All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 20 March 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #9, 20 Mars 2010

Big Brother Albania 3

Big Brother Albania 3: Spektakli #9, 20 Mars 2010 (20.03.2010), Permbledhja

Spektakli i se shtunes ka ofruar dinamike, te papritura dhe surpriza te medha. Ditet ne vazhdim nuk do te jene me si me pare ne shtepine me te famshme ne Shqiperi. Tre konkurrente te rinj i jane shtuar gares per cmimin e madh. Dy vajza te huaja qe vijne nga Italia dhe Jordania e flasin shume mire shqipen. Konkurrenti i trete eshte nje djale, Mandi. Ndryshe nga me pare, spektakli i se shtunes ka ofruar nje eliminim te dyfishte dhe emocione te medha. Valoni ka lene shtepine, i votuar me 42% nga publiku, ndersa ne nje televotim te dyte eliminohet Ada

“Qartesimet/sqarimet”

Gjate kesaj jave banoret kane debatuar, kane shkembyer mendime, por edhe jane sqaruar me njeri-tjetrin. Jetmiri ka qene ai qe ka bere me shume perpjekje ne kete drejtim. Pikerisht per te pare komunikimin qe banoret kane pasur gjate javes, eshte transmetuar nje klip i titulluar “Qartesimet/sqarimet”. Momente te bisedave me njeri-tjetrin jane sjelle per publikun, por edhe per vete banoret. “E rendesishme eshte qe ka pasur komunikim”, ka thene Erioni pas transmetimit te klipit, ndersa Jetmiri eshte shprehur se eshte i hapur dhe i gatshem te kerkoje falje nese ka ofenduar dike brenda shtepise. Per te, Domenika eshte personi me te cilin nuk ka mundur te sqarohet. “E rendesishme eshte qe te jene te sinqerte ne ate qe thone, te jene te vertete ashtu sic jane edhe ne jeten reale”, ka thene Klodi. Kur opinionisti i BB-se, Ariani, e ka pyetur sa u beson miqesive qe jane krijuar ne shtepi, Klodi eshte shprehur se i ka marre pozitivisht.

Jetmiri flet me Rrezarten

Teksa shkon ne dhomen e rrefimit, Jetmirin e pret nje surprize. Rrezarta, qe ndodhet ne studio, komunikon me te. Ajo i thote se opinioni jashte e ka pritur mire, ndonese ende nuk ka shkuar ne Prishtine, ndersa i sugjeron Mirit te vazhdoje ashtu sic eshte dhe i thote se i mungon. Nga ana e tij, Miri gjithashtu shprehet se Rrezarta i ka munguar, por nuk ka mundur te marre ndonje informacion nga “Vellai i Madh” se cfare po ndodhte me Rrezarten jashte. “Mjafton qe ti te jesh mire, ndersa te tjerat rregullohen”, ka thene Jetmiri ne perfundim te komunikimit.

Ada takon te motren

Ka treguar vetem se e shkuara e saj ka qene e dhimbshme, e mbushur me probleme e veshtiresi. Ne nje bisede me Olten, Ada ka treguar vetem se e ka te veshtire te tregoje per te shkuaren dhe kjo e pengon ate te jete aktive ne shtepi. Nje surprize ishte rezervuar per te. Nje telefon bie ne shtepi dhe pas nje casti hutimi Ada kupton se ne linje eshte motra e saj. Emocionet e perziera me lot nuk e kane lene te thote asnje fjale. Ndersa linja shkeputet, Ades i kerkohet te shkoje ne dhomen e rrefimit ku takon te motren. Pas shume vitesh larg, ato e kane rigjetur njera-tjetren vetem pak kohe me pare. E motra e Ades ka treguar se ato kane kaluar se bashku shume veshtiresi dhe jane forca e njera-tjetres. Teksa del ne oborr, per te shfaqet nje klip me nipin dhe mbesen qe jetojne ne Itali.

Zarfi blu

Nje tjeter zarf i mistershem ka terhequr vemendjen e banoreve. Pas zarfit te kuq, qe mbante nje surprize te madhe, shtepine e re, kete radhe ne shtepine e “Big Brother 3” gjendet nje zarf blu. Sapo marrin lajmin e zarfit qe ndodhet ne dhomen e rrefimit, banoret aludojne se cfare mund te fshihet ne te. Disa mendojne se eshte nje eliminim i dyfishte, te tjere per konkurrente te rinj qe do te hyjne ne shtepi. “Vellai i Madh” garanton se brenda zarfit blu ka nje surprize te madhe, por qe nuk do te zbulohet gjate gjithe javes.

Dy konkurrentet e reja

“Vellai i Madh” ka vendosur te ndryshoje dinamiken brenda shtepise. Banoreve u kerkohet te shohin ne monitor, ku dallohen dy silueta. Ata fillojne te aludojne nese jane femra apo meshkuj. E verteta rreth tyre nuk mund te zbulohet lehte. Hakiut i kerkohet te shkoje ne dhomen e rrefimit, ku gjejne nje prej vajzave. Arbana u ka komunikuar banoreve se asnje nga vajzat nuk di shqip dhe ata duhet te mesojne disa te dhena rreth tyre si mosha dhe nese kane ndonje lidhje. E njejta gje ndodh edhe me vajzen e dyte, ku Klodi, Jetmiri dhe Edi marrin disa te dhena per te. Ato quhen Manial dhe Tatiana qe vijne nga Italia dhe Jordania. Ne fakt, “Vellai i Madh” i ka vene ne loje banoret. Vajzat jane dy te huaja qe flasin mire shqip dhe do te jene konkurrentet e reja te BB3.

Eliminimi i dyfishte

Ndryshe nga me pare, spektakli i kesaj te shtune ka ofruar ethe te dyfishta te eliminimit. Qe ne fillim te spektaklit eshte lajmeruar se do te kete jo nje, por dy te eliminuar. Te kandiduarve, Bertines, Domenikes, Klodit, Jetmirit dhe Valonit i eshte kerkuar qe ne dhomen e rrezikut te zgjedhin nje nga banoret qe duan te shpetojne, duke marre fotografine e duke e futur ne zarf. Ada nuk u perzgjodh nga asnje prej te kandiduarve dhe ne kete moment rrezikonte perjashtimin. Por perpara se Ada te vihet ne nje prove, ndodh eliminimi i pare. Me votat e publikut, Valoni e ka perfunduar aventuren e tij brenda shtepise. Nderkohe Ada zgjedh qe ne televotimin qe zgjati pak minuta bashke me te te shkojne ne kandidim Bertina dhe Edi. Gjate spektaklit publiku vendosi te ishte Ada e eliminuara e dyte, qe do te linte shtepine.

Prova e javes me gazeten “Shqip”

Kete jave “Vellai i Madh” u ka ngarkuar banoreve te realizojne nje prove te vecante. Ne qender te kesaj prove ka qene gazeta “Shqip”. Te ndare ne tri grupe, ne baze te sloganeve te caktuara, banoret duhet te benin dicka kreative. Hakiu, Domenika dhe Erioni kishin realizuar nje shtrat ndertuar me gazeten “Shqip”, nga ku shihet nje dritare duke nenkuptuar simbolikisht komunikimin. Ada, Edi dhe Jetmiri kishin ndertuar nje varke, me te cilen Edi dhe Ada kane vozitur per pak minuta dhe nje kioske te shitjes se gazetave. “Jemi krenare te mendojme, te flasim, te shkruajme shqip”, ka thene Jetmiri, duke shpjeguar idene e tyre. Grupi i trete, Bertina, Klodi, Seldi dhe Olta kane realizuar nje koleksion veshjesh me gazeten “Shqip”. Nje fustan nuserie, nje veshje meshkujsh dhe nje veshje pranverore per femra, shtuar ketyre edhe aksesore si canta apo te brendshme, kane qene krijimet e grupit te trete. “Vellai i Madh” e ka quajtur proven te fituar.

Mandi, nje konkurrent i trete

Atehere kur eshte menduar se spektakli ka arritur ne fund, kur surprizat kane mbaruar, “Vellai i Madh” ka befasuar banoret, por edhe publikun. Ndersa konkurrentet ftohen te dalin ne oborr per te shijuar nje koktej, gjejne aty Mandin. Fillimisht ata kujtojne se ai do t’u servire pijet, por u komunikohet se eshte banori i trete qe hyn ne shtepine e BB-se.

Video:
#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


#12

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Saturday's spectacle has provided dynamic, sudden and large surprises. Following days will not be as before with the most famous home in Albania.
Three new competitive race have added great price. Two foreign girls who come from Italy and Jordan speak very well Albanian. The third is a boy, Mandi. Unlike earlier, Saturday's spectacle has offered a double elimination and the greatest emotions. Valoni has left home, the vote to 42% by the public, while a second Televoting eliminated Ada

"Clarification / explanations"

During this week, residents have argued, have exchanged opinions, but are explained with each other. Jetmiri was he who has made more efforts in this direction. Specifically to the first communication that residents have had in the week, is aired a clip titled "clarification / explanations". Moments of conversations with each other are being brought to the public, but also for the inhabitants themselves. "It is important that there has been communication," said Erioni after transmission of the clip, while Jetmiri is expressed that is open and ready to apologize if any offended someone inside the house. To, Domenika is the person with whom there could be clarified. "It is very important to be sincere in what you say, be true as well in life are real," said Klodi. When opinionisti WB, Ariani, asked how he believes friendships that are created at home, Klodi is expressed that it has received positively.

Jetmiri speaks with Rrezarten

As goes the confession room, jetmiri expects a surprise. Rrezarta, located in the studio, communicates with. She says that outside opinion has been well received, although has not yet gone to Pristina, while suggested Miri continue as is and says that lacks. On his part, says Rrezarta Miri also has lacked, but could not get any information from the "elder brother" what was happening outside Rrezarten. "Enough for you to be good, while others are regulated," said Jetmiri at the end of communication.

Ada meets the sister

Has shown only that its past has been painful, filled with problems and difficulties. In a conversation with Olten, Ada has shown only that it difficult to tell the past and this prevents it to be active at home. A surprise was reserved for. A fall in home phone and after a hutimi instant online understands that Ada is her sister. Mixed emotions with tears not have any words left to say. While the lines off, Ades is required to go in the confession room where he meets the sister. After many years away, they have recaptured each other only a little while ago. The sister Ades has shown that they have gone together many difficulties and are the strength of each other. While out in the yard, to display a clip with nephew and niece who live in Italy.

