All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Friday, 24 February 2012

Blerim Destani "Bukuria e jetes, e paparashikueshme"

Nuk i pëlqen ta parashikojë shumë të ardhmen, por ka në mendje një ide, e shikon vetëm pas 30 vjetëve si aktori i madh Shon Koneri dhe me një familje të madhe.

Kështu na tregon aktori i njohur shqiptar Blerim Destani, djaloshi tetovar, i cili megjithëse është shumë i lakuar nëpër faqe rozë, nuk do të flasë në emra të përveçëm, kur e pyesim për ndonjë vajzë të tij, pasi, sipas tij, kanë qenë thashetheme. Por, aktori në rrëfimin e tij tregon shumë gjëra interesante, madje, edhe dëshirën e tij për ta luajtur një rol përkrah një aktoreje të madhe botërore.

"Kosova Sot": Do të doja të dija se ku ndodhet Blerimi në këto momente, dhe çfarë po bënte para se t'u përgjigjej këtyre pyetjeve?
Blerim Destani: Sapo mbarova takimin me një regjisor gjerman, që më ka bërë një ofertë shumë interesante. Ishte takim shumë produktiv.

"Kosova Sot": Lajmet për ty se je i lidhur, jo me këtë vajzë, jo me atë vajzë, nuk kanë brenda asgjë të vërtetë, apo dikush edhe mund t'ia ketë qëlluar?
Blerim Destani: Nuk mund të them se "dikush ia ka qëlluar", pasi gjithçka që është paraqitur në mediume ka qenë e mbështjellë me petkun e thashethemeve. Si duket në këtë sferë "do t'ia qëllojë ajo apo ai gazetar", që para se ta botojë lajmin do të marrë konfirmimin nga unë.

"Kosova Sot": Sapo kaloi Shën Valentini, si e kaluat, dhe si ishte ajo puna sekrete e dhuratës?
Blerim Destani: Mirë ia kalova, nuk ka asgjë "sekrete", por vetëm private. Njeriu kur feston diçka e bën atë vetëm me ata që janë pjesë e festës, edhe dhuratat janë një lloj shprehjeje e respektit dhe gjendjes emocionale.

"Kosova Sot": Kjo vajzë që ia dhuruat dhuratën do të jetë nesër nusja jote?
Blerim Destani: Bukuria e jetës është se të gjithë e dimë se çka kemi jetuar e përjetuar, ndërsa çka do jetojmë e përjetojmë në të ardhmen, nuk e dimë. Dhe, mirë që është kështu, pasi pikërisht këtu qëndron bukuria e jetës.

 "Kosova Sot": Ti je duke punuar për një film të ri, përkrah aktorëve të huaj, mund të dimë diçka më shumë?
Blerim Destani: Jam duke i shqyrtuar ofertat, dhe kur të ketë diçka konkrete do ta paraqes në mediume. Nuk dua të flas për planet, por vetëm për punë dhe vepra të realizuara.

 Përmbajtja, para formës

"Kosova Sot": Blerim, shpeshherë shqiptarët të krahasojnë edhe me modelin e modës, se si mund të vishet bukur një mashkull, ju jeni merakli vetë?
Blerim Destani: Unë kam një dobësi që e kam shprehur disa herë, nuk jam indiferent ndaj të bukurës. Të bukurën dua ta shijoj maksimalisht në jetë, pasi është esenca e jetës. Parapëlqej gardërobë që më bën të ndjehem mirë e rehat. Pra, më shumë i kushtoj rëndësi përmbajtjes, se sa formës. Nuk mund të vesh diçka që është "firmato", nëse nuk ndjehem mirë e rehat.

 "Kosova Sot": A mund ta dimë, cili është koleksioni më i madh i një veshjeje që e keni në gardërobën tuaj?
Blerim Destani: "Dsquared, D&G", "Twoseventeen".

 "Kosova Sot": E sipas jush, cili apo cila artist/e shqiptare vishet më së miri dhe ka më shumë shije?
Blerim Destani: Çdokush e ka shijen e vet, dhe vishet sipas asaj se si ndjehet apo dëshiron.

 "Kosova Sot": Cilën aktore të Hollivudit do të donit një ditë ta kishit përkrahë në një rol të madh?
Blerim Destani: Naomi Uats është një aktore me të cilën do të doja të luaja bashkë.

 "Kosova Sot": Blerim Destani pas 30 vjetëve, e keni menduar se si dhe ku mund të jeni?
Blerim Destani: Hëm! Nuk më pëlqen të bëj parafytyrime të tilla, por ... Si aktor e shoh veten diçka si Shon Koneri në moshën e tanishme, ndërsa privatisht, me një familje të madhe timen./Intervistoi: Maksim Gjokaj/Kosova Sot/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
The beauty of life, unpredictable

Does not like to predict the far future, but has in mind an idea, sees only after 30 years as a major actor Sean Koneri and a large family. So show us the famous Albanian actor Vip Press, boy Tetovo, which although is very curved down the page pink, would not speak in proper nouns, when a girl ask for it, because, according to him, have been rumors . But the actor in his story shows many interesting things, even his desire to play a role alongside a great actress world.

 "Kosova Sot": I would like to know where Blerim in these moments, and what he was doing before you answer these questions?

Vip Press: Once I finished the meeting with a German filmmaker who made me a very interesting offer. Meeting was very productive.

 "Kosova Sot": News for you that you are connected, not with this girl, not with that girl, not in anything really, or even someone may have shot?

Vip Press: I can not say that "someone has been shot", as everything is presented in the media has been wrapped in the guise of rumors. It seems in this area "shall shoot it or a journalist", who publish the news before going to get confirmation from me.

 "Kosova Sot": I have just spent St. Valentine, how you got on, and that she was the secret work of the gift?

Vip Press: Well it passed, there is nothing "secret", but only privately. If a man does it celebrates something only those who are part of the feast, the gifts are an expression of respect and kind of emotional state.

 "Kosova Sot": This girl who donated her gift tomorrow will be your bride?

Vip Press: The beauty of life is that we all know what we have lived and experienced, and what the experience will live in the future, do not know. And, well that is so, because here lies the beauty of life.

 "Kosova Sot": You are working on a new movie, alongside foreign actors may know something more?

Vip Press: I am reviewing the bids, and when we have something concrete will be presented in the media. I do not want to talk about plans, but only for work and work performed.

 Content, before final

 "Kosova Sot": Blerim, Albanians often compare well with the fashion model, how can a man looks lovely, you're meraklie itself?

Vip Press: I have a weakness that I have mentioned several times, I am not indifferent to beauty. I want to savor the beauty to be maximized, as is the essence of life. I prefer wardrobe that makes me feel good and comfortable. So pay more substance than form. Can not wear something that is "firmato" if I do not feel comfortable well.

 "Kosova Sot": Can we know who is the biggest collection of a dress you have in your wardrobe?

Vip Press: "Dsquared, D & G", "Twoseventeen".

 "Kosova Sot": And in your opinion, who or what the artist / the Albanian dresses well and has more flavor?

Vip Press: Everyone has their own taste, and dress according to how it feels or wants.

 "Kosova Sot": Which Hollywood actor would one day like you had a support role?

Vip Press: Naomi Uats is an actress with whom I would like to play together.

 "Kosova Sot": Vip Press after 30 years, and have wondered how and where can you?

Vip Press: Hmm! I do not like such parafytyrime, but ... I see myself as an actor Sean Koneri something as current age, while privately, with a large family of my own. / Interview: Maksim Gjokaj / Kosova Sot /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online