All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Bledari BB3. Show all posts
Showing posts with label Bledari BB3. Show all posts

Saturday, 6 March 2010

Big Brother Albania 3: BLEDARI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Bledari Eliminohet, 06.03.2010

Bledi le shtepine e Big Brother
Arbana i kerkon tre banoreve te nominuar qe te shkojne ne dhomen e rrezikut. Pasi shkojne atje, per ta shfaqet nje klip me komentet mbi javen e nominimit dhe opinionet per njeri-tjetrin, por ata nuk komentojne asgje ne ato momente. Arbana u thote se sidoqofte, ata te tre jane personazhe dhe karaktere te ndryshme qe ishin te rendesishem per shtepine dhe lojen ne BB. Ajo u tregon djemve se kete here, Vellai i Madh ka vendosur qe ata ta marrin vesh se cili do eleminohet neper mjet nje tjeter forme. Ajo do ia komunikoje emrin e atij qe do te eleminohet banoreve te tjere, ndersa ata do ta kuptojne nepermjet klipeve. Keshtu Arbana u thote banoreve te tjere se banori i pare qe shpeton eshte Hakiu. Ajo u thote tre banoreve te nominuar se klipi qe do shfaqet tregon se njeri prej tyre ka shpetuar. Ne monitor shfaqet nje klip i kolegeve te punes te Hakiut te cilit i japin kurajo dhe mbeshtetje e i urojne qendrim te gjate ne shtepi. Arbana u komunikon banoreve te tjere vendimin e publikut se banori qe eleminohet eshte Bledi. Per dy banoret e mbetur shfaqet nje klip ne te cilin tregohet nena dhe motra e Jetmirit qe e mbeshtesin dhe i shprehin dashurine. Jetmiri dhe Bledi perqafohen e ky i fundit shkon ne zonen e tunelit, ku takon per here te fundit Olten e cila vesh fustanin qe ai i dhuroi. Ai i uron Oltes qendrim te gjate e te jete vetvetja e te mos e harroje ate. Olta e perqafon e Bledi largohet per ne studio. /t.ch./

Bledi vjen ne studion e BB
Bledi pritet me duartrokitje ne studion e Big Brother. ai duket i qete, por shprehet se u merzit qe do qendroje larg Oltes. Arbana e pyet se cilat arsye mendon ai se e kane cuar drejt ketij eleminimi. Bledi shprehet se ka qene i drejtperdrejt me banoret e tjere, ka folur me ta, por ndoshta ka folur dhe me shume sec duhej. Ai mendon se nje faktor qe mund te kete ndikuar ne eleminimin e tij ka qene mbeshtetja per Klodin dhe homoseksualitetin e tij. Ai mendon se njerezit nuk e kuptojne kete zgjedhje dhe mbeshtetja qe ai apo disa banore i bejne atij, ndikon edhe tek opinionet e publikut qe nuk e pranojne kete zgjedhje per ta. Nje arsye tjeter qe mendon Bledi eshte edhe se dy konkurentet e tjere ishin banore te vjeter dhe njiheshin me mire nga publiku. Ai thote se ishte nje eksperience e bukur qe donte ta provonte. Ariani, opinionisti shprehet se Bledi eshte nje djale qe me sjelljen e tij fine, ka qene i afruar dhe i pelqyer si nga banoret ashtu dhe nga publiku, por qe me pas ka krijuar nje distance te madhe. Ai i thote se Bledi kryesisht qendronte me Olten, duke u distancuar me te tjeret, por Bledi mendon se ka ndenjur edhe me banore te tjere ku permend Edin, Domeniken e Aden por edhe Olten. Ne lidhje me Valonin, Ariani i thote se per hater te moshes qe ka, atij i takonte qe t’i fliste e te gjente nje gjuhe te perbashket me te, pikerisht edhe pasi Valoni kerkoi te falur, por Bledi justifikohet se me Valonin nuk kishte me ate marredhenie qe kishte ne fillim dhe se ai nuk ishte ai tip qe njohu ne fillim. Bledi shikon edhe klipin me momentet me te bukura dhe komentet qe banoret kane bere per te. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bledi leaves the Big Brother house

