All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Besa Krasniqi. Show all posts
Showing posts with label Besa Krasniqi. Show all posts

Sunday, 28 February 2010

Besa Krasniqi, Shqiptarja Qe Shkelqen Ne Suedi!

Besa Krasniqi
/photo public domain/

Besa,shqiptarja qe shkelqen ne Suedi

Eshte 17 vjec, por eshte me se e talentuar. Qe ne moshen 8 vjece ka nxjerre albumin e saj te pare muzikor per femije. Ne moshen 12 vjec, te dytin. Aktualisht ka ne treg 12 kenge, 6 ne shqip dhe 6 ne anglisht. Besa Krasniqi, shqiptarja qe jeton ne Suedi, ka ditur te triumfoje me talentin e saj te jashtezakonshem dhe te beje fansa jo vetem ne vendin e saj. E jo vetem, por te marre edhe vleresime nga ministrja e Kultures suedeze, Lena Halengren.

Besa, kur keni nisur te merreni me muzike dhe sa kenge keni aktualisht ne CV tuaj?

Kam nisur heret, qe ne moshen 3 vjec te merrem me muzike. Sa kam filluar te belbezoja, pata mesuar nje refren te nje kenge. Kjo, edhe per faktin se babai im merrej me muzike. Ai me mori, me nxori ne skene me ate refren te asaj kenge. E perserita 3 here pas orkestres, dhe publiku me priti shume mire. Kur mbusha 8 vjec nxora albumin e pare per femije qe quhej “Hena e di lojen”. Kur isha 12 vjec nxora albumin tim te dyte per femije, “Flutrat ne ere”. Aktualisht s’kam album ne treg, por kam miks kengesh, 6 kenge shqip dhe 6 anglisht, gjithsej 12 te realizuara.

Ju u bini dhe instrumenteve, ku jeni me e talentuar?

Po, vertete ekzekutoj edhe ne instrumente, ne kitare pak, por me e talentuar jam ne piano.

Ne cilen rryme muzikore e gjeni me shume veten?

Gati ne te gjitha zhanret, ne gjitha rrymat muzikore kendoj, por preferoj me teper sol/rnb/pop/rok. Ne keto rryma e gjej veten me shume.

Cilat kane qene aktivitetet me te rendesishme qe keni marre pjese deri me tani?

Per moshen qe kam, kam pasur shume aktivitete dhe nga to po vecoj festivalin e te rinjve “Sportlight”, qe ka zgjatur disa jave ne Kalskrona dhe une fitova vendin e pare, si e vetmja konkurruese jo suedeze. Kam fituar edhe disa te tjera festivale ne Suedi dhe s’kane qene aspak te lehta, sepse eshte dashur te kendohet gjalle, “live”. Kam marre disa vende te para, te dyta dhe te treta ne keto festivale te organizuara nga “Lingman & Company”, neper gjithe qytetet e Suedise. Me kujtohet qe kur isha 13 vjec, ministrja e Kultures dhe Arsimit, Lena Halengren vizitoi qytetin ku ne jetonim, Jönköpingslän e percillnin aktivitetin e saj mediat elektronike dhe ato te shkruara. Ajo me ftoi mua ne ate salle dhe kendova dy kenge, nje ne suedisht nje ne shqip. Si dhe kur fitova vendin e pare ne Karlskrona, shefi i kompanise se nje studioje shume te famshme ne Skandinavi, “Pammareckords Maxe Axelsson” me ftoi per bashkepunim dhe me bene nje singell me dy kenge, “Hej Dj” e “Yes I’m sure”. Keto singell u shiten ne gjithe Europen, ne faqen e internetit ginza.se dhe cdon.com. Vetem kerkoni Besa, dhe e gjeni. Pastaj erdhi nje ekip i televizionit shteteror te Suedise, ‘Tv4’ dhe beri nje interviste te gjate me mua. Dy vjet rresht, 13 vjec dhe 14 vjec kam marre pjese ne festivalin “Polifest” ne Kosove, me kenge te Alfred Kacinarit dhe kam marre cmimin e dyte dhe te trete ne vitin 2006 dhe 2007. Nderkaq, nje cmim me kujtohet qe kam marre ne Berlin te Gjermanise. Ja vlen te permend ketu disa aktivitete ne Kosove, ku kam marre pjese ne “Hello America”, qe organizon RTK. Pastaj ne koncertin qe mban radio ‘Rinia’ e Gjilanit ne Vushtrri, ne disa spektakle muzikore, etj.