Blue envelope

Another mysterious envelope has attracted the attention of residents. After the red envelope, which bore a great surprise, new home, this time in the house of "Big Brother 3" is a blue envelope. Once news of the envelope are located in the confession room, residents allude to what may be hiding it. Some think that is a double elimination, other new competitive that will come home. "Elder brother" guarantees that within the blue envelope has a great surprise, but that will not be detected at all week.

Two new competitors

"Elder brother" has decided to change dynamics within the home. The inhabitants were required to see the monitor, where two distinct silhouette. They are starting to allude whether women or men. The truth about them can not be easily detected. Hakiut is required to go in the confession room, where girls find one. Arbana has communicated residents that none of the girls do not know Albanian, and they need to learn some information about their age and if you have any connection. The same thing happens with the second ward, where Klodi, Edi Jetmiri and take some data to. They called and Tatiana Manial coming from Italy and Jordan. In fact, "elder brother" has set the game's inhabitants. Girls are two foreign who speak very well and will be new competitors to BB3.

Eliminating the double

Unlike previously, this spectacle of fever Saturday offered double elimination. Since the beginning of the spectacle is announcing that it would have not one, but two to eliminate. The kandiduarve, Bertines, Domenikes, Klodi, jetmiri and Valoni the room were required to choose a risk by residents who want to escape, taking the picture by entering the envelope. Ada was not selected by any of the currently kandiduarve and risk exclusion. But Ada to put before a trial, is the first elimination. With public votes, Valoni has completed his adventure inside the house. Meanwhile Ada we choose televotimin that lasted a few minutes together with the nomination go to Bertina and Edi. During the public spectacle was decided to eliminate the second of Ada, who will leave the house.

Proof of the week with the newspaper "Shqip"

This week "elder brother" has charged residents to realize a particular trial. In the center of this trial has been the newspaper "Shqip". Divided into three groups, based on certain slogans, residents have to do something creative. Hakiu, Erioni Domenika and had conducted a bed built with the newspaper "Shqip", where a window can be seen symbolically implying communication. Ada, Edi and Jetmiri had built a boat, with which Edi and Ada have vozitur for a few minutes and a kiosk to selling newspapers. "We are proud to think, to speak, write Albanian, Jetmiri said, explaining their idea. The third group, Bertina, Klodi, Documentary and Diana have conducted a clothing collection with newspaper "Shqip". A bridehood dress, a male dress and a spring dress for woman, adding these accessories as well as bags or internal, have been creations of the third group. "Elder brother" has called proven to win.

Mandi, a third competitor

Then when it is thought that the spectacle has reached the end, when the surprises are over, "elder brother" has surprised residents, but also the public. While competitors are invited to come in the yard to enjoy a cocktail, Mandi find there. Initially they will remember that he served drinks, but that is communicated to third resident who enters the house of WB.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #8, 20 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 8

Big Brother Albania 3: Nominimet #8, 20 Mars 2010 (20.03.2010)

Te kandiduarit e kesaj jave jane:
BERTINA, HAKIU, KLODI dhe OLTA

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 3: MANDI BANORI I RI!

Big Brother Albania 3 MandiBig Brother Albania 3: Mandi Banori i ri, 20.03.2010

Mandi, banori me i ri

Arbana fton Erionin, Olten, Domeniken dhe Edin te shkojne tek dhoma e bardhe e cila eshte shnderruar ne nje boutique. Ata marrin dhurata e pergatitura per ta dhe ua shperndajne edhe banoreve te tjere. Nderkohe surprizat nuk kane perfunduar per banoret. Ata dalin te gjithe ne kopsht ku eshte pergatitur nje feste dhe aty gjendet Mandi. Arbana i fton banoret qe te shohin nje klip, qe eshte klipi prezantues e Mandit. Banoret kuptojne keshtu qe Mandi eshte konkurenti me i ri i Big Brother. Ata takohen e prezantohen me te dhe me pas fillojne festen dhe argetimin.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mandi, a new resident

Arbana invites Erioni, Olten, Edin Domeniken and go to the White House which has turned into a boutique. They receive gifts prepared for them and distributing them and other residents. Meanwhile surprises have not completed for residents. They come all in the garden where a feast was prepared and there is Mandi. Arbana invites residents to see a clip, which is an introductory clip of Mandi. Residents understand that Mandi is so new competitor with Big Brother. They meet the present with and then start the holiday and entertainment.
]]

Big Brother Albania 3: ADA ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3 AdaBig Brother Albania 3: ADA Eliminohet, 20.03.2010

Pese banoret e nominuar jane ftuar te shkojne ne dhomen e rrezikut ku atje gjejne gjashte fotografi. Arbana u sqaron se ata kane nje detyre te veshtire, duhet te zgjedhin nje nga banoret e panominuar te cilin do ta shpetojne nga eleminimi. Ata zgjedhin nje nga banoret dhe fotografine e fusin ne zarf dhe shkojne ne dhomen e ndenjjes. Njera nga banoret, Ada mbetet e perjashtuara dhe keshtu e rrezikuar per eleminimin. Pasi shkojne ne dhomen e ndenjjes, Arbana u kerkon banoreve qe te deklarojne perzgjedhjet e tyre dhe keshtu Bertina ka shpetuar Erionin, Klodi Olten, Domenika Seldin, Valoni Hakiun, Jetmiri Eduardin. Por Aden e pret nje vendim e nje zgjedhje e veshtire. Ajo shkon ne dhomen e rrezikut ku perballe saj jane fotot e te gjithe banoreve te tjere. Arbana e pyet se si ndjehet dhe ajo tregon se u ndje e zhgenjyer e iu duk vetja e vetme, sikur nuk kishte asnje aty. Ajo thote se e priste shpetimin nga Klodi. Pervec Ades, ne televotim shkojne edhe dy banore te tjere, te cilet duhet te perzgjidhen prej saj. Ada mendohet pak dhe zgjedh Edin dhe Bertinen, si dy konkurente te cilet do rrezikojne bashke me te eleminimin. Ajo pergjigjet se beri keto zgjedhje pikerisht se i duken konkurente me te dobet se ajo. Ada shkon ne dhomen e ndenjjes dhe kete zgjedhje ua tregon dhe banoreve te tjere. Bertina shprehet se dhe e priste edhe nuk e priste, ndersa Edi tregon se nuk e priste. Televotimi zgjat per disa minuta... Arbana u komunikon tre banoreve per te cilet u hap televotimi se njeri prej tyre, tashme duhet te lere shtepine. Ajo komunikon vendimin e publikut i cili ka vendosur se Ada eshte e eleminuara e radhes, e dyta per kete mbremje. Ada takohet me te gjithe banoret dhe e merzitur le shtepine, ndersa Olta fillon te qaje qe ne momentin qe takohet me te.

Ada ne studion e Big Brother

Arbana e komenton daljen e Ades edhe me opinionistin i cili mendon se ky rezultat ka ardhur si pasoje e mbylljes, terheqejes se saj. Ai mendon se disa njerez nuk duhet te jene vec persona te mire, por duhet te japin edhe me shume. Nderkohe, Ada vjen ne studion e Big Brother ku pritet me duartrokitje. Arbana e pyet se si e mendon ajo kete dalje dhe nese ka qene fakti qe publiku nuk e ka njohur nga barrierat qe ajo ka krijuar nepermjet sjelljes. Ada pergjigjet se ne ate loje ka qene shume e sinqerte dhe se nuk ka menduar vetem cmimin, por edhe te jepte e tregonte ndjenjat e saja. Ajo uron qe te kete treguar miresine e saj dhe shprehet se i vjen keq qe doli e qe publiku e banoret nuk arriten ta njihnin, por te pakten ka fituar nje shoqeri te mire me Olten. Arjani, opinionisti mendon se ajo i ka vertete ato vlera pozitive dhe se eshte vertete e mire ne karakter, por gjithashtu nuk ka treguar thuajse asgje. Ai e pyet se cfare do donte te thoshte, dicka qe nuk mundi ta thoshte ne shtepi. Ada pergjigjet se shpesh nuk ka thene shume gjera, pikerisht per te mos i lenduar ata ashtu sic eshte lenduar ajo nga shume njerez ne jeten e saj. Ada shkon te takohet me ish banoret e eleminuar dhe Arbana i premton se heren tjeter do t’i shfaqet klipi me momentet me te bukura dhe me thashethemet e banoeve per te. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Five residents of the nominees are invited to go to the room where there risk find six files. Arbana was explained that they have a difficult task, must choose one of the residents of panominuar which will escape from elimination. They choose a picture from the residents and put in an envelope and go to room ndenjjes. One of the residents, Ada remains excluded and thus the risk for elimination. Once we go ndenjjes room, Arbana urging residents to declare their choices and so has saved Erioni Bertina, Klodi Olten, Domenika SELDI, Valoni Hakiun, Jetmiri Eduardin. But Aden and expects a decision of a difficult choice. She goes in front room where her risk are pictures of all other residents. Arbana asks how she feels, and shows that he felt disappointed and was itself only appeared as if they had any there. She says that the expected saving from Klodi. Ades Besides, we go Televoting two other residents, who must be chosen from it. Ada thought less and choose Bertinen Edin and, as the two competitors who will risk together with the elimination. She replies that made these choices seem exactly the weak competitive with it. Ada ndenjjes goes to room and tells them this option and other residents. Bertina said that and not expect the expected, while Edi indicates that no waiting. Televotimi lasts for several minutes ... Arbana were communicates three residents who opened televotimi that one of them, now have to leave home. It communicates the decision of the public who has decided that Ada is the next eliminated, the second this evening. Ada meets with all residents and let home upset, while Diana starts to cry that when you meet with.

