All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 6 March 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #7, 6 Mars 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #7, 6 Mars 2010

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


#12


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Leonora Jakupi Behet Nuse!

Leonora Jakupi ne Dasma e Sheqes 2010
/photo public domain/

Leonora Jakupi ne "Dasma e Sheqes" 2010

Leonora Jakupi behet nuse! Eh sikur te ishte njemend ashtu. Ajo ne te vertete u vesh sikur nuse dhe heqi marakun per nje moment, por vetem si nje protagoniste ne videon humoristike te stupcave "Dasma e Sheqes" edicioni per 8 Mars 2010. Kjo nuk eshte hera e pare qe Leonora paraqitet si aktore ne emisione te ndryshme humoristike si "Kafeneja jone" etj. Me kete ajo deshmon se pervec kenges ajo ka prirje edhe per aktrim. Mirepo, ku mbetem... aha ajo puna e marteses. Se kur do te behet nuse Leonora me te vertete, kjo gje mbetet te shihet ne te ardhmen. Deri me tani ajo ka folur pak dhe me shume xhelozi ne lidhje me jeten e saj intime dhe nuk eshte zbuluar ende ndonje fatlum qe ka mundur ti'a rrembej zemren asaj.

Shiqo klipin e "marteses"


Ndersa kjo eshte pjesa me interesante "Pa pengesa"

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Leonora Jakupi in "Wedding of Sheqa" 2010

Leonora Jakupi becomes bride! Eh as if it was indeed so. It really was out like a bride, but only as protagonists in humorous video of ang "Wedding Sheqes" for 8 March 2010 edition. This is not the first time that Leonora is presented as acting at different humorous programs like "Kafeneja Jone" etc.. With this she shows that except singing she also tends to acting. However, where I remain ... aha what marriage work. That when the bride becomes really Leonora, it remains to be seen in the future. So far she has spoken with more jealousy about her intimate life and still not found any lucky one that could have grabbed her heart yet.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #6, 6 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 6

Big Brother Albania 3: Nominimet #6, 6 Mars 2010

DOMENIKA, JETMIRI, OLTA dhe REZARTA

Kandidimet dhe surprize per banoret
Per banoret ka ardhur momenti per te bere nominimet e javes. Ata shkojne ne dhomen e rrefimit dhe japin dy emra dhe dy arsye se perse i zgjedhin keta banore. Nga nominimet e tyre, ne kandidim per kete jave shkojne Rezarta, Olta, Domenika dhe Jetmiri. Arbana ua komunikon kete edhe banoreve. Ajo fton Aden qe te shkoje ne dhomen e rrefimit e te marre nje kuti ne te cilen ndodhen disa fletepalosje kua banoret do te shenojne nje deshire qe ata kane si dhe emrin e njerit banor per te cilin do donin qe te kishin realizimin e deshires. Banoret shkruajne te kenaqur deshirat e tyre duke e patur pak te veshtire se cfare te zgjedhin. Arbana u komunikon banoreve se per ta ka nje surprize. Ata shohin nje klip ne te cilin shfaqet nje piste patinazhi dhe nje cift patinatoresh dike patinuar. Kjo perben proven javore per javen tjeter ku banoreve do t’u jepet mundesia qe te dalin per pak kohe nga shtepia e cifti i instruktoreve do t’u mesoje patinazhin artistik. /t.ch./

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nominations and surprise for residents
Moment has come for residents to make nominations of the week. They go to the confession room and give two names and two reasons why i choose these people. From their nominations, the nomination for this week go Rezarta, Diana, and Jetmiri Domenika. Arbana residents communicates this well. She invites Aden to go in the confession room and take a box in which are some kua Leaflets will notify residents that they desire and the name of one resident for whom would you want to have the realization of desire. Residents write their wishes satisfied by having little difficult what to choose. Arbana was to communicate to residents that there is a surprise. They see a clip in which appears a skating track and a pair skater patinuar someone. This is proven downloads for the next week where residents will be given the opportunity to come home for a while the couple of instructors will teach artistic skating.
]]

Big Brother Albania 3: BLEDARI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Bledari Eliminohet, 06.03.2010

Bledi le shtepine e Big Brother
Arbana i kerkon tre banoreve te nominuar qe te shkojne ne dhomen e rrezikut. Pasi shkojne atje, per ta shfaqet nje klip me komentet mbi javen e nominimit dhe opinionet per njeri-tjetrin, por ata nuk komentojne asgje ne ato momente. Arbana u thote se sidoqofte, ata te tre jane personazhe dhe karaktere te ndryshme qe ishin te rendesishem per shtepine dhe lojen ne BB. Ajo u tregon djemve se kete here, Vellai i Madh ka vendosur qe ata ta marrin vesh se cili do eleminohet neper mjet nje tjeter forme. Ajo do ia komunikoje emrin e atij qe do te eleminohet banoreve te tjere, ndersa ata do ta kuptojne nepermjet klipeve. Keshtu Arbana u thote banoreve te tjere se banori i pare qe shpeton eshte Hakiu. Ajo u thote tre banoreve te nominuar se klipi qe do shfaqet tregon se njeri prej tyre ka shpetuar. Ne monitor shfaqet nje klip i kolegeve te punes te Hakiut te cilit i japin kurajo dhe mbeshtetje e i urojne qendrim te gjate ne shtepi. Arbana u komunikon banoreve te tjere vendimin e publikut se banori qe eleminohet eshte Bledi. Per dy banoret e mbetur shfaqet nje klip ne te cilin tregohet nena dhe motra e Jetmirit qe e mbeshtesin dhe i shprehin dashurine. Jetmiri dhe Bledi perqafohen e ky i fundit shkon ne zonen e tunelit, ku takon per here te fundit Olten e cila vesh fustanin qe ai i dhuroi. Ai i uron Oltes qendrim te gjate e te jete vetvetja e te mos e harroje ate. Olta e perqafon e Bledi largohet per ne studio. /t.ch./

Bledi vjen ne studion e BB
Bledi pritet me duartrokitje ne studion e Big Brother. ai duket i qete, por shprehet se u merzit qe do qendroje larg Oltes. Arbana e pyet se cilat arsye mendon ai se e kane cuar drejt ketij eleminimi. Bledi shprehet se ka qene i drejtperdrejt me banoret e tjere, ka folur me ta, por ndoshta ka folur dhe me shume sec duhej. Ai mendon se nje faktor qe mund te kete ndikuar ne eleminimin e tij ka qene mbeshtetja per Klodin dhe homoseksualitetin e tij. Ai mendon se njerezit nuk e kuptojne kete zgjedhje dhe mbeshtetja qe ai apo disa banore i bejne atij, ndikon edhe tek opinionet e publikut qe nuk e pranojne kete zgjedhje per ta. Nje arsye tjeter qe mendon Bledi eshte edhe se dy konkurentet e tjere ishin banore te vjeter dhe njiheshin me mire nga publiku. Ai thote se ishte nje eksperience e bukur qe donte ta provonte. Ariani, opinionisti shprehet se Bledi eshte nje djale qe me sjelljen e tij fine, ka qene i afruar dhe i pelqyer si nga banoret ashtu dhe nga publiku, por qe me pas ka krijuar nje distance te madhe. Ai i thote se Bledi kryesisht qendronte me Olten, duke u distancuar me te tjeret, por Bledi mendon se ka ndenjur edhe me banore te tjere ku permend Edin, Domeniken e Aden por edhe Olten. Ne lidhje me Valonin, Ariani i thote se per hater te moshes qe ka, atij i takonte qe t’i fliste e te gjente nje gjuhe te perbashket me te, pikerisht edhe pasi Valoni kerkoi te falur, por Bledi justifikohet se me Valonin nuk kishte me ate marredhenie qe kishte ne fillim dhe se ai nuk ishte ai tip qe njohu ne fillim. Bledi shikon edhe klipin me momentet me te bukura dhe komentet qe banoret kane bere per te. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bledi leaves the Big Brother house

Arbana requires three inhabitants nominated to go to the room of risk. Once they go there, for it appears a week clips with comments on the nomination and opinions for each other, but they do not comment nothing in those moments. Arbana he says that nevertheless, they are three different characters and characters that were important in the BB house and game. It tells the boys that this time, elder brother has decided that they may know which will eliminate another tool through form. It will communicate his name to be deleted that other residents, while they will understand through the clips. So Arbana other residents say that the first resident of saving is Hakiu. She says three residents of the nominee that clip that will appear showing that one of them has escaped. We monitor displayed a video clip of colleagues whose employment Hakiut give courage and support ei Congratulate long stay home. Arbana other residents were communicates public decision that a resident who is Bledi eliminated. For the two remaining residents displayed a clip in which mother and sister told jetmiri that support and express love. Bledi Jetmiri and hug the latter goes in the tunnel area, which meets for last time out dress Olten which he gave. He wishes Oltes stay long and be ourselves and not to forget it. Diana embrace the Bledi leave for the studio

Bledi comes in the studio of BB
Bledi met with applause in the studio of Big Brother. he seems quiet, but said that was bothering you will stay away Oltes. Arbana asks what he thinks that the reason leading to this elimination. Bledi indicates he has been directly with other residents, has spoken with them, but maybe there is more talk and had sec. He thinks that a factor that may have affected its elimination has been Klodi and support for his homosexuality. He thinks that people do not understand this option and support that he or some inhabitants makes him even to influence public opinions that do not accept this option for them. Another reason to think Bledi is also two other competitors were old inhabitants and better recognized by the public. He says it was a beautiful experience that wanted to prove. Ariani, says opinionisti Bledi is a boy with his fine behavior, has been approachable and liked by residents as well as public, but then has created a great distance. He says that Bledi mainly lies with Olten, being disassociated with others, but thinks that there Bledi sitting with other residents where mention Edin, Domeniken of Aden but Olten. In connection with Valoni, Ariani says that for the sake of age who has, he belonged to speak of to find a common language with, namely after Valoni apologized, but Bledi Valoni justified that there was with that relationship that was in the beginning and that he was not kind to recognize the beginning. See also Bledi klipin with the most beautiful moments and comments that residents have done to.
]]

Bleona Qereti Promovon Kenge Anglisht dhe Gjoksin e Saj!

