All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 23 April 2012

Genta-Rubensi, shembull klasik i dhunes psikologjike

Djali fillimisht e mohon se është ai njeriu që i ka publikuar, por në të njëjtën kohë, pranon se mund të bëhet fjalë për një rast hakmarrje, pasi Genta nuk iu bind dëshirës së tij për të mos u futur në “Big Brother”.

Dhuna verbale, urdhëra si “pusho” apo “ulu atje”, si dhe mënyra se si bashkëbisedonte Rubensi me Gentën, të dashurën e tij të shtatë viteve, shokuan shumë prej ndjekësve të ngjarjeve në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Por, pikërisht sepse ky lloj komunikimi mund t’i ngjajë shumë diskutimeve të çifteve shqiptare, ai u shndërrua një temë kryesore debate në emisionin e “Pasdites”, në “Top-Channel”.

I pari që dha një koment rreth fenomenit ishte vetë Edgari, që ka qëndruar me Gentën në shtëpinë e “Big Brother” që prej fillimit të programit. “Kam qenë afër gentës në disa raste. Praktikisht është kjo Genta që unë njoh, një njeri i nënshtruar, që ka sjellje krejt të ndryshme në vetëm gjysmë ore.

 Kalon nga një rezistencë, sharje e qarje, duke qarë hallin apo duke i bërë një masazh njeriut me të cilin po zihej. Në shtëpi ajo ka folur me këdo për Rubensin, por jo me mua.

entoi disa herë, por unë e ndieja që kishte diçka që nuk shkonte dhe i kërkoja që të më fliste duke më parë në sy, nëse donte një koment nga unë dhe ajo nuk ishte kurrë në gjendje ta bënte këtë. E ndieja se kishte diçka, por jo të këtyre përmasave dhe pastaj nuk është se më interesonte shumë atje brenda”.

Nga ana e saj, Arjana Muçaj, pedagoge e shkencave sociale, edhe ajo e pranishme në studion e “Pasdites”, u ndal në një analizë të detajuar psikologjike. “Genta ka patur fëmijëri të vështirë, ka ndjerë mungesën e prindërve që jetonin në emigracion dhe shpesh fliste për mungesën e të ëmës, që është figura kryesore për një fëmijë.

Këtu flasim për problematika të ndryshme gjatë rritjes, që asaj i kanë munguar të dyja figurat për t’i trajtuar dhe ka patur nevojë për shembuj, për t’u udhëhequr në jetën e saj”.

Përsa i përket fotove erotike dhe sjelljes tepër autoritare të Rubensit, Muçaj komentoi: “Besoj se me ato foto ka dashur të imitojë diçka, pavarësisht se janë shumë intime. Mënyra si iu drejtua Rubensi, që në momentin që Genta hyri në dhomë, tregonin qartë për pushtetin e tij fuqiplotë mbi të.

Genta u tregua e dobët edhe gjatë bisedës, ndërsa shpërthente shpesh në lot dhe në një moment pati luhatjen për t’u largua nga shtëpia e “Big Brother”. Megjithatë, autoriteti i tij vazhdonte ekziston edhe kur ata bisedonin, çka tregon se marrëdhënia e tyre është ndërtuar e tillë.

Gentës, mungesa e modeleve i ka sjellë problematikën që ka si rrjedhojë e imazhit publik që ka ndërtuar tani, sepse tashmë është një figurë e njohur dhe për të gjithçka do të bëhet publike”./Top Channel/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Genta-Rubens, the classic example of psychological violence

The boy initially denies that he is the man who has published, but at the same time, recognizes that this may be an occasion for revenge after Genta disobeyed his desire not to introduce the "Big Brother".

Verbal violence, orders as "silence" or "sit there" and the way conversed with Gentën Rubens, his girlfriend of seven years, shocked many of the followers of events in the most famous house in Bangladesh.

But precisely because this type of communication can resemble many Albanian couples discussions, it became a major topic of debate in the show "Afternoon" in "Top Channel".

The first who gave a comment about the phenomenon was self Edgari, who has stayed with Gentën home of "Big Brother" since the beginning of the program. "I was close Gentes in some cases. Is it practically Genta I know, a man subject, which has quite different behavior in just half an hour.

Passes through a resistor, lashing the wailing, crying or making wrong with a man massage you are caught. At home she has talked to anyone for Rubens, but not with me. Tried several times, but I knew we had something that did not go and ask to speak to me before the eye, if you wanted a comment from me and she was never able to do so. Felt there was something, but not of this magnitude and then is not that much interested therein. "

On her part, Arjana Muçaj, professor of social sciences, it also present in the studio of "Afternoon", focused on a detailed psychological analysis. "Genta has had a difficult childhood, has felt the lack of parents who lived in emigration and often spoke about the lack of the mother, who is the leading figure of a child. Here we talk about various problems while growing up, that she lacked both figures to be treated and there is a need for examples, to be led in her life. "

In terms of erotic pictures and more authoritarian behavior of Rubens, Muçaj commented: "I believe that they wanted to imitate the picture something, despite being very intimate. The way we came to Rubens, who once Genta entered the room, clearly showing his omnipotent power over it.

Genta also showed weak during the conversation, and often burst into tears and at one point there was fluctuation away from home to the "Big Brother". However, his authority still exists even when they talk, which indicates that their relationship is built like this. Gentes, the lack of models has brought the issue that has as a result of public image that has built up now, because now is a familiar figure and everything will be made public "./Top Channel/

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online