Ada in the studio of Big Brother

Arbana Ades appearance of comments with opinionistin who thinks that this result has come as a result of closure, its terheqejes. He thinks that some people should not be already good people, but should provide even more. Meanwhile, Ada is in the studio of Big Brother where is the applause. Arbana asks how she thinks and if this output has been the fact that the public has not recognized the barriers that she has created through behavior. Ada replies that in that game has been very honest and thought it only price, but also to give the show its feelings. She wishes that have shown her kindness and expressed regret that that came in that the public of residents failed to recognize, but has earned at least a better society with Olten. Arjanit, opinionisti thinks it has the values true and that is really positive and good character, but also has shown almost nothing. He asks what would like to say, something that could not say at home. Ada responds that often has not said much, not exactly for those injured as she was injured by many people in her life. Ada goes to meet with former residents of Arbana eliminated and promise that next time will be displayed clip with the most beautiful moments and lives for rumors.
]]

Big Brother Albania 3: VALONI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3 ValoniBig Brother Albania 3: Valoni eliminohet, 20.03.2010

Valoni, i eleminuari i pare i mbremjes

Arbana u komunikon banoreve se ka ardhur momenti qe njeri prej banoreve te nominuar te lere shtepine, duke ndodhur keshtu eleminimi i pare per kete mbremje. Te nominuarit duken plot ankth dhe te emocionuar ne pritje te vendimit te publikut. Arbana u komunikon me radhe banoreve te shpetuarit e kesaj jave te cilet jane Domenika, Jetmiri, Klodi dhe Bertina, ndersa banori qe eleminohet i pari eshte Valoni. Ai duhet te lere keshtu shtepine dhe te heqe dore nga cmimi i madh dhe nga kjo eksperience e vecante. Valoni, i merzitur, ngrihet dhe shkon te pershendetet me te gjithe banoret. Me pas ai shkon ne zonen e tunelit dhe del nga shtepia e Big Brother ku niset per ne studio.

Valoni ne studio

Valoni mberrin ne studion e Big Brother i mirepritur dhe plot duartrokitje. Sapo vjen, Arbana perqafohet me te si me cdo konkurent tjeter dhe e pyet se si ai nje djale kaq simpatik u eleminua. Valoni thote se ate e di publiku, ndersa kur shikon perqindjen, 42% e publikut ka votuar daljen e tij, ai thote duke qeshur “S’e di c’paskan keshtu”. Ai mendon se drejtesia ka qene ajo qe e ka penalizuar dhe shprehet se ndoshta duhet te luante e jo te ishte i drejte. Per te shfaqet klipi me hyrjen ne BB, momentet me te bukura dhe komentet pozitive dhe negative te banoreve ku keto te fundit ishin kryesisht per karakterin e lekundeshem dhe mospozicionimin e tij tek njeri nga grupet. Arbana i jep Valonit te drejten qe te flase me Bledin, nje person me te cilin ai ka patur konflikt i cili i thote verejtjet e veta lidhur me lekundshmerine. Edhe opinionisti shprehet se ai duhej te sqarohej per qendrimin apo per vendosmerine ne vendimet apo fjalet qe thoshte, por Valoni mendon se ato qe kishte per t’i thene i tha dhe se eshte spjeguar me banoret, por ata nuk duan ta kuptojne. Ai thote se ndoshta edhe dialekti i gjuhes shqipe qe flet nuk i jepte favorin qe te kuptohej me banoret, pervec Hakiut dhe Rezartes. Arbana e pyety nese ai mund te jete penalizuar nga publiku si rezultat i aleances me Jetmirin, por Valoni nuk e mendon keshtu dhe thote se kjo gje do kuptohet tani qe eshte jashte.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Valoni, the first eliminated of the night

Arbana residents were communicates that moment has come that one of the nominated residents to leave home, so going first elimination this evening. The nominees seem full of anxious and excited in waiting for the decision public. Arbana time he communicates with residents to prosper this week Domenika who are, Jetmiri, Klodi and Bertina, while a resident who is eliminated first Valoni. He should therefore leave home and to give up the price of this great and special experience. Valoni, upset, and goes up to greet with all residents. Then he goes in the tunnel area and exit from Big Brother house where leaves for the studio.

Valoni in studio

Valoni arrives at the studio of Big Brother's HOT and full of applause. Once comes, Arbana perqafohet with as with any other competitors and he asks how a guy so charming was eliminated. Valoni says that the public knows it, and when you see the percentage, 42% of the public voted his appearance, he says, laughing "I do not know c'paskan so. He believes that justice has been what has penalized and said the play probably should not have been right. To clip the entry appears in BB, the most beautiful moments and positive and negative comments of residents where the latter were mainly lekundeshem character and his mospozicionimin to each of the groups. Arbana gives Valoni right to speak to Bled, a person with whom he had a conflict which says its remarks regarding lekundshmerine. Even opinionisti says he should be clarified for the position or for determination in decisions or saying words, but believes that those Valoni was told to say and that is explaining to residents, but they do not want to understand. He says that perhaps the dialect of the Albanian language that speaks of not giving favor to understand the residents, except Hakiut and Rezartes. Arbana of pyety if he can be penalized by the public as a result of the alliance with jetmiri, but Valoni not think so and says that this thing will understand now that is out.
]]

Big Brother Albania 3: ADA Takon Motren!

Big Brother Albania 3 AdaBig Brother Albania 3: Surpriza per Aden!

Takimi me motren, surprize per Aden

Ada eshte nje prej banoreve me te rinj qe eshte futur ne shtepine e Big Brother. ajo gjithnje ka kerkuar nje banor me te cilin te ndaje momentet e saj te bukura, te trishta, te tyregoje veshtiresite e jetes se saj, dramat e saj etj. Por edhe per te eshte menduar nje surprize e vecante dhe e bukur. Ndersa banoret rrine ne dhomen e ndenjjes, ata degjojne nje zile telefoni dhe nje ze vajze qe thote “alo”. Te gjithe pyesin se cila eshte, ndersa ajo rri e hutuar dhe nuk flet. Pas disa castesh ajo tregon se mund te jete motra e saj, por nuk arrin te flase me te sepse linja nderpritet. Ada preket dhe qan dhe Arbana e fton qe te shkoje ne dhomen e rrefimit per t’u qetesuar. Atje ndodhet motra e saj, duke ia bere keshtu surprize ardhjen. Ato perqafohen e puthen plot mall, kurse Ada nuk resht se qari. Ajo tregon se motra eshte engjelli i saj mbrojtes dhe se i ka qendruar shume prane dhe mes tyre eshte krijuar nje lidhje shume e forte, sidomos kohet e fundit. Suela, motra e saj i jep kurajo dhe force se deri tani po ecen shume mire. Ajo i tregon se babai isaj e ndjek cdo dite dhe se i mungon shpesh, madje shpesh ate e ngaterron me Aden. Koha e kufizuar e detyron Aden qe te percjelle te motren. Ajo fillimisht e prezanton me banoret e tjere dhe kur dalin ne kopsht, ne monitor shfaqet nje klip i realizuar me momente te bukura nga nipi dhe mbesa e saj. Ada falenderon per surprizen e vecante. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Meeting with sister, a surprise for Aden

Ada is one of the new residents that is inserted in the Big Brother house. it has always required a resident with whom to share its beautiful moments, the sad, to tyregoje difficulties of her life, its drama, etc.. But to think a surprise is the special and beautiful. While residents stay in ndenjjes room, they hear a bell phone and a girlish voice that says "hello". All that is wondering, while she stands confused and does not speak. After a few moments it shows that may be her sister, but fails to speak with because interrupted lines. Ada Arbana affected and weeping and invites you to go in for confession room to reassure. There is her sister, and he made a surprise coming so. They hug and kiss full of goods, while Ada does not stop the crying. It shows that her sister is an angel of protection and that he stay close to and among them is creating a very strong connection, especially recently. Suela, her sister gives courage and strength that so far is doing quite well. It indicates that Isaiah's father attends every day and often lacks, and often it's ngaterron with Aden. Limited time forcing Aden to resubmit the sister. It initially presents with other residents and when out in the garden, the monitor displayed a video clip realized with beautiful moments of her nephew and niece. Ada surprizen thanks for the special.
]]

Big Brother Albania 3: Dy Banore Te Reja!

Big Brother Albania 3 Tatiana dhe ManalBig Brother Albania 3: Dy Banore Te reja TATIANA dhe MANAL, 20.03.2010

Loja me djemte sjell dy konkurente te reja: Tatiana dhe Manal

Arbana u kerkon banoreve qe te shohin ne monitor. Ata fokusohen tek monitori dhe shohin imazhet e dy vajzave, me shume si hije. Arbana i pyet se cilat mendojne se mund te jene ato dhe ata hamendesojne te aferm, ish konkurente, shoqeri por asnje prej tyre nuk jane. Ata shohin disa detaje si duart, aksesoret e veshjeve por serish nuk i gjejne se cilat jane. Arbana i kerkon Hakiut qe te shkoje ne dhomen e rrefimit sepse aty ndodhet njera nga vajzat, por qe nuk di te komunikoje shqip dhe ai nepermjet gjesteve dhe mimikes e jo nepermjet fjaleve, duhet te marre vesh prej saj moshen dhe statusin e saj civil, e martuar, e fejuar, e lidhur apo beqare. Hakiu shkon atje dhe fillon nga xhestet dhe shpejt e shpejt kupton moshen dhe se ajo eshte e lidhur, po jo nje lidhje serioze, sipas tij. Po te njejten gje duhet te bejne edhe tre djemte e tjere, Edi, Miri dhe Klodi dhe ata nisen per tek dhoma e gjumit. Aty ndodhet vajza tjeter dhe permes xhestikulacioneve, pak me veshtiresi, ata kuptojne moshen e saj dhe se eshte beqare. Ata nuk arrijne te marrin asnje informacion tjeter nga vajza. Te dyja vajzat shkojne ne dhomen e ndenjjes ku bashkohen me te tjeret, por ato nuk flsin shqip. Arbana komunikon per publikun se ato jane dy konkurentet e reja, Tatiana dhe Manal dhe se nuk jane shqiptare, njera nga Italia dhe tjetra nga Jordania, ndersa banoret e tjere nuk dine asgje per kete gje. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The game with the boys brings two new competitors: Tatiana and Manal

Arbana urging residents to see the monitor. They focus to monitor and view images of two girls, more like a shadow. Arbana ask what they think it might be them and they speculate relatives, former competitors, but none of their society are not. They see some details as hands, clothing accessories, but again did not find out which are. Arbana Hakiut asks to go in the confession room because it is one of the girls, but that does not know Albanian and communicate through gestures and mimikes not through words, should take her out of her age and civil status, the married, engaged, connected or single. Hakiu goes there and starts xhestet and quickly understand the age and that it is connected, but not a serious connection, according to him. But the same must also make three other boys, Edi, Miri and Klodi and they leave room for to sleep. There is another girl and through xhestikulacioneve, little difficulty, they realize her age and is unmarried. They fail to take any other information from the girl. Both girls go to room where ndenjjes join with others, but they do not flsin Albanian. Arbana communicates to the public that they are two new competitors, Tatiana and Manal and they are not Albanian, one from Italy and another from Jordan, while other residents did not know anything about this.
]]

Zajmina Vasjari Heq Dore Nga Biznesi...?