Bleona Qereti
/photo public domain/

Bleona Qereti Bleona Qereti

Bleona Qereti - tregon dy kenge te reja ne anglisht dhe gjoksin

Bleona eshte ne Amerike per te perfunduar albumin e saj ne gjuhen angleze me te cilin mendohet te debutoj ne tregun muzikor amerikan. Deri tani ajo ka publikuar dy kenget e para te cilat jane pak a shume Britney-Pop-lloj muzike e ndersa njeren prej tyre (ritmiken) nuk e pelqej dhe aq, te dyten (te lehten)e kam fiksim. Nuk ja di titujt, sepse kenget jane publikuar vetem si demo, degjo me poshte apo tek bleonaqereti.com... Gjithashtu, Bleona ka vendosur qe te na tregoj jo vetem kompozimet e fundit, por dhe gjoksin... shih fotot. Marshalla! /albaniac/mars 2010/

Degjo 2 kenget ne anglisht:

- - - - - - - - - -
p.s. Ne webfaqen e saj bleonaqereti.com, Bleona ka bere nje prezantim ne gjuhen angleze dhe shihet qarte se i eshte drejtuar tregut amerikan. Aty thuhet se Bleona, "Madona e Shqiperise", pas Evropes tash synon te pushtoje edhe Ameriken. Pse jo, kur dihet qe ne shqiptaret kemi talent per muzike. Go for it Bleona!

Ja teksti ne gjuhen angleze:

They call her the "Madonna of Albania"
She rocketed to fame becoming one of the most successful singers on Southern Europe. Now she is determined to become one of the most successful in the United States and the rest of North America. Bleona brings her unique sound, classic beauty and extraordinary talent to the stage in places like New York, Las Vegas and Los Angeles.

"I look forward to introducing myself to the people of the United States. I can't wait to show them who I am through my music. It has always been a dream of mine to perform in front of the huge arenas in the U.S. Now is the beginning of that dream..." Bleona

One of Southern Europe's hottest performers
She spent her young adult lifetime as a singer, performer and all around superstar. Bleona Qereti has done everything there is to do in Europe; magazines, television and videos.

After 8 albums and dozens of awards, it is time for the rest of the world to learn who Bleona is.

"I am so excited and even a little nervous leaving Europe. I love my fans and for them I need to grow as a performer. Coming to the United States is the next step in my life's journey and I can't wait to take it". Bleona

What is she up to?
Hot off her European tour which included Paris, Zurich, Milan, Moscow and Barcelona, Bleona is now back in the U.S.

Out on the "West Coast", Bleona is in L.A. working on her new album, her premier "English Language" album. Working with some of the biggest names in the entertainment industry like Jim Beanz/Timbaland Productions, Young Lord, Outsyders Production and Diane Warren.

"Everyday I get up and go to the studio to work with all of these wonderful people, who are so huge in the music industry. Thank you to my vocal coaches Eric Vetro and Jaymes Foster... without them this would have not been possible." Bleona
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 3: ENXHI PERFUNDON MISIONIN!

Big Brother Albania 3: Enxhi perfundon misionin, 06.03.2010

Arbana fton Enxhin qe te shohe nje klip qe eshte pergatitur per te. ne ekran shfaqet klipi ne te cilin tregohet nje gazetare e cila perpiqej qe t’i merrte nje interviste nenes se saj si dhe tregon per opinionin e saj dhe shqetesimin qe kishte per sjelljen e Enxhit. Pas duisa perpjekjesh, nena e Enxhit pranon te flase. Gjate intervistes, ajo tregon se nuk e pranon lojen e saj dhe eshte mjaft e shqetesuar per sjelljen e saj si per veten, ashtu edhe ndaj banoreve te tjere dhe shprehet se Enxhi nuk eshte ashtu. Sipas saj, Enxhi eshte futur mes nje cifti dhe kjo gje asaj nuk i kishte pelqyer. Mamaja e Enxhit ka rezerva edhe per veshjen e ekzagjeruar dhe komenton se ndoshta te gjitha keto kane qene nje taktike loje e perdorur prej saj e qe te integrohej e te ishte nje konkurrente e forte. Ne perfundim te intervistes, ajo shprehet se nuk do donte qe vajza e saj te vazhdonte lojen. Enxhi duket pak e shqetesuar teksa shikon klipin, ndersa Arbana i thote se ajo nuk duhet te dekurajohet. Enxhi shprehet se e dinte qe do gjykohej nga prinderit e saj, por jo kaq ashper dhe shprehet se do perpiqet t’i beje krenar ata. Arbana shprehet tek publiku se misioni i Enxhit ka perfunduar dhe ajo duhet te largohet nga shtepia. Per Enxhin, largimi duhet te jete si i cdo konkurenti tjeter. Keshtu Arbana tregon se do ndodhe nje loje me banoret. Tre banoret e nominuar duhet te shkojne ne dhomen e rrefimit e te nominojne dy nga vajzat e shtepise. Te tre djemte shkojne me radhe, por asnje prej tyre nuk nominon Enxhin, ndersa Arbana i njofton banoret se nga nominimi, Enxhi duhet te largohet, por kjo do vendoset nga publiku. Ajo e fton Enxhin te qendroje ne zonen e tunelit ne pritje. Banoret ngelen te habitur dhe mendojne se nuk duhej te ndodhte keshtu, por Arbana i fton qe te shohin nje klip per te. Ne klip shfaqet hyrja e Enxhit si nje e infiltruar dhe konfliktet e debatet qe ajo ka shkaktuar, duke mos lene menjane edhe provokimet, lojerat dhe situatat e ndryshme me banoret apo dashurine me Jetmirin. Banoret shtangen dhe nuk e besojne kete gje. Arbana i kerkon Enxhit qe te shkoje ne studio, duke lene keshtu qendrimin ne shtepi. Enxhi duket e lumtur per kete gje. /t.ch./

Enxhi ne studion e BB
Enxhi KamenicaEnxhi vjen ne studio dhe pritet me nje duartrokitje te forte nga publiku. Ajo duket shume e kenaqur dhe e lumtur dhe shprehet se ndjesia qe perjetoi ne shtepine e BB ishte e mrekullueshme. Enxhi uron qe ta kete realizuar misionin e saj dhe Arbana e aprovon kete gje. Enxhi tregon se qendrimi ne shtepi ka qene pak i lodhshem per te sidomos te ishte provokatore dhe aktore ne cdo situate. Arbana e pyet per raportin me Jetmirin dhe ajo thote se ai ka qene nje banor i vecante per te pasi ai me te eshte treguar i sinqerte dhe i vjen keq qe ajo ka luajtur me te, por shton se nuk ndjen asgje tjeter pervec ndjenjes se miqesise qe uron ta vazhdoje edhe jashte. Enxhi tregon se edhe ajo ka patur momentet e sinqeritetit me banoret e jo ne cdo kohe ka qene aktore me ta. Ajo tregon se ka patur momente te veshtira por qe i ka kaluar duke treguar forcen e karakterit te saj. Arbana e pyet se cili cift mund te shkoje me gjate ne lidhjen e tyre dhe Enxhi mendohet dhe shprehet se ndoshta Miri dhe Rezi mund te shkojne me gjate se te tjeret. /t.ch./
- - - - - - - - - -
+tag: kamenica
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Enxhi mission ends

Engin Arbana invites to see a clip that is prepared to. screen display is shown clip in which a journalist who attempted to take an interview that her mother and shows for its opinion and concern that had to conduct Engin. After Duis efforts, Engin mother admits to speak. During the interview, it shows that the game does not recognize her and is very worried for her behavior as for himself, as well as to other residents and said Enxhi is not so. According to her, Enxhi is inserted between a couple and this thing she had liked. Engin mother also has reservations about clothing and exaggerated comments that perhaps all these have been a tactical game of its use to integrate and be a strong contestant. At the end of the interview, she expressed that he would not like her daughter to continue playing. Enxhi seems less worried looks as klipin, while Arbana says it should not dekurajohet. Enxhi said that he knew to be judged by her parents, but not so hard and said he would try to make them proud. Arbana expressed to the audience that the mission has been completed and Engin she should run away from home. For Engin, removal should be as any other competitor. So Arbana shows that will happen a game with residents. Three residents of the nominees should go to the confession room of nominojne two girls home. The three boys go with time, but none of them do not nominate Engin, while Arbana of reports from residents that nomination, Enxhi should step down, but this will be decided by the public. She invites Engin remain in the tunnel waiting area. Residents remain impressed and think that should not occur so, but Arbana invites to see a clip for. The clips appear as an entry of Engin's infiltrated the debates and conflicts that it has caused, not even provocations aside, games and different situations with residents or with jetmiri love. Residents swoon and not believe this. Engin Arbana asks to go in the studio, leaving home position. Enxhi appears happy for this.

BB Enxhi in studio
Enxhi comes in the studio and is a strong applause from the audience. She seems very happy and feeling happy and said that experienced in the BB house was wonderful. Enxhi wishes to have realized that its mission and Arbana approved this. Enxhi shows that stay at home has been less tiring for was especially provokatore and actress in every situation. Arbana asks for jetmiri report and it says that he has been a resident special to because he is shown with the sincere and sorry that she has played with, but adds that it feels nothing except the sense of friendship who wishes to continue abroad. Enxhi shows that she has had moments of sincerity with the residents and not at any time has been actress with them. It shows that there are difficult moments, but was passed by showing its strength of character. Arbana ask which pair can go to during their league and Enxhi thought and said that maybe Rezi Miri and can go longer than others.
]]

Friday, 5 March 2010

Dancing With The Stars Albania: VASJANI & ROVENA ELIMINOHEN!

