All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 8 April 2012

Gresa Behluli : “A je ti ajo”, kenge per femijet e braktisur

Ka goditur edhe këtë herë në shenjë me një duet me nënën e saj, artisten Shkurte Fejza, këtë e tregon edhe mijëra klikimet e para që ka marrë vetëm për pak ditë kënga “A je ti ajo”. Është këngëtarja Gresa Behluli, që vjen sot në një rrëfim për gazetën tonë ku me plot emocion tregon se si erdhi deri te realizimi i një këngë që u kushtohet fëmijëve të braktisur, kaq shumë flet për këtë fenomen, saqë harron se ne e kemi pyetur edhe për martesën e saj.

“Kosova Sot”: Kënga më e re flet për fëmijët e braktisur, ideja e kujt ishte Gresa?

Gresa Behluli: Kënga “A je ti ajo?”, kushtuar fëmijëve të braktisur, ishte ideja e autorit të tekstit. E frymëzuar nga një ngjarje e vërtetë, por natyrisht personi mbetet anonim me kërkesën e autorit, dhe ne e kemi parë të arsyeshme ta këndojmë, duke qenë këngëtare nënë e bijë, që ta shfaqim sa më realisht këtë ngjarje të dhimbshme.

“Kosova Sot”: Si reagon Gresa kur i shikoni këta fëmijë?
Gresa Behluli: Si çdo njeri normal me shumë dhimbje dhe keqardhje.

“Kosova Sot”: A do të ishe dakord nëse nëna Shkurte Fejza do të donte ta adoptonte një fëmijë?
Gresa Behluli:  Nëna i ka rritur 4 fëmijë dhe shumë mirë mendoj ashtu si duhet, dhe mund të them se nuk ndiejmë mungesë për një fëmijë tjetër. Por, nëse do të vendoste për qëllime humanitare, ose për ndihmë, atëherë patjetër do ta kisha përkrahur.

“Kosova Sot”: Ti personalisht kur të krijosh familjen tënde do të pranoje ta merrje një fëmijë të braktisur për ta rritur?
Gresa Behluli: Fillimisht mesazhi i kësaj kënge është që fëmijët të mos braktisen, për arsye se edhe nëse i ofron dikush tjetër familje, në momentin që ai vjen te e vërteta kur të rritet ai prapë do të ndihet i palumtur, sepse gjithherë do ta ketë një mungesë, dhe së dyti e ka mesazhin se këta fëmijë ta kenë përkrahjen nga të gjithë ne si shoqëri dhe patjetër edhe nga institucionet.

“Kosova Sot”: Ju ka telefonuar ndokush që është prekur më shumë me këtë këngë dhe çfarë ju ka thënë?
Gresa Behluli: Kam marrë shumë komplimente përmes telefonatave dhe mesazheve për temë për këngën klipin në përgjithësi, dhe ajo që më ka rënë në sy është që kjo temë ka qenë e ndjeshme për të gjithë.

“Kosova Sot”: A mendon Gresa se kjo këngë do të ketë më shumë komente se sa kënga e parë “Nënë dhe bijë”, do të pëlqehet më shumë?
Gresa Behluli: Që të dyja këngët janë tema të ndjeshme, por edhe shumë të ndryshme nga njëra-tjetra. Unë mendoj që arti në përgjithësi duhet të jetë në funksion të shumë temave të ndryshme sociale me të cilat ne përballemi çdo ditë. Edhe pse “Nëna dhe bija” ka qenë shumë e suksesshme pres që kjo do t’ia kalojë, duke u bazuar në reagimin shumë të vrullshëm nga dëgjuesit.

“Kosova Sot”: Gresa flasim pak për jetën tënde, kam dëgjuar se këtë vit do të martohesh, e vërtetë?
-(Këtu Gresa vendos të mos na kthejë përgjigje, bën sikur nuk e ka marrë këtë pyetjen.)
“Kosova Sot”: Pas kësaj këngë, ndonjë këngë tjetër është gati, apo video?
Gresa Behluli: Po, jam duke punuar për këngë të reja, që do t’i realizoj këtë vit, do të ketë shumë këngë, klipe të reja, bashkëpunime etj ./Intervistoi: Maksim Gjokaj/ Kosova Sot/                  
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
"Are you what," the song for abandoned children

Hit the mark this time with a duet with her mother, singer Kanye West, this shows the thousands of clicks and money received only for a few days the song "Are you in it." It Gresa singer lyrics, which arrived today in a story for our newsletter full of emotion that shows how came to the realization of a song that was given abandoned children, so many talks about this phenomenon, that it forgets that we have asked the for her wedding.

"Kosova Sot": The newest song speaks for abandoned children, whose idea was Gresa?

Gresa lyrics: The song "Are you her?", Dedicated to abandoned children, was the idea of ​​the author of the text. Inspired by a true story, but of course remain anonymous person at the request of the author, and we have seen fit to sing, being a singer mother and daughter, to show how this event actually more painful.

"Kosova Sot": How Gresa reacts when you see these kids?
Gresa lyrics: Like any normal person with a lot of pain and regret.
"Kosova Sot": Would you agree if Kanye West's mother would like to adopt a child?

Gresa lyrics: Mother of 4 children and has grown very well as I should, and I can not feel the absence of another child. But, if you decide for humanitarian purposes, or for help, then I would definitely support.

"Kosova Sot": You personally when you create your family will accept it exacted an abandoned child to adult?

Gresa lyrics: Initially, the song's message is that children are not abandoned, because even if someone offers to families when it comes to the truth when he grows up he will still feel unhappy, because they will always have a lack, and secondly has a message that these children have support from all of us as a society and definitely by institutions.

"Kosova Sot": You are calling someone who is affected more by this song and what you said?
Gresa lyrics: I got many compliments through phone calls and messages on the subject for song clip in general, and what has fallen out is that this topic has been sensitive to everyone.
"Kosova Sot": A Gresa thinks that this song would have more comments than the first song "Mother and Daughter" will be liked more?
Gresa lyrics: Both songs are sensitive topics, but also very different from each other. I think that art in general should be a function of many different social issues that we face every day. Even though "Mother and daughter" has been very successful expect that it will pass, based on very rapid response from listeners.

"Kosova Sot": Gresa talk a little about your life, I heard that this year will be married, true?
- (Here Gresa decides not to respond to us, does not like take this question.)
"Kosova Sot": After this song, any song else is ready, or video?
Gresa lyrics: Yes, I am working on new songs that will come this year, there will be many songs, new clips, collaborations etc. / Interview: Maksim Gjokaj /Kosova Sot/


Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online