All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Thursday, 12 January 2012

Alban Muja Artisti qe Perfaqeson Artin Vizuel Kosovar jashte Kosoves...

Me shume na cmojne jasht se ne Kosove

Alban Muja eshte njeri nder artistet qe me sukses po e perfaqeson artin kosovar neper vende te ndryshme. Ai thote se arti vizuel eshte nje “storje suksesi” sidomos jashte Kosoves. Muja eshte pjesemarres ne ekspoziten kolektive qe u hap dite me pare ne kryeqytetin e Turqise, ne te cilen merr pjese me projektin “New York, New York”, ndersa disa muaj me pare ka qene i vetmi perfaqesues qe e perfaqesoi artin kosovar ne “European Culture Congress”.

Me 12 janar, Muja do te hape edhe ekspoziten personale ne Ljublane te Sllovenise, ne te cilin vend po qendron si artist resident tashme dy muaj. Ekspozita eshte emertuar “It’s all about names”, dhe perfshine disa projekte personale te tij.

Zeri: Alban, ekspozita ne te cilen edhe ju jeni pjesemarres, dhe e cila po qendron e hapur ne Stamboll, eshte vleresuar e suksesshme. Jeni edhe vete i kenaqur me te?

A. Muja: Po, eshte nje ekspozite e cila eshte emeruar “White” (e bardhe) pasi te gjitha projektet/veprat jane ne vizatime. Jane gjithsej 10 artiste nderkombetare me projekte te ndryshme, ndersa une kam prezantuar projektin ne 4 vizatime “New York, New York (realizuar 2010-2011), ku per 4 muaj, nga tetori deri ne janar (cdo muaj bej nje vizatim) vizatoj levizjet e mia neper New York

Duke vizatuar te gjitha rruget qe i kam kaluar ne qytetin e madh e te njohur pastaj duke i prezantuar ne nje tjeter qytet te madh e te njohur si Stambolli. Kesisoj, te gjithe ata qe do te shohin keto vizatime do te munde te shohin se cilat rruge i kam frekuentuar gjate kater muajve, te prezantuara ne kater vizatime ne menyre abstrakte ne forme te hartes, por pa emertime. Kjo ekspozite eshte hapur disa dite me pare ne Galerine ‘CDA Projects’ dhe eshte kuruar nga Basak Senova.

Zeri: Keni marre pjese ne disa projekte artistike jashte vendit, c’mendim keni, si e vleresojne te huajt artin figurativ qe prezentohet jashte Kosoves ?

A. Muja: Une mendoj qe arti vizuel ne pergjithesi ka qene storje suksesi, sidomos jashte Kosoves, pasi disa artiste kosovare ne vazhdimesi jane prezantuar ne ekspozita te ndryshme dhe te rendesishme. E kur shihet kjo, mendoj qe arti vizuel kosovar 10 vjetet e fundit ka pasur nje sukses nese krahasohet me lemi te tjera te artit, por jo vetem te artit.

Normal si artist nga Kosova mundimet kane qene me te medha per te gjetur rrugen e duhur te cilen ende shume artiste po e kerkojne, nese krahasojme me koleget tane nga perendimi.

Arsyet si duket dihen, pasi jo shume shpesh arti dhe kultura ne pergjithesi eshte prioritet ne vendin ku ne jetojme, me gjithe rolin e madh qe kane pasur dhe kane artistet ne skenen nderkombetare. Andaj veshtiresite per artistet kosovare ekzistojne pasi cdo gje jane te thirrur ta bejne vete, madje edhe ato pune qe nuk jane per ta. Keto veshtiresi jane te shprehura sidomos per artiste qe nuk jane etabluar ende, edhe pse vendi ku jeton s’ben te jete arsye per realizimin apo jo te nje vepre arti.

Eh kur i shtohet kesaj edhe problemi i lirise se levizjes ku tashme edhe koleget tane nga rajoni s’e kane kete problem, veshtiresite shtohen edhe me. Fatmiresisht kete te fundit personalisht nuk e kam ndjere shume.