Dancing With the Stars Albania: VASJANI & ROVENA ELIMINOHEN, Nata 3, 04.03.2010

VIP 06: VASJAN LAMI (& Rovena)

Nata e trete e "Dancing", iken Vasjan Lami
Vasjan LamiGare e forte, emocione dhe shume surpriza ka sjelle mbremjen e trete, spektakli "Dancing With The Stars", ne Vizion Plus. Personazhet VIP kane garuar edhe ne gjini te reja te kercimit mes tyre "country" apo "bolero" duke u prezantuar per publikun, ashtu siç nuk i kishit pare ndonjehere. Pas votimit radhazi te jurise per 11 çiftet e mbetura ne gare, i ka takuar publikut te vendose me ane te sms-ve se me te mirin mes tyre. Keshtu, ne fund, ne sfiden e "Dance Off", u perballen me pak te votuarit, dy aktoret Vasjan Lami dhe Nik Xhelilaj. Ka qene juria ajo qe pas performances se fundit te dy çifteve vendosi se cili do te qendronte e kush do te largohej. Vasian Lami dhe balerina e tij Rovena, u bene keshtu te skualifikuarit e dyte te "Dancing with the Stars". Por spektakli live, i cili mban patenten nderkombetare te BBC World Wide, solli edhe te paprituara. Njera prej tyre ishte dhe performanca e Eli Fares, pasi kesaj te fundit iu desh te kercente me nje kavilje te ndrydhur, duke habitur publikun e jurine per guximin e treguar dhe emocionet qe fali. Surprize ishte edhe performanca "musical" e te ftuares speciale Aurela Gace, apo e vogulesheve balerine. /vizion plus/mars 2010/

Juria vendose se cili cift duhet vazhduar garen

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Third night of "Dancing", Vasjan Lamy gone

Gare strong, emotions and has brought many surprises third evening, spectacle "Dancing With The Stars", in Vision Plus. VIP site are also compete in the new genus to dance among them "country" or "Bolero" being introduced to the public, as it had not ever seen. After a row of the jury vote for the remaining 11 couples in competition, has met the public to decide through SMS that the best among them. Thus, in the end, we challenge the "Dance Off", faced with less voting, two actors and Nik Xhelilaj Vasjan Lamy. It was what the jury after the last performance of the two couples decided who will stay and who will leave. Vasian Lamy and his ballerina Rovena, thus became the second skualifikuarit "Dancing with the Stars". But the spectacle live, who holds the international patent of BBC World Wide, brought to paprituara. One of them was the performance of Eli seed, after the latter had to be dancing with a sprained kavilje, surprised the public by the jury for showing courage and emotions to forgive. Surprise was the performance "musical" of special ftuares Aurela Gace, or vogulesheve dancer.
]]

Ryva Kajtazi: Nje Kenge, Nje Klip!

Ryva Kajtazi
/photo public domain/

Ryva: Seciles kenge dua t’i realizoj klip

Keto dite, Ryva Kajtazi ka sjelle para adhuruesve te saj projektin me te ri. Behet fjale per videoklipin e kenges “Ne mendjen time” me te cilen kenge Ryva per here te pare u prezantua ne emisionet festive te Vitit te Ri.

“Kengen e ka punuar Blero. Me te jemi shume miq te mire, dhe besoj se edhe kenga ka dale e mire”, ka theksuar kengetarja per te perditshmen Zeri.

Ajo ka thene se i pelqen qe seciles kenge qe e realizon t’ia realizoje edhe videoklipin, duke qene se kjo eshte menyra me e mire qe kenga te jete sa ma e afert me publikun.

“Nje arsye tjeter per ta realizuar kete kane qene edhe fansat e mi te cilet kane kerkuar qe kesaj kenge t’ia bej edhe videoklipin”, ka shtuar Ryva, duke bere te ditur se klipi eshte i realizuar ne Maqedoni. /zeri/telegrafi/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Ryva: I want to execute each song clips

These days, Ryva Kajtazi has brought before its lovers with a new project. That means video clip of the song "In my mind" with which song Ryva for the first time emissions were introduced in New Year celebration.

"Song was done by Blero. With the're very good friends, and I believe that song has come out well, "stressed singer for the daily Zeri.

She said that each song like that and realizes that to perform the video clip, since this is the best way that my song be as close to the public.

"Another reason to realize this have been my fans who have asked to do this song and video clip", added Ryva, by know that clip is conducted in Macedonia.
]]

Thursday, 4 March 2010

Dancing With The Stars Albania: SPEKTAKLI #3, 4 Mars 2010

Dancing With The Stars Albania: SPEKTAKLI #3, NATA 3, 4 Mars 2010 (04.03.2010)

Permbledhja


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: ONI & GRETA, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Oni & Greta, Nata 3, 04.03.2010

VIP 12: ONI PUSTINA (& Greta)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: ELI & GERD, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Eli & Gerd, Nata 3, 04.03.2010

VIP 11: ELI FARA (& Gerd Vaso)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: GENTA & DIONI, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Genta & Dioni, Nata 3, 04.03.2010

VIP 10: Genta Ismajli (& Dion Gjinika)


+tag: gentiana ismaili
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: JULI & LEDIA, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Juli & Ledia, Nata 3, 04.03.2010

VIP 09: JULIAN DEDA (& Ledia Sulaj)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: SONI & MIRKO, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Soni & Mirko, Nata 3, 04.03.2010

VIP 08: SONI MALAJ (& Mirko Luccarelli)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: VIKTORI & ISIDA, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Viktori & Isida, Nata 3, 04.03.2010

VIP 07: VIKTOR ZHUSTI (& Isida Mollaymeri)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: VASJANI & ROVENA, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Vasjani & Rovena, Nata 3, 04.03.2010

VIP 06: VASJAN LAMI (& Rovena)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: LANDI & LORI, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Landi & Lori, Nata 3, 04.03.2010

VIP 05: ROLAND HYSI (WSF) (& Loreta Bala)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: NIKU & OLTA, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Niku & Olta, Nata 3, 04.03.2010

VIP 04: NIK XHELILAJ (& Olta Ahmetaj)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: JONIDA & DAVIDE, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Jonida & Davide, Nata 3, 04.03.2010

VIP 02: JONIDA SHEHU (& Davide Zongoli)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: LIGIA & JULINDI, NATA 3

Dancing With The Stars Albania: Ligia & Julindi, Nata 3, 04.03.2010

VIP 01: LIGIA ZACARIAS (& Julind Dervishi)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

TEXT ]]

Altuna Sejdiu, Vasha Qe Tund Skenen!

Altuna Sejdiu
/photo public domain/

Tuna, vasha qe tundi skenen tone!

Vasha simpatike nga Shkupi, Altuna Sejdiu erdhi si nje yll polar ne skenen tone per ta ndricuar ate perjetesisht. Ajo u ngjit ne skene, e pushtoi ate dhe hyri fuqishem ne mesin e kengetareve me nje ego te forte, qellim dhe ambicie te medha. Duket se keto ambicie, mbase e radhisin ne artisten e kenges, duke e bere dhe nje vashe me stil te vecante. Tuna di cka do nga vetja dhe synimet e saja.

Tuna ka nje pamje dhe stil te vecante dhe kjo e ben nje primadone te skenes sone. Origjinaliteti i saj eshte imponues, kurse zeri i saj kumbues. Edhe levizjet ne skene jane art me vete, kurse, ekstravaganca, e theksuar i sherben si nje sharme dhe vello e bardhe e fames dhe krenarise.

Tuna, sikur keni hyre befas, por shume furishem ne jeten muzikore. Afirmimi juaj ka qene i menjehershem dhe triumfues? Kush iu ka dhene shtytje, fuqi: talenti, puna apo qe te dyja se bashku?

Personalisht mendoj se per nje fillim te fuqishem nevojitet talent apo ai X faktori qe e posedon nje artist. Po ai eshte vetem nje hyrje, per suksese me te medha nevojitet shume pune dhe kultivim i talentit ne cdo aspekt.

Vendi prej nga vini ju (Shkupi), tashme eshte bere vater e kengetareve te shquara. Duket paksa paradoksale, por disi, kishte paragjykime se, si ka mundesi qe, pikerisht nga ai mjedis (fanatik), te dale Tuna, Big Mama, Leonora Poloska, Miranda Hashani etj. Si e komentoni ju kete fenomen?

Pikerisht vendet e ketilla shume here prodhojne persona apo artiste qe i luftojne keto fenomene. Per mua personalisht nuk ka luajtur shume roli i shoqerise sa ka luajtur edukimi im jopatriarkal i prinderve te mi...

Shkupi, tash eshte qender, ku kengetaret i realizojne videoklipet e tyre, pse ndodh kjo, punohet atje me mire, apo me lire, ku eshte arsyeja?

Altuna Sejdiu TUNA by Arton HumolliSipas mendimit tim, arsyeja eshte te kreativiteti dhe kualiteti i produksioneve maqedonase. Cdo here kengetaret e Maqedonise kane realizuar klipe me te mire dhe kengetaret nga Kosova dhe Shqiperia e ndjekin kete trend.

Ju shquheni per veshjen dhe per konsekuencen e punes. Nuk jeni kengetare qe nxitoni dhe dilni dosido. Kam pershtypjen se cdo kenge e juaja kerkon sakrifice dhe shume mund (arti eshte i veshtire)?

