All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Tuesday, 12 January 2010

Dafina Neziri, E Dyta Me e Bukura ne Miss Gjilani 2010

Posa u rikthye në Kosovë iu hapen dyert e sukseseve

Intervistë me Dafina Nezirin, përcjellësja e parë e Miss Gjilanit 2010

Unë kam ardhur nga Gjermania në Kosovë dhe kam marr pjesë në Miss Gjilani 2010. Shpresoja se do ta fitoja ndonjë çmim dhe qëllimit ia arrita dhe fitova çmimin përcjellësja e parë Miss Gjilani 2010 dhe jam shumë e gëzuar që u shpalla vajza e dytë më e bukur e Gjilanit. Kjo për mua ka domethënie të madhe që të vazhdoi karrierën në mesin e bukurosheve. Ky çmim më inkurajon edhe më shumë drejt sukseseve të reja.

Pas shtatëmbëdhjetë vjetësh të qëndrimit në Gjermani, vendosi që të rikthehet në vendin e saj në Kosovë për të studiuar. Me të ardhur në vendlindje, siç duket tetëmbëdhjetë vjeçares Dafina Nezirit nga Gjilani iu hapën dyert e sukseseve. Ajo pos që vazhdon të ndjek shkollimin në gjimnaz, konkurroi edhe në spektaklin e bukurisë Miss Gjilani 2010 ku edhe fitoi titullin e bukuroshes e dytë të këtij qyteti, çmimin Përcjellësja e parë e Miss Gjilanit 2010. Biondina gjilanase që gati tërë jetën e kaloi në Getingen të Shtutgartit përsëri majën e sukseseve e arrit në Kosovë ku edhe mendon të vazhdoi karrierën e saj krahas studimeve. Ajo në një intervistë ekskluzive për gazetën “Bota sot” ajo tregon jetës sukseseve dhe sfidave të saj.

“Bota sot”: Keni marr pjesë në spektaklin e bukurisë Miss Gjilani 2010 ku edhe fituat çmimin e dytë si vajza më e bukur, a keni menduar se do të fitoni këtë epitet?

Dafina Neziri: Unë kam ardhur nga Gjermania në Kosovë dhe kam marr pjesë në Miss Gjilani 2010. Shpresoja se do ta fitoja ndonjë çmim dhe qëllimit ia arrita dhe fitova çmimin përcjellësja e parë Miss Gjilani 2010 dhe jam shumë e gëzuar që u shpalla vajza e dytë më e bukur e Gjilanit. Kjo për mua ka domethënie të madhe që të vazhdoi karrierën në mesin e bukurosheve. Ky çmim më inkurajon edhe më shumë drejt sukseseve të reja.

“Bota sot”: Cila ishte ideja e ardhjes suaj pas shtatëmbëdhjetë vjetësh në Kosovë nga Gjermania?

Dafina Neziri: E “braktisa” Gjermanin për të kryer studimet në vendin tim dhe tash jam duke vijuar mësimet në gjimnazin Univerzum në Prishtinë dhe pasi të kryej këtë vit do të vazhdoi studimet në Universitetin Amerikan të Kosovës (AUK) në Prishtinë dhe besoj se do të arrij të pranohem.

“Bota sot”: Çfarë planesh keni tash pos shkollimit, do të vazhdoni të merrni me spektakle bukurie dhe modelizëm apo çfarë?

Dafina Neziri: Po sigurisht mendoj që krahas studimeve të vazhdoi me këtë profesion dhe të marr pjesë në spektakle të ndryshme bukurie. Ideja ime është që të merrem edhe me muzikë, sepse kam talent dhe shpresoj se do të bëjë edhe ndonjë këngë dhe video klip. Merrem njëkohësisht edhe me muzikë dhe shumë mirë di të këndoj edhe me piano dhe këtë e kam mësuar nga babai dhe halla ime.

“Bota sot”: Në mesin e nëntëmbëdhjetë bukurosheve u zgjodhët e dyta kishit emocione kur juria shpallte rezultatet, apo ishe e bindur se do të fitonit ndonjërin nga titullin e bukurosheve?

Dafina Neziri: Isha e bindur se do të fitoja ndonjë shpërblim në këtë spektakël, në fillim kisha pak emocione, por më vonë publiku më dha shumë shumë komplimente me duartrokitje dhe fishkëllima dhe besova se do të shpallem edhe njëra nga vajzat më të bukura të Gjilanit. Nuk e kishim të vështirë gjatë përgatitjeve dhe gjatë tërë kohës jemi kënaqur?

“Bota sot”: Kush ju inspiroi që të konkurroni në spektaklin e bukurisë Miss Gjilani 2010?

Dafina Neziri: Edhe më herët jam marr me aktivitete të tilla: si sfilita mode, foto profesionale dhe duke iu falënderuar familjes dhe miqve të mi, vendosa që të marr pjesë në këtë spektakël dhe që edhe ia arrita suksesit, duke u marr kurorën e bukuroshes së dytë të qytetit. Po ashtu falënderoi edhe Meriton Sejdiun, drejtorin e Agjencionit të Modës dhe Marketingut Gjilani Fashion për organizimin e këtij spektakli në mënyrë madhështore.