Zeri: Ju tashme do te hapni edhe ekspoziten tuaj personale ne Ljublane. Cfare pritni prej saj?

A. Muja: Po, une jam ketu ne nje rezidence artistike, quhet “Kulturni Centar Tobacna Residency” i ftuar nga Mestna Museum, ku jam me shume se dy muaj ketu. Dhe si perfundim i rezidences te ejten me daten 12 janar hapet ekspozita ime personale, e realizuar nga Mestna Museum dhe Tobacna dhe e kuruar nga kuratorja e njohur sllovene Alenka Gregoric. Do te prezantohen disa projekte te realizuar ketu sikurse edhe disa projekte artistike te realizuara me heret, te gjitha nen emertimin e ekspozites “It’s all about names”.

Normal pres qe audienca te pelqej ekspoziten pasi shteti slloven ka paguar per kete rezidence dhe realizimin e kesaj ekspozite, andaj deshira ime eshte te ua kthej me pune te mire, por duhet per kete te presim deri te enjten apo deri ne mbyllje te ekspozites nje muaj me vone.

Zeri: Cila ka qene perkrahja e institucioneve te Kosoves, nese e keni pasur ndonjehere?

A. Muja: Jo, per kete ekspozite ka paguar Mestna Musume dhe Ministria e Kultures Sllovene, keshtu qe nuk ka pasur nevoje per ndonje perkrahje tjeter, por edhe ashtu provoj te mos jem i varur nga fondet e institucioneve tona, duke e ditur interesimin qe kane dhe mundesite e tyre. Nje here kam kerkuar nje bashkepunim per nje ekspozite te mehershme, nuk kam marr pergjigje, keshtu qe jam koncentruar ne forca te mia dhe te institucioneve qe me ftojne.

Zeri: Si e shihni te ardhmen e ketij lloj arti ne vendin tone dhe a ka ai ndonje perspektive?

A. Muja: Hmm, s’e di a mund t’i pergjigjem kesaj pyetje drejt. Une kur vendosa te merrem me art seriozisht asnjehere nuk kam menduar vetem per tregun kosovar apo me se paku kam menduar per kete treg pasi kam qene i vetedijshem per mundesite qe t’i ofron Kosova si treg arti. Sikur te jesh edhe artisti me i suksesshem ne Kosove nuk eshte ndonje sukses i madh pasi tregu eshte thuajse inekzistent.

Andaj ka disa artiste kosovare qe jane me te njohur jashte vendit te tyre, ne regjion e me gjere, por nuk njihen shume ne Kosove, ndoshta per kete duhet pyetur edhe mediumet? posted at albavipnews.blogspot.com. Nuk ka ende nje kulture te konsumit te artit, madje as banka qe shpesh e perkrahin dhe bejne koleksion te artit ne vendet tjera, kjo nuk ndodh ne Kosove me gjithe perfitimet marramendese qe i bejne.

Apo ne nje kryeqytet si Prishtina qe thuhet qe qarkullojne gati gjysme milion banore ka vetem 2-3 hapesira ekspozuese, me buxhete gati qesharake. Kryeqyteti nuk ka galeri apo muze te vetin sikurse as shteti nuk ka nje muze artit. Lublana nje qytet me i vogel se Prishtina ka 20 here me shume hapesira per art e mos te flasim per financim.

Fundja eshte detyre e shtetit pasi kane qene dhe ende jane te vetmit artistet vizuel ata qe edhe para pavaresise se vendit tone kane prezantuar me emrin e tyre kete vend sikuse cdo shtet tjeter qe ka pasur nje perkrahje shume me te madhe se artistet kosovare. /zeri/janar 2012/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Appreciate us more outside than in Kosovo

Alban Muja is one of the successful artists are represented by Kosovar art in various locations. He says that visual art is a "success story", especially abroad. Muja is participating in a collective exhibition that opened the previous day in the capital of Turkey, which takes part in the project "New York, New York", while a few months ago has been the sole representative of the art represented in Kosovo "European Culture Congress ".

