All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Manal BB3. Show all posts
Showing posts with label Manal BB3. Show all posts

Saturday, 24 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #13, 24 Prill 2010Big Brother Albania 3: Spektakli 14, Nominimet #13, 24 Prill 2010

ERIONI, HAKIU, JETMIRI, SELDI dhe MANDI

Banoret kane shkuar nje e nga nje per te dhene kandidaturat e tyre per kete jave sebashku me dy arsye te forta se perse duan qe njeri prej tyre te largohet javen e ardhshme. Kandidaturat e banoreve jane te larmishme duke perfshire shume banore ne te. Ne perfundim te ketij rituali te perjavshem, ne kandidim per kete jave shkojne pese persona: Hakiu dhe Miri me kater nominime, Mandi, Erioni dhe Seldi me nga dy nominime. Kete jave shkojne ne kandidim vetem meshkujt, ndryshe nga heret e tjera qe vajzat kane qene dominante. Per keta te kandiduar, opinionisti shprehet kryesisht per Erioni per te cilin thote se eshte i vetmi banor qe nuk eshte kuptuar se si sillet gjate javes se nominimit, pikerisht sepse ka dale vec nje here. Keshtu, Arbana ua komunikon kete vendim te tyrin vete banoreve te cilet nuk reagojne thuajse fare.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Weekly nominations

People are going one by one to make their nominations for this week together with two strong reasons why one of us want to leave next week. Nominations are diverse residents, including many residents in it. At the end of this weekly ritual, the nomination for this week go to five people: Hakiu and Miri four nominations, Mandi, Erion and Seldi with two nominations. This week only men go to the nomination, unlike other early that girls have been dominant. To run these, mainly expressed Erion opinionistin for which says it is the only resident who is not understanding how it behaves in the week nomination, precisely because it brought out only once. Thus, Arbana communicates this decision to make them their own residents who do not react hardly at all.
]]

Big Brother Albania 3: MANAL ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Spektakli 14, Manal Eliminohet, 24 Prill 2010

Manal, e eleminuara e javes

Arbana fton banoret e nominuar qe te jene te vemendshem pasi ka ardhur momenti qe njeri prej tyre te lere shtepine. Te tre banoret, Mandi, Miri dhe Manal duken shume te tensionuar. I pari qe i shpeton eleminimit eshte Miri, i cili duket shume i lumtur dhe i cliruar. Ndermjet Mandit dhe Manal, banorja qe largohet eshte Manal e cila perfundon keshtu aventuren e saj ne BB. Edhe pse nuk e jep veten, Manal duket e merzitur. Sidoqofte, ajo duke qeshur i takon dhe perqafon te gjithe banoret me radhe duke dale ne fund nga shtepia e per t’u nisur per ne studio.

Manal ne studion e BB

Ne studion e Big Brother vjen Manal e cila mirepritet edhe nga publiku ne salle. Arbana shprehet se si banore e re, pavaresisht se ajo nuk ka prishur dot ekuilibrat ne shtepi, ato mes banoreve, ajo ka arritur te superoje shume situata te veshtira. Ajo e pyet se nese do mundte, cfare ndryshonte nga sjellja e saj, cfare gabimi mund te kete bere. Manal shprehet se ka qene e njejta me ate qe eshte edhe jashte, por eshte kenaqur. Arbana thote se ajo shpesh ka patur mendime te kunderta me banoret dhe e pyet nese ka qene kjo nje strategji. Manal shprehet se ka thene gjithnje ato qe mendon, pavaresisht mendimeve te banoreve te tjere. Manal mendon se ka qene nje shembull i mire per publikun si nje vajze e mire qe nuk pi alkool, cigare, kafe, nje vajze qe pelqen dhe deshiron familjen, e respektuar etj., ndersa se cfare ka dhene ne shtepi tjeter, ajo mendon se kete gje e dine te tjeret. Manal ka dale me 43%. Per te shfaqet nje klip me momentet me te bukura te qendrimit te saj ne shtepi e po ashtu edhe me thashethemet per banoret. Manal nuk i komenton keto te fundit, ndersa per disa banore ajo jep mendimin e saj. Per Mandin shprehet se nuk i pelqen se jep mend, nderkohe qe nuk ka. Per Seldin shprehet se eshte femije, por qe e ben te qeshe edhe pse e tepron ndonjehere. Domenika, sipas saj, ka nje bote interesante. Per Jonen mendon se nuk e njeh, ndersa per Mirin se eshte filozof. Per Erionin dhe Hakiun shprehet se jane njerez te mire. Opinionisti e pyet se duke patur parasysh kulturen nga e cila rrjedh ajo, sjelljen dhe parimet e saj te lidhura ngushte me fene, si e mori guximin per te konkuruar ne BB. Ajo shprehet se eshte krijuar nje opinion i gabuar per vendet e Lindjes pasi edhe atje ka spektakle te tilla dhe jeta atje behet e njejte me ate ne vendet e tjera. Ne perfundim te miniintervistes, Manal shprehet se do shijoje famen tashme. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Manal, the eliminated of the week