Cfare eshte muzika per ju?

Per mua muzika eshte gjithcka, jeta ime do ishte e pakuptimte pa muziken.

Cfare planesh keni per karrieren tuaj dhe skenen shqiptare konkretisht?

Planet e mia jane te shkollohem ne drejtimin e muzikes, ate drejtim per te cilin aktualisht jam ne shkollen e mesme te muzikes, drejtimi artiste e kenges, tekst shkruese, instrumetaliste dhe producente. Dhe, krahas mesimeve te zhvilloj edhe aktivitete. Kam deshire te konkurroj ne festivalet shqiptare, te bashkepunoj me njerez te kultures, etj. /ilda lumani/gazeta shqiptare/shkurt 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Besa, Albanian girl who shines in Sweden

It is 17 years old, but he is talented. Since the age of 8 years old has released her first album of music for children. At the age of 12 years, the second. Market currently has 12 songs, 6 in Albanian and in English 6. Besa Krasniqi, an Albanian living in Sweden, is known to prevail with her extraordinary talent and make fans not only in its place. And not only, but also get rated by the Swedish Minister of Culture, Lena Halengren.

Besa, when you started as you deal with music and songs you actually in your CV?

I started early, at the age of 3 years to deal with music. As I started to belbezoja, I learned a chorus of a song. This, and the fact that my father made with music. He took with him drew the scene with chorus of that song. The repeated 3 times after the orchestra, and the public with very well received. Reaches 8 years old when I brought the first album for children called "Hena know the game". When I was 12 years old I brought my second album for children, "flutra the wind". Currently I have album in the market, but I mix lyrics, song 6 Albanian and English 6, total of 12 realized.

You were fall and instruments, where you are talented?

Yes, we really execute instruments, the guitar a little, but I am talented in piano.

Which musical trend find themselves more?

Almost in all genres, in all the musical currents sing, but I prefer more G / rnb / pop / rock. In these currents and I find myself more.

What have been the most important activities that have taken part so far?

For ages I've, I've had many activities and segregate them are youth festival "Sportlight", which lasted several weeks in Kalskrona and I won first place, as the only non-Swedish competition. I won some other festivals in Sweden and have not been at all easy, because it is like to kėndohet alive, "live". I received several first, second and third of these festivals organized by "Lingman & Company, throughout the cities of Sweden. I remember that when I was 13 years, Minister of Culture and Education, Lena Halengren visited the city where we live, the channel activity Jönköpingslän its electronic media and written. She invited me in that room and kendova two songs, one in the Swedish one in Albanian. As and when I won first place in Karlskrona, chief of the company that a very famous studio in Scandinavia, "Axelsson Pammareckords Maxe" with invited for cooperation and made a singell with two songs, "Hey DJ" and "Yes I'm sure ". These singell were sold throughout Europe, the website and ginza.se cdon.com. Only search Besa, and find out. Then came a team of Swedish state television, 'Tv4' and made a long interview with me. Two years, 14 years old 13 years old and have participated in the festival, Music "in Kosovo, with songs of Alfred Kacinarit and I got second prize and third in 2006 and 2007. Meanwhile, a price I remember I got in Berlin Germany. It is worth to mention here some activities in Kosovo, where I participated in "Hello America", which organizes the RTK. And in concert to maintain radio 'Youth' of Gnjilane in Vucitrn, in some musical shows, etc..

What is music for you?

For me music is everything, my life would be meaningless without music.

What are your plans for your career and the Albanian scene specifically?

My plans are shkollohem in the direction of music, what direction to which I am currently in middle school music, artist and song direction, text writers, and producer instrumetaliste. And, in addition to classes to develop activities. I want to compete in Albanian festivals, to cooperate with people of culture, etc..
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online