All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Tuesday, 7 February 2012

Si duken kengetaret tona pa make up?

Kot nuk thonë që make up-i bën mrekullia.

Më shumë se kushdo tjetër këtë mund ta konfirmojnë femrat e famshme të ekranit, të cilat një pjesë të suksesit duhet, ndër të tjera, t’ua dedikojnë edhe grimierëve të tyre, të cilët në më të shumtën e rasteve i transformojnë totalisht.

Megjithatë, shpesh grimi dhe tualeti japin edhe efektin e kundërt. Ka shumë këngëtare, veçanërisht ato më të rejat në moshë, që për shkak të tualetit të rënduar që bëjnë nuk e tregojnë aspak moshën reale, përkundrazi duken shumë më të mëdha. Ja se çfarë ndodh kur make up-i “shndërron” datën e lindjes.

Adelina Tahiri.Mosha reale: 20 vjeç. E trukuar: 28 vjeç

Po të vendosësh 2 tonë buzëkuq, tre tonë rimel dhe katër tonë penel sysh, është e qartë që mosha jote do të rritet minimumi tetë vjet. Ndërsa në foton e parë Adelina duket që është ende një vajzë në fillimet e rinisë së saj, në të dytën kemi një shndërrim total, ku shohim një Adelinë që moshës së rinisë po i thotë pak nga pak mirupafshim. Një këshillë për Adelinën: kaq e bukur sa je, make up-i është gjëja e fundit që të duhet.

Argjentina Ramosaj. Mosha reale: 21 vjeç. E trukuar: 30 vjeç

Rrallë herë e kishim parë këngëtaren Argjentina Ramosaj pa make up në fytyrë, por kur më në fund siguruam një foto të tillë, nga erdhi vërtet keq që nuk e kemi parë më shpesh në gjendje natyrale. Argjentina është nga ato artiste që e ka të vështirë të dalë pa make-up, por kjo ka koston e vet, pasi e bën të duket shumë më të madhe në moshë, aq sa edhe ne u habitëm kur mësuam që është vetëm 21 vjeçe. Këshilla jonë do të ishte: Kaq e bukur dhe e freskët që je Argjentina, është mëkat të “plakësh” veten me zor.

Genta Ismajli: Mosha reale: 28 vjeç; E trukuar: 38 vjeç

T’i shtosh vetes tënde me pahir 10 vite më shumë na duket një veprim jo shumë i zgjuar, aq më shumë kur je pjesë e botës së spektaklit, ku “lufta për mbijetesë” ka rregulla të ashpra dhe një ndër to është të dukesh gjithmonë e re. Në foton e parë, ku shohim një Genta pa asnjë grimcë make up-i, nëse nuk do ta dinin moshën reale të saj, do të kishim menduar pa frikë se kemi të bëjmë me një adoleshente. Ndërkohë që në foton e dytë duket sikur kjo femra është mamaja e asaj të parës. Këshillë: Genta, vërtet make up-i është i domosdoshëm kur del në televizor, por mundohu që ai të bëhet aleati yt duke të të ulur vite, jo duke të t’i shtuar ato.

Ingrid Gjoni: Mosha reale: 31 vjeç; E trukuar: 25 vjeç

Në rastin e Ingrid Gjonit make up-i jep efektin e kundërt. Nëse në foton e parë, në të cilën Ingridi shfaqet pa tualet, mosha e saj duket për atë që është në të vërtetë, në të dytën make up-i i duhur ka zbritur plot 6 vite nga mosha reale e këngëtares seksi. Ky është shembulli i mirë për të treguar se kur di çfarë të shkon dhe nuk abuzon me buzëkuqin, lapsin e syve apo ruzhin e faqeve, tualeti mund të bëjë vërtet mrekulli dhe të japë efektin që ti do: të dukesh bukur dhe më e re në moshë.

Nora Istrefi: Mosha reale: 26 vjeç; E trukuar: 26 vjeç; Pa make up: 45 vjeç

Në rastin e Nora Istrefit vlerësimi është bërë duke u nisur nga të tjera standarde. Nuk kemi asnjë kritikë për Norën me grim në fytyrë, pasi nuk ka ekzagjerime dhe mosha që shfaq është ajo që në të vërtetë ka edhe në pasaportë, 26 vjeçe. Problemi fillon kur shikon Norën pa make up. U munduam të mos tregohemi shumë të këqij dhe nuk i dhamë më shumë se 45 vjeç, edhe pse në të vërtetë… Dakord, nuk po flasim më shumë se fotoja tregon gjithçka. Në këtë rast kemi vetëm një këshillë: Nora, mos dil kurrë pa make up!

