All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Friday, 2 March 2012

Blendi Fevziu ne telashe, familja Hoxha e padit...

Sekretet personale te Enverit, familja Hoxha padit Fevziun

E veja e diktatorit denoncon gazetarin dhe Arkivin e Shtetit, pas botimit te librit “Enver Hoxha”


Sekretet personale te Enverit, Nexhmija ben kallezim ne Prokurori.

Nje denoncim i pazakonte qe kerkon hetime per arkivin personal te Enver Hoxhes ka mberritur ne Prokurorine e Tiranes tri dite me pare. Nexhmije Hoxha, e veja e ish-diktatorit te Shqiperise Enver Hoxha, ka paditur gazetarin Blendi Fevziu ne kete kallezim. Me ane te nje letre te gjate, Nexhmije Hoxha kerkon fillimin e ndjekjes penale per gazetarin Fevziu, duke e fajesuar ate per faktet qe ka publikuar ne librin e tij “Enver Hoxha”, i nxjerre ne botim ne vitin 2011.

Vec Nexhmijes, mesohet se ne padi permenden edhe djali i Enver Hoxhes, Iliri dhe gruaja e tij, Teuta. Prokuroria mesohet se ka nisur verifikimin paraprak te padise nese ajo permban elemente te veprave penale. Kallezimi penal, i cili akuzon edhe drejtoreshen e Arkivit te Shtetit, Nevila Nika, i referohet nenit 122 te Kodit Penal te Republikes se Shqiperise, i cili ben fjale per “perhapjen e sekreteve vetjake”. “Perhapja e nje sekreti qe i perket jetes private te nje personi nga ai qe e siguron ate per shkak te detyres ose te profesionit, kur detyrohet te mos e perhape pa qene i autorizuar, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim gjer ne nje vit”, thuhet ne kete nen. Sipas tij, po kjo veper, e kryer me qellim fitimi ose per te demtuar nje person tjeter, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim gjer ne dy vjet.

Padia
Ne kallezimin penal te depozituar tri dite me pare ne Prokurori, familja Hoxha thekson se gazetari Blendi Fevziu, ne librin e botuar ne vitin 2011, ka perhapur sekrete personale te ish-diktatorit Enver Hoxha. Padia u referohet disa pershkrimeve per shenime personale apo pjese ditaresh te Enver Hoxhes, si dhe disa imazheve filmike te jetes private te tij. Pala kallezuese pretendon se gazetari Blendi Fevziu i ka perhapur keto te dhena ne librin e tij per here te pare, pasi me pare ato kane qene te ruajtura dhe te depozituara ne Arkivin e Shtetit. Pikerisht sipas padise, gazetari Blendi Fevziu i ka bere publike te dhenat personale apo private te Enver Hoxhes, pasi i jane dhene nga Arkivi i Shtetit. Per kete shkak, ne padi permendet dhe akuzohet edhe drejtoresha e Arkivit, Nevila Nika.

Materialet personale
Ne padine e dorezuar ne Prokurori nga familja Hoxha, flitet gjate edhe per materialet origjinale te Enver Hoxhes. Behet fjale per doreshkrimet e ditareve personale te diktatorit dhe nje seri filmimesh ne aktivitete dhe situata personale apo familjare. Autoret e padise theksojne se, si familjare te Enver Hoxhes, i kane kerkuar materialet ne Arkivin e Shtetit, por u eshte thene se ka vetem kopje, dhe jo permbajtje origjinale. Sipas burimeve nga Prokuroria e Tiranes, pas marrjes se kallezimit nga familja Hoxha kane nisur verifikimet ne lidhje me objektin e kallezimit. Megjithate, mesohet se objekti kryesor i verifikimeve do te jete nese materialet origjinale te pretenduara jane dorezuar apo jo ne Arkivin e Shtetit. Po keshtu, parimisht procedura ka qene e tille qe filmimet origjinale mund te jene tjetersuar apo ndryshuar ne material ne momentin e kalimit te tyre ne sistemin e arkivave dixhitale. Ky proces, sipas informacioneve te marra paraprakisht, eshte i pakthyeshem per shiritat e filmimeve origjinale.