Arbana requires three inhabitants nominated to go to the room of risk. Once they go there, for it appears a week clips with comments on the nomination and opinions for each other, but they do not comment nothing in those moments. Arbana he says that nevertheless, they are three different characters and characters that were important in the BB house and game. It tells the boys that this time, elder brother has decided that they may know which will eliminate another tool through form. It will communicate his name to be deleted that other residents, while they will understand through the clips. So Arbana other residents say that the first resident of saving is Hakiu. She says three residents of the nominee that clip that will appear showing that one of them has escaped. We monitor displayed a video clip of colleagues whose employment Hakiut give courage and support ei Congratulate long stay home. Arbana other residents were communicates public decision that a resident who is Bledi eliminated. For the two remaining residents displayed a clip in which mother and sister told jetmiri that support and express love. Bledi Jetmiri and hug the latter goes in the tunnel area, which meets for last time out dress Olten which he gave. He wishes Oltes stay long and be ourselves and not to forget it. Diana embrace the Bledi leave for the studio

Bledi comes in the studio of BB
Bledi met with applause in the studio of Big Brother. he seems quiet, but said that was bothering you will stay away Oltes. Arbana asks what he thinks that the reason leading to this elimination. Bledi indicates he has been directly with other residents, has spoken with them, but maybe there is more talk and had sec. He thinks that a factor that may have affected its elimination has been Klodi and support for his homosexuality. He thinks that people do not understand this option and support that he or some inhabitants makes him even to influence public opinions that do not accept this option for them. Another reason to think Bledi is also two other competitors were old inhabitants and better recognized by the public. He says it was a beautiful experience that wanted to prove. Ariani, says opinionisti Bledi is a boy with his fine behavior, has been approachable and liked by residents as well as public, but then has created a great distance. He says that Bledi mainly lies with Olten, being disassociated with others, but thinks that there Bledi sitting with other residents where mention Edin, Domeniken of Aden but Olten. In connection with Valoni, Ariani says that for the sake of age who has, he belonged to speak of to find a common language with, namely after Valoni apologized, but Bledi Valoni justified that there was with that relationship that was in the beginning and that he was not kind to recognize the beginning. See also Bledi klipin with the most beautiful moments and comments that residents have done to.
]]

Saturday, 27 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #5, 27 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 5
Big Brother Albania 3: NOMINIMET #5, 27 Shkurt 2010

Te kandiduarit e javes: BLEDARI, HAKIU dhe JETMIRI
Klodi eshte perzgjedhur nga Vellai i Madh qe te zgjedhe nje nga zarfat te cilat ndodhen ne dhomen e rrefimit. Ndermjet zarfit te kuq e zarfit te zi, ai perzgjedh ate te kuq, ne te cilin shkruhet nj e ndryshim per menyren e nominimeve qe banoret do te bejne kete mbremje. Ai shkon dhe ua lexon te tjereve permbajtjen e zarfit ku shkruhet se kete here do mund te kandidohen vetem djemte. Per korrektese, ai shkon dhe merr edhe zarfin e zi dhe e lexon serish para banoreve, ku ne te shkruhej se do mund te kandidoheshin vetem vajzat, por nga perzgjedhja do kandidohen vec djemte. Keshtu banoret shkojne nje nga nje ne dhomen e rrefimit ku japin dy emra djemsh dhe arsyet perkatese se perse i kandidojne ata. Nga kandidimet e bera, ne votim kete jave shkojne Bledi, Hakiu dhe Jetmiri. Arbana ua komunikon kete vendim te tyrin banoreve. Arjani, opinionisti, shprehet se eshte nje kandidim vertet i veshtire dhe kushdo qe do dale te shtunen tjeter, do t’i ndihet mungesa. Arbana u komunikon banoreve edhe se per ta ka nje surprize. Ata dalin ne oborr dhe aty shohin nje inskenim te kenges se Michael Jackson, per nderim te kujtimit te tij, banoret e shijojne kete surprize te vecante. Gjithashtu Arbana u thote banoreve se prova e kesaj jave ka te beje me kulturen, muziken dhe veshjet e viteve ’80 ku ata duhet te pergatisin dicka qe tregon keto elemente te atyre viteve. /top channel/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The nominees of this week
Klodi is selected by the big brother to choose from envelopes which are in the confession room. Among the red envelope of black envelope, he selects the one red, which is written in a way of changing for the nominations that residents will make this evening. He goes and reads them to the contents of the envelope where others state that this time will only boys can become candidates. For correctness, he goes and gets the black envelope and read again before the inhabitants, where the writing that will can only kandidoheshin girls, but boys selection will already candidates. So residents go one by one in the confession room where two names boys and give relevant reasons why the Run them. The nomination made, we go Bledi vote this week, and Jetmiri Hakiu. Arbana communicates this decision to their own inhabitants. Arjanit, opinionisti, says that is a really hard run and whoever else will be released Saturday, will feel the lack. Arbana residents were also communicates that to them is a surprise. They come in a yard and there inskenim see that Michael Jackson Song, for the honor of his memory, residents and enjoy this special surprise. Also Arbana residents say that evidence of this week has to do with culture, music and clothes of 80 years where they have to prepare something that shows these elements of those years.
]]