Faleminderit per komplimentet. Tuna ne skene e reflekton vetem veten ashtu si eshte. Artin ose e ke ose je fals. Jam perfeksioniste nga natyra ndoshta eshte edhe arsyeja qe cdo here bashkepunoj me njerez inovativ dhe kreativ. Kisha shtuar se sot ne skenen tone mungojne kengetaret origjinale dhe artistet. Arti nuk eshte i veshtire deri sa dini cka doni dhe ku doni te mberrini.

Ars longa, Vita breves (arti eshte i gjate, jeta eshte e shkurter), thone latinet e vjeter. Pra, fjalet ikin, veprat mbesin. Ju keni lene vepra te realizuara, ndonese jo ne numer te madh.

Nuk nxitoj gjithcka te plasoj ne treg, si edhe vet e ceket me lart, origjinaliteti im eshte aduti im me i forte. Nuk eshte lehte, sot, te beni dicka kualitet ne kete konkurrence. Por, deri tani jam shume e lumtur qe kam marre pjese ne revolucionin e muzikes shqiptare moderne. T’jua kujtoj se jam nje nder kengetaret e para qe ka lansuar klip profesional dhe nje nder kengetaret qe i ka fituar cmimet me te larta neper festivalet te trojeve shqiptare.

Te cilesia eshte edhe sasia, kurse te sasia nuk eshte cilesia. Duket se ju i kushtoni shume rendesi cilesise, kurse sasia vjen vet?

Pikerisht kjo eshte motoja ime. Sasine e le cdo here ta vleresoje publiku im dhe personat kompetent ne kete lemi.

Rendesi te vecante i kushtoni edhe teksteve, veshjes dhe levizjeve ne skene, tipare keto qe e bejne komplete nje kengetare te vertet?

Mundohem qe cdo gje qe del nga une te jete me vulen e Tunes. Fillimisht nga tekstet deri tek levizja ima ne skene asgje nuk eshte e rastit. Per keto 10 vite ne skene besoj se moduli im per sukses me ekipin tim qe bashkepunojme funksionon.

Ne skene dukeni aristokratike dhe mjaft e permbajtur. Keni levizje skenike (artistike), mos keni mbaruar ndonje shkolle paraprake baleti, apo aktrimi?

Faleminderit serish. Kam mbajtur shume kurse per vallezim modern, ne diten e sotme kercimi ne skene eshte pjesa e cdo kengetareje, nisur nga yjet boterore.

Keni mundur te beheni edhe artiste, i keni te gjitha tiparet?

Nuk pajtohem se dikush mund te behet artist. Ose jeni ose nuk jeni! Une jam e re dhe e gatshme qe te persosem dhe cdo hapi im i metutjeshem te jete me i kompletuar. Njeriu meson dhe persoset gjate tere jetes.

Sa ka rendesi edukimi muzikor, shkollimi dhe intelekti ne fushen tuaj?

Edukimi muzikor natyrisht qe ka shume ndikim, por shkollimi dhe intelekti jane pjese e cdo profesioni.

Altuna Sejdiu TUNA by Arton HumolliArti iu ka mberthyer te teren, por duket se edhe artin e dashurise nuk e keni harruar. Flitet se jeni ne lidhje me djalin e ambasadorit Reka. Ka dicka te vertete, apo jane keto thashetheme, te cilat duhet t’i paguaje cdo VIP?

Jam e lodhur prej thashethemeve qe kohet e fundit plasohen neper mediet tona. Edhe ne kete rast pergjigja ime eshte neutrale. Kesaj here mundohem shume qe ta mbroj privatesine time. Disa gjera kisha dashur te mbesin si jeta ime private.

Levize mjaft, e ke jeten dinamike dhe, serish del perpara jeta, me te mirat dhe veshtiresite e veta. Si duket jeta e nje artisteje, duket se rruga juaj nuk eshte gjithmone e shtruar me lule?

Cdo artist jeton ne boten e tij. Ndoshta per te mberri tek rruga e shtruar me lule duhet te kalohet shume here edhe neper thera. Por, dashuria ime per muziken eshte nje burim i pashtershem, keshtu qe jam e gatshme per cdo sakrifice qe me del perpara.

Leximi, tashme eshte bere nje luks ne kete dyndje kohe. Megjithate, sikur eshte bere nje ves (shprehi) e mire dhe e dobishme per cdo artist, sepse eshte arsye dhe te dish te flasesh bukur.

Lexoj cdo here kur me jepet mundesia. Eshte e vetmja menyre ku mund te relaksohem dhe te shkycem prej perditshmerise.

Nuk thuhet kot, pyet mencur, merr pergjigje te mencura. Nuk di sa ishin pyetjet me vend, por pergjigjet meritojne komplimente. Kur jemi te komplimentet, si i perjetojne ato artistet, iu bejne mire ato, apo behen te bezdisshme, nganjehere?

Ushqimi im shpirteror eshte duartrokitja dhe komplimentet. Gezohem ne cdo fjale dhe cdo verejtje kur behet fjala per mua dhe artin tim. Ato na japin kuraje per te vazhduar edhe me fuqishem realizimin e projekteve te radhes...

Tuna, faleminderit per intervisten dhe deshirojme qe perhere ta tundesh skenen tone! /telegrafi/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tuna, girl that shook our stage!

Girl simpatike from Skopje, Altuna Sejdiu came as a polar star to our scene brighter it forever. She went up on stage, took it and went strongly among the singers with a strong ego, and ambition of large order. It seems that this ambition, perhaps the actress radhisin in the song, and making a special girl with style. Tuna knows what would of itself and its goals.

Tuna has a unique look and style and it makes a diva of our stage. Its authenticity is compelling, and her voice ringing. The movements are art scene with him, and, fantasticality, pronounced Sharma serves as a veil of white and fame and pride.

Tuna, if you entered suddenly, but more furious musical life. Your affirmation was immediate and triumphant? Who has given impetus to, force talent, or that both work together?

Personally I think that for a top talent or need a powerful X factor that he has an artist. But it is only one entry, for the greatest success with a lot of work needed and cultivation of talents in every aspect.

Place of you come from you (Skopje), has become the hearth of prominent singers. It seems somewhat paradoxical, but somehow, had prejudices that, as it is possible that, precisely from the environment (fanatic), released Tuna, Big Mama, Leonora Poloska, Miranda etc. Hashani. How do you comment on this phenomenon?

Precisely such countries often produce people or artists that the fight these phenomena. For me personally has not played much role society has played as my education jopatriarkal of my parents ...

Skopje, now is the center, where singers realize their videos, why this happens, there better work, or free, which is the reason?

In my opinion, the reason is the creativity and quality of the Macedonian producers. Every time singers of Macedonia have realized the best clips and singers from Kosovo and Albania follow this trend.

You shquheni for clothing and konsekuencen of work. Singers are not rushing and get anyway. I have the impression that every song of yours requires sacrifice, and many can (art is hard)?

Thanks for the compliments. Tuna scene reflects itself only as is. Art or have or are fake. I perfeksioniste nature is probably why every time cooperate with innovative and creative people. Church added that our scene today missing the original singers and artists. Art is not as difficult to know what you want and where you want to reach.

Ars Longa, Vita breves (art is long, life is short), say the old Latin. So leave the words, deeds remain. You have left derived works, although not in large numbers.

No hurry to return the market everything, as well as his stated above, my originality is My aduti strong. It is not easy, today, to do something quality in this competition. But, so far I am very happy that I participated in the revolution of modern Albanian music. Remind you that I am one of the first singers who launched clips professional singers and one that has earned high prices through festivals of ethnic Albanian lands.

Of which is the amount, but the quantity is not quality. It appears that you devote more important quality, and its amount is?

Precisely this is my motto. Let any amount of time to evaluate my public and persons competent in this field.

Pay particular importance of the textbooks, clothing and movements on stage, these features that make a singer to really complete?

I try everything that comes out I be the hallmark of Tunes. Initially texts to ima motion scene is nothing of the case. For these 10 years the scene believe that my module success with my team that works closely.

We look aristocratic scene and contained enough. You scenic movement (artistic), not to have finished any previous school ballet, or acting?

Thanks again. I have held many courses Vallezim modern day dance scene today is part of every kengetareje, launched by world stars.

You also possible to become artists, you have all the features?

I do not agree that anyone can become an artist. Or you or you are not! I am young and ready to frame and every step further my life complete. Man learns throughout life and perfection.

The musical education matters, education and intellect in your field?

Music education course that has more impact, but education and intellect are part of every profession.

Art has stuck to the field, but it seems that the art of love you have not forgotten. You are talking about the son of Ambassador Reka. There is something real, or are these rumors, which have to pay any VIP?

I'm tired of rumors that recently placed through our media. Even in this case my answer is neutral. This time I try more to protect my privacy. Some things I loved as my life remain private.

Move enough, you and dynamic life, before life comes back, with its benefits and difficulties.
It seems a artisteje life, it seems that your way is not always paved with flowers?

Each artist lives in his world. Perhaps for arrives on the street paved with flowers should be passed through many times and there. But my love for music is an inexhaustible source, so I am ready for any sacrifice that comes before me.

Reading, has become a luxury in this influx time. However, as has become a habit (habit) of good and useful for any artist, because it is to know the reason and speak beautifully.

Read every time when given the opportunity. It is the only way where you can relaksohem and shkycem of everyday.

It says nothing, asks wise, gets wise response. Do not know what questions were appropriate, but responds deserves compliments.
Where are the compliments, as they experience the artists, to make them better, or become insidious, sometimes?

My food is spiritual duartrokitja and compliments. I'm glad in every word and every remark when it comes to me and my art. They give us courage to continue even more strongly the next projects ...

Tuna, thanks for the interview and always want to wag our scene!
]]

Serbet Kunder Klipit te Ri te Adelines!

