All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 18 August 2012

Alketa Pireva, trimeresha e UCK-se, ne sfilatat e Londres...

Alketa Pireva, trimeresha e UCK-se, ne sfilatat e Londres

Alketa Pireva portretizon traditen shqiptare ku vashat dhe burrneshat shqiptare ishin te pranishme ne lufterat clirimtare. Alketa Pireva ishte nje luftetare e denje ne betejen per clirimin e Kosoves ne kohet me te veshtira te saj.

Duke pare vizionin atdhetar patriotik te legjendarit Adem Jashari, 18 vjecarja Alketa Pireva u nis nga Londra per ne Kosove, me amanetin e tij mbi supe. Me 10 shkurt 1997 Alketa kapi armet dhe u bashkua me forcat e UCK-se, per nje qellim - Bashkimin Kombetar. Si luftetare femer trime ka fituar respektin nga bashkeluftetaret e komandes. Me trimerine e saj ka deshmuar dashurine dhe krenarine per kombin dhe nje Kosove te lire.

“Populli Shqiptar sot duhet t’i le percarjet ndaj njeri tjetrit. Ne vellazeni dhe te bashkuar mund te behemi nje komb. Bashkimi ben forcen dhe forca ben fuqine”, shprehet ish-luftetarja e UCK-se.

Ne fushen e betejes nder radhet e UCK-se, Alketa Pireva ka treguar guxim dhe ishte e gatshme per te sakrifikuar edhe jeten e saj per Kosoven. Ka luftuar me vendosmeri deri ne fund te luftes dhe ka marre pjese ne Operacionin “Shigjeta”, ne betejen e Studenqanit, ne betejen e Rahovecit, ne luftimet ne Bec te Gjakoves, etj. Ne tragjedine e Mejes, te Krushes se Madhe, ka dhene ndihme per njerezit ne nevoje dhe ne transportimin e kufomave.

Pasi perfundoi lufta ne Kosove, Alketa pati rastin te takoje familjen e saj pas dy vitesh. Pa njohurine e saj, ajo kuptoi se familja e saj kishte veshur uniformen e bukur te UCK-se ne fronte te ndryshme te luftes. Prinderit avokate, Hamdi dhe Ilmije Pireva, si dhe vellai binjak, Tomor Pireva u nisen per lufte. Familja patriotike e saj, bashke me trimat e UCK-se luftuan me guxim e heroizem per te mbrojtur trevat shqiptare dhe mbeten besnike ndaj vendlindjes dhe vatanit.

“Pasi ka perfunduar gjithcka une kuptova qe mami, babi, vellai, si dhe nje mik nga Shqiperia, i cili jeton ne Amerike tani, ishin luftetare. Kur erdhen tek banesa ne Prishtine dhe u takuam, aty kuptova qe s’kam qene vetem une ne lufte po edhe familja, qe kishin marre pjese ne aksionin ‘Shigjeta’. Familja duke dite qe une jam e vdekur, ndersa une per ta duke dite qe jane ne Londer. Befasia ime ishte kur pashe mamane me uniforme te ushtrise, ishte nje ndjene qe nuk mund ta pershkruaj dot me fjale”, tregon Alketa.

Jeta dhe suksesi ne Angli

Alketa Pireva ka lindur ne Croydon, Londer, (Angli). Ne fushen e artit dhe modes njihet si modele e suksesshme. Modelizmin e ka filluar ne moshe te re, qe kur ishte 10 vjecare. Ne qershor 2006 ka perfunduar Fakultetin e Arkitektures ne King’s College, Londer. Gjate studimeve dhe pasi kreu shkollen e larte ka punuar si modele neper kompani te ndryshme.

Ne 2011 u shpall si vajza me e bukur ne Angli, ku zuri vendin 20 ne “100 fytyrat me te bukura ne Londer” nga revista prestigjioze angleze “The London Magazine”.

“Ne fillim nuk e kam besuar sepse isha ne Dubai. Me thirri shoqja e motres, Roy, dhe me lajmeroi qe isha radhitur ne vendin e 20 te femrave me te bukura ne Londer. Kur vij ne Londer kuptoj qe motra Teuta kishte marre nje kopje te Revistes ‘The London Magazine’ dhe e shikoj dhe e vertetoj. Ishte nje ndjenje shume e mire, me e bukura qe aty thuhet vendi i 20 per vitin 2011, Alketa Pireva –Albania. Kjo me ka bere te ndihem shume e lumtur”, thote modelja Alketa.

Sot emri i Alketa Pireva ka bere buje ne sfiladat e modes ne Londer, por edhe si trajnuese e modeleve te reja qe aspirojne modelizmin. Eshte perfaqesuese gjenerale e agjencise me fame “Top Fashion Models”, ne Angli, dhe pronare e pergjithshme per Top Fashion Models Agency.

