thought as he, but who have not achieved nothing, because it offers if am not a man. She says that has achieved some things to understand it. He says he knows what can mean to, and adds: - "I'm not goofy!" They continue to discuss why she did not accept it was associated with a person. She says that will not show for itself, but he opposes the fact that she said the question for puthjen responded "no", it means lying, and not that will not show.

"We want the final competitive strong!"
24/04/09 18:50

Bjordi and Arjani prefer to drink in the garden cigarette, already by other people. They discuss nomination. Bjordi says: - "The qava nomination this week!" Ari thinks that nomination is something positive, and that will require each week. Bjordi says playfully that he does not need to ask, after nominojne own people. He thinks that if a person wants to appear in the final and win, should try nomination. Ari says that in the beginning is influenced by the general amosfera by avoiding nomination. Qetsori and join with them. Ari and Bjordi of ngacmojne saying that he likes to people caught with. Qetsori says that the people inside want to catch the small things, while he prefers to captured with great things, but they want time to appear. Ari says that in stages that are, should not become prey of emotions. Qetsori says: - "If I'm in the finals to be competitive with the strong!"

Championship of the "Sumos"
24/04/09 22:00

Residents as they complete lecture Chinese language had to spend the third phase of the test week. This phase of titullohej championship mundjes' Sumo '. Residents are divided in pairs and each pair should be played only one match. Aad were couples with Qetsorin, with Ari Eltonin, Bjjordi with Arjonin, Adelajda and Juna, and with Mimoza Anjezen. Two couples were finalists with Ari Arjonin and with Mimoza June. The winners of this championship was announced Arjoni and Juna.

Communication
25/04/09 00:20

Sorin is meant to bring discussion topics on communication. He says residents that this will be a free theme and all express what they know or what they want, by containing a topic. Residents that require him to give a direction for the conversation begins and Sorin discuss formal and informal communication. The first assumes that the word is Ari, who tries to explain these two types of communications and their use in different environments. He shows that in Albania the most used forms of communication the second giving the different examples for this, since the administration of up to a conversation among knowledge. According Junes, forms of communication is different depending on the environment and situation. She thinks that there are some codes in the communication that should be respected, which built on the basis of relations that creates the different social groups. Eltoni gives a detailed explanation of the communication by classified in several forms: in the speech with the words and it xheste, in the formal and informal, in the form of family communication and information etc..

Juju
25/04/09 00:45

Word then gets Aad. He tries to focus conversation to another argument which is the use of the words "magic" in everyday communication that, according to him, are very important to forgive and a pleasure as when the use and when to say. The conversation begins to focus in this context and all think that it is necessary that these words often used. Arjoni thinks that the use of these words coming from education that takes us from family or social group that has application in which to do part. He takes as an example the word "please" meaning that it changes from a form of imperative sentence in an application and makes the other person with pleasure. According to his view, such a word is necessary everywhere, if edeh in the family. This is Arjonit, leads to another question. Adel think of gold and different from it. According to gold, the word should be used, but not always so, because it loses value. He says that in a family conversation, the use of this word in some cases necessary, and in some others not, depending on the situation. Ari thinks that even in other situations, the meaning of the word "please" can be used without giving the appropriate value, this depending on the intonacionit used. Adel says her family, this word is not used because they have a relationship such that an understanding fjlae such means, although not say. Juna thinks that the use of these words shows besides education and an appraisal for bashkebiseduesin because nobody has the right to order anyone and in this way can make it to the reply with pleasure, without forcing.

"Ki courage, part my say!"
25/04/09 01:15

Speaking of communication, the con Sorin problem during conversation in Juna has communication with gold. He asks June regarding this, but she replies that between them there is no communication problem, but not a line in the way of communication. Juna sakteson that has made a choice to not communicated with in that form and belongs to others or not to respect her request. Ari's response that he has not this taken from her because she has spoken with all the matter of the never. He says it did after the debate to two, with head lowered Juna leave without meaning in relation to the decision that it will take. Juna turn it left laughing with the head up, but Ari, continuing his opinion, says if she has left laughing after such a debate, can not come up with decisions such as after no communication with a household and this shows that laughter expressing a sham, as it may be in effect. Ari says that she must have courage to say in their eyes, as he, but Juna turn this not to do with courage, but with the level. She says there is about to drop his level to discuss this with, but Ari thinks that she is not able to protect themselves. According Junes, it is making, its front against him, by not talking to because not like his way of communication. Juna leave debate with gold, not leave it to explain the issue.

"We will respect the ethics"
25/04/09 01:40

The debate between Junes and gold closed, but he passes without comment from other people. They say that gold use a dictionary at home that leaves more to like and that he often uses words that, should not be used in such an environment. Ari justified that has never used word for any injured person, even says that he speaks well, but when he should explain something, you can use words in general, without the heavy handed personally. According to him, this behavior is part of the character and wants to show it until the end, without emerging from the ego. Given this, we ask what Sorin environment can be classified and what they need to use dictionary. Aad replies that in this environment where they live, the first of many viewers, should not normally use the word serious, even should all behave better. He thinks it can do by ourselves to dalesh, calling a kind of hypocrisy, but there is a kind of ethics that should be respected. Aad not forget to say that the dictionary used differs depending on the environment and relatave created in a social group.

Ari and Eltoni in debate
25/04/09 02:00

Ari gets the word to talk about words that he uses and the fact that others condemn. He brings examples different than the place where he has stayed in France, he has heard that such a dictionary be used by different people. Eltoni objects that he should not speak for other countries, but for Albania and if these words should be used when they see many people, even his mother. Ari turn that if he did not dot hears these words that he uses, then let him go to stay at home with his mother. Situation and the debate between the two competitive heat. Eltoni says he should not speak of people mentioning it, but Ari says he was first was mentioned and he already reiterated. The two begin to speak up who has the right which does not, by then broken in this way debate Sorin, who in turn decide to mundohej calmly or even the debate between them not to go further.

"It is the experiment"
25/04/09 03:35

While other people to lie dormant, Juna and Eltoni appear to drink in the garden weed. Conversation their opinions about the place which may be brought on Saturday. Juna says to this is a kind of experiment, to see how the public will accept the entry of her home and if not liked, you can get. Eltoni says not mind taking it may be, and adds that he does not really wish that it be brought. Juna turn that Saturday the hosts and it has many things to make ready. Then they begin to remember the evidence of this dress and laughed when reminded of the great scenes of the game "Sumo". They also discuss the division of groups that made Big Brother to be battling each other. According to them, they were mature, placing people front, as we really are.

"It was born"
25/04/09 03:37

Eltoni and Juna discuss the debate was held in connection with Sorin communication. According Junes, everything was premeditated and that the conversation came around to its relationship with gold and bisedohej on this issue. It says that we realized this early and it was measured several times telling Sorin to appear directly in the topic. Juna says that gold had said it clearly before, why not speak and his request to her appeared to excess, but since it is Saturday, Sorin interesonte of that and bring out before the debate. Tony also believes that it was fabricated and the reasons were that Ari to emerge as well, while Sorin make as much shoe. He says that in the end all was shperblyen where Ari went by "jumping", as was raised during debate on the sofa, and Sorin was marred by dispute and shots pillow. They laughed when Eltoni imiton gold on the couch shouting.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online