Arbana nominated invites people to be attentive when the moment came that one of them to leave home. The three people, Mandi, Miri and Manal seem very tense. The first is eliminating escapes Miri, who seems very happy and released. Between Mandi and Manal, Manal residents who leaves is that it ends so the BB adventure. And why not give yourself, Manal looks bored. However, it belongs to and laughing perqafon all residents by the time we finally emerged from the house to leave for the studio.

Manal in BB Studio

In studying the Big Brother comes Manal which also welcomed by the public in the hall. Arbana says that as new residents, despite that it has not broken balances at home, those among residents, she has managed to superoje very difficult situation. It asks that if defeating, what differed from her behavior, what may have made mistakes. Manal says it was the same as what is outside, but is satisfied. Arbana says she often had conflicting views with residents and asked if it was a strategy. Manal says he has always said those who thinks, despite the sentiments of other residents. Manal think that was a good example for the public good as a girl who does not drink alcohol, cigarettes, coffee, a girl who loves and wants the family, respect, etc.., And what has given us another house, she thinks know this to others. Manal has come up with 43%. To display a clip with the most beautiful moments of her stay at home and so are the rumors about people. Manal following comments do not last, and for some residents it gives its opinion. For Mandi says that he does not like me, while it does not. Seldin says it is for children, but she does laugh even though sometimes hang. Domenik, according to her, has an interesting world. For Jone thinks he did not recognize, while the philosopher is very well. For Erion and Hakiun says are good people. Asks opinionistin given culture from which it derives, its behavior and principles closely connected with religion, how they got the courage to compete in the BB. It says it has created a wrong opinion about Eastern countries as well as such shows there is life there and done the same as in other countries. At the end of miniintervistes, Manal says it will now enjoy the fame.
]]

Saturday, 17 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #12, 17 Prill 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #12, 17 Prill 2010 (17.04.2010)

MANDI, JETMIRI dhe MANAL

Te nominuarit e javes
Banoret vijne nje nga nje ne dhomen e rrefimit dhe japin kandidaturat e tyre me dy arsye te forta. Nga keto kandidatura, ne nominim per kete jave do jene vetem tre banore: Jetmiri, Manali dhe Mandi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nominees of the week
People come one by one in the room confessions and give their candidacies with two strong reasons. From this candidate, the nomination for this week will be only three inhabitants: Jetmiri, Manali and Mandi.
]]

Saturday, 3 April 2010

Big Brother Albania 3: SURPRIZA PER MANAL!

