All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Thursday, 3 January 2013

Kengetaret, asnje peng te madh ne 2012-n

Kaloi edhe një vit, ku artistët kanë qenë të organizuar në forma dhe mënyra të ndryshme, sidomos këngëtarët dhe me ta ne kemi biseduar për të kuptuar nëse në vitin që kaloi kanë pasur ndonjë peng që e kujtojnë dhe për arsye të ndryshme nuk e kanë realizuar.

Por, shprehja më e shpeshtë e tyre gjatë prononcimit për gazetën tonë ka qenë kjo: “Asnjë peng nuk më ka mbetur”.

Megjithëse këngëtarët e njohur shqiptarë të rinj dhe të vjetër në karrierën e tyre muzikore janë treguar paksa diplomatikë duke na kujtuar se pengje nuk kanë pasur, për shkak se albumet, këngët dhe videot kanë rezultuar të suksesshme, por e gjitha kjo falë fansave të tyre të shumtë. E dikush shkurt e dikush më gjatë flasin për këtë temë.

Aurela Gaçe: “Asnjë peng nuk më ka ngelur. I kam realizuar të gjitha ato që ia kisha vënë qëllim vetes. Nga ana profesionale arrita  të  “promovoja albumin e ri që kisha 2 vjet që punoja, nxora në treg video të reja, këngë të reja. Realizova koncert recital në Tiranë, ku çdo gjë ishte “live”. Pata mundësinë të isha në USA, Itali e Vlorë për festën e Pavarësisë dhe  të merrja një emocion të papërshkrueshëm. Nga ana humane, këtë vit ndiej se jam njeri shumë i lumtur dhe e plotësuar si femër. Jam nënë e një vajze 1-vjeçare dhe kjo është lumturia dhe arritja më e madhe e jetës.”Ermal Fejzullahu: “ Pengu i viti 2012 është që nuk kam mundur të realizoj një këngë për 100-Vjetorin e Pavarësisë, ashtu siç doja unë ta realizoja dhe për këtë nuk e nisa fare.”

Adrian Gaxha: “Çdo herë ekzistojnë  gjëra që s’kemi mundur t’i realizojmë,   por me kalimin e kohës gjithçka është e mundur, nëse me të vërtetë diçka do të realizosh.”

Gena: “Ajo që mund të thosha peng, por në thonjëza është që t’i kisha dhënë pak më tepër kohë vetes për të pushuar. Shpresoj të më jepet më shumë mundësia për ta bërë vitin që vjen.”

Gjyste Vulaj : “Të them të drejtën nuk më ka mbetur gjë peng.”

Rovena Stefa: “ Nëse flasim për pengje, jo të gjitha gjërat që ti do realizohen, megjithëse ndonjë peng që do të mbetet për këtë vit nuk kam, por kujtoj dhe më vjen mirë që dy klipet në këngët e mia përcolla dy mesazhe të bukura, atë të vetëdijesimit të shtimit të popullsisë me këngën ‘Djepi” dhe me këngën “Amaneti”, atë amanet të të parëve, bashkimin e kombit shqiptar.

Adelina Emini: “ Unë mund të them se s’kam asnjë peng, dhe ky vit që kaloi ka qenë viti im.”

Gold Ag:  “Zoti më dha shëndetin dhe nuk më mbeti asgjë pa e bërë këtë vit.”

Ganimete Abazi:  “Besoj se asgjë nuk lashë peng këtë vit, ishte një vit që realizova të gjitha planet e mia”./Përgatiti:  Maksim Gjokaj/


- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Singers, no large mortgage in 2012-n

Spent a year in which artists have been organized in different forms and different ways, especially singers and we've talked to understand if in the last year have had a mortgage that recall and for various reasons have not realized . But their frequent expression in pronunciation for our newsletter has been this: "No mortgage has not left." Although famous Albanian singers young and old in their musical career proved somewhat diplomatic reminding us that the hostages had not, because the albums, songs and videos have been successful, but it's all thanks to their fans abound. The one in February and one more talk about this topic.

Aurela Gace: "No mortgage has not failed. I realized all that I had put in order yourself. Professional hand came to "promote the new album that I had 2 years that I worked, I brought in new video market, new songs. Fulfilled recital in Tirana, where everything was "live". I had the opportunity I was in the USA, Italy and South for the holiday of Independence and took an indescribable emotion. Human hand, this year I feel that I am one very happy and fulfilled as a woman. I am a mother of a 1-year-old girl and this is happiness and the greatest achievement of life. "

Ermal Fejzullahu: "Mortgages 2012 is that I could not pull off a song for the 100th Anniversary of Independence, as like I have realized and therefore not started at all."

Adrian Gaxha: "Every time there are things that we have not been able to accomplish, but with time everything is possible, if indeed something to realize."

Gena: "What we can say mortgage, but in quotes is to have given a little more time to yourself to rest. I hope to give more opportunity to make the coming year. "

Daryl Vulaj: "To be honest I have escaped hostage thing."

Rovena Stefa: "If you talk about the hostages, not all the things that you will be realized, although any mortgage that will remain for this year I have not, but I remember and I'm glad that two of my songs clips walked two beautiful messages, the awareness of population growth with the song 'Cradle "and the song" trust ", the testament of the ancients, the unity of the nation.

Adelina Emini: "I can say that I have no mortgage, and this year that has passed has been my year."

Gold Ag: "God gave me health and there is nothing without doing this year."

Ganimete Abbas: "I believe that nothing is left mortgage this year, was a year that fulfilled all my plans". / Prepared by: Maxim Gjokaj

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online