Prokuroria nis verifikimin e padise
Prokuroria e Tiranes ka nisur shqyrtimin e padise se bere nga Nexhmije Hoxha ne lidhje me sekretet personale te ish-diktatorit Enver Hoxha. Sipas burimeve nga organi i akuzes mesohet se kallezimi i eshte nenshtruar vleresimit paraprak dhe me pas i eshte dhene nje prokurori “per vleresim”. Sipas burimeve nga organi i akuzes mesohet se padia ne fjale do te shqyrtohet nga ky prokuror per te analizuar nese ne objektin qe parashtrohet ka veper penale apo jo. Ne rast se gjendet veper penale, prokuroria duhet te filloje hetimet, ne te kundert, ceshtja mbyllet sipas ligjit.

“Ne Arkiv nuk ka qene kurre ditari origjinal”

Drejtoresha e Arkivit, Nevila Nika
Pas akuzave te familjes Hoxha ne lidhje me materialet personale te arkivit se Enver Hoxhes, ka reaguar edhe drejtoresha e Arkivit te Shtetit, Nevila Nika. Duke prezantuar cfare ka ne Arkiv per Enver Hoxhen, Nika ka nxjerre para medias dokumentet duke theksuar se ne Arkiv nuk ka ditar origjinal. “Ketu te ne, sikunder mund ta shihni edhe vete nga keto dosje qe ju kam sjelle, nuk gjendet asgje. Shkrime origjinale te shkruara nga dora e Enver Hoxhes kemi, por jo qe te jene pjese e ditarit personal. Jane letra drejtuar funksionareve te larte te shtetit. Ka edhe dosje me materiale personale, te fotokopjuara, qe permbajne libreza kursimesh, konspekte, konferenca shtypi, shenime udhetimi, copa gazetash mbi te cilat ka shenime etj.”, ka thene Nika. “Te ne edhe nje cope leter eshte me vlere, nuk mund te humbase asgje, keshtu qe nuk ka se si te kene humbur dokumente kaq te rendesishme. Ketu ruhen letrat e miqve e te armiqve, sepse ne nuk jemi institucion i politizuar”, ka thene zyrtarja e Arkivit.

Teuta Hoxha
Gruaja e Ilir Hoxhes, djalit te Enver Hoxhes, ka thene se shqetesimi per humbjen e arkivit te Enver Hoxhes ka qene gjithnje prezent ne familjen e tyre qe pas daljes se Nexhmijes nga burgu. “Kjo u kthye ne nje shqetesim te madh pikerisht pas botimit te librit ‘Enver Hoxha’ te Blendi Fevziut. Ai ka deklaruar se per realizimin e librit kishte perdorur dokumentet personale. Dokumentet qe permbajne te dhena me karakter vetjak dhe cenojne jeten intime te personit sherbehen vetem pasi kane kaluar, sipas rastit, 50 deri ne 150 vjet nga data e krijimit te tyre”, ka thene Teuta Hoxha.

Malltezi
Historiani Luan Malltezi, ish-drejtor i Arkivit te Shtetit, ka hedhur dyshime se doreshkrimet origjinale te Enver Hoxhes mund te mos jene derguar asnjehere ne Arkivin e Shtetit. Duke iu referuar deklaratave te Nexhmije Hoxhes per “humbjen” e arkivit personal te Enver Hoxhes, Malltezi ka theksuar se per keta ditare qe pretendon familja nuk ka as procesverbal dorezimi, e jo me te jete varianti origjinal. “E di fare mire, sepse jam marre personalisht me kete pune, qe kemi marre gjithcka i eshte dorezuar Partise Socialiste, pra gjithe arkivat qe kane ardhur nga Skrapari. Ama, ekziston mundesia qe ditaret ne fjale te mos i jene dorezuar”.

Neni 122
Perhapja e sekreteve vetjake – Perhapja e nje sekreti qe i perket jetes private te nje personi nga ai qe e siguron ate per shkak te detyres ose te profesionit, kur detyrohet te mos e perhape pa qene i autorizuar, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim gjer ne nje vit. Po kjo veper, e kryer me qellim fitimi ose per te demtuar nje person tjeter, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim gjer ne dy vjet. /panorama/mars 2012/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Personal secrets of Enver Hoxha family sues Fevziu

The widow of journalist denounces late dictator and the State Archive, the book "Enver Hoxha"

Enver's personal secrets, Nexhmi makes the prosecutor charges.

