All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Valentina BB3. Show all posts
Showing posts with label Valentina BB3. Show all posts

Sunday, 7 February 2010

Big Brother Albania 3: LARGOHET VALENTINA, HYN RENATO!

Big Brother Albania 3

Largohet Valentina, hyn Renato

Bazuar ne votat e publikut, Valentina ka lene perfundimisht shtepine e “Big Brother”, duke hequr dore nga cmimi i madh. Naten e mbremshme, nje konkurrent i ri ka hyre ne shtepi. Ai eshte Renato nga Tirana, 23 vjec. Per shkak te semundjes, edhe Gjimi nuk mund te kthehet me ne shtepine me te famshme ne vend

Nata e spektaklit te trete te “Big Brother” ne “Top Channel” ka vijuar edhe nje here me emocionet dhe surprizat e javes, ne qender te se cilave kane qene ngjarjet me domethenese, ku jane perfshire konkurrentet e ketij edicioni: debati i Jetmirit me Valentinen dhe ndodhia e pazakonte e se enjtes, semundja e Gjimit. Keto kane zene vend gjate spektaklit, ashtu si edhe mjaft episode te tjera

Semundja largon Gjimin nga BB
Per respekt ndaj publikut, por edhe per efekt te formatit “reality show” te spektaklit “Big Brother”, dje u shfaq per te gjithe, ne menyre te dokumentuar, se cfare ka ndodhur me Gjimin, banorin qe u semur diten e enjte brenda shtepise. Arbana ka bere me dije se familja e tij eshte informuar per gjithcka ka ndodhur. Gjimi, i cili ka shfaqur shenja shendetesore shqetesuese, eshte vizituar nga mjeku, i cili ka marre vendimin qe te cohej urgjentisht ne spital. Banori i eshte nenshtruar nje nderhyrjeje kirurgjikale dhe ky fakt ka vene ne diskutim pjesemarrjen e tij ne kete “reality show”. Atij i duhet te qendroje gjate ne spital, ndaj edhe nuk mund te kthehet serish brenda shtepise. Arbana lidhet me banoret e tjere, duke u referuar atyre vendimin qe Vellai i Madh ka marre ne lidhje me Gjimin, te cilit, per shkak te semundjes, i eshte dashur te dale prej shtepise. Arbana tha se pavaresisht asaj qe ndodhi, Gjimi ka dhene kontributin e tij ne shtepi dhe per kete arsye Vellai i Madh ka vendosur ta pershendese me nje klip. Gjimi falenderon per kete eksperience te bukur banoret dhe stafin e spitalit. Nga spitali, Gjimi u kerkon banoreve qe ta mbajne mend per momentet e bukura qe kane kaluar se bashku.

Eliminohet Valentina, hyn Renato
Valentina eshte konkurrentja e pare, e cila largohet me votat e publikut prej shtepise me te madhe dhe me te famshme ne vend. Valentina, ne kandidim me Gracielen dhe Bertinen, e kane perjetuar ne menyra te ndryshme kete kandidim dhe cuditerisht edhe banoret e tjere kane reaguar ne forma mjaft te ndryshme. Me largimin e Valentines, Vellai i Madh ka vendosur qe nje tjeter konkurrent te behet pjese e shtepise. Ai quhet Renato. Ka qene pikerisht e eliminuara ajo qe e ka takuar e para konkurrentin e ri, sapo ai ka hyre ne shtepi. Ajo i ka dhene atij disa keshilla per menyren se si duhet te sillet brenda shtepise.