Manal Big Brother AlbaniaTakimi me vellain, surprize per Manal

E vetmja qe nuk e ka pare ende permbajtjen e zarfit te kuq eshte Manal. Te gjithe jane kurioze, ndersa Manal hap zarfin e aty gjen nje foto. Asaj i shkon ne mendje se dikush a ardhur per te. Arbana e fton qe te dale ne kopsht e ajo niset me vrap dhe gjen vellain e saj. Ajo i hidhet ne qafe e fillon te qaje fort, ndersa e puth dhe e perqafon plot mall. Vellai i Manal eshte pjese e nje grupi muzikor te cilet kane pergatitur nje surprize per banoret, muzike dhe valle orientale te cilat banoret i shijojne me deshire. Ata fillojne te ndjejne ritmin e te kercejne me balerinen duke mesuar prej saj disa nga levizjet.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The meeting with the brother, Manal surprise

The one that has not yet seen the contents of the red envelope is Manal. All are curious, and opened the envelope and there Manal find a picture. She goes in mind that someone or come to. Arbana invites to appear in the garden and it starts running and finds her brother. She put on the neck and begins to cry harder, and lip and full perqafon commodity. Manal brother is part of a musical group who have prepared a surprise for people, oriental music and dance that the people with taste like. They begin to feel the rhythm of the dance with her balerinen by learning from some of the movements.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #10, 3 Prill 2010

Nominimet 10 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet 10, 3 Prill 2010 (03.04.2010)

HAKIU, JETMIRI, MANAL dhe OLTA

Perpara se te bejne nominimet e tyre, Arbana u komunikon banoreve se kete jave, njeri prej tyre do te fitoje imunitet. Ata duhet te zgjedhin prej nje kutie nga nje zarf, ai qe nuk ka ne zarf logon e DigitAlb, duhet te beje nje tjeter perzgjedhje. Nga banoret, Seldi perzgjedh ate zarf dhe keshtu atij i jepet mundesia qe te perzgjedh nje nga banoret qe ai nuk do donte te fitonte imunitetin kete jave. Seldi perzgjedh Mirin, ndersa Miri duhet te vazhdoj kete procedure, te perzgjedhe edhe ai nje banor, e keshtu me radhe. Ne fund, mbetet Domenika e cila ka te drejten qe imunitetin e fituar, t’ia jape njerit nga banoreve. Ajo pa u menduar gjate, ia kalon Seldit imunitetin e saj, duke bere keshtu qe Seldi te mos nominohet nga banoret e tjere.

Pas perfundimeve te kandidimeve, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore, Jetmiri, Manal, Olta dhe Hakiu.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Before making their nominations, Arbana communicates residents this week, one of them will win immunity. They must choose from a box from an envelope, he was not in the envelope logo DigitAlb must make another selection. By residents, it selects Seldi envelope and thus he is given the opportunity to select one of the people that he would not want to win immunity this week. Seldi select the best, while Miri must continue this procedure, he chose a resident, and so on. In the end, which remains Domenik has the right to the acquired immunity, to give one of the residents. Without thinking it over, it goes Seldit its immunity, thus making Seldi not nominated by other people.

After kandidimeve conclusions, we nomination for this week go to four people, Jetmiri, Manal, Olta and Hakiu.
]]

Saturday, 27 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #9, 27 Mars 2010

Nominimet 27 Mars 2010 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet #9, 27 Mars 2010 (27.03.2010)

EDUARDI, MANAL, JETMIRI dhe OLTA

Tre banoret qe i shpetuan eleminimit per kete jave kane nje rol te vecante ne kandidaturat per javen tjeter. Ata zgjedhin nga nje ngjyre e me pas nga dy persona per te formuar skuadren e tyre. Keshtu Hakiu zgjedh ngjyren blu dhe skuadra e tij formohet nga Erioni dhe Miri. Klodi me ngjyren e bardhe perzgjedh Mandin dhe Tatianen, ndersa Olta me ngjyren e kuqe, perzgjedh Seldin dhe Domeniken. Te perjashtuarit nga perzgjedhja jane Edi dhe Manal te cilet automatikisht shkojne ne televotim. Cdo skuader shkon ne nje dhome te vecante dhe aty vendosin se cili banor prej tyre, brenda skuadres, mund te shkoje ne nominim. Pervec kesaj, Edi dhe Manal japin kandidaturat e tyre te cilat i bashkangjiten nominimeve te nxjerra nga banoret e tjere. Ne kandidim per kete jave shkojne Edi, Manal, Miri dhe Olta. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Run of the week