“Bota sot”: Tashmë jeni larg familjes me të vetmen arsye shkollimin, ju pëlqen vendlindja, njerëzit dhe mjedisi këtu?

Dafina Neziri: Siç e thash edhe më parë, unë kam ardhur për studime në Kosovë, ndërsa në Gjermani kam familjen. Është pak vështirë të qëndrosh larg familjes, por kam edhe një pjesë të familjes edhe këtu dhe posaçërisht hallën time, e cila më përkrah shumë. Por mendoj se edhe përkundër disa probleme të vazhdoi shkollimin këtu. Shpejt kam arritur të adaptohem në rrethin këtu dhe më pëlqen gjithçka këtu në Kosovë ku ka gjëra shumë të mira dhe këtu po kënaqem me njerëzit që janë shumë të mirë.

“Bota sot”: A do të ktheheni në Gjermani pasi të kryeni studimet apo do të qëndroni këtu?

Dafina Neziri: Mendoi se do të qëndroi në Kosovë dhe të vazhdoi jetën këtu, sepse këtu më pëlqen më shumë, por mund të ndodh që pasi të kryej studimet edhe të shkoj, por më shumë besoj se do të jetoj në Kosovë dhe ti përkushtohem karrierës që kam nisur dhe studimeve./besim toska/bota sot/janar 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Once she returned to Kosovo's success opened doors
Interview: Besim Toska
Interview with Dafina Neziri, accompanying the first Miss Gjilan 2010
I came from Germany to Kosovo and I take part in Miss Gjilan 2010. Hopes to win a prize and it reached the goal and won first prize Miss redirect Gjilan 2010 and am very happy to announce the second daughter of the most beautiful of Gnjilane. It to me has great significance to the continued career among lovely. This award encourages me even more towards new successes.

After seventeen years of residence in Germany, decided to return to her country to study in Kosovo. Upon coming home, it seems that eighteen-year-old Dafina Neziri from Gnjilane were opened the doors of success. Except that it continues to pursue education in college, competed in the spectacle of beauty Miss Gjilan 2010 where won the second of this beautiful city, the first prize of Miss Tracking Gjilan 2010. Gjilan Biondina who spent almost all life on Getingen of Stuttgart again reached the pinnacle of success in Kosovo, where he intends to continue her career in addition to the studies. It is in an exclusive interview to newspaper "Bota Sot" it shows life's successes and its challenges.

"The world today": Did you participate in beauty spectacle of Miss Gjilan 2010 where earned second prize as the most beautiful girl, do you think will win this epithet?

Dafina Neziri: I come from Germany to Kosovo and I take part in Miss Gjilan 2010. Hopes to win a prize and it reached the goal and won first prize Miss redirect Gjilan 2010 and am very happy to announce the second daughter of the most beautiful of Gnjilane. That to me has great significance to continued career among lovely. This award encourages me even more towards new successes.

"The world today": What was the idea of your arrival after seventeen years in Kosovo from Germany?

Dafina Neziri: The "abandoned" to Germany to study in my country and now am Univerzum attend high school in Pristina and after this year will perform continued studies at American University in Kosovo (AUK) in Pristina and I believe it will is difficult to pass.

"The world today": What are your plans now, but education will continue to get shows and modelizëm beauty or what?

Dafina Neziri: I certainly think that in addition to continued studies with the profession and to participate in various shows beauty. My idea is to engage with music, because I have talent and hope it will also make a song and video clips. Simultaneously deal with the music and sing very well know the piano well and this I learned from father my aunt.

"The world today": Among the nineteen were chosen second lovely emotion when the jury had declared the results, or were confident it would win any of the lovely title?

Dafina Neziri: I was confident it would win any award in the showmanship, had little emotion at first, but later gave the audience a lot more compliments with applause and hissing and trusted it would be declared one of the most beautiful girls in Gjilan . There had difficulty in preparation and during the time we think?

"The world today": Who inspired you to compete in the spectacle of beauty Miss Gjilan 2010

Dafina Neziri: Even before I take such activities as: sfilita mode, professional photo and thanks to my family and friends, I decided to take part in the showmanship and even reached his success, doing beautiful crown second city. Also thanked the Meriton Sejdiu, director of the Agency and Fashion Fashion Marketing Gjilan for organizing this show so great.

"The world today": Now you're away from family the only reason school, you like home, people and environment here?

Dafina Neziri: As I said before, I have come to study in Kosovo, while in Germany I have family. It's a little hard to stay away from family, but also have a family here and especially my Hallen, which supports much. But I think that despite some problems continued education here. Soon I reached the district adaptohem here and I like everything here in Kosovo where a lot of good things and there is delight to people who are very good.

"The world today": A return to Germany after carrying out studies or stay here?

Dafina Neziri: Thought it would be spent in Kosovo and continued life here, because here I like more, but can happen as well as perform studies to go, but many believe it will live in Kosovo and career përkushtohem I started and studies.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online