All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 11 March 2012

VIP-at metroseksuale, ja si kujdesen per veten meshkujt e ekranit

Të sfidosh mentalitetet. Të jesh ndryshe. Në modë dhe i kuruar. Ky është mashkulli i ri, modern, i cili në kohët e sotme nuk e ka për turp të kujdeset për veten njëlloj si femrat. Ky term ka hyrë në Europë dhe më vonë kudo në botë që nga vitet 1994, ndërkohë që në Shqipëri është një term i ri dhe ende i panjohur, madje edhe lehtësisht i keqkuptueshëm.

Termi metroseksual, është në fakt një miksim i mashkullit heteroseksual dhe mashkullit metropolitan(i cili jeton në metropol, qendra urbane dhe në kulturën kapitaliste). Ky mashkull i ri, nëse do të mund të quhet i tillë, me anë të jetës që bën përforcon idenë e të qenit një burrë i dëshirueshëm, shumë i kujdesshëm dhe tmerrësisht tërheqës për femrat.

Duhet të theksojmë se metroseksualët nuk duhet të ngatërrohen absolutisht me homoseksualët, pasi vetë termi e shpjegon mjaft qartë, metroseksual = heteroseksualë + metropol. Pra, mashkulli heteroseksual, që jeton në një kulturë kapitaliste do të ishte shpjegimi më i duhur për këtë term të ri për shumë lexues, të cilët ndoshta nuk e kanë hasur më parë si term.

Si duket një mashkull metroseksual?
Si është pamja e një mashkulli të tillë? Është pyetja që ndoshta të gjithë bëjmë. Nuk ka asgjë të çuditshme! Madje në ekranet tona, gjithnjë e më shumë po shohim meshkuj të kuruar dhe jo vetëm sepse janë në ekran, por sepse u  pëlqen të kujdesen për veten. Flokë që shkëlqejnë, mjekër e padukshme ose fare pak, një fizik i formuar, i depiluar ose jo, i kaluar në dorën e estetistëve… Veshja e tij është: pantallona serioze, klasike ose një palë xhinse të errëta, të pastra dhe pa rrudha, që mund të kombinohen bukur me një këmishë klasike apo pulovër me formë V.

Metroseksualë të njohur të artit dhe ekranit

Më poshtë do të radhisim disa prej atyre që mund t’i konsiderojmë metroseksualë, apo që përpiqen të jenë të tillë në kulturën tonë shqiptare. Duhet të pranojmë se dalëngadalë edhe ferma shqiptare ka filluar ta dojë mashkullin që të kujdeset sa më shumë për veten, kuptohet pa e ekzagjeruar. Dhe shembujt që do të sjellim më poshtë janë të tillë, metroseksualë pa e tepruar dhe të hijshëm, shumë prej tyre të konsideruar si seks-simbol.

Ardian Gaxha: Kujdesi që këngëtari Adrian Gaxha tregon për veten është i dukshëm. Vetulla të hequra, pak qime në fytyrë, i kuruar estetikisht, kujdes për një lëkurë të lëmuar dhe sigurisht një vëmendje e veçantë dihet që Adriani i kushton veshjes së tij. Të gjitha këto e bëjnë një mashkull metroseksual.

Pirro Çako: Kujdesi i këngëtarit të njohur dhe të suksesshëm reflektohet çdo ditë në pamjen e tij rinore dhe “fresh”. Veshja, pamja e jashtme e përfshin pa dyshim edhe Pirro Çakon në një mashkull metroseksual.

Arjon Muça: Djali, i cili u bë i famshëm nga formati “Big-Brother”, duket se ka një kujdes të veçantë për veten. Këtë e tregon mënyra e veshjes dhe një fytyrë e kuruar me kujdes të lartë. Aktualisht Arjoni prezanton  “E diela Shqiptare”, krah Gjebresë dhe Andresës.

Shpat Kasapi: Ai ka mijëra fanse femra dhe kjo falë pamjes së tij të jashtme, të cilat e duan më shumë si një mashkull simpatik sesa si këngëtar, shpesh. I cilësuar si një seks-simbol, Shpat Kasapi hyn në listën e meshkujve shumë të kuruar në tërësi.