Graciela dhe jeta e saj
Per shume nga banoret ka ende detaje nga jeta qe nuk jane zbuluar akoma. I tille eshte edhe rasti i Gracieles, vajzes nga Shkodra. Jeta e saj nuk ka qene e lehte, sikunder edhe hyrja e saj brenda shtepise se “Big Brother”, per te cilen ka sakrifikuar shume. Graciela ka humbur te emen dhe tani personi me i rendesishem per te eshte i ati, i cili edhe pse i verber, eshte nje njeri mjaft i vecante. Gjate nje klipi mesohet me shume per lidhjen e vecante qe ekziston mes te dyve. Permes nje klipi, Vellai i Madh ka suprimuar Gracielen me nje mesazh nga i ati. Me pas, ne dhomen e rrefimit, vajza nga Shkodra gjen edhe nje surprize, nje dhurate e menduar nga “Big Brother”, ku behet fjale per nje kornize me nje montazh fotosh nga me te rendesishmet brenda shtepise, si dhe te familjes se saj.

Humbasin proven e javes
Edhe kesaj jave, objekti i proves ka qene Shqiperia. Kesaj here banoreve u eshte dashur te perballen me traditen gastronomike te saj. Atyre u eshte dashur te pergatisin nje pije tradicionale, qe ishte rakia, dhe disa pjata tipike shqiptare. Gjithashtu, banoreve u eshte dashur te mesojne dhe te interpretojne kenge e valle tradicionale shqiptare. Rakia eshte dorezuar ne studion e spektaklit te “Big Brother”. Ajo eshte provuar nga disa persona, nga publiku ne salle, si dhe nga opinionisti Arian Konomi. Nder te tjera, banoret interpretuan edhe nje kenge popullore e pas saj edhe nje valle. Vellai i Madh ka vendosur qe banoret e kane humbur proven, duke pergjysmuar keshtu buxhetin e javes.

Banoret fitojne dhuratat
Arbana thote se duke pasur parasysh kushtet e veshtira ne te cilat ndodheshin banoret, javen e kaluar “Big Brother” u dha atyre mundesine te fitonin disa dhurata me ane te nje loje. Duke qene se javen e pare ata nuk ia dolen te fitonin lavatricen dhe jorganet e ngrohte, atehere Vellai i Madh u ka dhene nje mundesi tjeter. Per t’i fituar ato, Eduardi, i cili ka prirje ne pikture, duhet te kaloje nje prove. Atij i eshte dashur te pikturoje mbi nje pelhure krejtesisht te vecante. Ne oborr gjendeshin tre modele qe mbanin veshur pelice, si dhe cdo material tjeter i nevojshem per te pikturuar. Eduardi takon vajzat, te cilat i duhet t’i pikturoje per pak minuta qe i jane vene ne dispozicion. Eduardi arrin te fitoje lavatricen dhe jorganet e ofruar nga Vellai i Madh. /shqip/07.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Resigns Valentina, comes Renato

Based on public votes, Valentina has finally left the house of "Big Brother", removing the hand from big price. Quote Last night, a new competitor has entered the home. He is Renato from Tirana, 23 years old. Due to illness, even Gjimi can not return home with the famous country
Third night spectacle of "Big Brother" in the "Top Channel" continued once again with emotions and surprises of the week, in the center of that which have been significant events, where competitors are including this edition: jetmiri debate with Valentinen and unusual incident of that Thursday, Gjimit disease. These have already taken place during the spectacle, as well as many other episodes

Gjimin removes disease from BB
For respect to the public, but also the effect of format "reality show" the spectacle "Big Brother", appeared yesterday for all, in order to document what happened Gjimin, resident who became ill on Thursday inside the house . Arbana has indicated that his family is informed about everything has happened. Gjimi, which has shown signs of health concern, is visited by a doctor, who has taken the decision to be upgraded urgently to hospital. Resident has undergone a surgical intervention and this fact has set in his discussion of participation in this "reality show". He should stay long in hospital, so can not return back inside the house. Arbana associated with other residents, by referring them to decision elder brother has taken about Gjimin, which, due to illness, has had to emerge from the house. Arbana said that despite what happened, Gjimi has given his contribution at home and therefore elder brother has decided to Hi with a clip. Gjimi thanks for this beautiful experience of residents and hospital staff. From the hospital, urging residents Gjimi to remember the beautiful moments that have gone together.