Three residents who survived elimination for this week have a special role in the nominations for next week. They choose from a color and then by two persons to form their team. So Hakiu choose color blue and his team formed by Erioni and Miri. Klodi with white color and select Tatianen Mandi, while Diana with red color, select SELDI and Domeniken. The selection are excluded from Edi and Manal who automatically go to Televoting. Every team goes to a special room and there decide which of their resident within the team can go in nomination. In addition, Edi and Manal give their candidacies which join nominations issued by other residents. We run this week go Edi, Manal, Miri and Diana.
]]

Saturday, 20 March 2010

Big Brother Albania 3: Dy Banore Te Reja!

Big Brother Albania 3 Tatiana dhe ManalBig Brother Albania 3: Dy Banore Te reja TATIANA dhe MANAL, 20.03.2010

Loja me djemte sjell dy konkurente te reja: Tatiana dhe Manal

Arbana u kerkon banoreve qe te shohin ne monitor. Ata fokusohen tek monitori dhe shohin imazhet e dy vajzave, me shume si hije. Arbana i pyet se cilat mendojne se mund te jene ato dhe ata hamendesojne te aferm, ish konkurente, shoqeri por asnje prej tyre nuk jane. Ata shohin disa detaje si duart, aksesoret e veshjeve por serish nuk i gjejne se cilat jane. Arbana i kerkon Hakiut qe te shkoje ne dhomen e rrefimit sepse aty ndodhet njera nga vajzat, por qe nuk di te komunikoje shqip dhe ai nepermjet gjesteve dhe mimikes e jo nepermjet fjaleve, duhet te marre vesh prej saj moshen dhe statusin e saj civil, e martuar, e fejuar, e lidhur apo beqare. Hakiu shkon atje dhe fillon nga xhestet dhe shpejt e shpejt kupton moshen dhe se ajo eshte e lidhur, po jo nje lidhje serioze, sipas tij. Po te njejten gje duhet te bejne edhe tre djemte e tjere, Edi, Miri dhe Klodi dhe ata nisen per tek dhoma e gjumit. Aty ndodhet vajza tjeter dhe permes xhestikulacioneve, pak me veshtiresi, ata kuptojne moshen e saj dhe se eshte beqare. Ata nuk arrijne te marrin asnje informacion tjeter nga vajza. Te dyja vajzat shkojne ne dhomen e ndenjjes ku bashkohen me te tjeret, por ato nuk flsin shqip. Arbana komunikon per publikun se ato jane dy konkurentet e reja, Tatiana dhe Manal dhe se nuk jane shqiptare, njera nga Italia dhe tjetra nga Jordania, ndersa banoret e tjere nuk dine asgje per kete gje. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The game with the boys brings two new competitors: Tatiana and Manal

Arbana urging residents to see the monitor. They focus to monitor and view images of two girls, more like a shadow. Arbana ask what they think it might be them and they speculate relatives, former competitors, but none of their society are not. They see some details as hands, clothing accessories, but again did not find out which are. Arbana Hakiut asks to go in the confession room because it is one of the girls, but that does not know Albanian and communicate through gestures and mimikes not through words, should take her out of her age and civil status, the married, engaged, connected or single. Hakiu goes there and starts xhestet and quickly understand the age and that it is connected, but not a serious connection, according to him. But the same must also make three other boys, Edi, Miri and Klodi and they leave room for to sleep. There is another girl and through xhestikulacioneve, little difficulty, they realize her age and is unmarried. They fail to take any other information from the girl. Both girls go to room where ndenjjes join with others, but they do not flsin Albanian. Arbana communicates to the public that they are two new competitors, Tatiana and Manal and they are not Albanian, one from Italy and another from Jordan, while other residents did not know anything about this.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online