All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 27 March 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #10, 27 Mars 2010

Big Brother Albania 3

Big Brother Albania 3: Spektakli #10, 27 Mars 2010 (27.03.2010), Permbledhja

Kronika Top Channel:


Bertina le shtepine. Olta e Domenika, surprize nga baballaret

Bertina, vajza nga Delvina eshte larguar perfundimisht prej shtepise se “Big Brother Albania”. Nderkaq, Fabrizio Corona, mbreti i paparaceve te Italise, njekohesisht edhe personazh i njohur i botes se spektaklit te vendit fqinj u ka bere nje surprize banoreve, duke i pershendetur ne ambientet e shtepise. Me vete ai kishte sjelle edhe dy zarfe te kuq ku fshihej nje surprize nga babai i Domenikes dhe i Oltes

Nje mbremje vertet emocionuese ka qene ajo e mbremshmja e spektaklit te madh te “Big Brother” ne “Top Channel”. Prania e Fabrizio Corona-s, mbretit te paparaceve italiane brenda shtepise, surpriza e babait te Oltes dhe Domenikes, ka prekur jo vetem banoret, por edhe publikun. Largimi i Bertines prej shtepise se “Big Brother” ka shkaktuar jo pak merzi per ate vete, Erionin, por edhe mes banoreve te tjere.

Ada: Dua te njihem me mire me Erionin
Ajo tregon per publikun se ka kaluar nje jave shume te mire jashte shtepise se “Big Brother”. Ajo tha se eshte zhgenjyer prej Klodit edhe pse e ka falur, ajo e ka te veshtire ta ndjeke ate. Pyetjes se Arjan Konomit se me cilin do te kishte miqesi po te vazhdonte te qendronte aty brenda ajo iu pergjigj ndoshta me Mandin. Me pas asaj iu dha mundesia te fliste me Klodin, Erionin dhe Olten. Ajo i tha Klodit qe do ishte mire te falte vete veten pa i dhene me shume shpjegime. “Duke te pare nga ekrani ti nuk me jep asnje lloj efekti”, i tha ajo. Ndersa Oltes i tha qe e ka ndier shume mungesen e saj. Per sa i perket Erionit, Ada tha se do te donte qe kur te dilte jashte ta njihte me mire ate. Per sa i perket Erionit, Ada tha se do te donte qe kur te dilte jashte ta njihte me mire ate. Bertina tha se duhet te sqaroje kete muhabet deri ne fund. Ndersa Ada duke u larguar ne lidhje me kete ceshtje tha se ate qe nuk e dha aty brenda e dha perjashta.

Fitojne proven e javes
Gjate spektaklit, konkurrentet kane pedaluar dy bicikleta. Kjo situate lidhej me proven e tyre te javes, e cila parashikonte qe ata duhet te pedalonin vazhdimisht ne menyre qe te evitonin fikjen e nje drite e cila lidhej drejtperdrejt me pedalen derisa te permbushnin keshtu plot 8 kilovat energji. Ata kane vazhduar keshtu derisa Vellai i Madh ka vendosur te binte gongu i perfundimit te proves. Ai ka vendosur ta shpalle kete loje te fituar. Si rrjedhoje buxheti i tyre eshte 600 leke per person. Por duke qene se banoret e kane tejkaluar kete prove, atehere “Big Brother” ka vendosur t’u dhuroje edhe nje surprize tjeter gjate javes se ardhshme.

Tatiana e Manal
Arbana i ka komunikuar Tatianes dhe Manalit se Vellai i Madh i ka ndjekur me shume vemendje. Ai ka vleresuar gjate kesaj jave sjelljen e tyre, zhdervjelltesine dhe elasticitetin per t’u integruar me banoret pavaresisht se ishin konkurrente te reja dhe te huaja. Per kete arsye Arbana u ka komunikuar se Vellai i Madh ka konfirmuar se ato kane fituar statusin e konkurrenteve te mirefillta.

Te nominuarit eliminimi
Mes Hakiut, Klodit, Oltes e Bertines ka qene pikerisht kjo e fundit, vajza nga Delvina, e cila eshte larguar perfundimisht prej shtepise se “Big Brother”. Erioni, djali me te cilin Bertina ka nje lidhje brenda shtepise nuk e ka fshehur merzine dhe nervozizmin per largimin e saj.

Fabrizio Corona, ne “Big Brother”
Nje i ftuar special ka marre pjese ne spektaklin e mbremshem te “Big Brother Albania”. Fabrizio Corona, mbreti i paparaceve, italiane njekohesisht edhe personazh i njohur i botes se spektaklit ka hyre ne shtepi ne dhomen e bardhe ku jane vendosur fotot e realizuara prej banoreve me veshje te Bonavites dhe ai zgjodhi tri fotografite me te bukura sipas tij. Ai eshte imazhi i Bonavites. Gjate kesaj vizite ai kishte ne dore edhe dy zarfe te kuq, njerin per Olten e tjetrin per Domeniken. Pasi takon te gjithe banoret dhe u dorezon zarfet vajzave, ai largohet nga shtepia e “Big Brother”. Vec pranise se tij ne “Big Brother” Fabrizio Corona do te jete i pranishem edhe ne programin “E Diell” qe do te transmetohet si cdo jave, sot ne “Top Channel”.

Baballaret, surprize per Domeniken dhe Olten
Olta eshte e para qe hap zarfin. Ajo shikon nje faqe gazete ku babai i saj ka thene se eshte zhgenjyer prej saj. Ai ka thene se kjo qe shikon nuk eshte vajza e tij. Keto fjale te renda e kane prekur shume ate. Nderkaq, Arbana e fton te shkoje ne dhomen e kuqe e cila eshte mobiluar me objektet e shtepise se saj, kolltukun, nje vazo me lule, dy tavolina te vogla mbi njeren prej se ciles eshte vendosur nje kuti bizhuterish, si dhe nje kornize me foton e familjes. Arbana i shpjegon publikut se fjalet e te atit te Oltes, te shprehura ne artikullin e gazetes, kishin per objektiv marrjen e nje reagimi te saj. Olta me te atin ka pasur perhere nje raport kompleks, por te forte. Olta takohet me te atin dhe meson qe artikulli i botuar ne suplementin “Big Brother” ka qene vetem nje shaka. Edhe Domenika ka hapur zarfin e saj. Ajo shikon ne monitor nje mesazh prej dy motrave te saj, Nomei dhe Klaudja, te cilat i kerkojne te bashkohen se bashku dhe i shprehin mungesen. Njekohesisht ne monitor shfaqet edhe nje mesazh prej te atit qe i thote se do ta kerkoje derisa te kete te rrahurat e fundit te zemres. Arbana i kerkon qe kur te jete me e qete me ide me te qarta te mendoje per t’u rilidhur me babane dhe motrat e saj. Per te mbyllur ose hapur porten e zemres saj. Ajo thote se zemra edhe pse eshte e mbyllur ka nje hapesire te hapur per t’i lene vend shpreses.

Zbulohet Misteri i Zarfit Blu
Ne zarfin blu i cili shtoi kureshtjen e banoreve dhe te publikut fshihej nje komunikim i rendesishem prej Vellait te madh. Gjate spektaklit te mbremshem permes ketij zarfi u komunikua se BB ka vendosur se kohezgjatja zyrtare e ketij reality show do te zgjatet me dy jave. Njekohesisht banoreve u eshte dhene mundesia te shtojne edhe cmimin e tyre final gjate. Gjate javes qe vjen ata do t’iu nenshtrohen disa provave te veshtira dhe qe mund te demtojne ndonjerin prej tyre. Nje prej ketyre provave nisi qysh mbremjen e djeshme. Ne oborr, banoret kane gjetur te shtruar nje tavoline me gatime “te vecanta”. Ata kane provuar te hane ushqime te peshtira dhe te neveritshme. Ky eshte vetem fillimi i provave te veshtira neper te cilat duhet te kalojne per te arritur cmimin perfundimtar te “Big Brother”. /t.ch./

Spektakli Full

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


#12


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bertina leaves the house. Diana of Domenika, surprise by fathers

Bertina, girls from Delvina is eventually removed from the house that "Big Brother Albania". Meanwhile, Fabrizio Corona, paparazzi king of Italy, also known personage world spectacle of the neighboring country that has made a surprise inhabitants, while hailed in the home environment. With him he brought two red envelope by hiding a surprise Domenikes father and Oltes
One evening it was really exciting the last night of the great spectacle of "Big Brother" in the "Top Channel". The presence of Fabrizio Corona's, king of Italian paparazzi inside the house, the father surprises Oltes and Domenikes, has affected not only residents but also the public. Removal of house Bertines of "Big Brother" has caused no little tedium to it yourself, Erioni, but also among other residents.

Ada: I want to look through the mire with Erioni
It shows for the public to have spent a very good week outside the home of "Big Brother". She said she is disappointed by Klodi has forgiven though, she finds it difficult to follow. Asked Arjan Konomi that which would have the relationship is to continue to stay there in that probably responded with Mandi. Then she was given the opportunity to speak with Klodi, Erioni and Olten. She said that would be good Klodi to forgive him without giving himself more explanations. "The first screen gives you not with any effect," she said. While Oltes has said that many felt its lack. Regarding Erioni, Ada said he would like that when he came out better recognize it. Regarding Erioni, Ada said he would like that when he came out better recognize it. Bertina said he needed to clarify this conversation to end. While Ada leaving about this issue said that it was not delivered there within the given out.

Proven win of week
During the spectacle, competitors have pedaluar two bicycles. This situation is linked to their test week, which stipulated that they must constantly pedalonin in order to avoid extinguishing of a light which is linked directly with pedalen meet until 8 so full of energy per kilowatt. They have continued so until the elder brother has decided to play Gong's the end of the test. He has decided to promote this game to win. As a consequence, their budget is 600 lek per person. But residents have been exceeded this test, then "Big Brother" has decided to give the other a surprise next week.

Tatiana the Manal
Arbana Tatianes and has communicated that Manalit elder brother has followed with much attention. He has evaluated this week during their conduct, zhdervjelltesine and flexibility to integrate with the residents that were competitive despite new and foreign. For this reason Arbana has communicated that the elder brother has confirmed that they have acquired the status of genuine competitors.