“Me ofruan te jem trajnerja e ardhshme e TOP Fashion Models Agency per ne Angli ku tash qe nje vit jam edhe pronare e pergjithshme per TOP Fashion Models Agency. Kjo agjenci ne cdo shtet ka seli, kurse une kam arrit qe kjo te dale ne emer timin. Kam ble aksionet dhe tash punoj edhe per shume firma te tjera pervec Dolce Gabanna, Armani, etj”, thote Alketa Pireva.

Bukuroshja Alketa synon qe ne te ardhme t’i prezantohet publikut shqiptar dhe anglez si stiliste, nje pasion qe e ka enderr dhe deshiron ta arrije.

“Moda ka bukurine e vet se pari te brendshmen, dhe pastaj te jashtmen. Me te brendshmen mund te rrembeje cdo person, kurse me te jashtmen, mund ta shfaqesh para cdo personi. Por me e vlefshmja eshte e brendshmja, se si reflekton zemra. Kur njeriu ka vullnet, ka edhe bukurine. Ne te ardhme mendoj ta kem nje marke timen te veshjes, me emrin ‘Albania’, nje pasion qe e kam ne zemer dhe dua ta arrij”, thote modelja, trainerja Alketa. /ilir berisha, ermira babamusta/zeri/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Alketa Pireva trimëresha KLA in London sfilatat

Alketa Pireva portrays Albanian tradition where girls and Albanian burrneshat were present in the wars of liberation. Alketa Pireva was a worthy warrior in the battle for the liberation of Kosovo in the most difficult times of her.

Seeing the vision of legendary patriot patriotic Adem, 18 year old left Alketa Pireva from London to, to trust his shoulder. On February 10, 1997 Alketa pick up weapons and joined the KLA forces, for a purpose - the National Union. As a brave female warrior has earned the respect of comrades in command. With her courage has shown love and pride for the nation and a free Kosovo.

"Albanian people today need to let the divisions to each other. In vëllazëni and can become a united nation. Union makes strength and strength makes power, "said former KLA fighters.

On the battlefield among the ranks of the KLA, Alketa Pireva has shown courage and was willing to sacrifice even her life for Kosovo. Fought with determination until the end of the war and took part in Operation "arrow" in the battle of Studenqan, at the battle of Orahovac, Bec fighting in Gjakova, etc.. In the tragedy of Meja, the Krusha Kingdom, has provided assistance to people in need and transporting corpses.

After the war in Kosovo, Alketa had the chance to meet her family after two years. Without her knowledge, she realized that her family wore beautiful uniforms of the KLA in various war fronts. Parents lawyers, Hamdi and Ilmije Pireva, and twin brother, Tomor Pireva left for war. Her patriotic family, along with KLA warriors fought bravely and heroically to protect Albanian lands and remained loyal to the homeland and the Fatherland.

"After he finished everything I found out that Mom, Dad, brother and a friend from Albania who lives in America now, were fighters. When it came to the apartment in Pristina and met, I realized that I have I just been at war is the family, who had participated in the 'Arrow'. Family by day I'm dead, and I for them by day who are in London. My surprise was when I saw a mother with army uniform, was a sense that I can not describe into words, "says Alketa.

Life and success in England

Alketa Pireva was born in Croydon, London (England). In the field of art and fashion is known as a successful model. Modelizmin has started at a young age, since he was 10 years old. In June 2006 he finished the Faculty of Architecture at King's College, London. While studying and after high school leader has worked as models for various companies.

In 2011 was declared the most beautiful girl in England, which took place 20 in the "100 most beautiful faces in London" by the prestigious British magazine "The London Magazine."

"At first I did not believe because I was in Dubai. Wife's sister called me, Roy, and announced that I was ranking the 20 most beautiful women in London. When I come to understand that sisters Teuta London had received a copy of the magazine 'The London Magazine' and the look and confirm. It was a very good feeling, the most beautiful country that it says 20 for 2011, Alketa Pireva-Albania. It made me feel very happy, "says Alketa model.

Today the name has Pireva Alketa sfiladat rage in fashion in London, but also as a trainer of new models aspiring modelizmin. General representative of the agency is esteemed "Top Fashion Models," in England, and overall owner of Top Fashion Models Agency.

"I offered to be the next coach of Top Fashion Models Agency for England where I am now a year and owns the overall TOP Fashion Models Agency. This agency is headquartered in each state, and I managed to stand it my name. I bought the shares and now work for many firms other than Dolce Gabanna, Armani, etc., "says Alketa Pireva.

Beauty Alketa aims in the future be presented to the Albanian public and English as a stylist, a passion that has dreams and wants to achieve.

"Fashion has its own beauty to the inside first, and then the outside. With the inside may seize any person, while on the outside, you can show the money to any person. But more valuable is the interior, reflects how the heart. When a man has a will, there is also beauty. In the future I think I have a my own brand of apparel, with the name 'Albania', a passion that I have at heart and want to achieve, "says the model, coach Alketa. / Ilir Berisha Ermira babamusta / voice / ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online