Saturday, 13 February 2010

Big Brother Albania 3: BLEDARI PROFIL!

BIG BROTHER ALBANIA 3: BLEDARI PROFIL!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 3: DY BANORE TE RI

BIG BROTHER ALBANIA 3: DY BANORE TE RI, 13.02.2010

VALONI dhe BLEDARI

Loje per dy banore te rinj
Vellai i Madh ka vendosur qe te hyjne dy banore te rinj ne shtepine e Big Brother por ne nje forme ndryshe nga te tjeret. Arbana u kerkon djemve qe te shkojne ne dhomen e rrefimit ndersa vajzat te presin ne dhomen e ndenjjes. Nderkohe qe djemte nuk degjojne asgje, Arbana u tregon ne monitor vajzave dy djem, Valonin dhe Bledarin te cilet presin ne zonen e tunelit ku jane njohur disi me njeri-tjetrin. Ato duken menjehere te interesuara per ta. Ne monitor shfaqet edhe klipi prezantues per dy djemte e rinj. Me pas, Arbana i fton vajzat qe te shkojne ne zonen e tunelit dhe te njihen me nga afer me djemte, por ne te njejten kohe edhe te aktrojne disi, te jene bindese e te mos tregojne te verteten. Ajo u thote vajzave se dy djemte e rinj duhet te prezantohen tek djemte e tjere jo si dy konkurente, por si dy te aferm te vajzave te cilet kane ardhur ne shtepi vec per t’u takuar me to, si nje surprize e Vellait te Madh te cilet me pas do te largohen. Vajzat bien dakord dhe vendosin qe Valoni te jete nje nga kosovaret e strehuar ne shtepine e Oltes gjate periudhes se luftes ne Kosove, pasi ajo ka treguar nje histori te ngjashme me kete, ndersa Bledari si nje kusheri i Gracieles i cili jeton jashte Shqiperise. Vajzat duken entuziaste per dy djemte e rinj dhe komunikojne me djemte per detajet e “genjeshtrave” qe te mos diktohen nga djemte. Te gjithe shkojne ne dhomen e ndenjjes ndersa djemte dalin nga dhoma e rrefimit. Ata surprizohen nga prania e dy te rinjve, por vajzat menjehere i prezantojne si te afermit e tyre. Hakiu duket dyshues pasi eshte perballur me Valonin gjate audicioneve dhe kete gje e konfirmon edhe Olta e cila shprehet se “genjeshtrave” po u vjen fundi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Game for two new residents
Elder brother has decided to enter two new residents in the Big Brother house but in a form different from others. Arbana urging boys to go to confession room while the girls wait in the room ndenjjes. While boys do not hear nothing, the monitor tells Arbana girls two boys, and Bledari Valoni who wait in the tunnel area which are somewhat familiar with each other. They look to immediately interested. We monitor the clip appears to host two young boys. Then, Arbana invites girls to go to the tunnel area and closely acquainted with the boys, but at the same time also aktrojne somehow, to be plausible and not tell the truth. She says both boys and girls that young boys should be presented to the other not as two competing, but as two relatives of girls who have already come home to meet with them, as a surprise Big brother who will then leave. Girls agree and decide that Valoni to be one of Kosovars sheltered in Oltes home during the war in Kosovo, as it has shown a similar story with this, while Bledari Gracieles as a cousin who lives outside Albania. Girls seem enthusiastic about two young boys and communicate with the boys to the details of "lies" was not dictated by the boys. All go in the room while the boys ndenjjes arising from the confession room. They surprizohen the presence of two young people, but the girls immediately present as their relatives. Hakiu seems doubtful as it is confronted with during Valoni audicioneve and this confirmed that Diana says "lies" I was coming to an end.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online