The nominees elimination
Among Hakiut, Klodi, Oltes of Bertines has been exactly the latter, girls from Delvina, which is eventually removed from the house that "Big Brother". Erioni, Bertina guy which has a link within the house has not concealed boredom and nervousness for its departure.

Fabrizio Corona, the "Big Brother"
A special guest has participated in the spectacle of mbremshem of "Big Brother Albania". Fabrizio Corona, the king of paparazzi, also Italian character of the world famous spectacle has entered room white house where the photos are derived from established residents of Bonavites dress and he chose the three most beautiful pictures based on it. He is the image of Bonavites. During this visit he had in hand two red envelopes, one for the other to Domeniken Olten. After all residents meets and submits envelopes girls, he run away from home of "Big Brother". Besides its presence in "Big Brother" Fabrizio Corona will also be present in the program "The Sun" to be broadcast as every week, today the "Top Channel".

Fathers, and Domeniken surprise for Olten
Diana is the first that opened the envelope. She sees a newspaper page where her father has said he is disappointed by it. He said that he sees is not his daughter. These words have touched many serious it. Meanwhile, Arbana invites to go in the red room which is furnished with objects of her house, rest, a vase with flowers, two small tables on one of which is located a jewelry box and a picture frame with family. Arbana public explains that his father's words to Oltes, expressed in the newspaper article, had for making a target its response. Diana with his father always had a complex report, but strong. Diana meets with his father and learns that the article published in the Supplement "Big Brother" was only a joke. Even Domenika opened her envelope. It looks at the monitor a message from her two sisters, Nomei and Claudius, which require them to join together and express lack. Also in the monitor displayed a message from his father that says it will require until the last beating heart. Arbana requires that when the quiet life with clear ideas to think about with rilidhur to her father and sisters. To close or open the door of her heart. She says that the heart is closed although there is an open space to allow the country hope.

Envelope Mystery Blue revealed
The blue envelope which added kureshtjen of residents and public communication of important hiding from big brother. During mbremshem spectacle of this envelope was communicated through the WB has decided that the official duration of this reality show will be extended by two weeks. At the same time residents were given the opportunity to increase their price during the final. During this week they will be subject to some difficult test and that may harm any of them. One of these tests started since yesterday evening. In the yard, residents have found a table spread with barbecue "special". They have tried to eat disgusting food and disgusting. This is only the beginning of difficult test through which must pass to reach the ultimate price of "Big Brother".
]]

Big Brother Albania 3: ZARFI BLU!

Big Brother Albania 3: Hapet Zarfi Blu, Spektakli #10, 27 Mars 2010 (27.03.2010)

Zarfi blu, surprize dhe sfide

Miri shkon te marre zarfin blu qe ndodhej qe prej javes se kaluar ne dhomen e rrefimit. Ai e merr dhe ua lexon banoreve te tjere. Ai lexon se koha e qendrimit ne shtepine e BB zgjatet edhe me dy jave te tjera dhe se cmimi i madh shtohet me 10% te vleres vetem nese ata realizojne disa sfida te rendesishme e te veshtira per ta. Ata nuk duhet te humbasin me shume se dy sfida e njera prej tyre do te zhvillohet gjate ketij spektakli. Vellai i Madh ka vendosur qe sfida e sotme do te realizohet nga Seldi dhe Tatiana te cilet shkojne ne dhomen e bardhe. Aty ndodhet nje tavoline e shtruar me darken per mbremjen e sotme te cilet ata duhet ta hane, por qe produktet e detit nuk jane te gatuara mire dhe qe nuk bejne pjese ne preferencen e tyre. Seldi ben naze, ndersa Tatiana duket me e predispozuar vec per te kaluar sfiden. Ata nisin me ta ngrene, por Arbana u thote se duhet perfunduar e gjitha, keshtu ata dalengadale perpiqen ta hane ate, edhe pse me zor. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Blue envelope, surprise and challenge

Miri goes to the blue envelope that was received since last week in the confession room. He takes them and reads the other residents. He reads the time of stay in the BB house extended by two weeks and that large price increase by 10% of value only if they realize some important challenges and difficult for them. They should not lose more than two challenges of one of them will take place during this spectacle. Elder brother has decided that today's challenges will be realized by Documentary and Tatiana who go to the white room. There is a dinner table laid for dinner with today who they should eat, but the sea products are not cooked well and do not belong to their preference. Documentary makes the notion, while Tatiana already looks likely for the last challenge. They start eating them, but he says Arbana have completed all, so they try to eat it slowly, though with development.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #9, 27 Mars 2010

Nominimet 27 Mars 2010 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet #9, 27 Mars 2010 (27.03.2010)

EDUARDI, MANAL, JETMIRI dhe OLTA

Tre banoret qe i shpetuan eleminimit per kete jave kane nje rol te vecante ne kandidaturat per javen tjeter. Ata zgjedhin nga nje ngjyre e me pas nga dy persona per te formuar skuadren e tyre. Keshtu Hakiu zgjedh ngjyren blu dhe skuadra e tij formohet nga Erioni dhe Miri. Klodi me ngjyren e bardhe perzgjedh Mandin dhe Tatianen, ndersa Olta me ngjyren e kuqe, perzgjedh Seldin dhe Domeniken. Te perjashtuarit nga perzgjedhja jane Edi dhe Manal te cilet automatikisht shkojne ne televotim. Cdo skuader shkon ne nje dhome te vecante dhe aty vendosin se cili banor prej tyre, brenda skuadres, mund te shkoje ne nominim. Pervec kesaj, Edi dhe Manal japin kandidaturat e tyre te cilat i bashkangjiten nominimeve te nxjerra nga banoret e tjere. Ne kandidim per kete jave shkojne Edi, Manal, Miri dhe Olta. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Run of the week

Three residents who survived elimination for this week have a special role in the nominations for next week. They choose from a color and then by two persons to form their team. So Hakiu choose color blue and his team formed by Erioni and Miri. Klodi with white color and select Tatianen Mandi, while Diana with red color, select SELDI and Domeniken. The selection are excluded from Edi and Manal who automatically go to Televoting. Every team goes to a special room and there decide which of their resident within the team can go in nomination. In addition, Edi and Manal give their candidacies which join nominations issued by other residents. We run this week go Edi, Manal, Miri and Diana.
]]

Big Brother Albania 3: Zarfi i Kuq i Domenikes!

Domenika Big Brother Albania 3Big Brother Albania 3: Domenika dhe Zarfi i Kuq, Spektakli #10, 27.03.2010

Nje mundesi per raportin mes Domit dhe te atit

Edhe Domenika hap zarfin e kuq dhe ne te ndodhet nje foto, nje vajze dhe disa dedikime te cilat ajo i lexon. Arbana tregon se Domenika nuk ka asnje raport me te atin, te shkeputur qe kur ishte femije. Ajo ka edhe dy motra te cilat nuk i njeh. Arbana i kerkon Domit qe te shkoje ne oborr dhe aty shikon qe eshte ndezur nje drite ne shtepine e vjeter. Ajo shkon atje dhe shikon ne monitor nje video mesazh ne te cilin shfaqen te dyja motrat e saj te cilat i thone se duan qe ta njohin e te marre rolin e motres ne jeten e tyre. Gjithashtu aty shfaqen edhe disa fjale te dedikuara nga i ati i saj, i cili do te rivendose lidhjen e humbur. Ne perfundim te video mesazhit, Arbana i kerkon Domenikes qe te marre nje vendim te rendesishem per te. Domenika shprehet se e priste kete gje dhe i vjen per te qeshur nga ky mesazh. Sipas saj, eshte e lehte qe te shkruash disa fjale e te vendosesh disa foto, por nuk eshte e lehte qe te rritesh pa babain. Ajo mendon se ai i ka patur mundesite qe te kontaktoje me te, por qe nuk e ka realizuar me pare dhe shprehet se i ka munguar te thote fjalen “baba”. Arbana i kerkon qe te beje nje zgjedhje, te lere ate porte hapur kur te dale nga shtepia e vjeter duke nenkuptuar se do t’i jape nje shans njohjes me babain, apo do ta mbylle, per ta mbyllur pergjithnje kete histori. Domi shprehet se ky eshte nje vendim i veshtire dhe i nxituar nese e merr tani, por kur del, e le hapur pak dhe shprehet se po e le hapur aq sa kalon vec dora e saj. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

An opportunity for the relationship between Domi and her father

Even Domenika opened the envelope in red and there is a picture, a girl and some dedication that she reads. Arbana Domenika shows that there is no comparison with the father, the disconnect was a child. She has two sisters, which does not recognize. Domi Arbana asks to go in the yard and sees that there is a light burning in the old house. She goes there and sees to monitor a video message in which appear both her sisters that say they want to recognize the role of sister take their life. Also there are some words appear dedicated by her father, who will restore the lost connection. At the end of the video message, Arbana Domenikes asks to take a decision important for. Domenika said he expected this and laughing comes to this message. According to her, is easy to write some words and to put some pictures, but it is not easy to grow up without a father. She thinks that he has had the opportunity to contact with, but that has not previously realized and has been expressed that the word means "father". Arbana requires to make a choice, leave it open ports out of the house when the old meaning that will give a chance introduction with the father, or will close, to close permanently this story. Domi says that this is a difficult decision and if the rash gets now, but when it comes, leaves open a little and said that is open enough to let pass her hand already.
]]

Big Brother Albania 3: BERTINA ELIMINOHET!

Bertina Big Brother Albania 3Big Brother Albania 3: Bertina Eliminohet, Spektakli #10, 27.03.2010

Bertina, banorja e eleminuar e javes

Arbana u kujton banoreve se ka ardhur momenti qe njeri prej banoreve te nominuar te lere shtepine. Ajo u komunikon atyre se dy banoret e pare qe shpetojne jane Hakiu dhe Klodi. Per dy banoret Olten dhe Bertinen, shfaqet nje klip ne te cilin tregohet marredhenia e veshtire e tyre, raportet me banoret e tjere dhe fjalet qe kane thene ata per njeri-tjetrin. Ne perfundim te klipit, Olta e pyet Bertinen se perse eshte shprehur qe kane qene shoqe me pare sepse per te nuk ka qene e tille e mbi te gjitha pse eshte xheloze. Bertina i pergjigjet se e ka konsideruar shoqe tek shtepia e vjeter, pas sjelljes se saj si e tille, por ndoshta Olta e bente se i leverdiste qe njehere afrohej e njehere largohej, sipas saj. Bertina tregon se eshte bere xheloze si rezultat i sjelljeve dhe provokimeve qe Olta i ka bere asaj. Ne fytyrat e vajzave vihet re nje ankth per vendimin e publikut, i cili ka vendosur se banorja qe duhet te lere kete sfide pergjysme, eshte Bertina. Ajo pershendetet me te gjithe banoret e ne fund me Erionin dhe i thote qe te mos e zhgenjeje me. Ai e percjell Bertinen deri tek dhoma e bardhe ku aty e puth dhe e perqafon serish. Ndersa Bertina largohet per ne studio, Erioni kthehet ne dhomen e ndenjjes, ku i merzitur dhe nervoz, hedh nje shishe. Ai nuk pranon qe te tjeret ta ngushellojne.

