All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Wednesday, 15 February 2012

Ervin Bejleri: Une perball aktorit qe ka fituar Oscar...

INTERVISTA/ Flet aktori Ervin Bejleri (Vini i Portokallise)

Ervin Bejleri: “Portokallia”, trampoline, por jo ure per mua

Ne bisede ai eshte shume i sinqerte, i qeshur dhe konkret. Nuk heziton te thote edhe gabimet e tija ne jete, por dhe gezimet dhe peripecite. Ne shkolle ishte kerkues dhe pse pedagoget i jepnin pjese teatrale qe atij s’i kane pelqyer. Mosmirenjohjen e cileson si vesin me te keq te njeriut, sikunder punen e quan vlere te pakontestueshme. Per te “Portokallia” ka qene nje trampoline per ecjen perpara, por dhe nje fat, pasi njohu Olen, bashkudhetaren e jetes. Pika me kulmore e karrieres se tij eshte filmi i fundit ne Itali “Shlyerja e mekateve”, ku ai luan me shume aktore te medhenj italiano-amerikane.

“Koleksioni i qelqit”, nje drame qe ju kishit rolin kryesor...
- Ka qene nje drame shume e mire per mua. U vu ne skene ne Festivalin e Regjisoreve te Rinj. Ky festival i 2011-s ishte ne vitin e shtate te organizimit. Ne kete drame kisha rolin kryesor, Tomin. Kjo shfaqje kishte Lorin Terezin si regjisor. E falenderoj qe me zgjodhi mua per kete rol, pasi te kesh rolin kryesor ne nje drame cfaredo eshte privilegj.

Pas ketij momenti?
- Pas kesaj shkova ne Itali, pasi me erdhi ftese nga regjisori i shquar Italian Karlo Fusko (Carlo Fusco), per nje film per mafien italo-amerikane. Ne kete film pata 10 skena, afersisht 7 min film. Kete film e hap figura ime dhe e mbyll figura ime. Filmi titullohet “Vespro D’un Rinnegato”, “Shlyerja e mekateve”. Ne film dua te theksoj se, kam futur dhe disa batuta shqip, pasi u konsultova me regjisorin. Atij i pelqeu ideja qe mund te futej dhe nje gjuhe tjeter e huaj, sepse filmi s’eshte tejet italian. Personazhi im ishte i nje njeriu qe vjen ne rritje, me origjine nga Sicilia dhe qe jeton ne Amerike

Me ke luajtet ne kete film?
- Une ne fillim se dija kush luante ne kete film, por kur u njoha me aktoret u befasova. Aty luanin Danny Glover (ka luajtur Presidentin Amerikan), Michael Madsen (amerikan), John Savage (amerikan), Steven Bauer, Hat Yamanouchi, Giovanni Martorana, etj…Pra, aktore te nivelit boteror. Ndjehesha shume i emocionuar ne fillim.

Si u ndjete me shkollen shqiptare te aktrimit?
- Ne raport me aktoret italiane kemi shume gjera te perbashketa, ne zakone, tradita, kulture aq me teper ne Kalabri ku ka shume arbereshe. Ndersa, kur flitet per film ndryshon puna. Filmi ka kamera dhe kamera te ha, do nje loje me te mbledhur, nje loje me skrupuloze, me te brendshme, loje sysh se sa ekspresioni te jashtem sic e ka teatri. Por ndryshe do te thosha per aktoret amerikane. Ata kane luajtur filma qe kane fituar “Oscar”. Ne portretin e tyre, ne syte levizes kishte dicka ndryshe ne konceptim. Por duhet te themi se ne kemi gjak tjeter, mesdhetar, kemi tjeter temperament.

Ku u xhiruan skenat e tua?
- Roli im u xhirua kryesisht ne Sicili ne Kapaci. Ishte nje ambient i mrekullueshem.

Nuk patet reagime nga mafia ne ate vend?
- As qe behet fjale. Perkundrazi, te gjithe na respektonin. U krijua nje atmosfere e kendshme me banoret. Filmi mbetet film. Ai eshte magjik.

A krijuat relata me regjisorin Fusko (Fusco) gjate xhirimeve dhe a ka ardhur ai ndonjehere ne Shqiperi?
- Krijova relata shume te mira. Madje, ishte ai qe u afrua. Ishte njeri i thjeshte, por me dije te thella ne regjisure. Nuk ka ardhur asnjehere ne Shqiperi dhe ka shume kuriozitet ta vizitoje. Me ka dhene fjalen qe do vije se shpejti per te krijuar dhe nje distributor per filmin qe realizuam.