Zajmina VasjariZajmina Vasjari le pas dore biznesin e fustaneve te nuserise

Kengetarja tur koncertesh ne SHBA dhe album te ri

Kengetarja Zajmina Vasjari duket se kohet e fundit po i perkushtohet me shume punes per nxjerrjen ne treg te klipeve te reja, dhe koncerteve neper vende te ndryshme te botes. Kur mbi nje vit me pare ajo hapi biznesin e saj, pikerisht nje dyqan me fustane nusesh ne rrugen “Myslim Shyri” ne Tirane, shume menduan se do te gjenin Zajminen ne dyqan qe do te mund t’u sugjeronte fustanet e marteses. Por jo, pasi koncertet brenda dhe jashte vendit, studimet per arkitekture, dhe puna per nje album te ri qe do ta publikoje ne vere mesa duket nuk i lene aspak kohe te lire kengetares t’i sherbeje klienteles ne dyqanin e saj. Zajmina nuk po merr pjese as ne ndonje konkurs muzikor qe organizohet ne Shqiperi, pasi dihet qe koncertet jane me shume fitimprurese per gjithe kengetaret shqiptare, qe marrin ftesa te japin koncerte ne Evrope dhe me larg. Keto dite ajo po punon per realizimin e klipit te ri me muzike house ne bashkepunim me “Max Production”. Ne studion “Max Records” ajo do te beje dhe rregjistrimin e kengeve te albumit te ri, qe do te dale kete vere ne tregun muzikor. Pjese e ketij albumi do te jete dhe kenga e saj me e re, qe ka per autor te muzikes dhe tekstit, djaloshin Elgit Dode (Gitti), i cili eshte bashkepunetori me i ri i Zajmines, se bashku me Big Basten. Pikerisht djali me emrin artistik Gitti, do te shfaqet dhe ne klipin e saj te ri, nje kenge shume ritmike. Pas perfundimit te ketij klipi, xhirimet e te cilit do te realizohen ne Tirane, Zajmina do te niset se bashku me Noizy-n dhe Bleron per nje tur koncertesh ne pese shtete te Amerikes. Kjo eshte hera e pare qe ajo bashkohet me reperin Noizy, pasi qe me Bleron ka bashkepunuar per klipin me te fundit “Vec ti”. Ata do te kendojne te tre ne turin qe nis me 28 mars, nderkohe qe Blero dhe Noizy e kane zgjidhur nje kontradite qe kishin pasur mes njeri-tjetrin pas nje keqkuptimi. Per Zajminen kjo nuk eshte hera e pare qe jep koncerte ne Amerike, pasi ajo ka dhene koncerte me pare ne disa shtete te tjera te Amerikes. /panorama plus/mars 2010/
- - - - - - - - - -
+tag: zaimina vasiari
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Zajmina Vasjari neglects her wedding dress business
Singers in U.S. concert tour and new album

Singers Zajmina Vasjari seems recently is committed to issuing more work in the market to new clips, and concerts across different countries of the world. When over a year ago it opened its business, namely a dress shop nusesh the way "Myslim Shyri" in Tirana, more thought will find Zajminen the store that could be suggested the wedding dress. But, after concerts within and outside the country, for architectural studies, and work for a new album that will publish in the summer apparently left no singer no free time to serve clients in her shop. Zajmina not taking part in any competition or music that is organized in Albania, as it is known that concerts are more profitable for all Albanian singer, who receive invitations to give concerts in Europe and far. These days she is working for the realization of new music clip house in collaboration with Max Production ". We studied "Max Records" it will make and registration of new songs to the album, to be released this summer in the musical market. Part of this album and song will be her new, which has authored the music and text, Elgin boy Dode (Gitti), who is partner with the new Zajmines, along with Big Basten. Exactly boy named artistic Gitti, and will appear in its new klipin, a more rhythmic songs. After completion of this clip, footage of which will be realized in Tirana, Zajmina will leave together with Ashraf-n and Bleron for a concert tour in five American states. This is the first time that she join the benchmark Ashraf, has since collaborated with Bleron for klipin latest "addition to". They will sing in round three that starts March 28, while Sami and Ashraf have resolved a contradiction that had between each other after a misunderstanding. For Zajminen this is not the first time giving concerts in America, as it has previously given concerts in several other states of America.
]]

Friday, 19 March 2010

Nora Istrefi, Tri Here Ne Jave Fitness!

Nora Istrefi
/photo public domain/

Nora Istrefi, Tri Here Ne Jave Fitness

Eshte ngritur pluhur rreth dobesimit te shpejte te kengetares Nora Istrefi. Njerezit kane hedhur prognoza pa fund, dikush thoshte dicka e dikush dicka tjeter. Nder tjerash u perfol se mes Nores e Robertit ka probleme dhe kjo eshte arsyeja primare pse ajo vazhdimisht dobesohet. Nderkaq, kengetarja, te cilen e karakterizon nje qetesi e madhe, vetem pak dite me pare, u shpreh se formule suksesi per te mbetur ne forme eshte ngrenia me rregull dhe ushtrimet e rregullta.

"Ushtroj tri here ne jave fitnes dhe keshtu arrije ta mbaje ne forme trupin tim. Pastaj, nuk fle shume, pasi puna jone zhvillohet naten. Mendoj se pagjumesia eshte nje faktor qe ndikon ne dobesimin e njeriut. E rendesishme eshte se ndihem mire me shendet.", u shpreh Nora, e cila tregoi se bie shume vone per te fjetur dhe pastaj nuk zgjohet gjithe paraditen. Arsyetimi i Nores tingellon joshes ne veshet e atyre qe kane probleme me kilogramet e tepert. Nese i analizojme mire fjalet e saj, i bie "Po deshe te arrish formen qe do, behu kengetare!". /kosovarja/mars 2010/
- - - - - - - - - -
p.s. Une prisja mos po thote tri here ne jave sex per forme te mire te trupit, por ndoshta e teprova pak. Jo per idene e te berit sex, por per faktin qe duke marre parasysh se Nora dhe Roberti kane orar te ngjeshur dhe jane te shumten e kohes ne levizje, nuk takohen edhe aq shume njeri me tjetrin, keshtu qe pak e veshtire te realizosh nje gje te tille brenda nje jave, apo jo! eh... ndoshta edhe gabohem!/teni/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nora Istrefi, three times a week Fitness

Dust is raised about rapid weakness singer Nora Istrefi. People have cast prognosis without end, someone said something someone something else. Among other things slander that between Robert Nores of problems and this is the primary reason why it continuously weakened. Meanwhile, singer, which characterizes a great tranquility, only a few days ago, said that success formula to form remaining is eating regularly and regular exercise.

"Exercise three times a week to reach fitness and thus keep my body in shape. Then, not much sleep, as our work takes place at night. I think that insomnia is a factor that affects human weakness. It is very important that I feel unwell ., "said Nora, which showed that falls too late to sleep and then wake up all morning. Nores reasoning sounds tempting ears of those who have problems with excessive kilos. If you examine the best of its words, gets "I had to reach the form that will, be singer."
- - - - - - - - - --
p.s. I expected her to say sex three times a week for a better body shape, but maybe I'm crossing the line here. Not for the idea of doing sex, but for the fact that taking into account that Nora and Robert have busy time and are most of the time in motion, not so much meet one another, so a little difficult to accomplish one such thing within a week, or not! eh ... maybe I'm wrong!
]]

Dancing With The Stars Albania: JONIDA & DAVIDE ELIMINOHEN!

Jonida Shehu & Davide Zongoli Dancing With The Stars AlbaniaDancing With The Stars Albania: Jonida & Davide Eliminohen, Nata 5, 18.03.2010

VIP 02: JONIDA SHEHU (& Davide Zongoli)

Iken Jonida Shehu nga "Dancing with the stars"

Tango dhe Paso Doble kane qene dy zhanret e kercimit me te cilat 9 personazhet e mbetur VIP te "Dancing with the stars", percollen mbremjen e te enjtes spektakel. Formatit te BBC Word Wide, i cili tashme vjen per here te pare edhe ne Shqiperi nga Tring Digital dhe Vizion Plus nuk i kane munguar as kete puntate surprizat. Keshtu pas gares emocionuese, vlersimit te jurise, batutave te tyre dhe mbeshtetjes se publikut ne salle, kane qene shikuesit ata qe kane vendosur perms SMS-ve te çojne ne sfiden "Dance Off" kengetaren Soni Malaj dhe balerinin e saj Mirko, si dhe gazetaren Jonida Shehu e balerinin Davide. Mes "tangos" se Sonit dhe "paso dobles" se Jonides, juria vendosi te shpetoje Sonin. Kete puntate nga "teatri i yjeve" ne "Dancing with the stars", emocionuese ishte edhe performance e aktores se njohur Roza Anagnosti. E ftuara speciale, sfidoi pasionin e saj ne kercim me nje vals. Bashke me te, Anjeza Shahini dhe trupa e baletit sollen nje tjeter moment elektrizues per spektaklin e te enjtes. /vizionplus/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Shehu Jonida departs from "Dancing with the stars"