Bertina Big Brother Albania 3Bertina ne studion e BB

Bertina mirepritet me shume duartrokitje ne studion e BB. Sapo akomodohet, ajo shprehet se u zhgenjye dhe se nuk e priste largimin ne kete faze te qendrimit te saj ne BB. Per pyetjen se perse 33% e publikut e ka votuar qe te dale, ajo mendon se mund te ishte java e veshtire, merzitjet e tepruara te saj, por qe kane treguar realisht se ajo eshte e ndjeshme. Raportin me Erionin ajo e konsideron disi kapricoz, dhe e perkufizon si nje dashuri te sinqerte dhe shton se kane premtuar qe ta presin njeri-tjetrin, por qe me vone do duket se si do vazhdoje. Arbana e pyet se perse nuk pati asnje shoqe dhe ajo shprehet se krijon nje marredhenie te tille vetem kur e ndjen. Per qendrimin e saj ne shtepi, ajo tregon se nuk do bente me shume nga sa ka bere dhe se respekton familjen e saj e kete e ka gjithnje parasysh. Per te shfaqet nje klip me momentet me te bukura dhe thashethemet per te. ajo nuk i komenton ato, por per lidhjen e saj me Erionin, ajo shprehet se ndoshta lidhja e saj eshte konsideruar false nga zenkat e njepasnjeshme. Bertina shprehet se Erioni ka shpirt femije dhe ky mund te jete nje tjeter motiv. Arbana e pyet ne lidhje me informacionin e ri per Aden qe pelqen Erionin. Ajo shprehet se kishte dyshuar qe Ada nuk ishte e sinqerte me te dhe se me pare i ka thene qe te luftonte per Erionin, duke bere qe te mos e kuptoje ate. Ne lidhje me kerkesen e Ades se do te njihet me Erionin ajo shprehet se mund te ndodhe dhe ajo do jete prezente. Opinionisti ka menduar nje pyetje per te ne lidhje me eleminimin fillestar qe i beri Erioni naten e pare te spektaklit dhe perse ajo u lidh me te duke ditur kete fakt. Bertina mendon se Erioni u nis vec nga aparenca atehere, por tani jane njohur mire dhe ajo ka pare tek ai personin me shpirt te mire. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bertina, the resident eliminated this week

Arbana reminds residents that the moment has come that one of the nominated residents to leave home. It communicates to them that the first two residents are Hakiu and Klodi escape. For both residents and Bertinen Olten, displayed a clip in which indicated their difficult relationship, relations with other residents and who have said those words to each other. At the end of the clip, Diana asks why is Bertinen have been expressed that the first wife because for such was not the over all though is jealous. Bertina responds that considered old friend at home, after her behavior as such, but perhaps that made Diana leverdiste that once approached the once removed, according to her. Bertina show that has become jealous as a result of behavior and provocations that Diana has done it. The faces of the girls noticed a nightmare for public decision, which has decided that residents who must leave half the challenge is Bertina. It greet with all the inhabitants of the end with Erioni and says not to disappoint me. He followed Bertinen to the white house where there's kiss and embrace again. Bertina As we leave for the studio, back in the room Erioni ndenjjes, where bored and restless, throws a bottle. He refuses to ngushellojne others.

Bertina in studies of BB

Bertina welcomed with applause in the studio more BB. Once akomodohet, she says it was disappointed and expected departure at this stage of her stay in BB. To the question why 33% of the voting public has to come up, she thinks that could be difficult week, its excessive boredom, but who have really shown that it is sensitive. Report considers the Erioni kapricoz somewhat, and defines as a sincere love and adds that they have promised to wait for each other, but that would later appear as will continue. Arbana asks why there was no friend and she says that creates such a relationship only when it feels. For its home, it shows that it will not do more than it has done and respects her family has always considered this. To display a clip with the most beautiful moments and to rumors. it does not comment on them, but for its connection Erioni, she said that perhaps her connection is considered false by consecutive brawl. Bertina says Erioni has spirit children, and this may be another motive. Arbana asks about new information that I like Erioni Aden. She said he had suspected that Ada was not honest with me first and said to fight for Erioni, making not understand it. In connection with the request that will be recognized Ades with Erioni says it can happen and it will be present. Opinionisti thought to a question about who made the initial elimination Erioni the first night of spectacle and why it was connected with knowing this fact. Bertina thinks Erioni Appearance left already by then, but now are well known and she has seen him with the spirit of good person.
]]

Big Brother Albania 3: Surpriza, Olta Takon te Atin!

Olta Big Brother Albania 3Big Brother Albania 3: Surprize, Olta takohet me te atin, Spektakli #10, 27.03.2010

Surprize per Olten, takimi me te atin

Zarfi i kuq hapet prej Oltes dhe ajo befasohet kur ne te shikon nje artikull gazete ne te cilen ishte shkruar deklarata e babait te saj qe shprehej se ishte i zhgenjyer prej vajzes se tij. Olta preket nga ky artikull dhe keto fjale, ajo mendon se ai i ka thene per faktin qe mori vesh se vajza e tij pi cigare, ndersa per sjelljen e saj, ajo mendon se nuk eshte aspak e ekzagjeruar. Arbana i kerkon qe te shkoje ne dhomen e kuqe dhe atje ajo befasohet kur shikon orendite e shtepise saj. Ne duar merr nje kornize me foton e familjes, e ndersa e puth, qan. Ajo tregon se e ka marre malli per shtepine e familjen e saj. Olta ka patur nje raport te mire e te forte me babain e saj e kjo gje tregohet edhe ne rrefimin e Oltes qe shfaqet me ane te nje klipi. Ne klip, Olta rrefen se i ati nuk donte qe ajo te hynte ne BB dhe tregon se nuk mendon se ai mund te vije e ta takoje. “Nese nuk vjen, do te thote se nuk pranon zgjedhjen dhe veprimet e mia”- shprehet ajo. Ne dhomen e bardhe, shume afer Oltes, ndodhet babai i saj i cili ka ardhur per ta takuar ate. Arbana tregon se ai artikull nuk ishte i vertete, por vec nje shaka per Olten. Olta gezohet dhe akoma me shume kur i ati vjen prane saj. Ajo e puth e perqafon plot mall ate. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Surprise to Olten, meeting with her father

Red envelope Oltes and it opens from befasohet when we see a newspaper article in which it was written statement of her father who said he was disappointed with his daughter. Diana affected by this article and these words, she thinks that he has said for the fact that he understood that his daughter smoke, while for her behavior, she thinks that it is not exaggerated. Arbana asks to go in the red room and there she befasohet when looking furniture of her house. We hand takes a picture frame with family, and while the kiss, crying. It shows that it has received goods for her family home. Diana had a good report and strong with her father and that everything shown in the story that appears Oltes by a clip. In the clip, Diana recounts that her father that she did not want to enter the BB and shows he does not think he can come to meet him. "If there is, means that does not accept my choice and actions" - she says. In the white room, very close Oltes, is her father who has come to meet Him. Arbana article shows that it was not true, but just a joke for Olten. Diana enjoyed and still more when he comes near her father. She kisses and embraces it full of merchandise.
]]

Big Brother Albania 3: Surprize Fabrizio Corona!

Fabrizio Corona Big Brother Albania 3Big Brother Albania 3: Surpriza Fabrizio Corona, Spektakli #10, 27.03.2010

Fabrizio Corona, nje surprize per banoret

Nje surprize e vecante per banoret eshte ardhja ne shtepine e tyre paparaci me i njohur italian, Fabrizio Corona. Gjate dites, banoret kane pozuar me veshjet e “Bonavita”-s, imazh i te cilit eshte edhe Fabrizio Corona. Ai ndodhet ne dhomen e bardhe, ne te cilen jane vendosur ne mur fotot e bera nga banoret. Ai perzgjedh tre prej tyre, te cilat per te jane fotot me te realizuara. Keshtu, Fabrizio perzgjedh nga nje foto te Erionit, Oltes dhe Domenikes. banoreve u jepet mundesia qe ta shohin ne monitor e me pas ta marrin e te njihen me te brenda ne dhomen e ndenjes. Vajzat shkojne ne dhomen e bardhe, takohen me te dhe e ftojne te njihet dhe me djemte. Ne duar, Fabrizio mban dy zarfa te kuq te cilat ia jep njerin Oltes e tjetrin Domenikes. Ai u jep banoreve edhe fotot e perzgjedhura. Pasi pershendetet, Fabrizio Corona largohet duke u percjelle serish nga vajzat. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Fabrizio Corona, a surprise for residents

A special surprise for residents is coming to their house with famous Italian paparaci, Fabrizio Corona. During the day, residents have pozuar with clothing "Bonavita"-s, whose image is also Fabrizio Corona. He is the white room, in which are placed in wall pictures made by residents. He selects three of them, which pictures are to be realized. Thus, Fabrizio select from one picture to Erioni, Oltes and Domenikes. residents were given the opportunity to see the monitor and then take the to get acquainted with the inside ndenjjes room. Girls go to the white room, meet with and invite to known and boys. In his hands, Fabrizio holds two red envelope which gives Oltes the other one Domenikes. It gives residents the selected photos. After greet, Fabrizio Corona being transmitted away from the girls again.
]]

Big Brother Albania 3: ADA Ne Studio!