Adelina Ismajli
/photo public domain/

Shoqata e Artisteve Serbe kerkon cenzurimin e kenges dhe klipit te ri te Adelina Ismajlit

Lansimi i kenges dhe videoklipit te ri te Adelina Ismailit eshte duke hasur ne veshtiresi, pasi qe ne kengen e re Adelina trojet Ballkanike i ka quajtur Iliria.
Per kete ka reaguar Shoqata e Artisteve Serbe duke kerkuar censurimin e kenges dhe klipit me arsyetimin se “Adelina Ismaili e quan tere Ballkanin troje shqiptare Illirycum".

“Mirepo, duke pasur parasysh qe Adelina Ismaili eshte nje artiste evropiane tashme dhe kenga eshte punuar ne Zvicer, ankesa e Shoqates se Artisteve Serbe eshte hedhur poshte dhe pritet qe ne ditet e javes se ardhshme ta kemi klipin dhe kengen e re”, eshte shprehur zedhenesja e kengetares, Rudina Idrizaj. /telegrafi/mars 2010/


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Society of Serbian Artists demand the new song and clip of Adelina Ismajli to be censored
The launching of a new song and video clip of Adelina Ismaili is being encountered difficulties, as the new song Adelina Balkan lands has called Illyria.
For this is Serbian artist reacted Association demanding censorship of song and clip on the grounds that "Adelina Ismaili calls Illirycum entire Balkans Albanian territories".

"However, considering that Adelina Ismaili is a European artist and song is now working in Switzerland, complaints Society Serbian artist is rejected and it is expected that in the days next week and we have klipin new song", is expressed spokeswoman of the singer, Rudina Idrizaj.
]]

Wednesday, 3 March 2010

Aktorja Leze Qena Mbush 75 Vjet!

Leze Qena
/photo public domain/

Ministri Beqiri pergezon aktoren Leze Qena

Doajenia e skenes se teatrit dhe televizionit, Leze Qena, ka mbushur 75 vjet. Pervjetori i 75-te kete aktore e gjeti ne interpretim ne skenen e Teatrit Kombetar, ne shfaqjen “Macja mbi catine e nxehte”. Ne kete pervjetor aktorja Qena eshte pergezuar edhe nga vete ministri i Kultures, Valton Beqiri, te henen ne mbremje, pas reprizes se shfaqjes “Macja….”. Me kete rast, duke i dhuruar nje buqete me lule aktores, ministri Beqiri e ka pergezuar per kontributin e saj ne zhvillimin e Teatrit ne Kosoves, duke i shprehur falenderimin dhe mirenjohjen e thelle aktores Leze Qena per angazhimin e saj te gjate, me role te shumta, ne skenen teatrore kombetare.“Angazhimi juaj ne skenen e teatrit eshte nje thesar i cmuar per historikun e teatrit kosovar”, ka thene ministri Beqiri. Ndersa, drejtoresha e TKK-se, Burbuqe Berisha, ne emer te ketij teatri, ne kete 75-vjetor nderoi kontributin e aktores, duke ia dorezuar nje dhurate punim dore ne filigran. /l.v./kosova sot/mars 2010/
- - - - - - - - - -
p.s. Leze Qena ka lindur me 1 mars 1935 ne qytetin e bukur te Prizrenit.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Minister Beqiri congratulates actress Leze Qena
Doajenia the stage that theater and television, Leze Qena, has reached 75 years. 75th anniversary of this actress, found in the interpretation stage of the National Theater, the show "Cat on the hot roof. In this anniversary actress Qena is congratulated by Minister of Culture himself, Valton Beqiri, Monday evening, after reprizes that show "Cat ....". In this case, given a bouquet of flowers actress, Beqiri minister has praised for its contribution to the development of Theater in Kosovo, and expressed deep thanks and gratitude Leze Qena actress for her long commitment, with roles numerous national theater scene. "Your commitment theater scene is a precious treasure for the Kosovo theater history," said Minister Beqiri. Instead, director of TKK-that Burbuqe Berisha, in the name of this theater, this 75-honored annual contribution actress, while he submitted a hand in gift paper filigree. / l.v. / Kosova Sot / March 2010 /
- - - - - - - - - --
p.s. Leze Qena was born on 1 March 1935 in the beautiful city of Prizren.
]]

Tuesday, 2 March 2010

Rezarta dhe Jetmiri Skena Hot Ne Big Brother!

Jetmiri dhe Rezarta HOT
/photo top channel, shqip media/

Big Brother Albania 3: Rezarta dhe Jetmiri ne Skena Hot!

A do te jete Big Brother 3 pak me ndryshe se ai i kaluari? Me idene se te krijuarit e nje lidhje ne Shtepi, do te siguroj interesim me te madh per ta dhe mbijetese me te gjate ne shtepi, tashme banoret e Big Brother 3 kane treguar haptasi se jane vene ne "gjueti" dhe nuk kursejne asgje qe te krijojne nje spektakel dashurie. Nje puthje ne mes te Adeles dhe Bjordit vjet krijoi nje rremuje komentesh dhe analizash. Ndersa sivjet puthje ka sa te duash dhe madje jemi mesuar ti shohim si nje gje e rendomte. Ajo cka ndoshta nuk pame deri me tani, dicka me shume se vetem puthje, mund edhe te ndodhe (ne ekran) ne edicionin e sivjetem nese banoret vazhdojne me nje ritem te ketille. Fotoja me larte tregon skena hot mes Rezartes dhe Jetmirit. Jetmiri eshte ne nominim kete jave dhe thuase Rezarta ka marre per detyre qe ta "shpetoje" Jetmirin duke krijuar skena te tilla erotike. Thuhet se shikueshmeria per Big Brother sivjet ka rene ne krahasim me vitet e kaluara por a mos ndoshta nje doze e forte e skenave erotike si kjo mund ta rikthej interesimin e shikuesve ne nivelin e meparshem e ndoshta edhe me larte po qe se fillohet te shfaqet ne ekran edhe pak sex. Presim te shohim se ku do te jete "kufiri" i lidhjeve mes cifteve sivjet. /albavipnews/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Big Brother Albania 3: Rezarta and Jetmiri in hot scene!

Will be Big Brother 3 little different than the past? The idea that formed a connection at home, will provide greater interest for them and with long survival at home, current residents of Big Brother 3 have shown explicitly that are set in "hunting" and not save nothing to create a spektakel love. A kiss between bjordi years Adeles and created a mess comments and analysis. While this year has kiss of love and even how we learn to see as a quite common. She probably saw what so far, something more than just kiss, can also happen (on screen) in this year's edition if residents continue with such a pace. Photo above shows the hot scenes between Rezartes and jetmiri. Nominating Jetmiri is this week and received thuase Rezarta duty to "save" jetmiri creating such erotic scenes. Reportedly, the viewership for Big Brother this year has fallen compared with previous years but do not perhaps a strong dose of erotic scenes like this can restore the interest of viewers in the previous level and perhaps even higher if we start to appear screen and a little sex. We look forward to seeing where it will be "border" of ties between couples this year.
]]

Tuna Martohet me 4 Prill!

Tuna dhe Rilind Reka
/tuna dhe rilind reka, photo public domain/

Tuna, behet nuse muajin e ardhshem!

"Rilindi eshte nen stres per shkak te dasmes, eshte i zene dhe nuk duhet ta shqetesojme" – ka deklaruar per nje te perditshme maqedone ne Shkup ambasadori i Republikes se Maqedonise ne Bruksel, njekohesisht babai i burrit te ardhshem te Tunes, Blerim Reka /perndryshe vjehrri i ardhshem i Tunes - teni/.

Kengetarja nga Shkupi Altuna Sejdiu e njohur si Tuna, do te martohet me 4 prill ne hotelin ‘Aleksander Palace’ ne Shkup. Te gjitha pergaditjet rreth dasmes jane ne perfundim e siper por nuk behet e ditur se kush do ti argetoje prej estrades shqiptare ciftin e ri ne diten me te lumtur te tyre. /shqipmedia/mars 2010/
- - - - - - - - - -
+tag: rilind reka altuna sejdiu
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tuna, becomes bride next month

"Rilind is under stress because of the wedding, is busy and should not be disturbed" - has declared for a daily newspaper in Skopje the Ambassador of the Republic of Macedonia in Brussels, simultaneously father of Tuna's future husband, Blerim Reka (otherwise the future father-in-law of Tuna).

Singer from Skopje Altuna Sejdiu known as Tuna, will marry on April 4 in hotel "Aleksandar Palace" in Skopje. All wedding preparations are in place but it remains unknown who will entertain the Albanian new couple on their most happiest day.
]]

Monday, 1 March 2010

Interviste me Fisnik Vejsen, Organizator i "Vip Shpija"

VIP Shpija
/photo public domain/

VIP-at, cmimi kryesor PER BAMIRESI
Interviste me Fisnik Vejsen, organizator i reality shou “Vip Shpija”

“Do te marrin pjese “Stupcat”, “Big Mama”, aktori i serise “Kafeneja jone”, Fatos Kryeziu, Bertani nga Maqedonia, Agimi i grupit “Fisniket”, kurse emrat e tjere do t’i mesoni shume shpejt. Po ashtu, edhe lexuesit tuaj do te jene te paret qe do t’i mesojne emrat e pjesemarresve te tjere”, shprehet Fisnik Vejsa, ne nje interviste per “Kosova Sot”

“Kosova Sot”: Fillimisht, na tregoni si lindi ideja per te bere nje reality shou me vipa?

