All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Thursday, 27 September 2012

Neki Emra: Per duet deri ne vdekje nje kengetare s’e pres

Ka kaluar vetëm një javë dhe kënga ‘Të vdes apo të pres’ kënduar nga Neki Emra ardhur me një video të bukur, ka marrë shumë pëlqime. Ishte kjo arsyeja e këtij suksesi që djaloshi nga Prizreni që jeton  në Prishtinë të ishte i ftuar në programin “Pro Shqip” në Top Kosova Radio, ku ka rrëfyer vitet e tij me dashurinë pas muzikës.

Megjithëse videoklipi e ka bërë që të njihet më shumë, Neki ka shumë vite që këndon dhe bashkëpunon me artistë dhe grupe të tjera muzikore dhe tregon se këndon vetëm ‘live’, dhe do të jetë unik në të kënduar.

Ndërsa këngëtari ka treguar për herë të parë publikisht se ai përveçse këndon, edhe punon shumë vite si menaxher i një firme ndërtimi. Por në intervistën  me përgjigje të zgjuara dhe të plota, kishte edhe pyetje ngacmuese. Ja se si reagon këngëtari Neki Emra në disa prej tyre?

*Të kesh kaq shumë klikime brenda pak ditëve, vetëm me një video mirë është?
Neki Emra: Sot po ndihem shumë mirë që kemi kaq shumë klikime në ‘youtube’ dhe në ‘facebook’ po marr çdo ditë komplimente nga të gjithë?


E adhurojnë vajzat

*Që më shumë besoj se kanë qenë nga ana e gjinisë femërore?
Neki Emra: Po është më se e vërtetë mbi 80-90 për qind janë të gjinisë femërore.

*E këto femrat duhet të vdesin apo të presin për një përgjigje, një koment tëndin?
Neki Emra: Absolutisht duhet të  presin, sepse të gjithave do t’u përgjigjem. Unë jam shumë i hapur, ata që më adhurojnë mua, edhe një herë më shumë i adhuroj unë ata, pasi këngëtar më kanë bërë këta, se nuk kam pasur plan.
*Po pse tashmë pas shumë viteve ti bën një videoklip?
Neki Emra: Ka pothuajse 17 vite që unë jetoj me muzikën. Duhet të kujtoj bashkëpunimet, kam kënduar me grupin “Hard”, me “403”, pastaj me grupin ‘Ilirët” kam qenë si tastierist, ndërsa tani jam me TNT në bashkëpunim si vokalist, pasi ka dy vite që këndoj vetë.

*Po pse edhe në klip për tekstshkruesin keni shënuar vargjet dhe jo tekstin?
Neki Emra: Po edhe Albatros Rexhaj tha se unë nuk kam bërë tekst, por vargje që kanë buruar nga shpirti.

*Po Nekiu ka ndonjë kolege femër që rri me të më shumë, ose pi kafe me të?
Neki Emra: Po kam mjaft miq, këngëtarë edhe muziktarë shumë. Jam mik me Ganën, Dea Xhemajlin dhe ndoshta nuk më kujtohen, por kam shumë shoqe këngëtare, kryesisht  ato që këndojnë ‘live’ sidomos vajzat që këndojnë në “Top Channel”.

 Fans i Ritës
*Shkojmë në pyetjet ‘Mix-Max”. A e kishit pritur këtë artiste deri në vdekje për të realizuar  një duet së bashku? Çiljeta Xhilagën?

Neki Emra: Një këngë e thekson (qesh). Me Çiljetën hehehehe. Për këngë nëse pyet, ndoshta do ta kishim bërë. Jam takuar me të një herë në Ulqin, deri në vdekje për të kënduar jo nuk kisha thënë.
*Rita Orën?
Neki Emra: Rita Ora për mendimin tim, ajo është shembulli ynë, që artit botëror t’i tregojë që edhe një shqiptare mund të jetë ‘Top”. Me shumë qejf do ta kisha bërë, unë jam fans i saj.

*Bleona Qeretin?
Neki Emra: Më pëlqen edhe ajo në dukje, por deri në vdekje që ta pres për një duet, s’e besoj.

*Adelina Ismajlin?
Neki Emra: Edhe Adelina është një këngëtare shumë e guximshme, deri në vdekje si ta them nuk mund të them, por një duet po.

*Dafina Zeqirin?
Neki Emra: Edhe kjo më pëlqen, por sikur ta kisha zbutur pak këtë pyetjen, me shumë kënaqësi kisha bashkëpunuar me të, një vit dy po por deri në vdekje e vështirë. Por duetin që do ta bëj, do ta mendoj shumë seriozisht e do të jetë shumë i veçantë, kam biseduar me Ganën, me Xheraldinën dhe me Dean. /Intervistoi: Maksim Gjokaj/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Neki Names: duet to death a singer do not expect

Has only been a week and the song 'To die or wait' sung by Neki Names come with a beautiful video, has received many consents. Was this the reason for this success that boy from Prizren who lives in Pristina was a guest on the program "Pro English" Top Kosova Radio, where he confessed his love years after music.

Although the clip has to be recognized more Neki has many years of singing and collaborating with artists and other musical groups and shows that only sings 'live', and will be unique in singing.

While the singer has shown for the first time publicly that he only sings, but also working many years as a manager of a construction company. But in an interview with smart and thorough response, there were exciting questions. Here's how it reacts Neki singer on some of their names?

* Having so many clicks within a few days, only with a good video?
Neki Names: Today I feel very good that we have so many clicks on 'youtube' and 'facebook' but I get daily compliments from everyone?

 The girls worship

* Since many believe to have been from the female?
Neki Names: Yes it is true that about 80-90 per cent are female.

* These women must die or wait for an answer, a comment of yours?
Neki Names: Absolutely have to wait, because everyone wants to answer. I'm very open, and those who worship me, once more I adore them, as the singer made these, that I had no plan.
* But why now after so many years you do a video?
Neki Names: There are almost 17 years that I live with music. Should remind collaborations, I sang with the group "Hard", "403", then the group 'Illyrians "I was as tastierist, and now I'm with TNT in cooperation as vocalist, after two years to sing themselves.

* Why in the clip for tekstshkruesin you mark and no text strings?
Neki Names: Yes Albatros Rexhaj I said I did not text, but the verses that have arisen from the soul.

* Yes Nekiu any female colleagues to hang out with more or drink coffee?
Neki Names: Yes I have enough friends, singers even muziktarë. I am friendly with Ghana, Dea Xhemajli and probably do not remember, but I have many friends singers, mainly singing 'live', especially girls who sing in "Top Channel".

 Fans of Rites
* Let's go to the questions' Mix-Max ". Did you waiting for this artist to death to perform a duet together? Çiljeta Xhilagën?

Neki Names: A song notes (laughs). With Çiljetën hehehehe. For song if asked, would probably have done. I met her once in Ulcinj, to death for not singing would not say.
* Rita Hour?
Neki Names: Rita Ora my opinion, it is our example, global art show that even an Albanian can be 'Top ". Little appetite would have done, I'm her fans.

* PAF Qereti?
Neki Names: I like even it out, but until death to press for a duet, I do not believe.

* Adelina Ismajli?
Neki Names: Adelina is a very brave singer to death as to say I can not say, but a duet.

* Dafina Zeqiri?
Neki Names: Even that I like, but if I had softened a little this question, I had a lot of fun collaborating with a two year but until death hard. But the duo that will do, I will think very seriously and will be very special, I talked with Ghana, with Xheraldinën and Dean. / Interview: Maxim Gjokaj /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online