On January 12, Muja will open the exhibition in Ljublanë of Slovenia, in which the country is standing as a resident artist for two months already. The exhibition is called "It's all about names", and includes some of his personal projects.

Voice: Alban, exhibitions in which also you are participating, and which is staying open in Istanbul, was considered successful. Are you satisfied himself with?

A. Muja: Yes, it is an exhibition which is named "White" (white) after all the projects / works are drawings. There are a total of 10 international artists with various projects, while I introduce the project in 4 drawings "New York, New York (conducted 2010-2011), where for four months, from October to January (do a drawing every month) depict movements My in New York

By drawing all the ways that I spent in the big city and known then introduced into another big city known as Istanbul. Thus, all who shall see these drawings shall be able to see which way I have attended over the past four months, presented in four drawings in the abstract form of the map, but without names. This exhibition was opened several days ago at the Gallery 'CDA Projects' and is curated by Basak Senova.

Voice: You have participated in several art projects abroad, What do you think, as foreigners appreciate the fine art that is presented outside?

A. Muja: I think that visual art in general has been the success story, especially abroad, as some ongoing Kosovar artists are presented in various exhibitions and important. When seen it, I think that visual art Kosovo last 10 years there has been a success when compared with other fields of art, not just the art.

Normal struggles as an artist from Kosovo have been great to find the track that many artists are still looking, if we compare with our colleagues from the West.

Apparently unknown reasons, because not very often art and culture in general is a priority in the country where we live, with all the great role that artists have had and have the international scene. So there are difficulties for Kosovar artists as everything are called to do yourself, even those jobs are not for them. These difficulties are expressed especially for artists who are not yet established for, although the place where he lives should not be the reason for the realization or not of an artwork.

Well when it is added to this the problem of freedom of movement where even now our colleagues from the region have not this problem, the difficulties are further compounded. Fortunately the latter personally have not felt much.

Voice: You now will also open your personal exhibition in Ljublanë. [Some expect from it?

A. Muja: Yes, I am here in a mansion art, called "Cultural Center Residency TOBACNA" invited by Mestna Museum, where I'm more than two months here. And as a result of the residence on January 12 Thursday to open my own exhibition, carried out and TOBACNA Mestna Museum and curated by the renowned Slovenian curator Alenka Gregoric. Will be presented several projects conducted here as well as some artistic projects completed earlier, all under the title of the exhibition "It's all about names."

Normal expect that audiences enjoy the exhibition as the Slovenian state has paid for the mansion and the realization of this exhibition, so my desire is to restore their good work, but have to wait until this Thursday or until the conclusion of the exhibition a month later on.

Voice: What has been the support of institutions, if you had ndponjëherë?

A. Muja: No, for this exhibition has paid Mestna Musume and Slovenian Ministry of Culture, so no need for any other support, but just try not to be bound by our institutional funds, knowing that interest and their opportunities. I once asked a collaboration for a previous exhibition, I have not been answered, so I am concentrating on my strength and to invite institutions.

Voice: How do you see the future of this kind of art in our country and whether he has any perspective?

A. Muja: Hmm, does not know if I can answer this question correctly. When I decided to dabble in the arts have never seriously been thinking about our marketplace or at least I thought about this market because I was aware of the opportunities to offer Kosovo as art market. Had to be the most successful artist in Kosovo is not a great success because the market is almost nonexistent.

So there are some Kosovar artists are known outside their country in the region and beyond, but not known to many in Kosovo, perhaps we should ask the media? posted at albavipnews.blogspot.com. There is still a consumer culture of art, even banks often support and make collections of art in other countries, this does not happen in Kosovo despite the enormous profits they make.

Or as a capital Pristina allegedly circulating about a half million people has only 2-3 exhibition space, with almost ridiculous budgets. Capital does not have its own gallery or museum as neither state has an art museum. Ljubljana is a small city that Pristina has 20 times more space for art and not to talk about funding.

Ultimately it is the duty of the state because they were and still are the only visual artists who even before the independence of our country have been introduced to their name this place sikuse any other country that has had a much greater support than Kosovar artists. / Voice / January 2012 /
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online