Tango and Paso doble have been two genres of dance with which the remaining 9 characters VIP of "Dancing with the stars", forwarded spektakel Thursday evening. BBC Word Wide format, which now comes for the first time in Albania by Tringa Digital Vision Plus and have not been as this puntata surprises. So after the race exciting, evaluation of the jury, their mot and public support in the room, viewers have been those who have decided Main SMS lead to challenge "Dance Off" singer Soni Malaj and its balerinin Mirko, and journalist Jonida balerinin Shehu of Davide. Among "tangos" that Sonia and "paso dobles" that Jonides, the jury decided to save Sonia. This puntata the "theater of the stars" in "Dancing with the Stars" was also exciting performance of the famous actress Roza Anagnosti. The special invited, challenged her passion in Dance with a waltz. Along with it, Soni Shahini and ballet troops brought another moment of spectacle Electric for Thursday.
]]

Thursday, 18 March 2010

Dancing With The Stars Albania: ONI & LINDA, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Oni & Linda, Nata 5, 18.03.2010

VIP 12: ONI PUSTINA (& Linda)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: ELI & GERD, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Eli & Gerd, Nata 5, 18.03.2010

VIP 11: ELI FARA (& Gerd Vaso)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: GENTA & DIONI, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Genta & Dioni, Nata 5, 18.03.2010

VIP 10: GENTA ISMAJLI (& Dion Gjinika)Verzioni i zgjeruar

+tag: gentiana ismaili
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: JULI & LEDIA, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Juli & Ledia, Nata 5, 18.03.2010

VIP 09: JULIAN DEDA (& Ledia Sulaj)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: SONI & MIRKO, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Soni & Mirko, Nata 5, 18.03.2010

VIP 08: SONI MALAJ (& Mirko Luccarelli)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

TEXT ]]

Dancing With The Stars Albania: VIKTORI & ISIDA, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Viktori & Isida, Nata 5, 18.03.2010

VIP 07: VIKTOR ZHUSTI (& Isida Mollaymeri)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: LANDI & LORI, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Landi & Lori, Nata 5, 18.03.2010

VIP 05: ROLAND HYSI (WSF)(& Loreta Bala)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: NIKU & OLTA, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Niku & Olta, Nata 5, 18.03.2010

VIP 04: NIK XHELILAJ (& Olta Ahmetaj)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: JONIDA & DAVIDE, NATA 5

Dancing With The Stars Albania: Jonida & Davide, Nata 5, 18.03.2010

VIP 02: JONIDA SHEHU (& Davide Zongoli)Verzioni i zgjeruar

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Gjebrea: Jemi Gati Per Ne Oslo!

Juliana PashaGjebrea: Gati per ne Oslo

Kompozitori eshte angazhuar seriozisht per prezantimin e ketij viti. Regjistrim, miksimin ne studiot e Evropes, masterizmin ne Nju Jork dhe nje perfomance e vecante. Violina e Olen Cezarit dhe tri kengetare amerikane shoqerojne Juliana Pashen me 25 maj ne Festivalin Evropian, Eurovizion 2010

Dy muaj perpara pjesemarrjes ne "Eurovizion 2010", duket se punet jane vene ne vije nga konkurrentet shqiptare, Juliana Pasha dhe kompozitori Ardit Gjebrea. Jane emrat qe perfaqesojne Shqiperine ne edicionin e 55-te te Festivalit Evropian te Kenges. Kete vit, festivali mbahet ne Oslo te Norvegjise ne tri nete, me 25, 26 dhe 27 maj.

Nje dite pas finales se Festivalit te 48-te te Kenges ne Radio-Televizion, ku u vleresua me kupen e festivalit, ne nje interviste per "Shekullin" kengetarja Pasha pohoi se e priste nje pune e madhe perpara. "Vertet kam dhene maksimumin ketu ne Tirane, ne Pallatin e Kongreseve, por atje do te duhet nje pune e jashtezakonshme sepse behet fjale per te perfaqesuar Shqiperine", u shpreh ajo dhe i referohej prezantimit ne Eurovizion.

Dhe ashtu ndodhi. Ende pa vene kembe ne "skenen e madhe", Pasha dhe Gjebrea kane udhetuar neper Evrope dhe jashte saj, neper studiot evropiane te regjistrimit, miksimit, masterizimit, e postproduksionit te videoklipeve.

Gjithcka pritet te shihet me 25 maj kur kenga te degjohet ne gjysmefinale.

Regjistrimi eshte bere ne studion "Cabin Studio", qe ushtron nje aktivitet 20-vjecar ne Londer. Miksimi i eshte lene studios italiane "Softworks", kurse masterizimi eshte bere nga "Sterling Sound", Nju Jork.

Gjebrea tregon se eshte ruajtur i njejti version i kenges, nuk ka ripunime. Me 25 maj ne skenen e Eurovizionit do te degjohet e njejta kenge, vecse ne versionin anglisht. Me titull "It's all about you".

Nga pervoja e viteve te meparshme eshte vene re qe vec interpretimit "live", performanca eshte nje tjeter aspekt me rendesi dhe qe vleresohet. Por autori i kenges ka zgjedhur thjeshtesine, pa performance koreografike.

Gjebrea shpjegoi se do te evidentohen me teper vlerat e kenges. Edhe pse pa koreografi, Pasha nuk do te jete e vetme ne skene. Ajo do te shoqerohet nga tri kengetare (kori) amerikane dhe nga violinisti shqiptar Olen Cezari, i ftuar ne dhjetor 2010 ne jurine e festivalit ne RTSH.

Zerat shoqerues te kenges "Nuk mundem pa ty", jane: Joy Garrison, Glenys Vargas dhe Desiree Kedjour. Ne aktivitetin e cdo dite, ato jane te tria kengetare te muzikes jazz. Kenga "Nuk mundem pa ty" tashme e ka edhe videoklipin, e realizuar nga regjisori Pali Kuke. Postproduksioni i saj eshte realizuar ne Los Anxhelos.

Te jepet pershtypja e nje angazhimi serioz per prezantimin e Shqiperise ne Festivalin e ketij viti. Pritet vetem prezantimi me 25 maj.

"Nuk mundem pa ty", me muzike te Gjebrese, tekst te Gjebrese dhe te Pirro Cakos u vleresua me cmimin e pare ne Festivalin e 48-te te Kenges ne Radio-Televizion, nga nje juri qe kete vit i vleresoi kenget mbi krijimin muzikor, jo per interpretimin. Kenga e Pashes, nje shperthim plot ritem per dashurine, mori duartrokitje entuziaste te publikut ne te gjitha netet. Ishte hera e pare qe kengetarja vleresohej me cmim te pare ne Festivalin e Dhjetorit.

Ne vitin 2007, eshte vleresuar me cmim te trete me kengen "Nje qiell i ri". Nje vit me vone merr cmimin e dyte me kengen e krijuar nga Shpetim Saraci "Nje jete", e kenduar ne duet me Luiz Ejllin.

Per here te pare, Shqiperia mori pjese ne Eurovizion ne vitin 2004, me kengen "Imazhi yt" te Edmond Zhulalit, tekst te Agim Docit. Kenga arriti te kualifikohej ne 7 kenget me te mira te Festivalit. Nje vit me vone, Shqiperia perfaqesohet me Ledina Celon me kengen "Neser Shkoj", kompozuar nga Adrian Hila, tekst te Pandi Lacos. Kenga nuk pati sukses.

Viti 2006 vijon me Luiz Ejllin dhe kengen "Zjarr e ftohte" te Klodian Qafokut.

Ne vitin 2007, Frederik Ndoci shkon ne festivalin Evropian te Kenges me "Balada e gurit", me dyshen Hila-Laco. Nje vit me vone Olta Boka perfaqesoi te njejtet autore (Adrian Hila dhe Pandi Laco), me kengen "Zemren e lame peng". Vitin e kaluar ishte Kejsi Tola qe e prezantoi Shqiperine ne Moske me muzike te Edmond Zhulalit dhe Agim Docit.

Me 25 maj, do te jete "Nuk mundem pa ty" (It's all about you), me muzike te Ardit Gjebrese dhe teskt te Gjebrese dhe Cakos, qe do te perfaqesoje Shqiperine per te shtaten here ne Festivalin Evropian te Kenges, "Oslo 2010". /jorida pasku/shekulli/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Gjebrea: Ready for the Oslo

Composer is seriously committed to the presentation of this year. Registration, studios miksimin in Europe, New York and masterizmin in a special perfomance. Violin and Olena Caesar and three American singer accompany Juliana Pasha on 25 May in the Eurovision, Eurovision 2010

Two months before participation in "Eurovision 2010", it seems that jobs are set to come from the Albanian competitors, Juliana Pasha and Indie Film composer. Are names that represent Albania in the 55th edition of the Eurovision Song Contest. This year, the festival held in Oslo of Norway in three nights, with 25, 26 and 27 May.

A day after the final of the 48th Festival of Song in Radio-Television, where he was assessed with the festival's Cup, in an interview for "Century" By singer claimed he expected a big job ahead. "Indeed I have given the maximum here in Tirana, Palace of Congresses, but there will be a work of extraordinary because it comes to represent Albania", said she and referred to the presentation in Eurovision.

And it was. Still not set foot in the "big scene", Pasha and player have traveled throughout Europe and abroad, through the European studios registration, miksimit, masterizimit, the postproduksionit of video clips.

All are expected to be seen on 25 May when the song be heard in the semifinals.

Registration is done in the studio "Studio Cabin", which carries a 20-year activity in London. Miksimi Italian studio has been left "Softworks", but masterizimi is made from "Sterling Sound, New York.

Film shows that is kept the same version of the song, no rehash. On 25 May in the Eurovision scene will be heard the same song, but the English version. With the title "It's all about you".

From experience of previous years has been observed that the interpretation already live performance is another important aspect and that is estimated. But the author has chosen songs simplicity, without choreographic performance.

Explained that player shall be recorded the song more values. Although no choreography, Pasha would not be the only scene. She will be accompanied by three singer (choir) and American Caesar Olena Albanian violinist, invited in December 2010 in RTSH festival jury.

Voices accompanying the song "I can not without you", are: Joy Garrison, and Glenys Vargas Desiree Kedjour. The activity every day, they are three jazz music singer. Kenga "I can not without you" already has the video clip, made by director Paul Kuke. Its Postproduksioni was conducted in Los Angeles.

The impression is a serious commitment to the presentation of Albania in this year's Festival. Expected only presentation on 25 May.

