All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Lulzim Osmani-GK. Show all posts
Showing posts with label Lulzim Osmani-GK. Show all posts

Monday, 9 February 2015

Kujt i thote GK "S'është repi për ty'?(Video)


Është rikthyer më i fortë se kurrë reperi shqiptar GK, emër ky i muzikës, apo me emrin e vërtetë quhet Lulzim Osmani.

Kënga me klip mban titullin “S’është repi për ty” dhe sapo ka ardhur në kanalin Youtube dhe po pritet shumë mirë, ku këngëtari në këtë këngë ironizon aty edhe reperen Gjira, ndërsa kënga dhe klipi mjaft interesant është realizuar i gjithi nga Produksioni i vetë artistit “NK”./Maksim Gjokaj/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Who says GK "No REPI for you '?

Is back stronger than ever Albanian rapper CG, name this music, or real name Lulzim called Osman.

Clip song titled "No REPI for you" and has just arrived and is expected Youtube channel very well, the singer in this song there also ironizon reperen Bays, while song and clip interesting is carried entirely by the Production of the artist himself "NK" ./ Maxim Gjokaj /

Wednesday, 24 September 2014

Osmani Lulzim - GK ‘Muzika ime agresive dhe reale’

E njohin në muzikën që ai bën si GK, por emri i tij i vërtetë është Lulzim Osmani, sic na thonë me gjak Sllupcani dhe me shtëpi në Kumanovë, por jeton në Zurich të Zvicrës.

Ky është personazhi ynë i cili është një reper shumë i vecantë ku edhe më parë ka bërë rep në gjuhën shqipe dhe kishte të publikuar me anë të një shoku në një forum në internet 3 këngë, më vonë nisi të këndojë në gjuhën të zvicranëve dhe ka pasur një sukses të madh në disa projekte të mëdha duke qenë i pranishëm në skenat e huaja dhe nëpër media atje, por nuk është ndjerë shumë mirë ashtu sic ndjehet për të kënduar shqip.

Kur ne e pyesim se pse ka vendosur ti rikthehet repit në gjuhën shqipe, cila është aryseja ai ka këtë përgjigje: ‘ Mbas një kohe të gjatë dua ti kthehem repit shqip 100 %, kam vendosur me plas krejt estradën dhe me sjellë ‘Real Rap’ dhe prej tash po ju  tregoj që nuk kam me e mbajt gojën mbyll,  por kam me e shkrujt në flet  qka të më thojë zemra.

Këngë nuk kam të re ende, por kam shumë plane tash po më mungon një person që mi përfundon të gjithë punët e tjera (studio,beats,promo/ reklamat,spotet) e unë veq mikrofonin, një flet dhe një laps. Arsyeja që dua të bëj sërish rap shqip është shoqëria që më thonë që të këndoj përsëri dhe dua të sjell rapin shqip në të tjera shina që të formoj repin ashtu sic duhet të jetë’.

Një beat i bukur, realiteti dhe shprehjet e tij të vecanta është rryma e tij e preferuar, ndërsa temat e këngëve janë shumë reale që cdo person të identifiohet në të nëse  e dëgjon muzikën e këtij artisti.

Reperi GK na tregon edhe risitë e rrymës dhe muzikës së tij me anë të kësaj përgjigjeje : ‘Muzika  ime do të jetë agresive dhe reale (Muzikë për burra), por edhe beati do të bëjë që njerëzit të dëgjojnë muzikën time, duke u identifikuar me fjalët e mia, pasi jam njeri artist dhe do të jem shumë direkt në tekste dhe nuk pyes se kë e prek apo rëndon fjala ime, pasi unë e them se cka më thotë zemra dhe e duke u përshtatur bukur me beatin të gjithë do ta dëgjojnë’.

Nuk ka ende kontakte me producentë apo menaxherë që disa artistë shqiptarë dhe repera i kanë, se do të ishte shumë më ndryshe, madje nëse dikush nga këta të njohurit do ta përcjellin GK ai vetë ua garanton suksesin, por këngëtari nuk dëgjon shumë rep në gjuhën shqipe, ndërsa më së shumti dëgjon muzikën që është rritur dhe e ka shoqëruar në rrugë.

Lulzimi nuk ka dëshirë të flasë për jetën e tij private nëse është i lidhur apo jo, dhe duke qeshur na thotë vetëm kaq që krejt statusat i ka. Gjithmonë është shoqëria dhe njerëzit që e njohin të cilët e përkrahin dhe do të jetë ata të parët që do të gëzohen kur ta shohin se është rikthyer repit shqip GK.

Edhe ai si shumë artistë të tjerë nga obligimet e shumta nuk mund të kthehet për të jetuar në Kumanovë, por gjithmonë do të ketë kohë për të ardhur qoftë edhe me pushime më shpesh dhe në fund thotë që është i sigurt se disa do ta presin shumë mirë në kthimin e tij në repin shqiptar,  e disa të tjerë jo, ndërsa ka një apel të sigurt për ata që duan ta përkrahin një këngëtar që e bën muzikën me zemër le ti lajmërohen qoftë edhe në adresën e tij të FB, https://www.facebook.com/profile.php?id=100006262519432&fref=ts./Maksim Gjokaj/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Osmani Lulzim - GK 'My music and real aggressive'

Know the music he makes as CG, but his real name is Lulzim Osmani, as they say blood and Slupcane home in Kumanovo, but lives in Zurich, Switzerland. This is our character which is a very special milestone where previously made ​​in Albanian rap and was published by a friend in an online forum 3 songs later began to sing in the language of Swiss and was a great success in several major projects being present in foreign scenes and in the media there, but is not feeling very well as it feels to sing English.

When we ask why he has decided to return raps in Albanian language, which is the reason he he has the answer: 'After a long time I want to go back raps Classifieds 100%, I decided to crack all celebrities and bring' Real Rap 'and from now if I did not tell you to keep your mouth shut, but I have to speak with the shkrujt told me what the heart. I have no new songs yet, but I have many plans now being absent on a person who completes all my other work (studio, beats, promo / advertising spots) and I already microphone, a sheet and a pencil.

The reason I want to redo rap is society that say to sing again and want to bring in other Rapin slip rails to form rap as it should be. A nice beat, and his expressions reality special is his current favorite, while the themes of the songs are very real to each person if identifiohet listens to music of this artist.

GK rapper shows us the power and innovation of his music through this reply: 'My music will be aggressive and realistic (Music for Men), but also beatin will make people hear my music, being identified with my words, because I am an artist and a man will be more directly in texts and not ask about who touches or aggravates my word because I say what's on your heart and being framed beautifully with beatin everyone will hear '.

There is still contact with producers or managers and some artists have milestone, it would be very different, even if one of these acquaintances will follow GK he guarantees success, but the singer does not hear much rap language Albanian and mostly listens to music has increased and accompanied on the road. Lulzimi unwilling to talk about his private life if it is related or not, and laughing tells us only that the brand has status. Always is society and people who know who support them and be the first to rejoice when they see it slip back CG raps.

And he like many other artists from multiple obligations can not return to live in Kumanovo, but there will always be time to come even on holidays more often and finally says that is sure some will expect more well in his return to Albanian rap, some others not, while there is a certain appeal to those who want to support a singer who makes music from the heart, let's even announced in his address to FB, https: / /www.facebook.com/profile.php?id=100006262519432&fref=ts./Maksim Gjokaj /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online