Ada Big Brother Albania 3Big Brother Albania 3: Ada ne studio, Spektakli 10, 27.03.2010

Ada: “Do doja ta njihja me shume Erionin

Ada, e eleminuara e javes se kaluar, ndodhet ne studion e BB. Arbana e fton qe te shikoje klipin me ngjarjet me te bukura e thashethemet per te te ndodhura ne BB. Ajo nuk e komenton ate, por tregon se ka ndryshuar opinionin per Klodin per te cilin thote se nuk e ndjek me sepse nuk i jep me asgje. Ajo thote se ka mbetur e zhgenjyer prej tij, por qe e ka falur. Opinionisti e pyet se me nominimin e saj, doli ne dukje miqesia e saj me banoret, e cila nuk ishte nje miqesi e forte. Ada mendon se ka dhene miqesine per te gjithe banoret, por ishin ata qe nuk e pranuan teresisht ate. Arbana i jep mundesine qe te flase me disa nga banoret. Ada flet fillimisht me Klodin te cilit ia thote ne sy opinionin e saj te tanishem per te dhe i thote se nuk eshte nevoja qe t’i kerkoje asaj te falur, por te fale veten. Ada flet edhe me Olten ku te dyja shprehen se ia ndjejne mungesen njera-tjetres dhe ajo e keshillon qe te behet e forte se ka ende per te dhene. Ada perzgjedh edhe Erionit per t’i thene dicka te rendesishme. Ajo shprehet se do donte qe ta njihte me mire jashte Erionin dhe ai i pergjigjet se eshte dakord me kete ide. Arbana i kerkon qe te sqarohet me mire sepse ndoshta ka keqkuptime ne lidhje me kete njohje. Ajo i thote se jashte eshte komentuar edhe nje puthje ne buze, ndersa Erioni ndahej me te. Ada thote se nuk e di nese ka ndodhur apo jo, ndersa kur opinionisti e pyet se nese do donte te lidhej me Erionin, ajo pohon. Arbana pyet Bertinen se si ndjehet dhe ajo shprehet se nuk e ka problem sepse do sqarohet me erionin nese do vazhdoje te qendroje ende ne shtepi. Megjithate mes saj dhe Erionit lind nje debat./t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Ada: "I would like to know more Erioni"

Ada, of eliminating the last week, is in the studio of BB. Arbana invites klipin to see the most beautiful events of the rumors to be located in BB. She did not comment on it, but shows that opinion has changed for Klodi for which mean that not because it follows gives me nothing. She says that has left him disappointed, but that was forgiven. Opinionisti ask that her nomination, came in out of her friendship with the inhabitants, which was not a strong friendship. Ada believes that friendship has given to all residents, but they were not fully accepted it. Arbana gives the opportunity to speak with some of the residents. Ada speaks initially Klodi whose eyes he says in its opinion to the present and says that there is need to ask her to forgive, but to forgive yourself. Ada speaks with Olten, where both expressed that he feels the lack each other and she advises that it becomes strong has yet to deliver. Ada also selects Erioni to say something important. She says that would like to know better outside Erioni and responds that he agrees with this idea. Arbana requires to be explained better because there is misunderstanding about this recognition. She says that is commented out and a kiss in the lips, while Erioni was shared with. Ada says that I do not know if has happened or not, while when opinionisti would ask that if he wanted to be plugged Erioni, she asserts. Arbana Bertinen asked how she feels and says there's a problem because it will be clarified with Erioni if still continue to stay home. However, between her and a born Erioni debat.
]]

Roberti i Nores Hap Kafeteri

Cute Caffe Robert Berisha Enis Fetahu
/photo express/

Cute Enisi, Roberti & Sinani

Biznesi me kafeteri si duket koheve te fundit eshte bere hobi edhe nga personalitet e njohura kosovare. Keshtu, pianisti i njohur Robert Berisha bashke me futbollistin e njohur kosovar, Enis Fetahu kane hapur nje kafene te kompleksi ‘Kafet e Vogla’ ne kryeqytet, e cila mban emrin ‘Cute Caffe’.

Express ka mesuar se kjo kafene tani po vizitohet bukur shpesh nga kengetare kosovare, aktore e futbolliste, etj. Ne hapjen e saj mysafire ishin edhe Sinan Vllasaliu, Nora Istrefi, Erolld Belegu, anetari i Etno Engjujve, Milot Hasangjekaj, ‘Stupcat’, etj.

Por, Enisi e Roberti nuk do te ndalen me kaq. Te dy keta, ne fillim te muajit prill pritet ta hapin edhe nje diskoteke ne qender te Prishtines, ish-Flirtin. Express ka mesuar se ne hapjen e ketij klubi, Enisit e Robertit po u vjen ne ndihme edhe Sinan Vllasaliu. /valon konushevci/gazeta express/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Cute Enisi, Robert & Sinani

Business with cafeterias apparently recent hobby has become well known personality of Kosovo. Thus, known pianist Robert Berisha together with the well-known Kosovar soccer, Enis Fetahu have opened a cafe to complex 'Small cafe' in the capital, which bears the name 'Cute Caffe'.

Express has learned that this beautiful cafe now often visited Kosovo singer, actress and football, etc.. In her opening guest were Sinan Vllasaliu, Nora Istrefi, Erolld Belegu, member of Etno angels, Milot Hasangjekaj, 'Stupcat', etc..

But Robert and Enisi will not stop there. Both, in the beginning of April are expected to open a discotheque in downtown Pristina, the former Flirtin. Express has learned that the opening of this club, and Robert is Enisi comes to help the Sinan Vllasaliu.
]]

Marigona Dragusha Me Pamje te Re!

Marigona Dragusha
/photo public domain/

Dragusha nderron pamjen

Modelja dhe bukuroshja kosovare, Marigona Dragusha, e cila po jeton ne New York, ka nderruar pamjen e saj gjate nje paraqitjeje qe ka pasur ne nje sesion te ri fotografish.

Ajo ka prere floket shkurt, para se te merr pjese ne Konferencen per Uje te organizuar nga Organizata Boterore e Ujit e Kombeve te Bashkuara, ku eshte emeruar edhe Ambasadore e Nderit nga kjo organizate, per te rritur sensibilizimin per kursimin e ujit te pijshem ne bote.

Ndryshe, Dragusha eshte pjese e agjencise se modes “Donald Trump Models” dhe pritet qe se shpejti te paraqitet ne disa fushata marketingu ne New York. /gazeta express/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Dragusha changes appearance

Model and Beauty Kosovo Marigona Dragusha, which has been living in New York, has changed its appearance during a presentation that has received a new session file.

She has cut hair in February, before taking part in Water Conference organized by the World Organization of United Nations Water, which is also named Honorary Ambassador of this organization, to raise awareness for saving drinking water in the world .

Alternatively, Dragusha is part of the agency that modes "Donald Trump Models" and is expected to soon appear in several marketing campaigns in New York. / Newspapers / March 2010
]]

Friday, 26 March 2010

Arta Bajrami Shtatzene, e Konfirmon Familja!

Arta Bajrami Insomnia Club 27 Shkurt 2010
/photo insomnia club 27.02.2010/

Arta Bajrami eshte shtatzene, thone te afermit e saj

Thashethemet lidhur me shtatzenine e kengetares Arta Bajrami po vertetohen. Ne baze te burimeve te Kosovapress-it brenda familjes, Arta eshte shtatzene qe dy muaj.

Arta e pyetur nga mediat nuk ka mohuar as pohuar nje gje te tille, kurse te afermit thone se ajo eshte shtatzene dhe shume e lumtur.

Kengetarja Arta Bajrami eshte martuar ne muajin gusht te vitit qe shkoi me Xhemajl Sekiracen, i njohur me nofken “Xhimi”, ne nje ceremoni te ngushte familjare. Deshira e Artes duket qe u plotesua, pasi qe kohe me pare pat thene se familja eshte nje enderr e saj qe shpreson te realizohet se shpejti.

Ndersa, pak dite me pare e pyetur nga mediat nuk ka mohuar as pohuar nje gje te tille, te afermit thone se ajo eshte shtatzene dhe ndihet shume e lumtur.

“Po Arta eshte shume e lumtur qe shtatzene, megjithate ajo si cdohere dukej bukur ne koncertin qe u mbajt Gjermani”, thane burimet. /l.gashi/kosovapress/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Arta Bajrami is pregnant, her relatives say

Rumors about the singer Arta Bajrami pregnancy is verified. According to the kosovapress's resources within the family, Arta is two months pregnant.

Arta asked by the media not confirmed nor denied such a thing, but relatives say she is pregnant and very happy.

Arta Bajrami singer is married in August of last year with Xhemajl Sekiracen known nicknamed "Jimmy", a close family ceremony. Artes desire seems that was completed, after which long ago had said the family is a dream that her hopes be realized soon.

Instead, a few days ago and asked the media has not confirmed nor denied such a thing, relatives say that she is pregnant and feels very happy.

"But Arta is very happy that pregnant, however, as every time she looked beautiful in the concert that was held in Germany", sources said.
]]

Nora Istrefi Xhiron Klip te Ri me Entermedia!

Nora Istrefi 'Dy Shoke' by Entermedia
/photo entermedia/

Nora Istrefi 'Dy shoke' by Entermedia Nora Istrefi 'Dy shoke' by Entermedia

Nora Istrefi me videoklip te ri

Kenga “Dy shoke” te ciles i eshte realizuar edhe videoklipi do te sjell kengetaren sensuale krejt ndryshe nga videoklipet e deritashme.

Kenga bashke me tekst eshte punuar nga Florian Mumajesi, ndersa videoklipi eshte punuar nga produksioni ‘Entermedia’ dhe xhirimet jane bere neper disa lokacione ne Prishtine”, ka thene Nora per te perditshmen “Zeri”.

Ende pa u publikuar videoklipi, ne media kane filluar te dalin fjale qe Nora ne kete projekt do te jete me e zhveshur se zakonisht. Mirepo, kengetarja ka mohuar duke thene se asgje nuk do te jete jashte normales.

Do te kene rastin edhe shikuesit qe te shohin videoklipin dhe te verejne se asgje nuk do te jete vulgare. Eshte nje videoklip i thjeshte, por qe ka disa detaje kompjuterike” ka sqaruar Nora. /zeri/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Song "two friends" whose video clip has been realized and sensual singer will bring very different from the videos so far.

Song is working together with text by Florian Mumajesi, while video clip is worked by production 'Entermedia' and shooting have been made across several locations in Pristina, "said Nora for the daily" Zeri ".