"I can not without you", with Gjebrese music, text and Gjebrese Pirro Cakos was assessed with first prize at the 48th Festival of Song in Radio-Television, by a jury which assessed this year creating songs on musical not for interpretation. Re: the pasha, a blast full of pace for love, received enthusiastic applause of the public in all night. It was the first time the singer first assessed price of the December festival.

In 2007, is the third award for the song "A New Heaven". A year later gets second prize for the song created by Shpetim SARACI "A life", the singing in duet with Luiz Ejlli.

For the first time, Albania took part in Eurovision in 2004, the song "Your image" of Edmond Zhulalit, text Agim Doci. Re eligible reached 7 good songs with the Festival. A year later, Ledina Celo Albania represented with the song "Tomorrow I go", composed by Adrian Hila, Pandi Lacos text. Re: failed.

Year 2006 read with Luiz Ejlli and song "Fire and cold" to Klodian Qafokut.

In 2007, Frederik Ndoci goes in the Eurovision Song Contest with "Balada Stone", the pair Hila-Laco. A year later Olta Boka represented the same author (Adrian Hila and Pandi Laco), the song "Kush e lame peng". Last year was Casey Tola who presented Albania in Moscow with music and Agim Doci Zhulalit Edmond.

On May 25, will be "I can not without you" (It's all about you), with music and Gjebrese Ardit teskt to Gjebrese and Cakos, who will represent Albania for the seventh time in the Eurovision Song Contest, "Oslo 2010 ".
]]

Elza Marku Behet Nuse ne Dubai!

Elza Marku DubaiElza behet nuse ne Dubai!

Perfaqesuesja e Kosoves ne Top Model of the World dhe ne Miss Earth, Elza Marku eshte bere nuse perkohesisht gjate nje sfilate qe kete jave eshte mbajtur ne Dubai.

Bukuroshja gjakovare, ne nje interviste per Express Roze, me pare kishte thene se eshte singel dhe se ka deshire qe te punoje me shume ne karrieren e saj.

Sfilata me veshje te nuserise qe u mbajt ne Dubai ishte kreacion i disenjatorit te modes Deepak Ramrakhiani, kurse Elza u paraqit ne kuader te “Creations Fashion Week 2010”. /gazeta express/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Elza becomes bride in Dubai

Representative of Kosovo in the Top Model of the World and Miss Earth, Elza Mark has become a bride sfilate temporarily during this week that is held in Dubai.

Beauty gjakovare, in an interview to Express Pink, had earlier said that there is singel and desire to work more in her career.

Sfilata dress to nuserise held in Dubai was kreacion of Ramrakhiani Deepak disenjatorit fashion, and Elza was presented in the framework of "Creations Fashion Week 2010".
]]

Wednesday, 17 March 2010

Gold AG Nuk i Frikesohet Askujt!

Arian Agushi aka Gold AG
/photo public domain/

Gold AG: Kur t'kruhet edhe t'shkruhet!

Arian Agushi, reperi qe sillet aq i kulturuar me gazetare, duket se nuk eshte keshtu edhe me ata qe mendon se mundohen ta shkelin apo poshterojne. "Gold Ag" i ka nxjerr kthetrat. Ndaj kujt?

Jeni nder ata repere qe nuk i kurseni te sharat ne kenge. Pse?

Ndoshta per dike mund te jete shume, por une nuk mendoj se e kam tepruar ndonjehere. Cdohere kam ditur te godase ne shenje.

Prej nga tere ky inat?

Nuk kam inat personal. Thjesht, me pelqen ta tregoj realitetin.

Me ke ke problem nga reperet?

Aktualisht nuk me shqeteson puna e askujt. Nuk e vlen. E, nese dikush deshiron te kete problem me mua, atehere ju them: "Mire se vini!".

Se fundi, i keni bere "diss" rep - grupit "Skillz". Pse i shani?

Kur t'kruhet edhe t'shkruhet. Nuk i kam share per ndonje gje personale. Por, ne nje kenge i kam degjuar tek thone: "Reperat i ngreme zhag". Ata jane te rinj per mua. Jane te fundit ne liste qe mund ta ngrene dike zhag. Jane thnegla.

Kemi degjuar se, edhe pasi keni bere kete kenge, keni shkuar ne lokalin qe e menaxhojne ata. Kerkonit sfide?

Pasi kohe me pare ne nje pub te Kosoves i gjuajta me shishe femijet e "Baba Records"-it, keta, pra Skillzat, shpetuan mire. Shkova ne lokalin e tyre per t'u treguar qe une nuk tutem. Eshte dashur ta therrasin njesine speciale per te me larguar nga aty. E, aga ende eshte gjalle.

Megjithate, a ka raste kur frikesohesh?

Nuk e nguc askend pa me nguc. I frikesohem vetem Allahut.

Po nese dikush t'i kthen te sharat?

Ata qe me shajne nuk i shoh live, pasi jetojne jashte, sepse ne Kosove nuk ua mban te rrine. Lus Zotin t'ma mundesoj nje takim me ta.

A ka realitet ne tekstet tua?

Cka me sheh syri ma flet goja. Mendja po me thote shuaj, por zemra po me pelcet. Zakonisht, ne kenget e mia e kerkoj ate qe s'e kam, ate qe me ndodh. Rralle kendoj per femra e klube si disa te tjere. I kendoj bashkimit te trojeve shqiptare, problemeve me te cilat ballafaqohet kombi yne, nga Lugina e Presheves deri ne Cameri.

Me ke i realizon kenget?

Me ata qe ia vlen. I pershendes. E dine ata kush jane.

A mendon se ke bere fame me "dissa" (sharje)?

Fame kam pasur dhe kam boll.

Pas "Skillzave", kush e ka radhen?

Varesisht kush e lyp taksiratin.

Cka ka ne mes teje dhe "Unikkatilit"?

Jemi miq te mire. E kemi realizuar nje kenge, e cila se shpejti pritet te transmetohet.

Per fund?

Shpresoj qe se shpejti ta kemi Shqiperine etnike. /kosovarja/mars 2010/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Gold AG: When t'kruhet also t'shkruhet

Arian Agushi, rapper that brought so cultured with a journalist, it seems that is not so with those who thinks that try to violate or poshterojne. Gold Ag 'has claws out. To whom?

You honor those who do not save repere Share the song. Why?

Maybe for someone can be more, but I do not think that I too sometimes. I always knew to hit the sign.

Where all this ire?

I have personal ire. Simply, I like to tell reality.

The problem you have by reperet?

Currently not a concern of anyone's work. Not valid. And if someone wants to have a problem with me, then you say: "Welcome!".

Finally, you've made "diss" rep - group "Skillz". Shani Why?

When t'kruhet also t'shkruhet. I did not share anything personal. But, in a song I heard to say: "Reperat of zhag make. They are new for me. They are last in the list that can raise someone zhag. Jane thnegla.

We have heard that even after you have done this song, you go to shop that they manage. Search challenge?

After the first time in a pub shooting Kosovo bottle of children's "Baba Records"-it, these so Skillz, saved well. I went to their shop to show that I do not tutem. It had to call upon special unit to the left there. E, Aga is still alive.

However, there are cases where fear?

Do not squeeze anyone without the squeeze. I fear only Allah.

But if someone turns to Share?

Shajne those who can not see live, after living abroad, because in Kosovo holds them not to stay. I pray to God t'ma facilitate a meeting with them.

Is there reality in your texts?

What the eye sees my mouth speaks. The mind is the mean quench, but my heart is with pop. Usually, in my songs do not ask what I, what is happening. Rarely sing for women's clubs as some others. I sing union of Albanian territories, the problems facing our nation, from the Presevo Valley to Cameri.

With songs realizes you?

With them was worth it. I Hi. And know who they are.

Do you think that you have made fame with "diss" (quarrel)?

Fame and I've had enough.

After the "skillz", who is next?

Depending on who's asking taksiratin.

What is between you and "UniKKatilit"?

We are good friends. We've done a song, which is expected to be broadcast soon.

For the end?

I hope that soon we have ethnic Albania.
]]

VIP Shpija Zyrtarisht Fillon Ne Diten e Rrenave!

VIP Shpija e Kosoves nise me 1 Prill

Shpresojme qe data te jete e vertete per fillimin e "VIP Shpija" pasi bie mu ne "Diten e Rrenave" me 1 Prill. Sipas definiconit ky format duhet te jete nje "Reality Show" e jo ndonje "Rrena Show" ha ha.

Te konfirmuar per pjesemarrje jane: Big Mama, Stupcat, Agim Gerguri dhe Fatos Kryeziu (te gjithe me sens te mire humori). Gjithsejt do te jene 10 VIP-a qe do te hyjne ne "VIP Shpija" per 30 dite dhe emrat e tyre do te behen te ditur zyrtarisht, me sa duket, ne spektaklin e pare gjate hapjes solemne.

Te gjithe VIP-at kane hequr dore nga shperblimi. Ne te vertete shperblimi do te jete 1 SHTEPI per 1 FAMILJE ne nevoje. Ndersa sa para ne dite do te paguhen VIP-at te qendrojne ne kete shtepi, ende nuk eshte bere e ditur dhe mesiguri do mbetet ashtu.

Shih reklamen
VIP Shpija

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

VIP Kosovo shpija stars on 1 April

We hope to be the true date for the start of "VIP shpija" falls just on the "Day of lies" on 1 April. According to definition this format should be a "Reality Show" not any "Lies Show" ha ha.

Confirmed to participate are: Big Mama, Stupcat, Agim Gerguri and Fatos Kryeziu (all with good sense of humor). Total will be a VIP-10 that will enter the "VIP shpija" for 30 days and their names will be released officially, it seems, in the first spectacle during the opening ceremony.

All VIPs have given up remuneration. Indeed reward will be 1 home for 1 families in need. While much money will be paid day VIPs stay in this house, still not been known and probably will remain so.
]]

Juliana Pasha Me Look Te Ri

Juliana Pasha

Juliana Pasha Juliana Pasha

Juliana Pasha ndryshon look...