Do te vazhdosh kete bashkepunim me regjisorin Fusko?
- Ajo s’eshte ne doren time, por di te them qe ai ngeli i kenaqur me lojen time dhe me ka perfshire ne nje skenar te ri, ku ne bosht te skenarit do te jene marredheniet Shqiperi-Itali si dhe emigracioni i madh i shqiptareve ne fqinjin tone perendimor. Ka skena me skafiste dhe prostituta. Eshte historia e nje djali te vogel qe iken nga Shqiperia.

Ju jeni pjese e tetarit Kombetar ne dramen “Henri i VI”, pjesa e dyte. C’perben per ju kjo pjesemarrje ne Teatrin Kombetar?
- Ishte nje fat per mua qe marr ne kete projekt gjigand nje nga te paktet e TK, pasi per here te pare TK ka fituar te drejten te marre pjese ne Festivalin Nderkombetar te “Shekspirit” qe organizohet ne Londer. Ne kete Festival, me i madhi ne llojin e vet, marrin pjese trupa nga e gjithe bota. Shqiperia eshte nder vendet e pakta te Ballkanit qe merr pjese ne kete Festival, pasi Rumania nuk merr pjese. Po ashtu dhe Kroacia, Mali i Zi, etj… Pjesa qe kemi ne quhet ndryshe “Trilogjia e Henrit” ose “Trilogjia e Ballkanit”, ku pjesen e pare te Henrit te VI e luan Serbia, te dyten ne dhe te treten, Maqedonia. Kjo drame ka 23 aktore dhe regjisor eshte Adonis Filipi. Ne kete drame jane mbledhur aktoret me te mire shqiptare.

Cfare ka qene “Portokallia” per Vinin?
- Ka qene nje eksperience e madhe dhe e mire. Ne te gjitha anet, nga ana financiare, nga ana emocionale, nga ana familjare (pasi aty njoha Olen, bashkeshorten time) ka qene nje trampoline shume i mire. Por per mua aq mbeti, nje trampoline, qe nuk u be kurre ure. Te ardhmen time dua ta ndertoj mbi filmin, mbi teatrin Per aq sa kohe qendrova, ai spektakel e kreu funksionin e duhur per mua si Ervin. U largova per disa arsye qe s’kane vend ne kete interviste.

Ke hasur veshtiresi ne pune?
- Plot. Nje nga keto ishte kur regjisori i filmit italo-amerikan me tha se do te kesh perballe nje aktor qe ka fituar OSCAR. U mobilizova totalisht duke studiuar skenarin. Moment tjeter ka qene kur isha student, kur pedagogu im me ka dhene nje rol qe une nuk e doja. Pedagogu nguli kembe qe ta merrja. Ai me thoshte ti e ben. Une doja rol tjeter. Si perfundim e mora rolin dhe dola shume bukur. As vete s’e besoja se e kisha luajtur une. Pedagogu kishte ngelur shume i kenaqur. Po ta duash rolin, te fillosh ta duash, ai do te doje dhe do realizohet.

Ne sa filma artistike ke marre pjese?
- Ne kater filma. Per mua nuk jane pak dhe pse numri kater nuk tregon sasi. Por ne ta kam mesuar sa dy akademi. Filmi ka tjeter format, tjeter emocion, tjeter plastike. Kamera te hipnotizon.

Je penduar qe ke zgjedhur kete profesion?
- Ne jete kam marre disa kolpo. Si cdo njeri. Ky profesion te shtrengon nga ana ekonomike ne momente te caktuara. Aq me teper qe ne Shqiperi s’ka aq hapesira ky profesion. Disa here kam menduar po sikur te kisha marre profesion tjeter. Kam menduar sikur te isha nje gazetar, te isha inxhinier, ekonomist. Por kur kam qene i qete, larg veshtiresive kam thene me bindje te plote. Jo! Une s’mund te bej profesion tjeter, kam lindur per aktor. Nuk jam bere kurre pishman. /albert zholi/gazeta telegraf/shkurt 2012/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
INTERVIEW / actor speaks Bejleri Ervin (Note the Portokallise)

Ervin Bejleri "ORANGES", springboard, but no bridge for me

In conversation he is very honest, genial and concrete. Not hesitate to say even his mistakes in life, but also the joys and vicissitudes. At school was requesting and why professors plays that gave him not of their favorite. Ingratitude qualifies as the worst vice of man, as the work of unquestionable value calls. To "ORANGES" has been a springboard for moving forward, but a fate, as recognized Olën, bashkudhëtaren of life. Culminating point of his career in Italy last film "The Atonement of Sins," where he plays with many great actors Italian-Americans.