Still no video clip was published, the media have begun to emerge Nora word that this project will be more naked than usual. However, singer has denied saying that nothing will be abnormally.

Will have opportunity to see video clip viewer and notice that nothing would be vulgar. It is a simple video, but that has some computer details "explained Nora.
]]

Dancing With The Stars Albania: NIKU & OLTA ELIMINOHEN!

Nik Xhelilaj Dancing With The Stars AlbaniDancing With The Stars Albania: Niku & Olta Eliminohen, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.10)

VIP 04: NIK XHELILAJ (& Olta Ahmetaj)

Iken Nik Xhelilaj nga "Dancing with the Stars"

Valsi i aristokracise evropiane dhe Rock & Rrolli amerikan kane qene dy gjinite qe percollen emocione ne puntaten e radhes te "Dancing with the Stars". Spektakli, prodhim i "Tring Digital" dhe "Vizion Plus", i cili vjen tashme cdo te enjte, solli ne gare 8 personazhet e mbetur VIP nga 12 qe nisen spektaklin. Por, ndryshe nga gara e puntatave te shkuara, kjo e enjte i dha mundesine VIP-ave te fitonin edhe me shume pike. Pas votimit te jurise per kercimet perkatese, formati i cili vjen per here te pare ne Shqiperi, prezantoi nje sfide te hapur per te gjithe konkurrentet nen gjinine e mambos duke i dhene piket maksimale personazhit qe mbeti i fundit te piste. Ky vleresim bashke me televoten e publikut cuan ne "Dance Off", per te dyten here radhazi kengetaren Soni Malaj dhe aktorin Nik Xhelilaj. Pas performances koke me koke me "Rock & Rroll", juria la ne gare Soni Malajn. Ndersa aktori i ri i kinemase shqiptare, u be keshtu i pesti personazh VIP qe largohet nga gara me e famshme e kercimit, ku qellimi final jane 50 mije euro. /vizionplus/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nik Xhelilaj gone from "Dancing with the Stars"

Valsi of European aristocracy and American Rock & Rrolli two genres that have been forwarded to emotions in the rotating puntaten "Dancing with the Stars". Spectacle, the production of "Tringa Digital" and "Vision Plus", which is now every Thursday, brought the race remaining 8 characters VIP from 12 to depart spectacle. But, unlike past puntata race this Thursday gave VIP-ave the opportunity to win even more points. After the vote of the jury for the corresponding dance, which is the format for the first time in Albania, presented an open challenge to all competitors under the gender of mambos giving maximum points last character that was dirty. This assessment together with the public led to televoten "Dance Off", for the second time in a row singer and actor Nick Soni Malaj Xhelilaj. After the performance face to face with "Rock & Rroll", the jury left the race Soni Malaj. While the actor's new Albanian cinema, became the fifth character VIP so that leaves the race with the famous dance, where the final purpose are 50 thousand euros.
]]

Adrian Gaxha e Pelqen Seksin, Shume Bile!

Adrian Gaxha by Dejan Milicevic
/photo dejan milicevic/

Adrian Gaxha: Do beja seks me nje kengetare, nuk i’a them emrin

Me vite e kane pergojuar per 1001 gjera. Ka qendruar indiferent dhe pa etje per te kundershtuar duke thene “eshte ashtu apo keshtu”.

Ai gjithmone eshte i diskutuar. Duket qe Adriani pelqen me shume te flas permes muzikes se tij. Perkunder thashethemeve te shumta, as sukseset nuk i kane munguar. Kengetari ka shkelur edhe skenen e “Eurovizion”-ut.

Kete radhe, ai hap zemren dhe tregon shumecka...

Mendon se je ne hap me kohen?

Dua qe une te shkel kohen e jo ajo mua. Mendoj se jam ne hap me trendin, sic kam qene perhere. Muzika ime pelqehet jo nga disa, por nga shume njerez. Ky fakt me ben te punoj edhe me shume e te mos kenaqem me ate qe kam arritur deri tash.

Keni hapur studio personale. Sa keni investuar ne te?

Kam investuar shume, vetem une e di sa para me kane shkuar, por e rendesishmja eshte qe me ne fund e kam realizuar endrren time jetesore qe te kem studio te madhe profesionale. Studioja eshte vendi ku ndihem me se miri.

Te investosh diku do te thote qe te kesh. Eshte i pasur Adriani?

I kam te gjitha ato qe me duhen: qetesine shpirterore, shendetin dhe familjen. Jam shume i pasur.

Vetura jote eshte?

Cfare kane qejf me e pasur krejt shqiptaret, BMW. Ne fakt, nuk mund te them se jam shume i dhene pas veturave pasi e perdori shume rralle. Mua me shume me pelqejne motoret.

Ke ndonje hobi?

Se fundi po me pelqen te luaj ping-pong. Jam bere kinez.

Ke ndonje vend ne te cilin te rrihet me se shumti?

Pjesen me te madhe te dites e kaloj ne shtepi sepse studion dhe sallen e vallezimit i kam aty. Pra, nuk jam i rrugeve. Edhe ping-pong luaj ne shtepi. I mbledh shoket, luajme dhe kenaqemi shume.

Ne shtepi me ke jeton?

Me prinderit e mi, 10 mace dhe 2 qene.

Cili eshte raporti juaj me kengetarin Shpat Kasapi?

Pyetje e qelluar. Edhe pse ne opinion eshte krijur bindja se nuk kemi raporte te mira, mua me duhet te them se une dhe Shpati jemi shoke.

Cfare stili te veshjes ke?

Vishem ashtu sic me do qejfi. Nuk dirigjohem nga shifrat apo moda.

Si e komentoni imitimin e Justinit?

Shumica po mendojne qe une jam kopje e Justinit por kurre nuk jam munduar te dukem si ai. Nuk dua te futem ne karakterin e askujt.

Po me femrat si i ke raportet?

I dua, edhe ate shume bile.

Ke pasur shume femra deri me sot?

I kam pasur dy lidhje serioze. Sa i perket aventurave nuk me pelqen te flas e as te jap shifra. Eshte gje banale. Nuk jam prej atyre qe e hapin gojen dhe mburren me pune si keto.

Tipi i femres favorite?

Dashuria nuk njeh stil, fame a para. Ndoshta mund te jete pa stil, pa fame a para por une ta dua!

A ke pasur femer nga Kosova?

Po, kam pasur.

Me cilen kengetare shqiptare e kishe bere nje nate?

Te gjitha jane te bukura, andaj… Ama do ta beja me shume qejf me njeren, por nuk mund ti permend emrin sepse ka bere frajer!!

A e lexon "Kosovaren"?

"Kosovarja" me nuk po vjen ne Maqedoni, keshtu qe kam nje lutje per drejtorin, qe te mundohet ta sjell prape edhe te ne. Revisten e marre sa here qe udhetoj diku. "Kosovarja" eshte "Boom"!

Per fund?

Pershendetje te gjitheve. Degjojeni albumin tim. E vlen! /zeke blakaj/kosovarja/2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Ardian Gaxha: I'd have sex with a singer, cannot say name

With years has been gossiped about for 1001 things. Has remained indifferent and thirst for challenge without saying "is so or so".

He always is discussed. It seems that Adrian likes to talk more through his music. Despite numerous rumors, no successes have not been. Singer has violated the stage of "Eurovision"-ut.

This time, it opens the heart and shows a lot ...

Think you are in step with time?

I want that I can not time it breaks me. I think I'm in step with the trend, as I have always been. My Music not accepted by some, but by many people. This fact makes even more work and not to flatter what I have achieved so far.

You open cabinet. How much did you invest in?

I invested more, only I know how much money to have gone, but most importantly is that I finally realized my dream vital to have great professional studio. Studio is the place where I feel best.

To invest somewhere means to you. Adrian is rich?

I got all those in need: spiritual peace, health and family. I am very rich.

Your Car is?

What have been very reluctant with the Albanians, BMW. In fact, we can not say that I am very fond of cars as rarely used. I like more with engines.

You have any hobbies?

Finally I like to play with ping-pong. I do Chinese.

You have any place in which mostly beaten?

Most of the day is spent at home because of dance studio and have room there. So, I am not roads. The ping-pong play at home. I collect friends, play and enjoy more.

At home with your lives?

With my parents, 10 cats and 2 was.

What is your report with singer Shpat Kasapi?

Question of the shooting. Although the opinion is the conviction that we have krijur good reports, I have to say that I and Shpati are friends.

What style of dress you?

Dress to be as fun. Dirigjohem not by figures or fashion.

As of Justin imitating comment?

Most are thinking that I am copy of Justin but I never tried to look like him. I do not want to go into anyone's character.

But with women like you reports?

I want, even it even more.

You have had many women up to now?

I've had two serious links. As with adventures not like to talk or to give figures. Is nothing banale. I am not of those who open mouth and brag with such work.

Favorite type of women?

Love knows no style, fame or money. It may be without style, without fame or money but I love them!

Have you had a woman from Kosovo?

Yes, I've had.

Albanian singer with which I had one night?

All are beautiful, so ... But will be more reluctant to do with one, but can not mention the name because it has made frajer!

Did you read "Kosovaren"?

"Kosovarja" by not coming in Macedonia, so I have a prayer for the director, to try to bring back and to us. Magazine taken whenever travel somewhere. "Kosovarja" is "Boom"!

For the end?

Hello to all. Listen to my album. Worthwhile!
]]

Asgje Sikur Dielli, Fotoja e Re me Kushtrim Hoxhen

Asgje Sikur Dielli
/photo public domain/

Asgje Sikur Dielli, Fotoja e Pare se Bashku

Pas largimit te Alban Nimanit, pjestaret e grupit Asgje Sikur Dielli nuk kane humbur kohe te gjejne nje kengetar te ri (Kushtrim Hoxha) dhe ti rikthehen skenes. Ata do jene ne Sharm Bar-Peyton te Prishtines me 27 mars, per ti treguar fansave se cdo gje kalon ne jete... lol. Nderkohe fotoja e pare zyrtare e formacionit eshte publikuar dhe ne po e sjellim ketu per te gjithe fansat e grupit. Kenga e tyre e fundit "Ma lehte pa dhimbje" eshte bere super hit ne Kosove. /albaniac/mars 2010/
- - - - - - - - - -
p.s. Formacioni i plote: Kushtrim Hoxha (Vokal), Bujar Hundozi (Gitar), Visar Qeska (Bass Gitar), Fatos Berisha (Tupana) dhe Pellumb Ballata (Klaviature)
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

After departure of Alban Nimani Asgje Sikur Dielli wasted no time in finding a new singer (Kushtrim Hoxha) and return to stage. They will be in Sharm Bar-Peyton Pristina on 27 March, to show the fans that anything goes in gja be ... lol Meanwhile the first official picture of the formation is released and we are here to bring to all fans of the group. Their last song "Easier without pain" has become super hit in Kosovo. ]]

Thursday, 25 March 2010

Dancing With The Stars Albania: SPEKTAKLI #6, 25 Mars 2010

Dancing With The Stars Albania: Spektakli #6, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: MAMBO MARATHON, NATA 6!

