All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Astrit Kabashi. Show all posts
Showing posts with label Astrit Kabashi. Show all posts

Friday, 1 May 2009

Astrit Kabashi Intervista "VIP Press"

Astrit Kabashi
/photo telegrafi/

I forti i “Kafenese...”

Aktori Astrit Kabashi, i takon gjenerates se re te aktoreve te shkolluar, i cili gjithnje e me shume po e pushton skenen e tetarit tone. Ai, me pamjen karakteristike, zerin e bukur dhe kreacionet skenike po perveteson publikun dhe po jep gjithnje e me shume role te realizuara. Per te skena eshte e magjishme, por dhe e veshtire. Megjithate, eshte i vetedijshem se kalitja ne skene i ben mire cdo aktori dhe e sprovon ate per te qene njeri i artit dhe i skenes. Ai, deri tashti ka deshmuar pjekuri, seriozitet dhe kreacione skenike. Mosha e tij jep per te shpresuar se nga Astriti do te presim shume role interesante dhe te realizuara.

Ne “Kafeneja jone” interpretoni rolin e Bekimit, nje rol problematik, por qe e ‘qeteson’ situaten?
Astriti: Une nuk mendoj qe Bekimi gjithmone e qeteson situaten, shpeshhere edhe e problematizon ate edhe me shume, por pajtohem edhe me ju qe shpesh e qeteson situaten.

Bekimi, ose Astrit Kabashi eshte roli me simpatik ne kafene, e cila ka shume nevoje per nje njeri qe te veje rregull ne te. Sa arrini ju te veni rregull ne kafe, nese mund te kete rregull?
Astriti: Shpeshhere ve rregull ne kafene, por ne te shumten e rasteve, une me shume shkaktoj probleme ne kafene. Me shume heqin personazhet tjera prej Bekimit, sesa Bekimi prej tyre.

Si e perjetoni rolin e te ‘fortit’, a eshte mire te jesh i forte, madje edhe ne rol?
Astriti: Nuk eshte keq me qene i forte, mire eshte me qene i forte, por jo edhe me qene mafioz. Ne rol ndihem mire, eshte nje rol i lezetshem.

A ju njohin me shume permes ketij roli, apo per ndonje rol tjeter, dhe si ndiheni nese identifikoheni si Bekimi,e jo si Astriti?
Astriti: Tashti, Bekimi eshte pjese e pervojes sime, pjese e punes sime. Nuk ndihem keq edhe kur njerezit me identifikojne si Bekimin, sepse ky serial u servohet cdo te hene shikuesve. Dhe njerezit jane mesuar te me shohin si Bekimin. Dhe, shpeshhere me identifikojne si Bekimin. Por ka edhe njerez qe me njohin nga rolet tjera televizive, ose shfaqjet tjera dhe teatri.

Astrit Kabashi dhe Gresa Pallaska
/astrit kabashi dhe gresa pallaska ne "cifti martin"/

Keni luajtur edhe ne shfaqjen teatrore, bashke me Gresa Pallasken. Ekziston bindja se keni pasur rolin me te realizuar deri me tash?
Astriti: Une, mendimi im personal, eshte qe ky rol eshte nje prej roleve me te realizuara. Por, per rolin me te realizuar kam kohe dhe mendoj se ende nuk eshte bere. Por ka edhe role tjera qe kane qene shume te realizueshme, si roli i profesorit te shfaqja “Mesimi” dhe shume e shume role tjera. Une mendoj qe te gjitha rolet e mia i kam realizuar mire, po ashtu edhe ne teater. /gazmend kajtazi/vip press/telegrafi/30.04.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

The strongest of "Kafenese ..."

Actor Astrit Kabashi, belongs generation new players to the enlightened, who increasingly are obsess scene of theater tones. He, with the image feature, the voice of the beautiful and kreacionet scenic is perveteson public and is providing more and more roles realized. For the scene is magjishme, but difficult. However, is aware that kalitja the scene makes good every actor and sprovon it to be a man of art and scenes. He, until now has witnessed maturity, seriousness and kreacione scenic. Age of its grants to hope that by Astriti will expect more roles interesting and implemented.