"Collection of glass," a drama that you had the leading role ...
- It was a very good drama for me. It was staged at the Festival Young filmmakers. This festival of 2011-s was in the seventh year of organization. In this drama had a major role, Tom. This show had Lorin sorts as a director. And thank you chose me for this role, as having a key role in a drama is any privilege.

After this time?
- After that I went to Italy, because the invitation came from the distinguished Italian director Carlo Fusko (Carlo Fusco), a film about Italian-American mafia. In this movie had 10 scenes, about 7 min film. This film opens and closes my pictures my pictures. The film, titled "D'un Vespro Rinnegato", "The Atonement of sins." In the film I want to emphasize that I have introduced and some mot slip, having consulted with the director. He liked the idea that could fall and a foreign tongue, because the movie is not very Italian. My character was a man who comes to growth, originally from Sicily and living in America

Who played in this movie?
- I at first that I knew who was playing in this movie, but when I met the actors were surprised. They played Danny Glover (played U.S. President), Michael Madsen (U.S.), John Savage (American), Steven Bauer, Hat YAMANOUCHI, Giovanni Martorana, etc ... So, world-class actors. I felt very excited at first.

How did you feel with the Albanian school of acting?
- In relation to the Italian actors have much in common, in customs, traditions, culture and much more in Calabria where many Arbëresh. While, when it comes to changing film work. Film cameras and camera ha, will collect a game, a game more meticulous, more domestic, eye game than external expression as has the theater. But otherwise, I would say to American actors. They play movies that have won the "Oscar". In their portrayal, moving eyes had something different in conception. But to say that we have different blood, Mediterranean, have another mettle.

Where were your scenes xhiruan?
- My role was mainly shot in Sicily in Kapaçi. It was a wonderful ambience.

They had no feedback from the mafia in this country?
- Not even mentioned. Instead, everyone respected us. They created a pleasant atmosphere with the locals. The film remains a film. He is magic.

A director who made relations with Fusko (Fusco) during the shooting and whether he ever came to Albania?
- Created relata very good. Rather, it was he who approached. He was a simple but profound knowledge in regjisurë. There has never gotten in Albania and has more curiosity to visit. Has given the word that will come soon to establish a distributor for the film and realized that.

Will continue this collaboration with director Fusko?
- It is not in my hand, but I know that he was so pleased with my game and I was involved in a new scenario, where the shaft of the scenario will be the relations between Albania and Italy and the great immigration of Albanians in our western neighbor. There are scenes on its drivers and prostitutes. It is the story of a little boy who fled from Albania.

You are part of the National Theatre in the drama "Henry VI", Part II. Ç'përbën to you that participation in the National Theatre?
- It was fortunate for me to take on this gigantic project of one of the few TK, since TK for the first time won the right to participate in the International Festival "Shakespeare" organized in London. In this Festival, the largest of its kind, participating theaters from around the world. Albania is among the few Balkan countries participating in this festival, because Romania does not participate. Also, Croatia, Montenegro, etc. ... The part that we have called "Trilogy of Henry" or "Balkan Trilogy", where the first part of Henry VI plays Serbia, second and third in, Macedonia. This play has 23 actors and director is Philip Adonis. In this drama are gathering the best Albanian players.

What was "ORANGES" to pick?
- It was a great experience and good. On all sides, from the financial, emotional turn, by the family (because there Olën acquainted, my wife) has been a very good springboard. But much remained to me, a springboard, the bridge was never made. I want my future to build on the movie, the theater stood for so much time, it show the proper function of the head for me as Ervin. I left for some reason have no place in this interview.

You have encountered difficulties at work?
- Plot. One of these was when the movie The Italian-American said he would have against a player who has won the OSCAR. I totally mobilizova studying the script. Another moment was when I was a student, when my instructor has given me a role that I do not like. The instructor insisted that I take. He told me to make. I wanted another role. Finally I got the role and came out very nice. Neither I do not believe that I played. The instructor had left very satisfied. If you want the role, to begin to love, he will want and will be realized.

In how many films have you take part?
- In the four films. For me there are few, and though the number four shows not quantity. But I've learned how the two academies. The film has another format, another emotion, other plastics. Hipnotizon camera.

You regret that you have chosen this profession?
- In life I got some kolpo. As each man. This occupation by economic shakes at certain moments. Moreover, that in Albania there is no space so this profession. Several times I thought what if I get another profession. I thought if I was a journalist, I engineer, economist. But when I was relaxed, away difficulties I said with full conviction. No! I can not do another job, I was born to actor. I do not ever regret. / Albert Jolie / telegraph newspaper / February 2012 / ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online