Dancing With The Stars Albania: Mambo Marathon, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)

Winner: Viktor Zhusti (& Isida Mollaymeri)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: ONI & LINDA, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Oni & Linda, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)

VIP 12: ONI PUSTINA (& Linda)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: ELI & GERD, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Eli & Gerd, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)

VIP 11: ELI FARA (& Gerd Vaso)- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: GENTA & DIONI, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Genta & Dioni, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)

VIP 10: GENTA ISMAJLI (& Dion Gjinika)


- - - - - - - - - -
+tag: gentiana ismaili
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: JULI & LEDIA, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Juli & Ledia, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)

VIP 09: JULIAN DEDA (& Ledia Sulaj)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: SONI & MIRKO, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Soni & Mirko, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)

VIP 08: SONI MALAJ (& Mirko Luccarelli)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: VIKTORI & ISIDA, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Viktori & Isida, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.2010)

VIP 07: VIKTOR ZHUSTI (& Isida Mollaymeri)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: LANDI & LORI, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Landi & Lori, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.10)

VIP 05: ROLAND HYSI (WSF)(& Loreta Bala)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: NIKU & OLTA, NATA 6

Dancing With The Stars Albania: Niku & Olta, Nata 6, 25 Mars 2010 (25.03.10)

VIP 04: NIK XHELILAJ (& Olta Ahmetaj)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 3: Jetmiri Godet Klodin!

Plas ne BB: Vlonjati Miri godet Klodin: "Me futi duart..."

Rreth ores 23 te mbremjes diten e marte (23.03.10), ne shtepine e Big Brother ka shperthyer nje debat i ashper, i lidhur serish me homoseksualitetin e Klodit.

Debati eshte paraprire nga nje grindje mes Klodit dhe vlonjatit Miri, madje ky i fundit e ka goditur Klodin.

Banoret e tjere kane rrethuar Mirin dhe e kane pyetur ate mese njehere: Pse arriti puna deri ketu?

Miri u shpreh: "Une e kam marre menjane Klodin dhe i kam thene: Te lutem shume, mos me provoko, sepse po ve re qe me provokon. Nuk me ka dhene asnje pergjigje per kete. Prita te me thoshte qe nuk eshte e vertete, por kjo nuk ndodhi.. Me ka futur duart nga poshte dhe me ka provokuar aq shume, sa mu desh ta qelloja.."

Rrefimi i Mirit eshte pritur ne menyra te ndryshme. Nje nga te rinjte e futur kete jave i ka hedhur benzine zjarrit duke i thene Mirit: "Ti vete u ule ne krevatin e Klodit...". Pergjigja e Mirit ishte: "U ula normal, por ai me futi duart.."

Disa nga banoret kane mbajtur anen e Mirit. Sipas tyre, Klodi e perdor homoseksualitetin e tij sa here eshte ne nominim dhe po viktimizohet per te fituar pike. Klodi nuk ishte i pranishem gjate ketij debati mes Mirit dhe te tjereve ne shtepine e BB3. Ai qau kur e qelluan dhe me pas qendroi vecmas. /shekulli/mars 2010
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Crack in BB: vlonjati Miri hits Klodi: "He put hands on me..."

At around 23 the day of Tuesday evening (23.03.10), in the Big Brother house has exploded a fierce debate, again connected with the Klodi homosexuality.

The debate is preceded by a dispute between vlonjati Klodi and Miri, even this one has hit Klodi.

Other residents have surrounded Miri and have asked him more than once: Why came to work here?

Miri said: "I have got Klodi aside and I said: Please more, not with provoko, because I notice that the provoking. It has given no answer for this. I waited to the saying that is not true , but this did not happen .. I put hands from below and has provoked so much, it just had to happen .. "

Best story is expected in different ways. One of the young people entered this week has thrown petrol Miri fire saying: "You sat him in bed Klodi ...". Miri was the answer: "I sat normal, but he put his hands .."

Some residents have held side of the best. According to them, Klodi of his homosexuality as used here is the nomination and is viktimizohet to earn points. Klodi was not present during this debate between Miri and others in the BB3 house. He wept when he shot and then stood separately.
]]

Liridona Uka dhe Vilson Geci ne "Spring Fashion Week 2010"

Liridona Uka by Visar Sopi Vilson Geci
/photo public domain/

Liridona Uka dhe Vilson Geci ne "Spring Fashion Week 2010"

Agjensioni i modeleve "Fox Models Kosova" mer licencen per te derguar perfaqesues nga Kosova ne "Spring Fashion Week 2010" qe do te mbahet ne Turqi.

Liridona Uka, fituese e 2 cmimeve tek "Top Model Dukagjini 2009" dhe "Miss Puls 2009" si dhe shume cmime tjera ne Zvicer. Koheve te fundit eshte nje nder modelet me te angazhuara ne shume reklama.

Vilson Geci, model i njohur kosovar i cili ka qene pjese e shume sfilatave si ne Kosove, Shqiperi dhe Maqedoni. Fitues i shume cmimeve si model, vlen te ceket tek "Best Model Kosova 2009" ku fitoj 2 cmime si "Modeli me i suksesshem i vitit 2009 & Modeli me fame nderkomtare", po ashtu cmimin e 5 ne Ballkan tek "Top Models of Balkan".

Aktualisht keto te dy menaxhohen nga Ardijana Berisha drejtoreshe e "Fox Model Kosova", edhe pse Vili me kontrate eshte me agjensionin "Ballkan Models", po per Kosove menaxhohet nga Ardijana Berisha, kurse per Shqiperi nga Perparim Kola. /blerand rexhepi/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Liridona Uka and Wilson Geci in "Spring Fashion Week 2010"

Agency models "Fox Models Kosovo" get license to send representatives from Kosovo in the "Spring Fashion Week 2010" to be held in Turkey.

Liridona Uka, winner of the 2nd price at "Top Model Dukagjini 2009" and "Miss Puls 2009" as well as many other prices in Switzerland. Recent models is one engaged in many ads.

Geci Wilson, known model of Kosovo which has been part of many sfilatave as in Kosovo, Albania and Macedonia. Winner of many awards as a model, it is worth to mention in "Best Model Kosova 2009" where prices get 2 as "most successful Model 2009 & Model nderkomtare famous", as the price of 5 in the Balkans to "Top Models of the Balkans ".

Currently these two managed by ardijana Berisha director of "Fox Model Kosovo", even though the contract is Vili agency Balkan Models "for Kosovo is managed by ardijana Berisha, Albania and for advances Kola.
]]

Wednesday, 24 March 2010

Elvana Gjata Nominohet Per "Balkan Music Awards 2010"

Elvana Gjata by Etnik Blakaj
/photo etnik blakaj/

Elvana Gjata dhe "Hitech" Nominohen per "Balkan Music Awards 2010"

Videoklipi i Elvana Gjates "Hitech" punuar nga kompania Entermedia Creative Agency eshte nominuar ne mesin e 20 videoklipeve me te mira te ballkanit per ceremonine e ndarjes se cmimeve ne "Balkan Music Awards 2010" qe do te mbahet ne muajin Maj ne Sofie te Bullgarise. Shtetet qe marrin pjese ne kete ceremoni jane: Shqiperia, Bullgaria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Greqia, Turqia, Romania, Bosnia dhe Hercegovina, Kroacia dhe Slovenia. Ky eshte videoklipi i vetem shqiptar qe do te garoje ne kete eveniment.

20 Nominimet
1. Alisia - "Shte se vozim li"
2. Anna Vissi - "Stin pira"
3. Atiye - "Muamma"
4. Casanova - "Bel papir"
5. Colonia - "Lazu oci moje"
6. Connect-R - "Burning love"
7. Dino Merlin & Emina Jahovic - "Med"
8. Edward Maya ft.Vika Jigulina - "Stereo Love"
9. Elvana Gjata - "Hitech"
10. Galia - "3 Minuti Do Show"
11. Hari Mata Hari - "Sreca"
12. Kaliopi - "Ljubicice"
13. Karolina ft.Sky Wikluh - "Kraj"
14. Milan Stankovic - "Face"
15. Morandi - "Colors"
16. Murat Boz - "Her Seyi Yak"
17. Nenad Ceranic - "Suzama Kupices Me"
18. Seka Aleksic - "Poslendji let"
19. Severina - "Haljinica Boje Lila"
20. Teodora - "Adrenalin"
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Elvana Gjata and "Hitech" nominated for "Balkan Music Awards 2010"

Music Video of Elvana Height "Hitech" work by the company Entermedia Creative Agency is among 20 nominees in the best clips for the ceremony Balkan separation of prices in "Balkan Music Awards 2010" to be held in May in Sofia, Bulgaria. States participating in this ceremony are: Albania, Bulgaria, Macedonia, Montenegro, Serbia, Greece, Turkey, Romania, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia. This is the only Albanian video clip that will compete in this event.

20 Nominations
1. Alisa - "state that vozim li"
2. Anna Vissi - "Season pirate"
3. Atiya - Muamma "
4. Casanova - "Bel papir"
5. Colonia - Lazu oci moje "
6. Connect-R - "Burning Love"
7. Dino Merlin & Emina Jahovic - "Med"
8. Edward Maya ft.Vika Jigulina - "Stereo Love"
9. Elvana Gjata - "Hitech"
10. Galia - "3 minute'll Show"
11. Hari Mata Hari - "Sreca"
12. Kaliopi - Ljubicic "
13. Karolina ft.Sky Wikluh - "Kraj"
14. Milan Stankovic - "Face"
15. Morandi - "Colors"
16. Murat Boz - Her Seyi Yak "
17. Nenad Ceranic - Suzama Kupices Me "
18. Seka Aleksic - "let Poslendji"
19. Séverine - Inkjet Haljinica Lila "
20. Teodora - "Adrenaline"
]]

Agim Gerguri, Shofer i Kujdesshem!