A denunciation of weird that requires investigation for personal archive of Enver Hoxha arrived in Tirana Prosecution Office three days ago. Nexhmije Hoxha, widow of former Albanian dictator Enver Hoxha, has sued journalist Blendi Fevziu in this narration. Through a long letter, Nexhmije Hoxha requires the prosecution to start Fevziu journalist, convicting him of the facts published in his book "Enver Hoxha", released in print in 2011. Nexhmijes addition, one finds that the claim referred to the son of Enver Hoxha, Illyria and his wife, Teuta. The prosecution learned that it has launched a preliminary verification of the claim if it contains elements of criminal acts. Criminal charges, which accuses the director of State Archives, Nevila Nika, refers to Article 122 of the Criminal Code of the Republic of Albania, who speaks of "the spread of personal secrets." "Propagation of a secret that the private life of a person who obtains it because of his duty or profession, is compelled not to disclose without prior authorization, is punishable by fine or imprisonment up to a year, "said in this article. According to him, but this act committed for profit or to harm another person, is punishable by fine or imprisonment up to two years.

Lawsuit
In criminal charges filed three days earlier in Attorney, states that Hoxha family Blendi Fevziu journalist, in a book published in 2011, has spread personal secrets of former dictator Enver Hoxha. The indictment refers to some personal notes or descriptions to share diaries of Enver Hoxha, and some moving images of his private life. Predicate party claims that journalism has Fevziu Blendi spread this information in his book for the first time since before they were preserved and deposited in the State Archive. Exactly according to the indictment, the journalist has done Blendi Fevziu public or private personal data of Enver Hoxha, as given by the State Archives. For this reason, mentioned in the indictment and accused the Director of Archives, Nevila Nika.

Personal materials
In a suit filed by the Prosecutor Hoxha family, spoken in the original materials for Enver Hoxha. It is about the manuscripts of the dictator's personal diaries and a series of movies at the activities and personal or family situations. The authors emphasize the claim that, as families of Enver Hoxha, the materials requested in the State Archive, but were told that there are only copies, not original content. According to sources from the Attorney of Tirana, after taking charge of the Hoxha family had begun checks on the subject of the report. However, one finds that the primary object of verification will be whether the alleged original materials are delivered or not in the State Archive. Similarly, in principle such a procedure has been that the original footage can be altered or changed in content at the moment of transition in a system of digital archives. This process, according to information received in advance, it is irreversible for the straps of the original footage.

Prosecution begins verification of the claim
Tirana Prosecution has begun examining the claim made by Nexhmije Hoxha personal secrets about the former dictator Enver Hoxha. According to sources from the prosecution learned that the charges has undergone preliminary assessment and then given a prosecutor "for evaluation". According to sources from the prosecution learned that the charges in question will be examined by the prosecutor to examine whether the object has filed a criminal or not. In the event that there is a criminal offense, the prosecution must commence investigations, on the contrary, the case is closed according to law.
"The map has never been the original diary"

Director of Archives, Nika Nevila

After Hoxha family charges in connection with personal archive materials of Enver Hoxha, has reacted to the State Archives Director, Nevila Nika. Presenting what the Archive of Enver Hoxha, Nika documents issued to the media stating that the Archive does not have the original journal. "Here with us, as you can see even from these files that you've brought, there is nothing. Original articles written by the hand of Enver Hoxha have, but not to be part of a personal diary. Letters are addressed to senior state officials. There are also folders with personal material, photocopied, card containing savings konspekte, press conferences, travel notes, pieces of newspaper on which it notes, etc.. "Said Nica. "To us a piece of paper is worth, can not miss anything, so no how to have lost such important documents. Here are preserved the letters of friends and enemies, because we are not politicized institution, "said the official archive.

Teuta Hoxha
Ilir Hoxha's wife, son of Enver Hoxha, said concern about the loss of the archive of Enver Hoxha has been ever present in their family after release from prison Nexhmijes. "It became a major concern namely the book 'Enver Hoxha' the Blendi Fevziu. He stated that to realize the book had used personal documents. Documents containing data of a personal and intimate life of the person affect served only after passing, as appropriate, 50 to 150 years from the date of their creation, "said Teuta Hoxha.

Malltezi
Luan Malltezi historian, former director of State Archives, has cast doubts that the original manuscripts of Enver Hoxha can not be sent never in the State Archive. Referring to statements Nexhmije Hoxha to "defeat" of the personal archive of Enver Hoxha, Malltezi emphasized that these diaries that claims the family has no record filing, not be the original version. "I know very well, because I personally take this job, you've got everything was handed the Socialist Party, then all records that have come from Skrapar. However, there is a possibility that journals in question not be delivered ".

Section 122
The spread of personal secrets - a secret spread of the private life of a person who obtains it because of his duty or profession, is compelled not to disclose without prior authorization, is punishable by a fine or imprisonment up to one year. The same act committed with the purpose of profit or to harm another person, is punishable by fine or imprisonment up to two years. ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online