Ledion Liço: Është padyshim një nga meshkujt më të kuruar të ekraneve tona. Madje, mund të themi se ka qenë një nga të parët në evolucionin e modës dhe të kujdesit, që një mashkull modern tregon për veten e tij. Ledion Liço është padyshim një nga metroseksualët e parë shqiptarë. Ai njihet për eksperimentimet e shumta që ka bërë qoftë me stilin e flokëve, vath në vesh, stil në veshje, pra kujdes i mirëfilltë për një dukje sa më të mirë dhe të kuruar në çdo detaj.

Ilir Shaqiri: Edhe balerini i njohur shqiptar në Itali, hyn  në këtë listë të gjatë të meshkujve që kujdesen për veten e tyre në detaje. Në çdo paraqitje të tij, kjo edhe për shkak të profesionit, Ilir Shaqiri është përherë i kuruar dhe i veshur me stil. Balerini, i cili për dy vite rresht ka qenë në jurinë e “Dancing with the stars”, është i martuar me një italiane me të cilën nga edhe një vajzë. Nuk e dimë ende nëse edhe sivjet Iliri do të jetë pjesë e spektaklit që pritet të nis në “Vizion +” së shpejti. Kujdesi për veten me detaje, tek Iliri sigurisht që është ndikuar edhe nga kultura italiane, prej së cilës ai sigurisht ka marrë shumë jo vetëm profesionalisht.

Oni Pustina: Një nga modelët tanë më të njohur, Oni Pustina, një seks-simbol i vërtetë për një kohë të gjatë, i bashkëngjitet Vipave të tjerë metroseksualë. I kuruar në detaje, nga fytyra, veshja, trupi e çdo gjë tjetër, edhe Oni duket se i është përshtatur ndër të parët kësaj kulture të mashkullit modern, i cili di se çfarë duhet të bëjë për të qenë përherë me një pamje rinore dhe kujdes që nuk kalon pa u vënë re. Mund të themi që Oni përherë ka ditur si t’i bëjë për vete femrat.

Valer Kolnikaj: Modeli shqiptar Valer Kolnikaj duket se kujdeset për trupin dhe fytyrën e tij më shumë se një femër ndoshta. Në çdo foto të tij modelin e shohim super të kuruar, të depiluar, gjë që na bën ta përfshijmë në listën e metroseksualëve VIP.

Frederik Ndoci: Një këngëtar me zë brilant, Frederik Ndoci nuk ngelet pas meshkujve të cilët kujdesen për veten në çdo detaj. Flokë të lyer, vetulla të rregulluara e të hequra, veshje të kombinuara kujdesshëm jo vetëm në skenë por edhe në jetën e përditshme, vath në vesh, e bëjnë atë një nga meshkujt më trend të moshës së tij. Frederiku, i cili  për një kohë të gjatë ka jetuar jashtë, vazhdon të kujdeset po njëlloj për pamjen e tij të jashtme. Kujdesi te meshkujt, njëlloj si te femrat, fsheh moshën dhe e bën një mashkull të duket më bukur, sigurisht.

Armend Rexhepagiç: Këngëtari i njohur kosovar padyshim që është padyshim një nga meshkujt më të kuruar në ekran. Jo vetëm kujdesi ndaj fytyrës, por edhe çdo gjë tjetër në pamjen e tij bën që Armendi të jetë në listën e VIP-ave metroseksualë, një term i ri ky që po përhapet me shpejtësi në të gjitha kryeqytetet e botës së zhvilluar./Jonida Hitoveizi/MAPO/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
 Metroseksualë VIPs, then how men look after themselves display

Challenging mentalities. To be different. Fashionable and cure. This man is young, modern, which these days is not ashamed to take care of themselves like women. This term has come to Europe and later around the world since the early 1994, while Albania is a new term and still unknown, even keqkuptueshëm easily.