Eliminated Valentina, comes Renato
Valentina is the first competitors, which the public votes away from home with great and famous in the country. Valentina, we run with Gracielen and Bertinen, have experienced in different ways and this nomination and strangely other residents have reacted in very different forms. With the departure of Valentines, elder brother has decided that another competitor to be part of the house. He called Renato. It was exactly the eliminating what has met the first new competitor, once it has entered home. It has given him some advice about how should be brought within the home.

Graciela and her life
For many residents there are still details of life that are not discovered yet. Such is the case of Gracieles, daughter of Shkodra. Her life was not easy, as well as its entry inside the house that "Big Brother", which has sacrificed much. Graciela has lost his mother and now the most important person to her father is, who although blind, is a very special man. During a clip learn more about the special connection that exists between the two. Through a clip, elder brother has abolished Gracielen with a message from his father. Then, in the confession room, the girl from Shkodra comes a surprise, a gift intended by the "Big Brother", which comes to a frame with a photo montage of the most important within the home, and her family.

Lose proven the week
Even this week, the test object was Albania. This time residents have had to deal with its gastronomic tradition. They had to prepare a traditional drink, which was rakia, and some typical Albanian dishes. Also, residents have had to learn and perform traditional song and dance Albanian. Rakia is submitted in studying the spectacle of "Big Brother". It is proven by several people, in public halls, as well as Arian opinionisti Konomi. Among other residents also played a popular song and a dance behind her. Elder brother has decided that residents have lost proven, and so halved the budget of week.

Residents earn gifts
Arbana says that, given the difficult conditions in which residents were last week "Big Brother" gave them the opportunity to win gifts by a game. Since the first week they failed to win lavatricen and jorganet warm, then the elder brother has given another opportunity. To win them Eduardi, which has a tendency in painting, should test. He had to paint on a special cloth entirely. In the yard there were three models that hold pelisse dressed, and any other materials needed to paint. Eduardi meets girls, which needs to paint for a few minutes was made available. Eduardi reaches lavatricen and win jorganet offered by elder brother.
]]

Saturday, 30 January 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #1, 30 JANAR 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet

BIG BROTHER ALBANIA 3: DITA 8 (30.01.2010), NOMINIMET E PARA

VALENTINA
GRACIELA
BERTINA

Per te dymbedhjete banoret, kjo mbremje kishte edhe nje te vecante: ata do te benin nominimet e para. Te gjithe banoret shkuan me radhe ne dhomen e rrefimit, ku aty ka thene dy emra dhe argumenta se perse i kane zgjedhur keta banore, duke i dhene keshtu atyre nje mundesi per te lene ne mes lojen. Edhe pse e kane patur te veshtire, banoret kane thene emrat e dy kandidateve. Tre jane banoret te cilet jane te nominuar per kete jave: Valentina me shtate nominime, Graciela dhe Bertina me nga kater nominime secila. Arsyeja se perse Valentina mori me shume nominime ishte sepse banoret e tjere mendojne se Domenika ka qendruar nen hijen e saj e ndaj ata deshirojne qe ta njohin me mire ate duke larguar keshtu nenen e saj. Per keto tre banore sot fillon nje jave e re plot emocione dhe ankth se cila prej tyre do te lere shtepine javen e ardhshme e vendosur kjo gje prej publikut me ane te televotimit.

- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

First nominations

For the twelve residents, this evening was also a special: they would make the first nominations. All residents went to the time the confession room, where it said two names and arguments why i have chosen these people, giving them an opportunity to leave in the middle game. Although have been difficult, residents have said the names of two candidates. Three are residents who are nominated for this week: Valentina with seven nominations, Graciela and Bertina with four nominations each. The reason why Valentina was received more nominations for other residents think that Domenika has settled under its shadow over they want to know so well that removing her mother. For these three inhabitants today begins a new week full of excitement and anxiety which of them will leave home next week and decided this thing from the public through televotimit
]]

Saturday, 23 January 2010

Big Brother Albania 3: VALENTINA PROFIL!

BIG BROTHER ALBANIA 3: VALENTINA PROFIL!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online