Agim GerguriINTERVISTE ME SOLISTIN E GRUPIT “FISNIKET”, AGIM GERGURI

Shofer i kujdesshem!


Agim Gerguri njihet si nder kengetaret me te mire qe ka Kosova. Ai me grupin e tij “Fisniket” ka lene gjurme te pashlyeshme ne estraden tone muzikore. Kenget e tij edhe sot e kesaj dite degjohen shume. Se fundmi, Agim Gerguri ka pranuar te jete pjese e spektaklit realiti shou “VIP Shpija”, qe do te nise ne muajin prill.

“Kosova Sot”: Cilen veture e mbani mend nga femijeria juaj?

Agim Gerguri: Ato qe kane qene ne ate kohe, si “Fiati 1300”, “Fiqa” e famshme, e deri te “Rols Roys”...

“Kosova Sot”: Kur keni filluar te interesoheni me seriozisht per veturat?

Agim Gerguri: Qysh ne moshen e re, si femije. Lodrat e mia kryesisht kane qene vetura te vogla dhe gjithmone kam enderruar te vozis “njeren prej tyre”.

“Kosova Sot”: Po kontakti i pare me timonin kur ka qene?

Agim Gerguri: Diku ne moshen 7- vjecare xhaxhai me merrte ne preher dhe une e mbaja timonin, nderkaq kah mosha 13-14 vjec edhe kam vozitur nga pak.

“Kosova Sot”: Keni patente shoferi?

Agim Gerguri: Po, dhe ate qe nga viti 1996, zyrtarisht. Edhe pse nje kohe kam vozitur pa patente.

“Kosova Sot”: Momentalisht cfare veture vozisni?

Agim Gerguri: Vozis ‘Golf 4’, te cilin e kam blere para dy muajsh.

“Kosova Sot”: Cfare veture do te donit te vozisni?

Agim Gerguri: Kete qe e kam, sepse e kam zgjedhur ta kem per kushtet tona. Sipas kushteve blihet dhe mbahet vetura, e jo sipas modes.

“Kosova Sot”: Ju ka ngelur ndonje veture ne mendje prej atyre qe keni pasur?

Agim Gerguri: Jo edhe aq. Te gjitha e kane kryer punen per mrekulli. I kam mbajtur mire, por e kam nje pershtypje se veturat e Gjermanise jane si te punuara per ne, per terrenin tone.

“Kosova Sot”: Cilin nga ngasesit boteror te veturave e preferoni?

Agim Gerguri: Ka shume nga ata, qe nga Niki Lauda, Shumaheri...

“Kosova Sot”: A ndodhur te vozisni edhe jashte vendit dhe ne cilin vend keni vozitur?

Agim Gerguri: Kam vozitur edhe jashte shtetit dhe ate ne shume vende te botes.

“Kosova Sot”: Cilat vende i konsideroni me te pershtatshme per te vozitur dhe cilat me te rrezikshme?

Agim Gerguri: Po e permendi Zvicren qe me ka rastis te vozis, ku me jane dukur rruget me te mira, me te pastra dhe me te sigurta.

“Kosova Sot”: Sa eshte shpejtesia me e larte te cilen e keni arritur gjate vozitjes?

Agim Gerguri: 270 km/h.

“Kosova Sot”: Cfare nuk pelqeni te shoferet ne Kosove?

Agim Gerguri: Kur kthehen ne lakesa duhet dhene shenja, e ate nuk e bejne te shumten e rasteve, si dhe bejne tejkalime kur nuk duhet bere, e me kete rrezikojne veten dhe te tjeret.

“Kosova Sot”: A keni probleme ne trafik dhe sa ju ndihmon fama per te mos marre gjoba?

Agim Gerguri: Nuk kam shume probleme, por edhe kur bej gabim i paguaj gjobat. Po qe se me falin, eshte se me njohin dhe s’kam asgje kunder. Dhe, kur me denojne me te drejte, s’kam kunder. Eshte gje normale ne te dyja rastet. Policet e komunikacionit i dine detyrat e veta dhe i zbatojne ato sipas ligjit. Ata duhet respektuar nga secili qytetar. Kur e dine se kane gabuar, te mos mundohen te “nxirren” pa arsye, por ta ulin koken, sepse kane gabuar dhe pike! /b.zyberi/kosova sot/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

INTERVIEW WITH THE LEAD SINGER OF THE GROUP "FISNIKET" Agim Gerguri
Careful driver

Agim Gerguri is known as one of the best singers that has Kosovo. He with his group "Fisniket" has left footmarks of estraden indelible in our musical. His song and heard this day more. Finally, Agim Gerguri has agreed to be part of the spectacle realiti show "VIP shpija", which will begin in April.

"Kosova Sot": Which car remember from your childhood?

Agim Gerguri: Those who have been at that time, as "Fiati 1300", "Fiqa" famous, to the "rolse Roys" ...

"Kosova Sot": When you started to seriously interested in cars?

Agim Gerguri: Since the new age, as children. My toys were mainly small cars and have always dreamed of paddle "one of them".

"Kosova Sot": If the first contact with the wheel when there was?

Agim Gerguri: Somewhere at the age of 7 - year-old uncle to get the lap and I hold the wheel, while toward the 13-14 years age and I vozitur by little.

"Kosova Sot": Have driving license?

Agim Gerguri: Yes, and that since 1996, officially. Although one time I saw vozitur patents.

"Kosova Sot": Currently vozisni what car?

Agim Gerguri: paddle 'Golf 4', which I bought two months ago.

"Kosova Sot": What car would you like to vozisni?

Agim Gerguri: this that I, because I choose to have for our conditions. Under the terms buy and maintain cars, not fashion.

"Kosova Sot": You have left any car in mind of those that you had?

Agim Gerguri: Not so. All have committed to work miracles. I have kept good, but I have an impression that Germany cars are like to work for us, for our terrain.

"Kosova Sot": Which car world by riders prefer?

Agim Gerguri: There are many of them from Niki Lauda, Shumaheri ...

"Kosova Sot": A place to vozisni and abroad and which country you vozitur?

Agim Gerguri: I vozitur abroad and that in many countries of the world.

"Kosova Sot": Which countries consider to be appropriate to that with vozitur and dangerous?

Agim Gerguri: I mentioned that Switzerland has the chance to paddle with, where roads are best seen, with clean and safe.

"Kosova Sot": How high is the speed with which you have achieved during driving?

Agim Gerguri: 270 km / h.

"Kosova Sot": What Drivers do not like in Kosovo?

Agim Gerguri: When you return to Lakes should give signs of it not make the most of cases, and make excess when there needs to be done, with this risk themselves and others.

"Kosova Sot": Do you have traffic problems and how fame helps you not to take penalties?

Agim Gerguri: I do not have many problems, but when do I pay fines mistake. If the pardon is to recognize that and I have nothing against. And, when they condemn it right, I have against. Thing is normal in both cases. Communications officers know their duties and implement them according to law. They must be respected by every citizen. When you know are wrong, not trying to "issued" without reason, but to reduce head, because are wrong and point!
]]

Tuesday, 23 March 2010

Olta Gixhari Refuzon "Vip Shpijen"

Olta GixhariOlta refuzon ftesen per “VIP Shpija”

Olta Gixhari ka qene nje tjeter personazh i njohur, qe ka marre ftesen per te hyre ne garen e personazheve VIP “Shtepia e madhe” e Kosoves, qe nis transmetimin ne RTV21 me 1 Prill.

Aktorja simpatike Olta Gixhari ka qene nje tjeter personazh i njohur, qe ka marre ftesen per te hyre ne garen e personazheve VIP “Shtepia e madhe” e Kosoves, qe nis transmetimin ne RTV21 me 1 Prill. Por Olta Gixhari nuk ka pranuar te jete pjese e kesaj gare, ne te cilen deri tani jane konfirmuar se do te hyjne disa emra te njohur nga Kosova, Shqiperia, Maqedonia dhe Mali i Zi.

Aktorja nuk ka shpjeguar arsyen pse nuk ka pranuar te marre pjese ne kete “reality show”, edhe pse pas xhirimeve te filmit “Farmakon”, nuk eshte e angazhuar me ndonje projekt artistik. Ne “Shtepine e madhe” te Kosoves pritet te nisin bashkejetesen e tyre per nje gare te forte disa kengetare, aktore dhe gazetare.

Deri tani pervec Big Mames, jane zbuluar emra te njohur ne fushen e show-bizz-it. Keshtu ne “Shtepine e madhe” do te hyjne Nora Istrefi me te fejuarin Robert Berisha, moderatori i RTV21, Labinot Gashi, grupi i humoristeve “Stupcat”, kengetaret Kastro Zizo, Meda, Alberie Hadergjonaj, Gjyste Vulaj dhe Elvana Gjata,etj. /public domain/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Olta refuses the invitation to "VIP leads"

Olta Gixhari was another familiar character, who received the invitation to enter the race of characters VIP "Home of the largest" of Kosovo, which begins broadcasting on April 1 RTV21.

Olta Gixhari charming actress has been known another character, who received the invitation to enter the race of characters VIP "big Brother" of Kosovo, which begins broadcasting on April 1 RTV21. But Olta Gixhari has refused to be part of this race, in which so far have confirmed they will enter some familiar names from Kosovo, Albania, Macedonia and Montenegro.

Actress explain why there has not agreed to participate in this "reality show", although after shooting the film "Farmakon" is not involved with any art project. In "House of the largest" of Kosovo is expected to launch their co for a strong race some singer, actress and journalist.

So far besides Big Mames, familiar names are found in the field of show-bizz-it. So the "great House" will enter Nora Istrefi Brother Robert Berisha, moderator of RTV21, Labinot Gashi, group humoristeve "Stupcat" Castro Zizo singers, Meda, Alberie Hadergjonaj, N. Zervas and Elvana Gjata, etc..
]]

Davide Zongoli i Pelqen Femrat Shqiptare!