Fisnik Vejsa: Kemi ndenjur nje nate ne nje kafe te Prishtines me Vedatin e “Stupcave”. Atij ia kam bere pyetjen, a do te hyje ne “Shpi” me vipa, kurse ai me eshte pergjigjur "me le te mendohem 24 ore". Te nesermen me ka thirrur ne telefon dhe me tha: “Shume kam deshire ta provoj veten te mbyllur”, sepse dihet se “Stupcat” kane shume aktivitete ne Gjermani, Zvicer, Amerike etj. Pastaj jemi takuar serish me Vedatin e “Stupcave”, i cili ma ka konfirmuar pjesemarrjen, por une i thashe se do ta organizoj vetem nese hyni si grup, pra Vedati, Mensuri dhe Osmani. Pra, keshtu nisi ky shou me vipa, nga nje bisede me Vedatin e “Stupcave”. Per kete projekt jemi duke punuar prej nje muaji dhe po kaq kohe ka mbetur derisa te nise shou. Ideja e organizimit te ketij shou eshte qe publiku te shohe se cka ben nje i famshem ne jeten e tij apo te saj te perditshme dhe kete gje shikuesit kane mundesi ta shohin ne “VIP Shpija”.

Pese jave te mbyllur

“Kosova Sot”: Kur do te nise ky shou?

Fisnik Vejsa: Do te jete ne muajin prill, por per momentin nuk mund t’jua them daten e sakte.

“Kosova Sot”: Sa do te zgjase “VIP Shpija”?

Fisnik Vejsa: Do te zgjase pese jave.

"VIP Shpija" me pamje te re

“Kosova Sot”: Vipat a do te rrine ne shtepine e njejte ku kane qendruar mysafiret e “Shpise”, apo ne ndonje shtepi tjeter?

Fisnik Vejsa: Sot kur lexuesit e gazeten “Kosova Sot” do te jene duke e lexuar kete interviste mjeshtrit do te jene duke punuar per te bere ndryshime rrenjesore per “VIP Shpija”. Do te nderrohen orendite, ngjyrat e shume gjera te tjera. Do ta shihni kur te nise ky shou se si do te duket “Shpija” e Vipave, do te jete dicka madheshtore.

“Kosova Sot”: Sa vipa do te marrin pjese ne kete shou?

Fisnik Vejsa: Do te marrin pjese 12 garues.

“Kosova Sot”: Mund te na tregoni disa nga emrat e vipave qe do te marrin pjese?

Fisnik Vejsa: Do te marrin pjese “Stupcat”, “Big Mama”, aktori i serise “Kafeneja jone”, Fatos Kryeziu, Bertani nga Maqedonia, Agimi i grupit “Fisniket”, kurse emrat e tjere do t’i mesoni shume shpejt. Po ashtu, edhe lexuesit tuaj do te jene te paret qe do t’i mesojne emrat e pjesemarresve te tjere.

Eliminimet dhe nominimet, me shpesh

“Kosova Sot”: Ne cilin televizion do te jepet 24 ore ‘live” shou “VIP Shpija”?

Fisnik Vejsa: Do te jete nje kanal i vecante dhe i ri i quajtur “Tv Shpija”, ku shikuesit do te kene mundesi te shohin gjithcka qe ndodh brenda 24 oreve ne “VIP Shpija”. Po ashtu, nominimet dhe eliminimet do te ndodhin me shpesh, ku cdo te treten ose te katerten dite do te kete nominime dhe eliminime.

“Kosova Sot”: Ne cilin televizion kombetar do te shfaqen spektaklet javore?”

Fisnik Vejsa: Do te shfaqen ne RTV 21, pra do te vazhdoje bashkepunimi me RTV 21.

“Kosova Sot”: Kush do te jete moderatori i “VIP Shpija”?

Fisnik Vejsa: Emisioni do te udhehiqet prej Gentit dhe Shukit, dhe do te jene dy befasi ndihmeset e tyre. Kurse, asistentet e tyre do te jene vajzat e “Shpise”, si Jehona etj.

“Kosova Sot”: Sa do te jete shperblimi per kete shou?

Fisnik Vejsa: Vipat tane kane hequr dore nga shperblimi kryesor, dhe ky shperblim do te shkoje per ceshtje humanitare, dhe krahas kesaj do te kete edhe dy aktivitete humane, ku mjetet do te shkojne te njerezit e caktuar.

“Kosova Sot”: Dihet se shume kengetare per nje jave fitojne para te majme ne mergim. Sa para ju kane kerkuar vipat per te qendruar nje jave ne “VIP Shpija”?

Fisnik Vejsa: Per kete gje ende jemi ne bisedime dhe tash per tash nuk mund te them asgje. /b.zyberi/kosova sot/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

VIPs, top prize to charity
Interview with Vejsen Fisnik, organizer of the reality show "Vip shpija"

"I participate" Stupcat "," Big Mama ", actor series" Our muzik, Fatos Kryeziu, Bertani Macedonia, Dawn of the group "Fisniket", while other names will learn very quickly. Also, your readers will also be money that will learn the names of other participants, "said Noble Vejsa, in an interview for the" Kosova Sot "

"Kosova Sot": First, tell us how the idea to do a reality show with Vipa?

Vejsa Noble: We have one night sitting in a cafe in Pristina vedati of "Stupcat". I have made him the question, will enter into "leads" with Vipa, and he responded "to let bethink 24 hours". The next day called me on the phone and said: "Many want to prove myself I closed" because it is known that "Stupcat" have many activities in Germany, Switzerland, USA etc.. Then we met again vedati of "Stupcat", which I have confirmed participation, but I said he would call only if you enter as a group, then vedati, Mensuri and Osmani. So, so began the show with Vipa, from a conversation with vedati of "Stupcat". For this project we are working from a month and the same time left until the show starts. The idea of organizing this show is that the public see what makes a famous in his life or her daily and so viewers have the opportunity to see the "VIP shpija.

Five weeks ended

"Kosova Sot": When will this show start?

Noble Vejsa: will be in April, but for now can not tell you the exact date.

"Kosova Sot": How long will "VIP shpija"?

Noble Vejsa: will last five weeks.

"VIP shpija" with new look

"Kosova Sot": Vipat will remain in the same house where they stay guests of "shpis", or any other home?

Noble Vejsa: Today, when readers of newspaper "Kosova Sot" will be reading this interview will be masters working to make changes for "VIP shpija. Shall be replaced furniture, colors and many other things. We'll see when does this show that will appear as "leads" the Vipave, would be something great.

"Kosova Sot": How Vipa will participate in this show?

Noble Vejsa: There will be 12 competitors participate.

"Kosova Sot": Could you tell us some names of Vipave that will participate?

Noble Vejsa: will take part "Stupcat", "Big Mama", actor series "Our muzik, Fatos Kryeziu, Bertani Macedonia, Dawn of the group" Fisniket ", while other names will learn very quickly. Also, your readers would also be money that will learn the names of other participants.

Elimination and nominations, with often

"Kosova Sot": In which television will be given 24 hours' live show "VIP shpija"?

Noble Vejsa: It will be a special channel and new called "shpija TV, where viewers will be able to see everything that happens within 24 hours in" VIP shpija. Also, nominations and elimination will occur more often, where every third or Fourth Day will have nominations and elimination.

"Kosova Sot": Which national television shows will appear downloads? "

Noble Vejsa: RTV will appear in 21, thus will continue cooperation with RTV 21.

"Kosova Sot": Who will be the moderator of "VIP shpija?"

Noble Vejsa: The show will be led by Gent and Shukit, and will be two surprise their contributions. But, their assistants will be girls "shpis", etc. echoic.

"Kosova Sot": What will be the reward for this show?

Noble Vejsa: Vipat have given up our main reward, and this reward will go to humanitarian issues, and besides this will be two human activities, where funds will go to certain people.

"Kosova Sot": It is known that many singer for one week prior to fat gain in exile. How much money you have requested vipat to stay a week in "VIP shpija"?

Noble Vejsa: For this we are still in talks and for now can not say anything.
]]

Adelina Ismajli, Se Shpejti Me Klip Te Ri!

Adelina Ismajli
/photo public domain/

Adelina Ismajli, Foto Nga Klipi me i Ri!

Ne internet jane hedhur ne qarkullim foto te reja te Adelina Ismajlit nga klipi i saj me i ri qe do te lanqohet ne treg se shpejti. Thuhet se xhirimet tashme kane perfunduar dhe klipi do permbaje nje koreografi dhe styling profesional qe do te jete nje befasi e kendshme per te gjithe adhuruesit e saj. Adelina ka bere nje rikthim te bujshem ne skenen muzikore shqiptare vjet dhe prania e saj ne mediat shqiptare ke shenuar nje rritje progresive duke zene ballinat e shume revistave te popullarizuara ne mbare trojet shqiptare. Presim me shume detaje nga ky video projekt i saj me i fundit!

Adelina Ismajli Adelina Ismajli
Adelina Ismajli Adelina Ismajli

- - - - - - - - - -
p.s. nese nuk gabohem, fotot jane publikuar fillimisht tek albaniac, por tashme jane ne qarkullim gjithandej internetit!
- - - - - - - - - -
+tag: ismaili
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Adelina Ismajli, Photo from her new clip!

On internet has been thrown into circulation new photos from Adelina Ismajli clip of her new to be launched in the market soon. Reportedly have already finished shooting clip will contain a choreographer and professional styling that will be a pleasant surprise for all her fans. Adelina has made a sensational return to Albanian music scene years and its presence in the Albanian media have been marked by a progressive increase and securing cover page of many popular magazines throughout the Albanian lands. We expect more details from her latest video project last!
]]

Shpija e Kosoves: FADILI FITUES I 24 MIJE EUROVE!

