All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Valoni BB3. Show all posts
Showing posts with label Valoni BB3. Show all posts

Saturday, 20 March 2010

Big Brother Albania 3: VALONI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3 ValoniBig Brother Albania 3: Valoni eliminohet, 20.03.2010

Valoni, i eleminuari i pare i mbremjes

Arbana u komunikon banoreve se ka ardhur momenti qe njeri prej banoreve te nominuar te lere shtepine, duke ndodhur keshtu eleminimi i pare per kete mbremje. Te nominuarit duken plot ankth dhe te emocionuar ne pritje te vendimit te publikut. Arbana u komunikon me radhe banoreve te shpetuarit e kesaj jave te cilet jane Domenika, Jetmiri, Klodi dhe Bertina, ndersa banori qe eleminohet i pari eshte Valoni. Ai duhet te lere keshtu shtepine dhe te heqe dore nga cmimi i madh dhe nga kjo eksperience e vecante. Valoni, i merzitur, ngrihet dhe shkon te pershendetet me te gjithe banoret. Me pas ai shkon ne zonen e tunelit dhe del nga shtepia e Big Brother ku niset per ne studio.

Valoni ne studio

Valoni mberrin ne studion e Big Brother i mirepritur dhe plot duartrokitje. Sapo vjen, Arbana perqafohet me te si me cdo konkurent tjeter dhe e pyet se si ai nje djale kaq simpatik u eleminua. Valoni thote se ate e di publiku, ndersa kur shikon perqindjen, 42% e publikut ka votuar daljen e tij, ai thote duke qeshur “S’e di c’paskan keshtu”. Ai mendon se drejtesia ka qene ajo qe e ka penalizuar dhe shprehet se ndoshta duhet te luante e jo te ishte i drejte. Per te shfaqet klipi me hyrjen ne BB, momentet me te bukura dhe komentet pozitive dhe negative te banoreve ku keto te fundit ishin kryesisht per karakterin e lekundeshem dhe mospozicionimin e tij tek njeri nga grupet. Arbana i jep Valonit te drejten qe te flase me Bledin, nje person me te cilin ai ka patur konflikt i cili i thote verejtjet e veta lidhur me lekundshmerine. Edhe opinionisti shprehet se ai duhej te sqarohej per qendrimin apo per vendosmerine ne vendimet apo fjalet qe thoshte, por Valoni mendon se ato qe kishte per t’i thene i tha dhe se eshte spjeguar me banoret, por ata nuk duan ta kuptojne. Ai thote se ndoshta edhe dialekti i gjuhes shqipe qe flet nuk i jepte favorin qe te kuptohej me banoret, pervec Hakiut dhe Rezartes. Arbana e pyety nese ai mund te jete penalizuar nga publiku si rezultat i aleances me Jetmirin, por Valoni nuk e mendon keshtu dhe thote se kjo gje do kuptohet tani qe eshte jashte.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Valoni, the first eliminated of the night

Arbana residents were communicates that moment has come that one of the nominated residents to leave home, so going first elimination this evening. The nominees seem full of anxious and excited in waiting for the decision public. Arbana time he communicates with residents to prosper this week Domenika who are, Jetmiri, Klodi and Bertina, while a resident who is eliminated first Valoni. He should therefore leave home and to give up the price of this great and special experience. Valoni, upset, and goes up to greet with all residents. Then he goes in the tunnel area and exit from Big Brother house where leaves for the studio.

Valoni in studio

Valoni arrives at the studio of Big Brother's HOT and full of applause. Once comes, Arbana perqafohet with as with any other competitors and he asks how a guy so charming was eliminated. Valoni says that the public knows it, and when you see the percentage, 42% of the public voted his appearance, he says, laughing "I do not know c'paskan so. He believes that justice has been what has penalized and said the play probably should not have been right. To clip the entry appears in BB, the most beautiful moments and positive and negative comments of residents where the latter were mainly lekundeshem character and his mospozicionimin to each of the groups. Arbana gives Valoni right to speak to Bled, a person with whom he had a conflict which says its remarks regarding lekundshmerine. Even opinionisti says he should be clarified for the position or for determination in decisions or saying words, but believes that those Valoni was told to say and that is explaining to residents, but they do not want to understand. He says that perhaps the dialect of the Albanian language that speaks of not giving favor to understand the residents, except Hakiut and Rezartes. Arbana of pyety if he can be penalized by the public as a result of the alliance with jetmiri, but Valoni not think so and says that this thing will understand now that is out.
]]

Saturday, 13 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #7, 13 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 7
Big Brother Albania 3: Nominimet #7, 13.03.2010

