All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Friday, 20 July 2012

Bezdia e VIP-ave ne foto me fansat ne plazh

Nuk kanë shumë kohë për të bërë pushime dhe për të marrë rreze, sepse ata punojnë të paktën në ditët më të nxehta të verës.

Por artistët tanë ndonjë ditë para se të këndojnë në mbrëmje në një ambient veror, shfrytëzojnë ndonjë orë për të marrë disa rreze.

Por si reagojnë ata nëse ndonjë fans i tyre i takon afër pishinës apo detit dhe do të ketë një kujtim me artistin e preferuar. A janë këngëtarët tanë të ‘marrueshëm’ kur gjenden përballë fansit me rroba banje dhe u shmangen fotove të tilla? Ne i kemi pyetur disa prej tyre dhe ja se çfarë na tregojnë ata në këtë situatë.

Drenusha Latifi
Zakonisht po i shmangem se edhe munden ta keqpërdorin, unë kam shumë frikë dhe bezdi.

Grupi Aurora
Të jesh njeri i famshëm ngërthen me vete elemente pozitive dhe negative.

Gold Ag

Përderisa ashtu gjendem në plazh, nuk më pengon edhe të fotografohem se në një mënyrë apo tjetrën je i fotografuar nga sytë e njerëzve, je i njohur apo jo.

 Valton Krasniqi
Unë nuk e kam atë problem, nuk edhe çka të fsheh. Jam duke bërë fitnes dhe i jap kujdes linjës së trupit. Por shumica sa e di kur kanë problem me peshë mundohen të fshehin ose nuk duan foto, por atë edhe e kuptoj nëse nuk e ndjen njeri veten mirë nuk duhet të dalë në foto.

Alida Duka

Shumë bezdi. Nuk më pëlqen fare. Më së miri nuk do doja të me njihnin fare .

Dhurata Ahmetaj

Unë nuk i them asnjëherë jo publikut te cilin e respektoj sepse ata më mbajnë në skenë dhe përderisa dal në publikun e bregdetit me bikine pranoj dhe të bëj foto...

Gena
Hahahaha kjo ishte pyetja më e bukur nga të gjitha....C’është e vërteta më ka ndodhur, por në përgjithësi mundohem të jem veshur para se të dal foto.


Adelina Emini
Nuk preferoj të dal në foto me rroba banjo, më ka ndodhur të afrohen shumë adhurues, por që me fjalë të qeta dhe ju kam shpjeguar që nuk preferoj të dal në foto as për vete, se mendoj janë shumë personale …, por që ju kam dhënë mundësi që më vonë të realizojmë foto kur jemi të veshur normal.
 /Përgatiti:  MAKSIM GJOKAJ/Kosova Sot/


- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:Annoyance of VIP in the picture with fans at the beach

Not have much time to make vacation and receive beam, because they work at least on the hottest days of summer. But our artists any day before to sing in the evening in a summer environment, use an hour to get some rays. But how they react if any of their fans up near the pool or sea and have a favorite memory of the artist. Do our singers 'marrueshëm' when found in front of the swimsuit fansit and to avoid such pictures? We have asked some of them and here is what they tell us in this situation.

Hind Latifi
Usually, if the berth that can abuse it, I much fear and annoyance.

Aurora Group
Being a celebrity himself includes the positive and negative elements.

Gold Ag

While just turn up on the beach, it also prevents me fotografohem that in one way or another you are photographing the eyes of men, are known or not.

 Valton Krasniqi
I do not have that problem, not even what to hide. I am doing fitness and give the body care line. But how many know when they have problems with weight trying to hide or do not want pictures, but I understand it even if it feels good man himself should not come into the picture.

Alida Duke

More annoyance. Distaste. Ideally I would not be to recognize at all.

Ahmetaj gifts

I do not ever say no public whom I respect because they keep me on stage and get out in public while the coastline with bikine accept and make photo ...

Gena
Hahahaha this was the question most beautiful of all .... What is the truth occurred, but in general I try to be worn before they get the picture.


Adelina Emini
I prefer not to get into the picture with bath robes, I happened to draw more fans, but with quiet words and you've explained who prefer not to get into the picture as for myself, that I think are too personal ... but you've given the opportunity to realize the picture later when we are wearing normal.
 / Prepared by: Maxim Lavoir / Kosova Sot /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online