Fadili Shpija e Kosoves 1
/photo k.sot/

Fadili, fitues i 24 mije eurove
Perfundoi spektakli tremujor “Shpija”

Pas votimit naten e se dieles, ne spektaklin me popullor ne Kosove,“Shpija”, fitues doli Fadil Dini, me 49.83 % votave, duke u shperblyer me 24 mije euro Ne nje atmosfere shume te bukur dhe teper festive u mbajt te dielen mbrema finalja e realiti shout “Shpija”. Finalja ishte pergatitur ne menyre te shkelqyer dhe kudo ne salle verehej qarte nje ndryshim shume i madh nga javet e kaluara. Pa dyshim se te gjithe syte i kishin nga kater finalistet, te cilet me lojen e tyre arriten te qendrojne ne “Shpi” plot 92 dite, apo 14 jave. E para qe u eliminua ishte Erlinda me 5.11 % te votave, pas saj u eliminua Albulena me 7.41 % te votave, nderkaq pas eliminimit te ketyre dy konkurrenteve mbeten vetem dy finaliste, Fadili dhe Qendrimi. Pas votimit, i cili u hap per disa minuta, ne fund fitues doli Fadil Dini, me 49.83 % te votave. Sapo u permend emri i Fadilit, te gjithe spektatoret ne salle dhe sigurisht me mijera te tjere qe e kane ndjekur kete shou ne televizor u gezuan shume, sepse kandidati i tyre doli fitues. Karakteristikat e kater finalisteve Kater finalistet e “Shpise” ishin: Fadili, Qendrimi, Erlinda dhe Albulena. Ata per jave te tera kane pasur mundesine qe te tregojne para publikut aftesite e tyre. Disa prej tyre e kane shfrytezuar kete kohe per te dhene mesazhe me domethenie per publikun, te cilat mesazhe ne te shumten e rasteve jane shnderruar ne vota. Pa dyshim se kater finalistet ishin njerez me karaktere te ndryshme dhe nga viset e ndryshme te Kosoves. Fadili eshte nga Prishtina dhe eshte konsideruar se do te kete me shume vota karshi kunder kandidateve te tij, te cilet ishin: Qendrimi nga Ferizaj, por me banim ne Zvicer, Erlinda nga Rahoveci dhe Albulena nga Klina. U prezantuan disa nga VIP-at per projektin “VIP Shpija” Ne naten finale u prezantuan edhe disa nga VIP-at qe do te jene pjese e shout “VIP Shpija”. Ata ishin: “Stupcat”, Fatos Kryeziu dhe Agimi i grupit “Fisniket”. Te gjithe keta u shprehen te lumtur qe do te jene pjese e ketij shou. /b.zyberi/kosova sot/shkurt 2010/

Video e shpalljes se fituesit


Video Best of "Shpija e Kosoves 1"

- - - - - - - - - -
+tag: dini
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Fadil, winner of 24 thousand euros
Three month long spectacle "Shpija" ended

After voting Sunday night, the popular spectacle in Kosovo, "Shpija", the winner came Fadil Dini, with 49.83% votes, and was rewarded with 24 thousand euros in a beautiful atmosphere and more festive was held Sunday evening finals realiti shout of "Shpija". Final was prepared in order to anywhere in the room excellent and clear verehej a very big change from last week. No doubt that all eyes had four finalists, who arrived with their game to stay in the "leads" full 92 days, or 14 weeks. The money that was eliminated was Erlind with 5:11% of the votes, was eliminated after its Albulena with 7:41% of the vote, while after elimination of these two competitors remain only two finalists, Fadil and attitude. After the vote, which was opened for several minutes, we finally came Fadil Dini winner, with 49.83% of votes. Once he mentions the name of Fadil, all spectators in the hall and of course thousands of others who have followed this show on TV was very glad, because their candidate came out the winner. Characteristics of the four finalists Four finalists of "shpis" were: Fadil, attitude, and Albulena Erlind. For weeks they have had the opportunity to show their skills to the public. Some of them have used this time to give meaning to public messages, which messages in most cases have turned into votes. No doubt the four finalists were people with different characters and different regions of Kosovo. Fadil is from Pristina and is considered it would be more votes against against his candidates, who were: attitude from Ferizaj, but living in Switzerland, Erlind from Orahovac and Albulena from Klina. He presented some of the VIPs for the project "VIP shpija" We presented the final night some VIPs who will be part of the show "VIP shpija. They were: "Stupcat", Fatos Kryeziu and Dawn of the group "Fisniket. All these were said to be happy to be part of this show.
]]

Sunday, 28 February 2010

Leonora Jakupi, Intervista "Paloma"

Leonora Jakupi by Jetmir Idrizi
/photo jetmir idrizi/

Leonora Jakupi nuk i thote jo fteses per nje "reality show"

Leonora Jakupi gezon adhurimin dhe dashurine e publikut ende pa hapur gojen dhe pa nxjerre ze. Ajo eshte aq e bukur dhe e embel, saqe Ardit Gjebrea e ka ftuar publikisht vite me pare te perfaqesonte Shqiperine ne nje eveniment nderkombetar bukurie. Dhe te tilla oferta na e merr mendja se Jakupi ka marre vazhdimisht. Nese nuk do te ishte marre me muzike, pra nese nuk do te kishte kenduar "A vritet pafajesia" vite me pare, nuk do te ishte cudi qe sot te ishte nje miss ose modele. Jakupi gezon aktualisht fame, popullaritet, para dhe nje karriere te lakmueshme dhe e gjithe kjo sepse ka ditur t'i vendose synime vetes e te luftoje per t'i arritur ato. Nese secili prej nesh lufton dhe punon per lumturine e tij, shpejt bota do te jete nje vend i bukur me njerez te lumtur. Nuk mund te jemi miq te mire, partnere apo kolege te mire, nese jemi te pakenaqur nga ajo qe jemi dhe jeta qe bejme. Perpos zerit dhe jetes se pasur profesionale, Leonoren e ben terheqese edhe thjeshtesia e korrektesia qe e karakterizon. Eshte gjithnje e gatshme dhe tregohet e sjellshme me mediat, ndonese keto te fundit jo gjithmone e kane trajtuar ashtu sic duhet. Te gjitheve na kujtohet "orteku" i thashethemeve qe u publikuan ne shtypin roze kosovar rreth sherrit te saj me Adelina Ismajlin. Vete kengetarja nuk ndihet keq per keto "sulme" nga ana e shtypit, sepse sic thote ajo "e di se kush eshte dhe cfare do". Kjo mjafton qe t'i injoroje shkrimet tendencioze dhe dashakeqe. Gjeja me e shtrenjte qe ka eshte familja (si per secilin prej nesh). Per ta bere te lumtur ate, por edhe per hir te kujtimeve te bukura, ka ndertuar nje vile ne Malin e Robit ne Golem ku e gjen gjate veres. Atje pret shpesh edhe miqte e shumte qe ka ne Shqiperi. Dikur ka jetuar ne Tirane dhe ndihet e bekuar e me fat qe e kane pritur aq mire. Eshte ndier si ne shtepine e saj, ndonese eshte normale qe si Kosova nuk ka, sado bukur qe t'ia kalosh gjetke. Jo me kot thone "shtepi e embla shtepi". Dhe me besoni... nuk eshte aspak nje ndjesi e kendshme te te nxjerrin nga shtepia dhe te ta bastisin, ashtu sic bene me Kosoven ne 1998-n. Te pakten gjerat u mbyllen me nje fund te lumtur. Sot Kosova eshte e lire, po ashtu edhe Leonora! Nese dikur ishte mungesa e lirise qe frymezonte, sot eshte jeta me te gjitha sfidat dhe sakrificat e saj qe e nxisin te kendoje.

Sapo ke hedhur ne treg klipin me te fundit "Puthja jote", ku Leonora duket krejt ndryshe nga ajo vajza e embel qe kemi pare zakonisht ne performancat e tua. Cfare mund te na thuash per kete ndryshim?

Desha ta ktheje butesine dhe feminitetin tim ne nje vrazhdesi te bukur. Desha te dal edhe nje here nga nje model i njohur i Leonores. Besoj se ia kam arritur qellimit!

Refreni i kenges eshte ne anglisht dhe duket se i shkon shume mire kenges. Keshtu ajo mund te degjohet edhe nga te huajt, jo vetem nga publiku shqiptar.

S'e kam bere per publikun e huaj kengen, ne fakt. Refreni shkonte me kengen, regjine dhe me konceptin qe kishim per kete pune. Besoj se gjerat lidheshin mire keshtu, ndaj dhe i dhame ate forme te kenges.

Ne tekst thuhet: "I love you...", "I need you" etj. Kujt ia thote keto fjale Leonora ne jeten e vertete?

Une jam njeri qe di te dua dhe te kem dike, por "I love you" eshte komunikim me shikuesin e nuk eshte ndjenje qe ka lidhje me mua apo qe t'ia kem shprehur dikujt ne jeten reale. Eshte thjesht nje fraze qe e perdorim te gjithe. Une permes tekstit te kesaj kenge vetem sa shpreha ate qe te gjithe e thone ne cdo sekonde te jetes. /dleqi nuk kallxon se nuk kallxon me ke eshte! - teni/

Erdhi Shen Valentini, festa e te dashuruarve... Cfare mendon per kete feste, pasi ka shume njerez qe mendojne se nuk duhet te kete nje dite speciale per te dashuruarit, ne nje kohe qe te gjitha ditet duhet te jene te vecanta dhe speciale per ta. Ti si mendon?

Dua te dal ne bore ta perjetoj dashurine. Nese mbetet ndonje shtrese deri me ate date (qesh)... Po bej shaka! Do te bej ate qe duhet bere: ta perjetoj dashurine ne menyren time. Ne menyre te vecante!

Ngjitur me Shen Valentinin, me sakte tri dite me pas, do te jete dhe festa e pavaresise. Do te te gjeje diku duke kenduar 17 shkurti?

Nese ka dicka qe me terheq besoj se do kendoj. I kam dhene pavaresise se Kosoves me shume sesa nje kenge ne dite feste, ndaj nese ka dicka te vecante qe mund ta bej per te treguar mbeshtetjen time, do ta beja me kenaqesi.

Dime se ke qene ne levizje keto kohe per arsye pune. Ku ke kenduar ku ke qene per koncerte?