BERTINA, DOMENIKA, JETMIRI, KLODI dhe VALONI

Te gjithe banoret japin kandidaturat e kesaj jave. Ne baze te tyre, ne nominim per kete jave shkojne Jetmiri, Domenika, Valoni, Bertina dhe Klodi. Ndersa ora shenon dymbedhjete dhe sot eshte dita e veres, per banoret eshte rezervuar nje surprize e vecante. Ata shkojne ne kopsht ku shohin se eshte organizuar nje feste me balerine braziliane dhe birra. Banoret kenaqen e menjehere bashkohen me balerinet e kercejne me ta. Festa fillon!
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

All residents this week provide nominations. According to them, in nomination for this week go Jetmiri, Domenika, Valoni, Bertina and Klodi. While the twelve hour mark and today is the day of the summer, is reserved for residents and a special surprise. They go to see the garden where a celebration is organized by Brazilian dancer and beer. Residents enjoy the dancer immediately join the jump with them. Celebration starts! ]]

Saturday, 13 February 2010

Big Brother Albania 3: VALONI PROFIL!

BIG BROTHER ALBANIA 3: VALONI PROFIL!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 3: DY BANORE TE RI

BIG BROTHER ALBANIA 3: DY BANORE TE RI, 13.02.2010

VALONI dhe BLEDARI

Loje per dy banore te rinj
Vellai i Madh ka vendosur qe te hyjne dy banore te rinj ne shtepine e Big Brother por ne nje forme ndryshe nga te tjeret. Arbana u kerkon djemve qe te shkojne ne dhomen e rrefimit ndersa vajzat te presin ne dhomen e ndenjjes. Nderkohe qe djemte nuk degjojne asgje, Arbana u tregon ne monitor vajzave dy djem, Valonin dhe Bledarin te cilet presin ne zonen e tunelit ku jane njohur disi me njeri-tjetrin. Ato duken menjehere te interesuara per ta. Ne monitor shfaqet edhe klipi prezantues per dy djemte e rinj. Me pas, Arbana i fton vajzat qe te shkojne ne zonen e tunelit dhe te njihen me nga afer me djemte, por ne te njejten kohe edhe te aktrojne disi, te jene bindese e te mos tregojne te verteten. Ajo u thote vajzave se dy djemte e rinj duhet te prezantohen tek djemte e tjere jo si dy konkurente, por si dy te aferm te vajzave te cilet kane ardhur ne shtepi vec per t’u takuar me to, si nje surprize e Vellait te Madh te cilet me pas do te largohen. Vajzat bien dakord dhe vendosin qe Valoni te jete nje nga kosovaret e strehuar ne shtepine e Oltes gjate periudhes se luftes ne Kosove, pasi ajo ka treguar nje histori te ngjashme me kete, ndersa Bledari si nje kusheri i Gracieles i cili jeton jashte Shqiperise. Vajzat duken entuziaste per dy djemte e rinj dhe komunikojne me djemte per detajet e “genjeshtrave” qe te mos diktohen nga djemte. Te gjithe shkojne ne dhomen e ndenjjes ndersa djemte dalin nga dhoma e rrefimit. Ata surprizohen nga prania e dy te rinjve, por vajzat menjehere i prezantojne si te afermit e tyre. Hakiu duket dyshues pasi eshte perballur me Valonin gjate audicioneve dhe kete gje e konfirmon edhe Olta e cila shprehet se “genjeshtrave” po u vjen fundi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Game for two new residents
Elder brother has decided to enter two new residents in the Big Brother house but in a form different from others. Arbana urging boys to go to confession room while the girls wait in the room ndenjjes. While boys do not hear nothing, the monitor tells Arbana girls two boys, and Bledari Valoni who wait in the tunnel area which are somewhat familiar with each other. They look to immediately interested. We monitor the clip appears to host two young boys. Then, Arbana invites girls to go to the tunnel area and closely acquainted with the boys, but at the same time also aktrojne somehow, to be plausible and not tell the truth. She says both boys and girls that young boys should be presented to the other not as two competing, but as two relatives of girls who have already come home to meet with them, as a surprise Big brother who will then leave. Girls agree and decide that Valoni to be one of Kosovars sheltered in Oltes home during the war in Kosovo, as it has shown a similar story with this, while Bledari Gracieles as a cousin who lives outside Albania. Girls seem enthusiastic about two young boys and communicate with the boys to the details of "lies" was not dictated by the boys. All go in the room while the boys ndenjjes arising from the confession room. They surprizohen the presence of two young people, but the girls immediately present as their relatives. Hakiu seems doubtful as it is confronted with during Valoni audicioneve and this confirmed that Diana says "lies" I was coming to an end.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online