All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 18 February 2013

Emocionet dhe lotet e artisteve para 5 vjetesh

Të ftohtët e 17 shkurtit të 2008-s për të gjithë shqiptarët e sidomos për ata që jetonin në Kosovë nuk është ndier, pasi gëzimi për shpalljen e shtetit më të ri ka bërë që e diela para pesë vjetëve të jetë dita më e paharruar për ta.

Por, edhe personazhet publike tregojmë me emocion se ku ishin dhe si e pritën shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ja sesi e kujtojnë ata atë ditë:

Leonora Jakupi: Kam qenë në atë datë në një manifestim në Drenicë, në Skenderaj e më pas po dëgjonin në makinë me nënën dhe familjen time deklaratën e shpalljes së pavarësisë direkt nga Parlamenti. Kemi qarë të gjithë që ishim aty, më shumë nëna. Përjetim emocionues shumë.

Gena: Po më kujtohet, kam qenë në një mbrëmje duke kënduar dhe si gjithmonë shpallja e pavarësisë festohet në maksimum nga të gjithë, ashtu dhe nga unë.

 Mihrie Braha: Kur është shpallur pavarësia e Kosovës, unë kam qenë duke e ndjekur në TV së bashku me familjen dhe miqtë tanë. Ne e kishim shtruar me verë dhe gjëra të tjera dhe po e prisnim me padurim leximin e deklaratës. Vërtet ka qenë një ndjejnë shumë e bukur, diçka mjaft emocionuese.

Adelina Emini: Me kujtohet shumë mirë dhe ka qenë një ndjenjë e papërshkrueshme dhe me shumë  emocione, sepse motra ime, Njomza, ka pas nderin dhe kënaqësinë të jetë nënshkruese e deklaratës së pavarësisë dhe kemi festuar e gjithë familja për pavarësinë, por gjithashtu edhe për motrën që ishte pjesë e nënshkrimit të asaj deklarate. Kemi festuar deri në orët e vona e gjithë familja. Një ndjenjë e rovena stepapërshkrueshme dhe e paharrueshme për mua dhe për familjen time.

Rovena Stefa: Kur u shpall pavarësia e Kosovës, unë kam qenë sigurisht në Prishtinë me familjen time. E kujtoj atë moment si një nga çastet më emocionuese në jetën time. Të gjithë që gëzonin me lot e thirrje të zjarrta ( Më në fund edhe ne kemi shtet, Bac u kry,etj, etj.). Në darkë kam qenë pjesëmarrëse në dy koncerte, një në Klinë dhe një në Prishtinë, në ‘Sheshin 21’.

Edona Llalloshi: Po më kujtohet shumë mirë, sepse në mbrëmje kam kënduar në sheshin ‘Nënë Tereza’.
Gold Ag: “E kam pritur si çdo shqiptar që e ëndërron Shqipërinë e bashkuar.


Neki Emra: Më 17 shkurt, para 5 vjetësh kam qenë në Prishtinë, e di që ka qenë shumë ftohtë, një dimër që nuk mbahet mend. Gjithë ditën kemi bredhur nëpër rrugët e kryeqytetit  nga lokali në lokal duke festuar. Mua personalisht në momentin e leximit të deklaratës së pavarësisë, për të qenë i sinqertë, më kanë dalë lotët. Ajo fjali ka qenë kulmi i ndjenjës, me të cilën kishim jetuar shumë vite.

Arbnora Ademaj: Për shpalljen e pavarësisë së Kosovës kam qenë në Prishtinë. Normalisht edhe unë si mbarë populli shqiptar e kam pritur me entuziazmin më të madh me një ndjenjë të papërshkrueshme, sepse dihet të gjithë e dimë për sakrificën e popullit tonë për këtë ditë, dhe jam shumë e lumtur që pata fatin ta përjetoj e ta  festoj  këtë ditë shumë të madhe për popullin shqiptar.

Lori: Me shumë gëzim dhe lumturi e kam pritur shpalljen e pavarësisë. Më kujtohet se kemi festuar në Diasporë, ku kam qenë duke kënduar, e kush ka gjak shqiptari është gëzuar pafundësisht për këtë ditë që e kanë pritur të gjithë.


Ermal Fejzullahu: E mbaj mend shumë mirë ka qenë ditë e diel dhe natyrisht jam emocionuar shumë, sepse Kosova - vendi im u shpall i pavarur. E kam ndjekur në TV dhe të gjithë aty që ishin pranë meje kemi bërtitur nga gëzimi.