Ne klipin e meposhtem do te shikoni nje interpretim tjeter te Juliana Pashes e cila duket /shyqyr zotit/ se e ka marre seriozisht pjesemarrjen ne Eurovision dhe ka ndryshuar look komplet dhe une shpresoj qe ajo do te mbaj te njejten pamje dhe ne festival. Ajjj! Shume fiksim me duket ketu. Floket, pamja, interpretimi, veshja, dreqin po me pelqen dhe kenga hahaha. Ene atyre qe po shkrujne neper forume lart e poshte se jo Britney, jo Christina pffffff! Ju kemi fal qe s'keni vesh per muzike po qe flisni kot s'ju falim dot. OZM! Sa me ka pelqyer ne kete interpretim. Hyme ne finale me duket....yeah! LOVE IT! /albaniac/mars 2010/


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Juliana Pasha different look ...

We klipin below you will see another interpretation of which seems Juliana Pasha / Thank God / she has taken seriously the participation in the Eurovision and has completely changed look and I hope that it will hold the same appearance in the festival. Ajjj! Many fixation with looks here. Hair, appearance, interpretation, clothes, and like hell is the song hahaha. Ene write through those forums are up and down that not Britney, not Christina pffffff! You forgive that we have no ear for music if vain talk s'ju can forgive. OZM! How I liked this interpretation. We're entering the finals, it seems .... yeah! LOVE IT!
]]

Tony Dovolani ne Kopertinen e Revistes "People"

Tony Dovolani kercen me femren me te urryer ne Amerike

Fillon sezoni i ri i "Dancing With the Stars" ketu ne Amerike dhe Tony Dovolani kete here ka partnere kercimi Kate Gosselin, femren me te urryer ne Amerike. Per ata qe jetojne jashte Amerikes dhe nuk e njohin se kush eshte ju tregoj se Gosselin eshte nje grua qe pati fatin te bente nja tete femije per nje heresh me duket dhe nje stacion televiziv vendosi te transmetoj jeten e tyre te perditshme dhe kujdesin per femijet. Programi arriti kulmin kur bashkshorti i saj u kap mat me ish dadon dhe kur filloi te flitej se Kate gjithashtu kishte lidhje me rojen. Drame pas drame, ajo eshte personi me irritues qe egziston dhe si shume te tjera ne Amerike eshte e famshme sepse eshte e famshme pasi pervec pjelljes me shumice nuk ka ndonje talent tjeter. Gjithsesi ky eshte dhe lajm i mire dhe lajm i keq per Tony-n. I keq, sepse shume njerez gjeja e fundit qe duan te shikojne ne TV eshte pikerisht fytyra e Kate dhe mund ta votojne negativisht, ndersa lajm i mire pasi Tony gjithashtu po i ben publicitet te shkelqyer figures se tij. Kete jave ai arriti te behet nder te rrallet shqiptare qe ka dale ne kopertinen e revistes "PEOPLE". Urrraaaa! /albaniac/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tony Dovolani dances with the most hated woman in America

Begins new season of "Dancing With the Stars" here in America, and Tony Dovolani dance partner this time is Kate Gosselin, the most hated woman in America. For those living outside America and do not know who it is you tell Gosselin is a woman who was fortunate enough to make eight children for a couple off week with looks and a television station decided to broadcast their daily life and care for children. The program culminated when her husband was captured and measured with the former nanny when he began to talk that Kate also had links with guard. Drama after drama, it is exasperating that person exists and how many others in America is famous because it is famous as the majority pjelljes except there is no other talent. However this is good news and bad news for Tony-n. The bad, because the very last thing people want to see on TV is exactly the face of Kate and can vote negatively, while good news after Tony also makes excellent publicity to his own figures. This week he managed to become rare among Albanians that emerged on the cover of the magazine "People". Urrraaaa!
]]

Tuesday, 16 March 2010

Pranvera Behrami Largohet Nga RTV21!

Pranvera BehramiLargohet bonboni!

Televizioni "RTV21" po vuan per moderatore. Edhe ata pak te mire qe i kishte, ose po u largohen ose po i largojne. Pas Driton Siqeces, kete medium e ka leshuar edhe njera prej prezantueseve me simpatike. Behet fjale per Pranvera Behramin. Ajo jo vetem qe e drejtonte emisionin e mesdites "Bon Bon" por ishte edhe vet bonboni i ketij televizioni. Sharmi i saj, fjalori i paster dhe qendrimi dinjitoz para kamerave ka lene te ngujuar shume shikues prane televizoreve duke e percjell kete emision te perditshem. Arsyet e largimit nuk jane treguar, por sic mesuam vajza ishte e pakenaqur me pagesen qe merrte ne kete medium, ndersa pergjegjesia dhe puna qe e bente, ishte shume e madhe. /tung/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bonboni Resigns

Television "RTV21" suffering for the moderator. Even those few who good it had, either resigning or are removed. After Driton Siqeca, this medium has also been abandoned by one of the most cute presenters. It is about Pranvera Behrami. She not only directed the midday show "Bon Bon" but she was bonboni of this television. Its charm, dictionary of clean and stay toned camera has left many viewers stuck near televisions and monitors this program daily. Reasons for leaving are not shown, but as we learned the girl was unhappy with the pay she received in this medium, while the responsibility and make work that was too big.
]]

Vildane Zeneli, Prishtinasja Ne Pistat e Modes Boterore!

Vildane Zeneli VICKY
/photo public domain/

Me permasa boterore: Vildane Zeneli
Vlej me shume se parate e "Playboy"-it

Nje tjeter kosovare, e qe eshte duke korre sukses ne fushen e modes ne Amerike, eshte modelja Vildane Zeneli. Bukuroshja prishtinase, e cila qe njembedhjete vjet jeton ne Amerike, eshte bere emer i kerkuar ne pistat e modes boterore. Vicky, sic e therrasin shkurt amerikanet, ka reklamuar per shtepite me te njohura te modes dhe eshte fotografuar nga fotografet me ne ze ne bote. Modelimin e konsideron profesion dhe per te sakrifikon shumecka, por jo edhe karakterin. Vite me pare Vicky refuzoi te pozoje per revisten "Playboy", perkunder nje shume te majme parash. Ajo thote se personaliteti i saj vlen me shume se parate e "Playboy"-it.

Ne c'moshe je larguar nga Kosova dhe cfare kujtimesh ruan nga femijeria jote?

Kam qene vetem 13 vjece kur jam larguar me familje nga Kosova. Kjo ka ndodhur ne vitin 1999, gjate luftes ne Kosove, kur regjimi serb na largoi nga shtepite tona. Disa muaj kemi qendruar ne Maqedoni derisa na erdhi mundesia te shperngulemi ne Amerike. Gjate viteve te femijerise sime ne Kosove ruaj shume kujtime te bukura, te cilat nganjehere edhe me bejne te qesh. Si femije kam qene shume problematike, kam bere gjithmone sherr. Nje kohe kam ushtruar karate. Ndonese rrija me shume me djem se me vajza, me pelqente edhe te rrihem me ta. Prej moshes shume te vogel e kam percjelle moden. Veshjet i nderroja shume here ne dite.

Kur filluat me modelim dhe cilat ishin hapat e pare?

Kur erdhem ne Amerike, se pari, une pata fatin te jetoj ne Nju-Jork, ku mundesh ta besh endrren realitet. Nuk dija te flisja anglisht. Per fat te mire, kemi pasur fqinj nga Shqiperia, te cilet jetonin prej shume vitesh aty. Une dhe motra nuk benim asgje, vetem rrinim, keshtu qe ata sa here qe shkonin ne plazh, na merrnin me vete. Kisha filluar te leshoj shtat dhe te bie ne sy te kalimtareve te rastit. Kishte qe me thonin: "A merresh me modelim? Po dukesh si modele!", e te tjera. Nje dite, derisa isha ne plazh, u afrua nje person dhe ma dha nje kartevizite qe te vizitoj nje nga agjencite e modes qe ishte afer nesh "Davercheli Modeling Agency". Prinderit e mi nuk me lejonin, ngase isha e re dhe nuk e njihja vendin. Por, deshira dhe pasioni im ishte shume i madh per te sfiduar veten ne kete fushe. E mora motren dhe, fshehtas prinderve, shkuam ne zyrat e agjencise. E luta motren te nenshkruan ne vend te prinderve te mi. Aty i fillova hapat e pare. Pas tri vjetesh bashkepunimi me kete agjenci, mesova shume, ndersa me pas kalova ne agjencine qe ishte shume e njohur "Whilhelmina Modeling Agency".

Tash ke bere emer ne Amerike, ke reklamuar per shume marka te njohura ne bote. Cilat mund te konsiderohen si sukseset tua gjate kesaj karriere deri tash?

Per mua cdo pune qe e kam bere deri tash eshte sukses ne vete. Cdo pune ka qene dicka e re, ndryshe. Nder te gjitha shtepite e modes per te cilat kam reklamuar, dua te vecoj "Roberto cavallin". Gjithmone e kam adhuruar si dizajn. Krenohem qe me eshte dhene mundesia te reklamoj dhe punoj me te. Nje tjeter firme per te cilen ndihem e lumtur qe kam punuar ka qene "Bel Staff", e cila eshte nder me te medhate ne bote. Ata bejne garderoben per filmat me te njohur ne Hollivud. Pastaj, nje tjeter sukses ishte edhe bashkepunimi im me firmen "JLO", qe udhehiqet nga ylli boteror, Jennifer Lopez. Kam punuar kater vjet me kete kompani, ku kam qene edhe fytyra zyrtare e nje billbordi me veshjet e saj. Kenaqesi e madhe per mua ishte te punoj edhe per firmen "Vera Veng". Jam jashtezakonisht e lumtur qe vazhdoj te punoj me dy fotografet me te njohurne bote: Peter Beard dhe Rafael Muzuko. Ata fotografite i shnderrojne ne art. Peter Beard ka hapur galeri ne Keni te Afrikes, ku fotografite e mia jane ne shitje.

Vildane Zeneli Miss Diaspora 2010 AmericaVitin e kaluar ke fituar cmimin "Miss Diaspora ne Amerike". Cfare te ka sjell ky cmim dhe si e vlereson ti kete?