Metroseksual term, is actually a mixture of male heterosexual and male metropolitan (who lives in the metropolis, urban center and in the capitalistic culture). This young man, if it can be called such, by making life reinforces the idea of ​​being a desirable man, very thoughtful and terribly attractive to women. Metroseksualët must emphasize that absolutely should not be confused with homosexuals, since the term itself explains quite clearly, heterosexual metroseksual = + metropolis. So, heterosexual male, living in a capitalist culture would be most appropriate explanation for this new term to many readers, who may not have encountered before as a term.

Apparently a male metroseksual?

How is the picture of a man like that? Is the question that probably all do. There is nothing strange! Even in our screens, more and more men are looking to cure and not just because they are on screen, but because they like to look after themselves. Shining hair, beard and invisible or at least, a physical form, the depiluar or not, passed into the hands of the beautician ... his clothing is: serious pants, or a classic pair of dark jeans, clean and without wrinkles, that can be combined with a beautiful classic shirt or sweater with V shape

Metroseksualë renowned art and display

Below you will going to show some of those who may consider metroseksualë, or trying to be so in our Albanian culture. Must also accept that slowly Albanian farm has started to love the men to care as much about yourself, it goes without exaggerated. And that will bring examples below are such metroseksualë without the extravagant and elegant, many of them considered as sex symbol.

Ardian Gaxha: Care to singer Adrian Gaxha show itself is visible. Eyebrow lift, a little facial hair, aesthetically curated, care for a smooth skin and of course special attention is known that Adrian devotes his dress. All these make a man metroseksual.

Jeanine Pirro: Care of the singer known and successful is reflected every day in his youthful appearance and "fresh". Cladding, external appearance and undoubtedly includes Jeanine Pirro in a male metroseksual.

Arjon dyke: The boy, who became famous by the format "Big Brother", seems to have a special care of yourself. This shows the way of clothing and a face carefully curated high. Currently Arjoni presents "Sunday Forum" and Andresës Gjebrea side.

Dragonforce: He has thousands of female fans and thanks to its external appearance, which want more charming than a male singer, often. I qualified as a sex symbol, Dragonforce enters the list of men to cure a whole lot.

Klicken für Bild in Groß voller

Ledion LICO: It is definitely one of the men on the cure to our screens. Moreover, one could say that was one of the first in the evolution of fashion and care, that a modern man reveals himself. Ledion LICO is definitely one of the first Albanian metroseksualët. He is known for the numerous experiments made with either hair style, piercing in her ear, style in clothing, so proper care for a seemingly much better and cured in every detail.

Ilir Shaqiri: The famous ballet dancer to Italy, entering the long list of men who care for themselves in the details. In each of his appearances, also because of the profession, Ilir Shaqiri cure and is always dressed with style. Ballet dancer, who for two consecutive years has been on the jury of "Dancing with the Stars", is married to an Italian with that of a daughter. I do not know yet if the year Illyria will be part of the spectacle that is expected to begin in the "Vision +" soon. Care for yourself with the details, to Illyria certainly been influenced by Italian culture, from which he has certainly taken a lot not just professionally.

Oni Pustina: One of our most popular models, Oni Pustina, a real sex symbol for long, attached to other Vipave metroseksualë. I treated in detail, from the face, ears, body and everything else, it seems that Oni was among the first adapted this culture of modern man, who knows what to do to be forever with a youthful and care that does not pass unnoticed. We can say that Oni has always known how to make women themselves.

Valer Kolnikaj: Albanian Model Valer Kolnikaj seems to tend to his body and face more than a woman perhaps. In every picture of him looking super model to cure, the depiluar, which leads us to include in the list of VIP metroseksualëve.

Frederick Ndoci: A singer with brilliant sound, Frederick Ndoci not remain after men who care for himself in every detail. Dyed hair, eyebrows regulated and removed, combined clothing careful not only on stage but also in everyday life, earring in the ear, making it one of most men of his age trend. Frederick, who has long lived abroad, continues to care is equal to its external appearance. Caring for men, just as in women, hide age and makes a man look more beautiful, of course.

Armend Rexhepagic: Kosovar known singer certainly is undoubtedly one of the men on the screen to cure. Not only facial care, but also everything else in his appearance makes Armendi be on the VIP list metroseksualë, a new term that that is spreading rapidly in all capitals of the developed world. / Jonida Hitoveizi / MAPO /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online