Po, kam qene gjithandej. Kam qene aty ku me kane deshiruar fansat, ku kane deshiruar ta degjojne kengen time. Jam gjithkund ne Evrope dhe ne Shqiperi apo Maqedoni.

Ne kete moment te jetes ke nje produktivitet ne muzike dhe je prane familjes. Mund te themi se ky eshte nje moment i lumtur ne jeten tende?

Momentet e lumtura jane gjithmone prane njeriut. Varet sa njeriu i sheh dhe e kupton se aq afer tij qendron realizimi, kenaqesia. Pra, gjerat e lumtura jo vetem duhet te ekzistojne, por duhet gjithashtu t'i zbulosh dhe t'i perjetosh si te tilla. Une di te bej gjera qe me bejne te lumtur mua, por edhe familjen time. Eshte e rendesishme qe edhe te mite te jene te lumtur, perndryshe as une nuk do te isha e lumtur.

Cilat jane gjerat me te rendesishme per ty, qe te falin lumturi?

Ato qe kane rendesi besoj per te gjithe ne shqiptaret: familja, kenga dhe dashuria per njeriun. Se fundmi, mbesa ime, Morea. Muzika eshte nje burim i pafund kenaqesie per mua, sepse marr nga fansat shume ngrohtesi.

Dhe cilat jane gjerat qe te trishtojne?

Nuk ndihem mire kur njerezit merren me gjerat dhe jeten e te tjereve. I urrej genjeshtrat dhe ato me bejne te ndihem keq gjithashtu.

Cfare te frymezon nga realiteti, per ta perdorur pastaj ne krijimet e tua muzikore?

Dikur me frymezonte mungesa e lirise, sepse Kosova nuk ishte e pavarur dhe prej kesaj, te gjithe neve, perfshi artistet, ishim te privuar nga shume gjera. Ishte kjo qe na shtynte te shkruanim tekste dhe te benim kenge. Kurse sot na nxit jeta e perditshme dhe fenomenet qe na rrethojne. Perjetimet dhe zhgenjimet qe cdo njeri ndesh ne jeten e tij.

Leonora Jakupi by Asdren Rrahmani
/photo asdren rrahmani/

Cili eshte idhulli yt ne muzike?

Kam disa, por nese do te me duhej te jepja nje emer do te thosha Beyonce. Eshte nje artiste e kompletuar dhe me kenaq sa here e shoh te performoje.

Cila eshte formula jote e suksesit?

Te mbahem pas punes qe di ta bej me se mire, kenges. Kjo eshte e rendesishme per kedo. Secili prej nesh duhet te kuptoje cfare do dhe mbi te gjitha, cfare di te beje me mire, keshtu qe te mund te jape me te miren dhe te kete sukses ne ate qe ben. Gjithashtu, nese ke sukses atehere ndihesh mire edhe me veten tende.

Si i perjeton ato qe shkruhen ne shtyp per ty? Zakonisht jane vleresime dhe kritika pozitive, fjale te bukura qe gjithkush do donte t'i degjonte. Megjithate, ka raste kur shkruhen gjera te sajuara ose qe mund te te merzisin. Si reagon?

Asgje nga ato qe shkruhet per keq nuk me ndikon dhe nuk me leviz nga bindjet e mia. Bezdisem nese kane shkruar dicka negative, akoma me keq te pavertete, megjithate nuk me luhatin nga vija ime e jetes. E kam te qarte ate cka dua!

Ne bote po behen "reality show" me personazhe publike. Ti do te kishe pranuar te beheshe pjese e nje programi te ketille?

Po. Sikur te kishim nje perberje te mire njerezish, ku te mund te debatoheshin gjera interesante. Nuk me pelqejne as ekstremet dhe aq me pak gjerat boshe. Jashte kam nje jete te ngarkuar me impenjime dhe me aktivitete, ndaj nuk do kisha arsye te mbyllesha ne nje shtepi kot dhe te beja jete parazitare, ne nje kohe qe jashte mund t'i jap me shume kesaj shoqerie. Ama, nese do te behej fjale per dicka serioze dhe profesionale, dicka qe vertet ka vlera, pse jo.

Cfare mendon per reality si "Big Brother" apo "Shtepia"?

Eshte nje humbje kohe, por eshte edhe nje paraqitje e hapur e jetes shqiptare ne pergjithesi. Keta jemi ne ne te vertete! /gentian minga/paloma/shkurt 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Leonora Jakupi does'nt say no to an invitation for a "reality show"

Leonora Jakupi enjoys public worship and love and not yet open mouth doggo. She is so beautiful and sweet, Ardit Gjebrea that has publicly invited years ago to represent Albania in an international beauty event. And such offer us suppose that the Band has taken continuously. If you would not be received with music, so if there were no singing "A killed innocence" years ago, would not be surprising that today was a miss or models. Band currently enjoys fame, popularity, money and a career lakmueshme and all this because it knew to set goals for myself to fight to achieve them. If each of us struggling and working for his happiness, soon the world will be a beautiful country with happy people. Can not be good friends, good partners or colleagues, if we are unhappy with what we are and the life that we do. Apart from voice and rich professional life, Leonoren also makes attractive simplicity that characterizes the correctness. Is always ready and shown the kind of media, although the latter have not always treated properly. We all remember "Avalanche" of rumors that were published in Kosovo pink press about its evil with Adelina Ismajli. Himself singer does not feel sorry for these "attacks" by the press, because as she says "know who is and what will". That's enough to ignore tendentious and malicious writings. Expensive thing that has been the family (as for each of us). To make him happy, but also for the sake of the beautiful memories, has built a villa in Montenegro where the servants in the Golem finds summer. There Hosts often have numerous friends in Albania. Once lived in Tirana and feels blessed and lucky to have waited as well. It felt like her home, although it is usual as Kosovo has, however beautiful that to go elsewhere. No vain say "fresh home home. And believe me ... is not a nice feeling to bring home and to raid, as they did in Kosovo in 1998-n. At least things were closed with a happy end. Today Kosovo is free, as well as Leonora! If once was the lack of freedom that frymezonte, today is life with all its challenges and sacrifices that promote a song.

Once you have launched the latest klipin, where Leonora appears quite different from the sweet girl we have seen usually in your performances. What can we say about this change?

I'd like to turn my feminitetin kindness and a beautiful rusticity. I'd like to go once again by a model known Leonores. I believe I have achieved that goal!

Refrain of song is in English and seem very well song goes. So it can be heard even by foreigners, not only by the Albanian public.

Do not have made for foreign public song, in fact. Refreni go with the song, regjine and the concept that we had for this work. I believe that things were connected so well, and gave it to form songs.

The text says: "I love you ..."," I need you "etc.. Who says these words Leonora him in real life?

I am a man who knows to love and to have someone, but "I love you" is communication with the viewer the feeling that there is not about me or that I said to someone in real life. It is simply a phrase we use all. I through this song text only expressed what all the say in every second of life.

Came Saint Valentine, the feast of lovers ... What does this celebration, because there are many people who think that there should be a special day for lovers, at a time that all days should be unique and special for them. You as think?

I want to go in snow to experience love. If any layer remains until that date (laughs) ... I joke! I'll do what needs to be done: to experience love in my way. In particular!

Adjacent to St. Valentine, the exact three days later, and holidays will be independence. Will find some by singing 17 February?

If there is something that attracts me believe that sing. I have given Kosovo's independence more than a day holiday song, so if there is something special you can do to show my support, will to do so with pleasure.

Dime that these movements have been in time for work purposes. Where have you been singing with for concerts?

Yes, I've been everywhere. I have been where desired with fans, which they desired to hear my song. I am everywhere in Europe and in Albania or Macedonia.

We currently have a life in music and art productivity near family. You can say that this is a happy moment in your life?

Moments of human happiness are always near. Depends what man sees and understands that his lies so near realization, pleasure. So happy things should not just exist, but must also discover and experience as such. I know to do things that make me happy, but also my family. It is important that the myths and be happy, otherwise I will not be as I was happy.

What are the most important things for you to establish happiness?

They believe that matter for all the Albanians: family, song and love for man. Finally, my niece, Morea. Music is an endless source of pleasure for me, because I get more warmth from the fans.

And what are the things that trishtojne?

I do not feel good when people deal with things and lives of others. I hate lies and make them feel bad also.

What to inspires from reality, to use then in your musical creations?

Formerly with frymezonte lack of freedom, because Kosovo was not independent and from this, all of us, including artists, were deprived of many things. It was this that push us to write texts and to make songs. But today encourages us daily life and that phenomena surrounding us. Experiences and disappointments that every man faces in his life.

What is your musical idol?

I have some, but if the will had to give a name I would say Beyonce. It is a complete artist and satisfying whenever I see perform.

What is your formula for success?

The rampage after work that I know to do with good, song. This is important for everyone. Each of us should understand what will and above all, know what to do better, so it can give the best and succeed in making it. Also, if you succeed then you feel good with yourself.

As of experiencing those written in the press for you? Evaluations and criticisms are usually positive, beautiful words that everyone would like to hear. However, there are cases where fabricated or written things that can be merzisin. How it reacts?

Nothing is written for those with no ill affects and moves not with my convictions. Bezdisem have written if something negative, even worse to be true, though not with luhatin from my line of life. Clear to me that what I want!

In the world becoming "reality show" with public personages. You would have accepted to become part of such a program?

Yes. Had to have a good composition of people, where interesting things can debatoheshin. I do not like either extreme and the less things empty. I have a life outside of acting with commitment and activities, so why would not I be mbyllesha in a house in vain and to place parasitic life, at a time that can give out more this society. But, if it was for something serious and professional, something that really has value, why not.

What do you think about reality as "Big Brother" or "Home"?

It is a waste of time, but is also an open display of Albanian life in general. These are in really!
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online