Gresa Behluli: Patjetër që më kujtohet, kam qenë në koncert në Prishtinë, një koncert shumë i madh me qindra mijëra vetë. Gjithë ato fytyra të lumtura gjithë ai gëzim, ka qenë një emocion vërtet shumë i veçante që nuk përshkruhet dot me fjalë. Dihet që ishte një ditë që e kemi prit me shekuj. Unë jam vajzë e një këngëtareje që tërë jetën i këndoi Kosovës, lirisë dhe trimave të këtij vendi, po ashtu edhe xhaxhai im është një dëshmor i luftës që ka rënë për këtë vend, duke qenë një familje e tillë rëndësia dhe emocioni i kësaj feste është akoma edhe më e madhe.

Ganimete Abazi: Ishte një ditë e shumëpritur dhe shumë emocionuese, kur rrinim pranë TV tërë ditën bashkë me familjen time duke pritur shpalljen e pavarësisë. Moment shekullor për të gjithë shqiptarët.

Rovena Domi: Më 17 shkurt, para 5 vjetësh, kam qenë në Tiranë dhe mund të them me siguri që edhe ne e kemi festuar bashkë me Kosovën festën e madhe të pavarësisë./Përgatiti: Maksim Gjokaj/


- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Emotions and tears artists 5 years ago


The cold of February 17, 2008-s for all Albanians, especially for those living in Kosovo is not felt as joy for the announcement of the newest state has made the Sunday before five years be the most memorable day for them . But even public characters show emotion where they were and waited Kosovo's declaration of independence. Here's how they remember that day:

Leonora: I was on that date in an event in Drenica, Skenderaj then I listen to in the car with my mother and my family statement declaring independence directly by Parliament. We cried all that were there, the more the mother. Thrilling experience.

Gena: I remember, I was in an evening of singing and as always celebrated declaration of independence to the maximum of all, as well as me.

 Mihrie Braha: When it declared independence of Kosovo, I was followed on TV along with our family and friends. We had laid with wine and other things and is eagerly awaited reading the statement. It was really a very nice feel, something quite exciting.

Adelina Emini: I remember very well and was an indescribable feeling and emotions, because my sister, Njomza, had the honor and pleasure to be a signatory of the Declaration of Independence and we celebrate the whole family for independence, but also for sister who was part of the conclusion of that statement. We celebrated until late the whole family. A feeling of indescribable and unforgettable for me and my family.

Rovena Stefa: When was proclaimed independence of Kosovo, I was certainly in Pristina with my family. I remember that moment as one of the most exciting moments in my life. All enjoyed with lot of fire calls (finally we have a state, Bac u kry, etc., etc..). In the evening I participated in two concerts, one in Kline and in Pristina, 'Square 21'.

Edona Llalloshi: Yes I remember very well, because in the evening I sing in the street 'Mother Teresa'.
Gold Ag: "I expected as every Albanian who dreams of joining Albania.


Neki Names: On 17 February, 5 years ago I was in Pristina, I know it was very cold, a winter that is not remembered. All day we traveled through the streets of the capital from the local bar to celebrate. Me personally at the time of the reading of the Declaration of Independence, to be honest, I was out of tears. It has been sentence sense roof, with which we had been many years.

Arbnora Ademaj: declaration of independence have been in Pristina. Normally I like all the Albanian people have received with great enthusiasm by an indescribable feeling, because you know all know about the sacrifice of our people to this day, and I'm very happy that I was fortunate to experience to celebrate this great days of the Albanian people.

Lori: With much joy and happiness I expected declaration of independence. I remember that we celebrate in the Diaspora, where I was singing, and who is Albanian blood immensely enjoyed to this day they have waited all.


Ermal Fejzullahu: I remember very well was the day Sunday and of course I am very excited, because Kosovo - My country was declared independent. I have been following on TV and all who were there with me, we shouted for joy.

Gresa Behluli: Of course I remember, I was at the concert in Pristina, a huge concert with hundreds of thousands of people. All those happy faces all that joy has been a really very special emotion that can not be described in words. It is known that it was a day that we wait for centuries. I am the daughter of a singer who sang whole life Kosovo, liberty, and the mighty men of this country, as well as my uncle is a martyr of the war that has come to this country, being a family of such importance and emotion of this holiday is even greater.

Ganimete Abbas: It was a long-awaited and very exciting day when we sat at the TV all day with my family waiting independence. Moment centuries for all Albanians.

Rovena Domi: On 17 February, 5 years ago, I was in Tirana and can say with certainty that we celebrate with great holiday Kosovo independence. / Prepared by: Maxim Gjokaj /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online