Davide Zongoli & Jonida Shehu
/photo public domain/

Balerini italian: Do martohesha me nje vajze shqiptare

Davide eshte nje balerin italian qe ka ardhur ne Shqiperi per te qene pjese e spektaklit "Dancing with the stars". Nje sfide mes vipash shqiptare ka filluar 5 jave me pare dhe do te zgjase per 12 jave. Davide, si balerin profesionist kishte si partnere gazetaren dhe spikeren e lajmeve ne "Vizion Plus", Jonida Shehu. Pas pese javesh konkurrim, mbremjen e se enjtes, Jonida dhe Davide jane skualifikuar nga loja, duke hequr ne kete menyre dore perfundimisht nga fitimi i shumes per 50 mije euro qe eshte vendosur per personin Vip qe do te marre vendin e pare. Ne nje interviste per Sh2-in, Davide Zongoli tregon per pritjen e tij ne Shqiperi, punen si balerin dhe per vajzat shqiptare.

Si jeni pritur ne Shqiperi, Davide?

Mire, shume mire. Te gjithe shqiptaret me kane pritur mire dhe jane treguar shume te sjellshem me mua.

Kur keni ardhur ne Shqiperi?

Kam mberritur ketu me 2 nentor te 2009-es. Ne fillim me ka kontaktuar Ardi Asllini, duke me bere ftesen qe te merrja pjese ne "Dancing with the stars" ketu ne Shqiperi. Na ishte thene qe do te fillonte ne nentor, por pati nje shtyrje dhe filloi pese jave me pare. Dhe tani kam kater muaj qe jetoj ne Shqiperi.

Ju jeni nje balerin profesionist, cfare keni bere ne Itali?

Si fillim kam qene balerin teatri, pastaj kam marre pjese ne disa programe televizive ne Rai4 apo Rai2, me pas duke u rritur profesionalisht detyrat si balerin ishin edhe me te veshtira. Ne Itali kam punuar edhe me Pipo Baudon, kam qene edhe te Miss Italia. Me pas kam punuar ne teatrin e Madridit.

Davide ZongoliKeni filluar te punoni heret?

Po, ne Itali fillojme te punojme qe ne moshe te re, aq me teper profesioni i balerinit kerkon qe ti te fillosh te punosh heret, nese do qe te mbijetosh ne kete zanat. Ne fillim kam nisur me dansing kontemporan, pastaj me ate modern, pop, kam vallezuar ne ajer. Fatmiresisht, ne Itali nuk rri asnjehere pa bere asgje, jam shkeputur prej andej ne keto momente, sepse doja nje eksperience te re. Por, edhe pse jo qe te vija ne nje vend te huaj, te shihja nje kulture ndryshe dhe te punoja me njerez te tjere.

Cfare ju kishin thene, para se te vinit ne Shqiperi, per kete vend?

Fale reputacionit te kolegeve shqiptare balerine qe jetojne dhe punojne ne Shqiperi, imazhi per kete vend nuk eshte me ai i pari. Ne fillim nuk eshte se kishte ndonje opinion te mire per shqiptaret. Une vete jam nga Brindisi dhe i kam pare shqiptaret qe zbarkonin me anije ne bregdetin tone. Por, me kohen, Italia mesoi dhe te njohe Shqiperine. Sigurisht qe kur une thash ne Itali qe do te shkoj te punoj ne Shqiperi, te gjithe hapen syte dhe me thane; ata vijne punojne ketu, ti do shkosh atje. Po, sigurisht, i thashe, qe mund te shkojme ne tani te punojne ne Shqiperi, nuk ka asgje te keqe.

Ne spektaklin "Dancing with the stars" patet per krah nje vajze gazetare qe nuk ishte balerine, por qe duhej te behej balerine, si u ndjete?

Jonida ishte nje zbulim per mua. Kur me thane se do te kerceja me nje gazetare, thashe me vete; mos, gazetaret nuk kane te bejne fare me boten e spektaklit, sepse nuk vallezojne, nuk kendojne, nuk recitojne, nuk sfilojne. Keshtu qe duhet te fillonim gjithcka nga zero. Ne fillim patem pak veshtiresi, por, Jonida eshte nje vajze shume inteligjente, eshte nje njeri qe impenjohet ne maksimum ne ate qe ben dhe mundohet ta realizoje mire. Por, gjithashtu eshte shume simpatike dhe e embel. Tek Jonida gjeta nje mikeshe shume te mire.

Ka pasur momente grindjesh mes jush?

Si ne te gjitha marredheniet e punes dhe ne nuk do te benim perjashtim. Sigurisht qe ka pasur momente, por ka ndodhur vetem nje here qe ne u grindem dhe patem mosmarreveshje, por, kjo eshte normale. Gjate punes mund te ndodhe, stresi, provat, keshtu qe nuk jane shume te rendesishme ato grindje.

Si reagonte juria per mosmarreveshjet tuaja?

Juria ka per detyre te gjykoje menyren se si ne kercejme. Ata duhet te jene jashte asaj cfare ndodh me ne ne prova. Ata duhet te na vleresojne per ate qe japim ne skene. Ketu dua te them qe ne spektaklin e se enjtes, Jonida u tregua absolutisht shume e zonja.

Cila mendoni se ishte arsyeja qe ju u skualifikuat?

Sepse juria nuk na dha piket e duhura dhe sepse votimi i publikut nuk ka favorizoi. Juria nuk i dha piket e duhura kercimit qe beri Jonida. Dhe shkaku qe ne sot jemi ne shtepi eshte se nuk na vleresuan aq sa duhet.

Pervec gjykimit, cilin nga anetaret e jurise mendoni se eshte me simpatik?

Po, Iva ka qene gjithmone e mire me Joniden, sepse e kishte kolege. Cani eshte Cani dhe nuk ke cfare i thua. Nuk mund te kapesh me te me menyren e te sjellurit. Iliri, perfaqeson programin ne nje fare menyre, sepse eshte profesionisti. Iliri duhet te jete objektiv dhe duhet te jap ate qe Vip-i meriton. Ka nje rol shume te rendesishem ne juri.

Si te duken vajzat shqiptare?

Shume simpatike, me kane komplimentuar ne cdo vend. Dhe i falenderoj te gjithe per mbeshtetjen. Ka pasur disa vajza qe me kane terhequr vemendje, eshte nje vajze, te cilen e pelqej, por per momentin ende nuk mund te them gje. Une jam beqar, keshtu qe...

Do martoheshe me nje vajze shqiptare?

Nese do ta dashuroja, pse jo...

/entela resuli/shekulli/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Balerini Italian: Would marry with an Albanian woman

Davide is an Italian dancer who has arrived in Albania to be part of the spectacle "Dancing with the stars". A challenge between Albanian NBA started 5 weeks ago and will last for 12 weeks. Davide, as a professional dancer as a partner had spikeren journalist and news in "Vision Plus", Jonida Shehu. After five weeks competition, Thursday evening, Jonida and Davide are disqualified from the game, removing in this way by winning the hand eventually amount to 50 thousand euros which is set for Vip person that will take place first. In an interview for Sh2-in, Davide Zongoli shows for his reception in Albania, working as a dancer and Albanian girls.

How were you welcomed in Albania, Davide?

Well, very well. All Albanians are expected to show well and are very polite with me.

When did you come to Albania?

I arrived here on 2 November 2009-es. We start with Asllini Ardi has contacted, by the invitation made to take part in "Dancing with the Stars" here in Albania. We were told that will begin in November, but there was a delay and started five weeks ago. And now I have four months to live in Albania.

You are a professional dancer, what did you do in Italy?

As I was beginning theater dancer, then I participated in several television programs in Rai4 or Rai2, then growing professionally as a dancer tasks were more difficult. In Italy I worked with Pipo Baudon, I was also Miss Italy. Then I worked in theater in Madrid.

You have started to work here?

Yes, in Italy to begin working on new age, the more balerinit profession requires that you start to work sooner, if the will to survive in this profession. At the beginning I started with contemporary dansing, then with modern, pop, have dancing in the air. Fortunately, in Italy never stay there without doing nothing, I am leaving them out in these moments, because I wanted a new experience. But, although not to the line in a foreign country, to see a different culture and working with other people.

What you had said before that to go to Albania, for this country?

Thanks reputation Albanian colleagues dancer living and working in Albania, the image for this country it is not the first. At first it was not any good opinion about Albanians. I myself am from Brindisi and I first Albanian coast disembark our boat. But, with time, and learned to recognize Italy Albania. Of course, that when I said in Italy that will go to work in Albania, all with open eyes and told they come work here, you will get there. Yes, of course, I said, you can go in now to work in Albania, there is nothing wrong.

We spectacle "Dancing with the stars" side had a woman journalist who was not ballet dancer, but that should become dancer, as did you feel?

Jonida was a revelation for me. When the said they would pop with a journalist, told me himself; not, journalists do not have all the world of spectacle, because not dance, not sing, does not recite, not sfilojne. So you must start everything from zero. At the beginning we had little difficulty, but, Jonida is a very intelligent girl, is a man who impenjohet maximum in what makes and tries to perform better. But also it is very charming and sweet. To Jonida found a very good girlfriend.

There were contentious moments between you?

As in all labor relations and we would not do exception. Of course that had moments, but there was only one here that we bicker and we dispute, but this is normal. During the work can happen, stress, evidence, so they are very important argument.

As the jury respond to your dispute?

The jury has the duty to judge how we dancing. They should be outside what happens to us in evidence. They should appreciate us for what we in the scene. Here I want to say that the spectacle of that Thursday, Jonida absolutely proved very lady.

What do you think was the reason you were disqualified?

Because the jury gave us the necessary points for voting public and has not favored. The jury did not give appropriate jump points that made Jonida. And why today we are at home is that we are not appreciated enough.

Besides the trial, which the members of the jury think that is charming?

Yes, Iva has always been good with Joniden, because he had colleagues. Cani Cani is not what you say to. You can not kapesh with the mode of behavior. Illyria, represents the program in some way, because it is professional. Illyria must be objective and must give it that Vip is deserves. There is a very important role in the jury.

How to look Albanian girls?

Many simpatike, with complimenting have in every country. And thank all for support. There were some girls that have attracted the attention, is a girl, which he like, but for now still can not say nothing. I am single, so ...

Do martoheshe with an Albanian woman?

If you would love, why not ...
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online