"Miss Diaspora ne Amerike" ka qene nje gare bukurie per vajzat e gjithe botes qe jetojne ne Amerike. Une aty perfaqesova shtetin tone, Kosoven, dhe jam ndjere shume krenare qe pata mundesine t'u tregoj te tjereve per kulturen tone, veshjen kombetare dhe kush jemi ne si popull me shtetin me te ri ne bote.

Perpos disa shkrimeve aty-ketu, nuk eshte folur shume per ty ne Kosove. Pse?

Une punoj cdo dite per te bere dicka ne jeten time. Mundohem te arrij suksese qe i meritoj. Meqenese jetoj ne Amerike, isha me shume e fokusuar ne shkollim e njekohesisht edhe ne modelim. Doja qe, se pari, te ndertoj karrieren time, e me pas te kete cka te shkruhet per mua.

Sa eshte e veshtire te merresh me modelim ne Amerike?

Eshte shume veshtire te behesh nje modele profesioniste ne Amerike, sepse konkurrenca eshte shume e madhe. Cdo fillim eshte i veshtire. Une kur fillova, isha shume e re, nuk mund te them qe e kam pasur lehte, mirepo kam pasur perkrahje te madhe nga familja. Mua me ka ndihmuar personaliteti im. Te gjitha agjencite kerkojne qe modelja te kete personalitet dhe te jete e lehte me punuar me te.

Cfare ke fituar nga kjo fushe?

Kam fituar pervoje te pa pershkruar. Jam rritur para kohes, kam njohur njerez te ndryshem me kultura te ndryshme. Kam mesuar te jem e zonja dhe pergjegjesja e vetvetes.

Ke pasur nje oferte per te pozuar per "Playboy". Pse e refuzove dhe sa ka qene shume e premtuar?

Kur punova me "Whilhelmina Modeling Agency", me erdhi oferta per te pozuar per revisten e njohur boterore "Playboy". Nuk pranova, ngase nuk isha e interesuar, pavaresisht se si do te isha fotografuar. Une jam modele profesioniste dhe fotografimi eshte pjese e punes sime, por te bej fotografi per "Playboy", kurre jo. Po te fotografohesha per ate reviste, me siguri, do te kisha fituar shume, mirepo personaliteti im kushton me shume sesa te ardhurat qe mund t'i merrja per ato fotografi.

Cili eshte stilisti yt i preferuar dhe cila eshte veshja me e shtrenjte qe ke blere?

Stilisti im i preferuar ka qene dizajneri nga Londra, i cili ka bere vetevrasje, Aleksander McQueen. Puna e tij ka qene interesante, ekstravagante dhe komplet profesionale. Jam e dashuruar ne punen e tij. Te gjitha koleksionet e mia te veshjeve i kam te firmes "Alexander McQueen". Une punoj shume, por edhe shpenzoj shume, sidomos per garderobe. Veshjen e kam pike te dobet. Eshte nje fustan i gjate i mbremjes se firmes "Bottega Veneta", e cila eshte veshja me e shtrenjte qe kam blere.

Vildane Zeneli VICKY by AVA Design


E, ne dashuri, a je besnike?

A nuk mjafton pergjigja qe e dhashe me larte? Jam besnike edhe ne dashuri. Eshte shume e rendesishme qe besnikeria te jete e dyanshme.

Sa eshte e veshtire per nje mashkull te te kete afer, kur ke aq shume levizje dhe takime me VIP-a boterore?

Jam ne levizje, udhetoj shpesh dhe takohem me njerez te famshem boteror. Qe te jete nje mashkull afer meje duhet te jete shume i kuptueshem, perndryshe une nuk mundem te izolohem nga karriera ime.

Nje krahasim mes meshkujve shqiptare dhe atyre te huaj?

Mendoj se nuk jane te gjithe meshkujt e njejte, pavaresisht a eshte shqiptar apo i huaj. Secili popull i ka kulturat dhe traditat e veta.

Jeton ne Amerike, por nuk harron Kosoven. Cilat jane arsyet e ardhjeve tua ne Kosove?

Edhe pse jam larguar nga Kosova ne moshe te re, prapeseprape nuk mundem ta le anash. Kosova eshte vendi im ku jam rritur, ku kam kujtime te mira, ku kam familje te madhe, te cilet i vizitoj me kenaqesi. Vendlindja ime, gjithsesi, do te jete pjese e karrieres sime.

Endrra jote per te ardhmen dhe planet tua per sivjet?

Kam shume plane te medha per te realizuar per sivjet, mirepo tash per tash nuk dua te bej asgje publike. Besoj qe me kohe do te shihet cdo sukses imi. Sapo kam nenshkruar kontrate me "Ford Modeling Agency" dhe pritet te jete nje vit me surpriza dhe me shume pune. /arben gjinaj/kosovarja/mars 2010/

Vildane Zeneli
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

On a global level: Vildane Zeneli
I'm worth more than "Playboy" money

Another Kosovo girl, and that is reaping success in the field of fashion in America, is a model Vildane Zeneli. Beauty from Prishtina, who was eleven years living in America, has become the name of modes required to track the world. Vicky, as the Americans call in February, has publicized for homes with known modes and is photographed by the photographs with the voice in the world. Modeling profession considers the sacrifices and a lot, but not character. Years ago Vicky refused to pose for the magazine "Playboy", despite a very fat money. She says that her personality is worth more than money "Playboy"-it.

At what age you left Kosovo and what memories you save from your childhood?

I was only 13 years old when I left the family from Kosovo. This happened in 1999, during the Kosovo war, when the Serbian regime and remove us from our homes. Some months we stay in Macedonia until the opportunity came to us in America shperngulemi. During my childhood years in Kosovo to save many beautiful memories, which sometimes even make laugh. As a child I was more problematic, I do always quarrel. One time I practice karate. Although standing more with girls than boys, with even like to scramble them. From very small age I transmit mode. Clothing of changing many times a day.

When started with modeling and which were the first steps?

When came to America, first, I was fortunate enough to live in New York, where can I do dream a reality. I knew not to speak English. Fortunately, we had neighbors from Albania, who lived there for many years. I and sister benim no nothing, just rrinim, so that whenever they went to the beach, take us with them. Church started to issue seven and falls in the eye of passersby to appropriate. There was to say: "A deal with modeling? I look like models," the other. One day, while I was at the beach, a person came and gave me a business card to visit one of the agencies of modes that was near us Davercheli Modeling Agency ". My parents did not let me because I was young and did not recognize the place. But desire and my passion was too great to challenge yourself in this field. The sister and I, secretly parents, went to the offices of the agency. I asked sister to subscribed to my parents place. It's started the first steps. After three years of cooperation with this agency, learned more, while later I passed the agency that was well known "Whilhelmina Modeling Agency".

Now you have made name in America, you advertise for many world famous brands. What can be considered as your successes during this career so far?

For every job that I've done so far is success in itself. Every job has been something new, different. Among all the fashionable homes for which I advertise, I want to single out "Roberto Cavalli". Forever I worship as design. Glory given to the opportunity to promote and work with. Another firm for which I feel happy that I have worked has been "Bel Staff", which is one of the largest in the world. They make garderoben known for films in Hollywood. Then, another success was even my cooperation with the firm "JLO", which is headed by world star, Jennifer Lopez. I worked four years with this company, where I was the official face of a billbordi with her wardrobe. Great pleasure for me was to work for the firm "Vera Veng. I am extremely happy to continue to work with two photographs with njohurne world: Peter Beard and Rafael Muzuko. They convert photographs of art. Peter Beard has opened gallery at home to Africa, where my photographs are for sale.

Last year you won "Miss Diaspora in America. What has brought the price of and considers to this?

"Miss Diaspora in America" has been a beauty contest for girls of the world living in America. I perfaqesova where our state, Kosovo, and I felt very proud that I had the opportunity to tell others about our culture, national clothes and who we are as a nation with a new country with the world.

Apart from a few articles here and there, not talking much to you in Kosovo. Why?

I work every day to do something in my life. I try to achieve success was deserving. Since I live in America, I was more focused on education and also in modeling. I wanted that, first, to build my career, and then to have written anything for me.

As it is difficult to deal with modeling in America?

It is very difficult to become a professional models in America, because competition is very great. Every beginning is difficult. When I started, I was very young, can not say that I was easy, but I've had great support from family. Helped me with my personality. All agencies require that this model of personality and be easy to work with.

What you gained from this field?

I have gained experience not described. I grew up first time, I knew different people with different cultures. I used to be the ladies and responsibility of himself.

You have had an offer to pozuar for "Playboy". Why withhold and how much has been promised?

When I worked with "Whilhelmina Modeling Agency", with the offer came to pozuar for world famous magazine "Playboy". Not accepted because I was not interested, despite how I would be photographed. I am a professional models and photography is part of my job, but I take pictures for "Playboy", not ever. If the fotografohesha for that magazine, surely, would have won more, but my personality much more than the income that can take those files.

What is your favorite fashion designer and what is the most expensive clothes that you bought?

Fashion designer has been my favorite designer from London, who has made suicide, Alexander McQueen. His work has been interesting, extravagant and completely professional. I am in love in his work. All collections have my clothing company "Alexander McQueen". I work hard, but also spend more, especially for the coat rack. Clothes have weak points. It is a long dress of the evening that the company "Bottega Veneta", which is more expensive clothes that I bought.

And, in love, are you loyal?

Do not just answer that I gave above? I am loyal and in love. It is very important to be mutual faithfulness.

As it is difficult for a male to have near, when you have so much movement and meetings with VIP-a world?

I am in motion, travel often and meet famous people worldwide. To be a man next to me should be more accessible, otherwise I can not be izolohem of my career.

A comparison between Albanian men and foreign?

I think that all men are not the same, regardless of whether it is foreign or Albanian. Each nation has its own cultures and traditions.

He lives in America, but not forget Kosovo. What are your reasons arrivals in Kosovo?

Although I am withdrawing from Kosovo in young, still can not let him aside. Kosovo is my country where I grew up, where I have good memories, which have large families, who visit with pleasure. My Birthplace, however, will be part of my career.

Your dream for the future and your plans for this year?

I have very large plans to achieve for this year, but for now I do not want nothing to do public. I believe that time will see mine every success. Once I signed contract with Ford Modeling Agency "and is expected to be a year of surprises and a lot of work.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online