Tuna Sejdiu: Mosha reale: 27 vjeç; E trukuar: 42 vjeç

Vetëm nëse këtë grim nuk e ka bërë me rastin e festës së Halloweenit, ku të ketë dashur të japë imazhin e një punëtoreje seksi 42-vjeçare, në të kundërt nuk ka asnjë arsye që të justifikojë këtë make up super të rënduar dhe që i shton plot 15 vjet moshës reale të Tunës. Aq më shumë kur bëhet krahasimi me foton e parë, në të cilën Tuna pa grim në fytyrë duket si një vajzë e vogël. Këshillë: Tuna, ti na pëlqen vërtet shumë, por të lutemi mos të të shohim kurrë të katandisur në këtë gjendje, sepse një herë të dytë nuk do ta përballonim dot më.

Bleona Qereti: Mosha reale: 33 vjeç; E trukuar: 24 vjeç

Të paktën një gjë e ka mësuar mirë Bleona që kur ka mbërritur në Amerikë dhe kjo është si të vishet e të trukohet bukur. Kjo gjë sjell padyshim rezultate pozitive, pasi 33 vitet e moshës së saj shndërrohen si me magji në 24. Të paktën kjo është mosha që ne do t’i jepnim po të shikonim këtë foton e dytë dhe po të mos e njihnim fare si personazh. Të qenit shumë e kursyer me përdorimin e make up-it, duke përdorur stilin që kanë bërë të tyrin thuajse të gjitha divat e Hollivudit, Bleona ka arritur ta fshehë fare mirë moshën e saj reale, duke treguar shumë vite më pak. Vlen për t’u marrë si shembull./Gazeta Paloma/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Our singers look like without make up

Kot does not say that make-up makes wonder. More than anyone else can confirm this famous women of the screen, which a part of success must, among other things, dedicate them even their grimieresh, who in most cases totally transform. However, makeup and vanity often give the opposite effect. There are many singers, especially those in the youngest age, because of heavy toilet that do not show at actual age, rather look much bigger. Here's what happens when make-up of "turns" date of birth.

Adelina Tahiri

Real age: 20 years

The far-fetched: 28 years

If we put our 2 lipstick, eye shadow and our three our four paintbrush into account, it is clear that your age will grow at least eight years. While in the first picture looks Adelina is still a girl in her early youth, in the second we have a total transformation, where we see a young age Adeline who is a little bit mean goodbye. A tip for Adelina: so beautiful as you are, make-up is the last thing you need.

 Argentina Ramosaj

Real age: 21 years

The far-fetched: 30 years

We rarely see Ramosaj Argentine singer without make up on the face, but when I finally obtain such a picture came from really bad that we have not seen more often in a natural state. Argentina is one of those artists who finds it difficult to go without make-up, but it has its cost, as makes it appear much larger in age, as much as we were surprised when we learned that it is only 21 years old. Our advice would be: So nice and cool you are Argentina, is the sin of "old man" himself by force.

Wiley:

Real age: 28 years

The far-fetched: 38 years

To add your own unwillingly over 10 years seems a very smart move not, more so when you are part of the world of spectacle, where the "struggle for survival" has harsh rules and one of them is to always look new. In the first picture, where we see a particle Genta no make-up is, unless they knew her real age, would have thought without fear that we are dealing with a teenager. While in the second picture looks like this woman is the mother of that first. Tip: Genta, really make-up is necessary when it comes out on TV, but try that it becomes your ally by the lower years, not to be adding them.

Ingrid

Real age: 31 years

The far-fetched: 25 years

In the case of Ingrid's make-up gives the opposite effect. If the first picture, which appears Ingridi without toilet, her age looks for what is actually, in the second make-up of the right has fallen full 6 years of age sex real singer. This is a good example to show that when I know what goes and not abusing lipstick, eye pencil or Ruzin of pages, the bathroom can really do wonders and give effect to do: to look beautiful and new Ages.

Norah Jones

Real age: 26 years

The far-fetched: 26 years

Without make up: 45 years

In the case of Nora assessment was made based on other standards. We have no criticism for Noren with makeup on the face, since there appeared exaggerations and age that is actually there in the passport, 26 years old. The problem starts when Noren looks without make up. I tried to not being very bad and not made more than 45 years, although in truth ... Okay, not talking more than the picture shows everything. In this case we have only one advice: Nora, do not ever go out without make up!

Tuna Sejdi

Real age: 27 years

The far-fetched: 42 years

Only if the makeup has not made the occasion of Halloweenit, which have had to give the image of a 42-year punëtoreje sex, otherwise there is no reason to justify this super heavy make up and that adds full 15 years Tune's real age. More so when compared with the first picture, in which Tuna without makeup on the face looks like a little girl. Tip: Tuna, you really like us much, but please do not ever see reduced to this state, for a second time would not afford anymore.

PAF Qereti

Real age: 33 years

The far-fetched: 24 years

At least one good thing PAF has learned since he arrived in America and this is how to dress and beautiful trukohet. This obviously leads to positive results after 33 years of her age like magic transformed into 24. At least that is the age that we will pay them if we see this second picture is not quite recognize it as a character. Being very frugal with the use of make-up it, using styles that have made their own almost all the Hollywood diva, PAF has managed to conceal her age at all real good, showing very few years. It is worth taking as an example./Gazeta Paloma/

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online