We "Kafeneja Our" interpret the role of blessing, a role problematic, but that 'qeteson' situation?

Astriti: I do not think that blessings always qeteson situation, often even problematizon it even more, but agree with you that often qeteson situation.

Blessing or Astrit Kabashi is the role of charming the cafe, which has more need for a man to veje rule in. How come you overlap rule in coffee, if there may be OK?

Astriti: Often widowed rule in the cafe, but in most cases, I more incur problems in the cafe. More Lift characters other of blessing rather than blessing them.

As experience the role of the 'strongest', whether it is best to be strong, even in the role?

Astriti: It is not bad to been strong, well is been strong, but not even been mafia. We role feel better, is a role delightful.

Do you know more through this role, or for any role other, and how you feel if you login as a blessing, not as Astriti?

Astriti: Now, the blessing is part of the experience my share of my work. I do not feel bad when people identify as a blessing, because this series was servohet every Mon viewers. And people are used to the view as the blessing. And, often identify with the blessing. But there are people that recognize the roles other television, or performances, and theater.

You played well in screening theater, together with Gresa Pallasken. There is the belief that you had performed the role until now?

Astriti: I thought my personal, is that this role is one of the roles of the result. But, for the role of realizing my time and I think that still is not done. But there are also roles other have been very feasible, as the role of the professor to show "Learning" and many, many roles other. I think that all my roles I have performed well, as well as in theater.
]]

Saturday, 7 March 2009

"Cifti Martin" Deperton Ne Skenen Nderkombetare!

Cifti Martin Gresa dhe Astriti
/photo christofe quirion/

Cifti Martin ne Festivalin Nderkombetar “Incontri Teatrali”

Shfaqja "Cifti Martin" e Teatrit Kombetar te Kosoves eshte ftuar ne edicionin e peste te Festivalit Nderkombetar "Incontri Teatrali" qe do te mbahet ne Lugano te Zvicrres ne datat 17–20 Prill 2009.

“Cifti Martin”, sipas Eugene Ionescos, ne regji te Bekim Lumit, me aktoret Astrit Kabashi dhe Gresa Pallaska, ka pasur premieren me date 29 Nentor 2008 ne Teatrin Kombetar te Kosoves. Nga kritika kosovare kjo shfaqje ka marre vleresime shume pozitive. Deri me tash, kjo shfaqje ka pasur 15 repriza dhe eshte prej shfaqjeve me te vizituara nga publiku.

“Incontri Teatrali”, konsiderohet si njeri prej festivaleve te rendesishme teatrore ne Evrope, qe, nder te tjera, fton edhe producente teatrosh dhe menaxhere te shumte festivalesh nga vende te ndryshme te Evropes.

Kjo ftese per pjesemarrje ne kete festival nderkombetar, ne adrese te Teatrit Kombetar te Kosoves, eshte e para mbas gati 8 vitesh, pa llogaritur ketu pjesemarrjen e TKK ne festivale regjionale. /telegrafi/06.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
Translation by Google:

Couple Martin in the International Festival "Incontri Teatrali"

Displaying "Martin Couple" National Theater of Kosovo is inviting the fifth edition of International Festival "Incontri Teatrali" to be held in Lugano in Switzerland in the dates 17-20 April 2009.

"Martin Couple," by Eugene Ionescos, we directed the Bekim River, with actors and Astrit Kabashi Gresa bucket, there was the premiere date of 29 November 2008 at the National Theater of Kosovo. Criticism from Kosovo this show has received many positive reviews. Until now, this show has had 15 performances of repriza and is visited by the public.

"Incontri Teatrali", regarded as one of the most important theater festivals in Europe, which, inter alia, invites the theatre producers and managers of numerous festivals from different countries of Europe.

This invitation to participate in this international festival, addressed to the National Theater of Kosovo is the first after nearly 8 years, not counting here TKK participation in regional festivals.
- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Ju lutem permiresoni kete perkthim ku ka mundesi duke lene verzionin tuaj ne pjesen e komenteve! Perkthimi eshte bere nga roboti i Google-it!

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online